Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
75
lượt xem
8
download

Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn quốc gia Yok Đôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 03/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2004 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH T CH C, HO T NG C A VƯ N QU C GIA YOK ÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 39/2002/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c m r ng Vư n qu c gia Yok ôn t nh k L k; Căn c Quy t nh s 301/TCL ngày 24 tháng 6 năm 1992 c a B Lâm nghi p cũ, nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Vư n qu c gia Yok ôn; Xét ngh c a Giám c Vư n qu c gia Yok ôn v vi c xin phê duy t Quy ch t ch c, ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn (văn b n s 346 /VQG-TC ngày 10 tháng 10 năm 2003) và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t ch c, ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Thay th Quy t nh s 2428/ NN-TCCB/Q ngày 20 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c phê duy t Quy ch ho t ng và t ch c qu n lý c a Vư n qu c gia Yok ôn. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B , Giám c Vư n qu c gia Yok ôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY CH T CH C, HO T NG C A VƯ N QU C GIA YOK ÔN (Ban hành theo Quy t nh s 03/2004/Q /BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUI Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v t ch c, ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c làm vi c t i Vư n qu c gia Yok ôn và các t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng c a Vư n. i u 2. Căn c và a v pháp lý 1. Vư n qu c gia Yok ôn ư c thành l p và ho t ng trên cơ s Quy t nh s 352/CT ngày 25 tháng 10 năm 1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c phê duy t Lu n ch ng kinh t k thu t Vư n qu c gia Yok ôn; Quy t nh s 301/TCL ngày 24 tháng 6 năm 1992 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c thành l p Vư n qu c gia Yok ôn; Quy t nh s 178/Q /BNN/TCCB ngày 27 tháng 02 năm 1999 c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c t ch c l i b máy c a Vư n qu c gia Yok ôn; Quy t nh s 39/2002/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c m r ng Vư n qu c gia Yok ôn t nh k L k. 2. Vư n qu c gia Yok ôn là ơn v s nghi p tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Vư n qu c gia Yok ôn (sau ây g i t t là Vư n) có tư cách pháp
 3. nhân, có con d u riêng, kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i ngân hàng và kho b c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a Vư n óng t i Buôn Zang Lành, xã Krông Na, huy n Buôn ôn, t nh k L k. i n tho i: (050)789049;783053;783061;783054; Fax: (050)783053. Văn phòng i di n: s 146 Nguy n T t Thành, thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k. i n tho i : (050)852559. Đi u 3. V trí, t a đ đ a lý, ph m vi qu n lý Vư n qu c gia Yok Đôn 1. V trí a lý - Vư n qu c gia Yok ôn n m trên a bàn c a 7 xã thu c 3 huy n: xã Krông Na, Ea Huar, Ea Ver huy n Buôn ôn; xã Ea Bung, Chư M'Lanh huy n Ea Súp; xã Ea Po, ăk Wil huy n Cư Jút, t nh k L k. - Vư n qu c gia Yok ôn ph i ư c xác nh ranh gi i rõ ràng trên b n và trên th c a b ng h th ng m c, b ng ch d n và l p h sơ th ng kê theo dõi ch t ch . Ranh gi i c a Vư n như sau: + Phía B c: T ngã ba Chư M'Lanh theo t nh l 17 vào n biên phòng s 2 n biên gi i Vi t Nam-Campuchia. + Phía ông: T ngã ba Chư M'Lanh theo t nh l 1A n B n ôn, ngư c sông Srêpôk n su i Ea N' ri (ranh gi i hành chính huy n Buôn ôn-Cư Jút). + Phía Nam: Theo ranh gi i huy n Cư Jút-Buôn ôn c t ư ng 6B t i km 22+500 và theo ư ng 6B n su i ăk am giáp biên gi i Vi t Nam-Campuchia. + Phía Tây: Giáp biên gi i Vi t Nam-Campuchia. 2. T a a lý - T 12045’ n 130 10' vĩ B c. - T 107029’30” n 107048’30” kinh ông. 3. T ng di n tích t nhiên: 115.545 ha (trong ó t lâm nghi p: 114.869,7ha, chi m 99,4% t ng di n tích Vư n qu c gia; t nông nghi p: 369,2 ha; t khác:306,1 ha), ư c chia thành 3 phân khu ch c năng: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 80.947 ha, chi m toàn b phía Tây c a Vư n qu c gia, bao g m các di n tích r ng d c biên gi i Vi t Nam-Campuchia, g m các núi YokDon, Yok Da và các dãy núi phía B c ph n m i m r ng. - Phân khu ph c h i sinh thái: 30.426 ha. Bao g m ph n phân khu ph c h i sinh thái c a Vư n qu c gia cũ và di n tích khai thác c a hai lâm trư ng Buôn Drăng Phok và Buôn ôn khu v c m r ng, là vùng di chuy n và sinh s ng c a nhi u loài thú.
 4. - Phân khu d ch v hành chính: 4.172 ha. Phân khu này ch y d c m t o n sông Srêpok giáp v i vùng m và phân khu ph c h i sinh thái. 4. Vùng m: Vùng m c a Vư n qu c gia Yok ôn m r ng có di n tích là 133.890 ha, bao g m di n tích các xã bao quanh Vư n là xã Ea Bung, xã Chư M'Lanh, xã Krông Na, xã Ea Huar, xã Ea Ver và xã Ea Pô. i u 4. Nguyên t c ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn 1. Tuân th theo quy ch qu n lý r ng d c d ng Vi t Nam; các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c và theo chương trình, k ho ch ho c d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Th c hi n cơ ch ng lãnh o, công nhân viên ch c làm ch mà i di n là t ch c Công oàn tham gia qu n lý, Giám c là ngư i qu n lý i u hành công vi c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , T CH C B MÁY C A VƯ N QU C GIA YOK ĐÔN Đi u 5. Ch c năng Vư n qu c gia Yok ôn có ch c năng b o t n ngu n gen ng v t, th c v t c a các h sinh thái r ng nhi t i khu v c Tây Nguyên, t o i u ki n cho vi c nghiên c u và h p tác qu c t k t h p m r ng các d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng. Đi u 6. Nhi m v - B o v ngu n tài nguyên r ng, b o v các h sinh thái r ng phong phú và a d ng trong ph m vi ranh gi i quy ho ch c a Vư n qu c gia. - B o t n các giá tr khoa h c i v i các h ng v t, th c v t i n hình c a khu v c Tây Nguyên, c bi t là các lo i thú l n như: Voi, Bò tót, Bò r ng, H , Báo, Mang l n… - Xây d ng và phát tri n cơ s v t ch t c a Vư n qu c gia, t o i u ki n cho vi c nghiên c u, b o t n v ng v t, th c v t i n hình c a khu v c Tây Nguyên. ng th i t o i u ki n cho vi c Ny m nh h p tác nghiên c u khoa h c trong và ngoài nư c, ph c v ào t o, tham quan h c t p theo quy nh t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h và r ng s n xu t là r ng t nhiên. - Khai thác th m nh c nh quan thiên nhiên phát tri n du l ch sinh thái, hư ng d n giúp ngư i dân trong vùng t o vi c làm, tham gia vào các ho t ng d ch v du l ch không ng ng c i thi n i s ng cho ng bào, góp ph n phát tri n kinh t xã h i c a a phương, b o v môi trư ng sinh thái, b o v an ninh vùng biên gi i c a T qu c. - T ch c giáo d c môi trư ng trên a bàn theo quy nh.
 5. Đi u 7. T ch c B máy c a Vư n qu c gia Yok Đôn 1. Ban qu n lý Vư n: Ban qu n lý Vư n qu c gia Yok ôn có Giám c và các Phó Giám c. 2. B máy giúp vi c Giám c: - Phòng T ch c hành chính. - Phòng K ho ch tài chính. - Phòng K thu t. 3. Các ơn v tr c thu c: - H t Ki m lâm. - Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng. i u 8. Ch c năng, nhi m v c a Phòng nghi p v , ơn v tr c thu c 1. Phòng T ch c hành chính Phòng có nh ng nhi m chính sau ây: a) Công tác t ch c, cán b : - Theo dõi, qu n lý t ng h p h sơ nhân s và các h sơ có liên quan n công tác t ch c, lao ng, ti n lương. - xu t trình Giám c Vư n v t ch c b máy, ch c năng, nhi m v c a các t ch c và phân công nhi m v c th cho t ng cá nhân trong ơn v thu c thNm quy n c a Vư n theo quy nh. - Xây d ng trình Giám c Vư n v quy ho ch, ào t o, b i dư ng, b trí s d ng và b t cán b theo phân c p c a B . - Giúp Giám c theo dõi công tác cán b , th c hi n nh n xét ánh giá cán b , công ch c, viên ch c hàng năm theo phân c p qu n lý c a B và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu cho Giám c v vi c b nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c thu c Vư n qu n lý. - Hư ng d n thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c hàng năm theo quy nh c a B ; tham mưu cho Giám c trong công tác thi tuy n và hoàn thành th t c trình B phê duy t. - xu t vi c xét duy t nâng b c lương hàng năm cho cán b , công ch c c a Vư n.
 6. - Tham mưu cho Giám c gi i quy t ch ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , và các ch , chính sách khác i v i ngư i lao ng. - Theo dõi tr c ti p và th c hi n b o v an ninh chính tr n i b ; b o m t h sơ lưu tr , b o v an ninh, kinh t chính tr c a Vư n. - Giúp Giám c th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh. - T ng h p báo cáo, th ng kê v t ch c, cán b , lao ng, ào t o, b i dư ng hàng năm theo quy nh. - Tham gia h i ng lương; h i ng k lu t; h i ng khen thư ng c a Vư n. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. b) Công tác hành chính qu n tr : - xu t chương trình, k ho ch công tác c a Vư n; theo dõi, ôn c tri n khai th c hi n; t ng h p báo cáo nh kỳ và t xu t cho Giám c Vư n v th c hi n nhi m v c a Vư n. - Xây d ng, trình Giám c n i quy làm vi c n i b c a Vư n; theo dõi, ôn c và ki m tra các ơn v thu c Vư n th c hi n các quy ch , n i quy n i b . -B o m tr t t , k lu t, k cương theo n i quy làm vi c c a Vư n. - T ch c các cu c h p, làm vi c, ti p khách, các chuy n i công tác c a Ban Giám c Vư n; theo dõi, ôn c vi c thi hành các quy t nh và thông báo ý ki n ch o c a Giám c i v i các ơn v thu c Vư n. - Ch trì trình Giám c quy ch ph i h p công tác trong n i b Vư n và gi a Vư n v i các ơn v khác có liên quan. - T ch c th c hi n các công vi c v hành chính, văn thư, lưu tr , thông tin c a Vư n theo quy nh; b o v tài s n, tr t t , an toàn, công tác y t , v sinh môi trư ng trong toàn ơn v (c 2 khu v c: Văn phòng Buôn ôn và Văn phòng i di n Buôn Ma Thu t); qu n lý con d u các ơn v tr c thu c Vư n theo quy nh. - i u hành các ho t ng hai khu Văn phòng làm vi c theo nhi m v ã ư c phân công giao cho t ng b ph n, t ng ngư i c th . - T ng h p, c p nh t thông tin và báo cáo k p th i n Giám c x lý và cung c p k p th i n các phòng ban có liên quan. - Qu n lý, i u hành phương ti n ph c v làm vi c, i l i c a Vư n. - Th c hi n l tân, khánh ti t và ch d n khách n làm vi c v i các phòng ban ch c năng theo quy nh.
 7. - L p d trù mua s m d ng c văn phòng và xu t k ho ch s a ch a các công trình xây d ng cơ b n. - T ch c s p x p l i nhà ăn, nhà ph c v t t cho cán b công nhân viên và khách n làm vi c. - T ng h p, vi t báo cáo tháng, quí, năm và phương hư ng nhi m v công tác tháng, quí, năm c a chính quy n. T ng h p báo cáo bình xét thi ua hàng năm t ơn v cơ s vi t báo cáo thành tích thi ua c a Vư n. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. 2. Phòng K ho ch tài chính Phòng có nh ng nhi m v chính sau ây: a) Công tác k ho ch: - T ng h p, xây d ng k ho ch xây d ng cơ b n hàng năm Giám c Vư n trình B duy t; giúp Giám c tri n khai th c hi n các k ho ch ã ư c phê duy t và d ki n ư c k ho ch hoàn thành trong năm. - Giúp Giám c xây d ng và trình B d toán thi t k các công trình trong k ho ch ã ư c phê duy t; rà soát l i các h ng m c công trình ã ư c ghi theo Lu n ch ng kinh t k thu t, t ng d toán và các d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t xây d ng k ho ch hàng năm. - Giúp Giám c ki m tra, ôn c và giám sát ti n thi công công trình ang th c hi n trong năm k ho ch. - L p k ho ch v n s nghi p hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. - Tham mưu cho Giám c hoàn thành các th t c h p ng thi t k , d toán, u th u, ch nh th u thi công công trình xây d ng cơ b n theo quy nh c a nhà nư c. - Trình Giám c báo cáo ti n , kh i lư ng công tác hoàn thành. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. b) Công tác tài chính k toán. - T ng h p các ngu n v n ã ư c B phê duy t theo các h ng m c công trình (k c v n s nghi p, v n xây d ng cơ b n và các d án). - Trình Giám c k ho ch chi ngân sách hàng tháng, hàng quí theo các h ng m c ã ư c duy t. - Làm báo cáo quí, 6 tháng và quy t toán năm theo qui nh c a B .
 8. - L p th t c thanh toán giá tr công trình ã hoàn thành t ng giai o n cung ng v n cho bên B theo qui nh h p ng. - L p h sơ thanh toán giá tr công trình ã hoàn thành. - T ng h p h sơ thanh toán công trình ã hoàn thành trong năm Giám c trình B vào cu i năm k ho ch. - Thư ng xuyên ki m tra ngu n thu, chi, quy t toán. Th c hi n vi c thu, chi và qu n lý ch ng t k toán theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. - Báo cáo Giám c k t qu vi c qu n lý và s d ng ngu n kinh phí c a ơn v trong năm k ho ch. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. 3. Phòng K thu t Phòng có nh ng nhi m v chính sau ây: - Xây d ng d án, tài nghiên c u khoa h c; giúp Giám c qu n lý và t ch c th c hi n tài nghiên c u khoa h c ư c c p có thNm quy n phê duy t. - H p tác v i các chuyên gia trong và ngoài nư c trong lĩnh v c khoa h c lâm nghi p, b o v tài nguyên, môi trư ng; v i các Vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên trong nư c, các C c, V , Vi n, Trư ng i h c, Trung tâm nghiên c u nghiên c u và ng d ng các tài khoa h c t i Vư n ho c nhi u Vư n có cùng n i dung nghiên c u. - Thông tin, tư v n, b i dư ng nghi p v khoa h c k thu t, khoa h c công ngh , b o t n a d ng sinh h c và phát tri n b n v ng tài nguyên r ng cho l c lư ng ki m lâm và cán b ch ch t liên quan trên a bàn vùng m. - Lưu tr tài li u v tài nguyên ng, th c v t r ng c a Vư n và các tài li u nghiên c u h tr khác. - Thi t k công trình khoanh nuôi, khoán qu n lý b o v r ng. - Thi t k xây d ng mô hình khuy n nông, khuy n lâm và ch o th c hi n các mô hình i m, t ch c nhân r ng mô hình chuy n giao công ngh k thu t. - Giúp Giám c xây d ng và qu n lý vư n th c v t. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. 4. H t ki m lâm a) Ch c năng, nhi m v :
 9. H t ki m lâm tr c thu c Vư n qu c gia do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p. H t Ki m lâm là ơn v s nghi p b o v r ng, có ch c năng b o v r ng trong ph m vi qu n lý c a Vư n qu c gia Yok ôn, th a hành pháp lu t theo quy nh. H t ki m lâm có tư cách pháp nhân, có con d u riêng th c hi n công v theo qui nh c a pháp lu t. H t ki m lâm ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a Vư n qu c gia, ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a Chi c c ki m lâm T nh k L k. H t ki m lâm có nhi m v chính sau: - L p, trình Giám c chương trình, phương án, bi n pháp b o v r ng và t r ng c a Vư n; t ch c và ch u trách nhi m th c hi n theo chương trình, phương án, bi n pháp ư c duy t. - Theo dõi di n bi n tài nguyên r ng hàng năm trong ph m vi qu n lý c a Vư n. - Ki m tra vi c th c hi n nhi m v h p ng khoán qu n lý b o v r ng i v i các h gia ình, c ng ng trong vùng m. - Hư ng d n các h nh n khoán qu n lý b o v r ng phát d n các ư ng lô, ư ng ranh gi i phòng, ch ng cháy trong mùa hanh khô, óng b ng m c ranh gi i Vư n, lô kho nh và b ng niêm y t b o v r ng. - Thư ng xuyên ki m tra, ki m soát trong khu v c Vư n phát hi n, ngăn ch n và x lý k p th i nh ng hi n tư ng khai thác lâm s n, các hành vi xâm h i n tài nguyên r ng. - T ch c t p hu n, tuyên truy n giáo d c cho nhân dân a phương v Lu t b o v và phát tri n r ng, các văn b n pháp qui v lâm nghi p nh m tăng cư ng nâng cao nh n th c qu n lý b o v r ng cho c ng ng. - Tr c ti p x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m Lu t b o v và phát tri n r ng và các quy nh liên quan v r ng c d ng trong ph m vi Vư n; trư ng h p vư t quá thNm quy n, ph i báo cáo Chi c c ki m lâm s t i x lý. - Ph i h p v i U ban nhân dân xã s t i, thôn, buôn, cơ quan ban ngành c a huy n, H t ki m lâm s t i (như Huy n Buôn ôn, Ea Sup, Cư Jut) và các t ch c khác trên a bàn xây d ng các quy ư c, phương án, bi n pháp b o v r ng thu c ph m vi qu n lý c a Vư n. - T ng h p tình hình b o v r ng trong ph m vi Vư n, báo cáo Giám c và C c Ki m lâm theo quy nh. - T ch c sơ k t, t ng k t 6 tháng và hàng năm công tác qu n lý b o v r ng, khoán qu n lý b o v r ng t i các cơ s xã. xu t v i Giám c khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý b o v r ng.
 10. - Ch o tr c ti p các Tr m ki m lâm, i Ki m lâm cơ ng th c hi n nhi m v qu n lý b o v r ng, phòng, ch ng cháy r ng trong ph m vi ư c phân công qu n lý. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. b) T ch c b máy: H t ki m lâm có H t trư ng và m t s Phó H t trư ng. H t Ki m lâm có các Tr m Ki m lâm ư c thành l p theo quy nh. Biên ch 05 ngư i/tr m th c hi n nhi m v c a H t ư c giao trong ph m vi di n tích r ng t 9-11 ti u khu; ng th i ph i k t h p v i các Tr m Ki m lâm khác tham gia tu n tra qu n lý b o v r ng nh ng khu v c tr ng i m. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các Tr m Ki m lâm, các i cơ ng và m i quan h công tác do Giám c Vư n qu c gia quy nh. 5. Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng a) Ch c năng, nhi m v : Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng (g i t t là Trung tâm) là ơn v s nghi p có thu tr c thu c Vư n qu c gia Yok ôn, ho t ng theo hình th c h ch toán ph thu c, có con d u riêng giao d ch và ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh. Tr s Trung tâm t t i Văn phòng Vư n qu c gia Yok ôn thu c xã Krông Na, huy n Buôn ôn, t nh k L k. Trung tâm có Văn phòng giao d ch t i s nhà 146 Nguy n T t Thành, Thành ph Buôn Ma Thu t. - Ch c năng: K t h p s d ng môi trư ng r ng c d ng t ch c các ho t ng d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng trong Vư n qu c gia Yok ôn; th c hi n tư v n, hư ng d n và giám sát các doanh nghi p du l ch có thuê môi trư ng r ng c d ng du l ch sinh thái theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Nhi m v : + T ch c các ho t ng d ch v du l ch sinh thái; tư v n thi t k , thi công các công trình liên quan n sinh thái; d ch v và h p tác nghiên c u khoa h c. +T ch c các ho t ng giáo d c môi trư ng và hư ng nghi p lâm nghi p. b) T ch c b máy: Trung tâm có Giám c, 01 Phó Giám c giúp vi c và b ph n giúp vi c Giám c Trung tâm. Nhi m v c th c a Trung tâm, c a b ph n giúp vi c Giám c Trung tâm và quy ch ho t ng c a Trung tâm do Giám c Vư n quy nh.
 11. Chương 3: QUY N H N, TRÁCH NHI M C A GIÁM C, PHÓ GIÁM C; M I QUAN H CÔNG TÁC VÀ CH LÀM VI C i u 9. Trách nhi m và quy n h n c a Giám c và Phó Giám c Giám c, Phó Giám c Vư n qu c gia do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh. 1. Giám c - i u hành ho t ng c a Vư n; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trư c pháp lu t v ho t ng c a Vư n và th c hi n nhi m v ư c B giao. - Qu n lý chung vi c th c hi n các chương trình, tài nghiên c u, d án phát tri n và các nhi m v khác Vư n ư c giao qu n lý. - Ph i h p v i V ch c năng trình B quy t nh các ch c danh Phó Giám c Vư n, K toán trư ng ho c ch c danh khác theo quy nh c a B . Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, nâng lương, khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng, gi i quy t ch i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Vư n theo phân c p c a B và quy nh c a pháp lu t. - Tr c ti p giao nhi m v cho các Phó Giám c giúp vi c, trư ng các Phòng và ơn v tr c thu c Vư n. - T ch c tri n khai và ch u trách nhi m v vi c th c hi n quy ch dân ch trong cơ quan; các ch , chính sách; nh n xét cán b , công ch c, viên ch c nh kỳ theo quy nh. - Quy t nh s lư ng biên ch các Phòng nghi p v và ơn v tr c thu c trong biên ch ư c B giao. - B trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a Vư n phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. - Trình B phê duy t v quy ch t ch c ho t ng, k ho ch kinh phí, xây d ng cơ b n, các chương trình, d án c a Vư n và ch u trách nhi m th c hi n. - Ki m tra, giám sát các ho t ng c a Vư n và x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v c a Vư n ư c B giao. - Là ch tài kho n các ngu n kinh phí ư c giao và ch u trách nhi m v qu n lý chi tiêu các ngu n v n do Vư n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và k ho ch ho t ng, d toán chi tiêu ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 12. - Ch u trách nhi m th c hi n nhi m v theo Quy ch làm vi c gi a C c Ki m lâm v i các Vư n qu c gia ư c B ban hành; th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao. 2. Các Phó Giám c Các Phó Giám c giúp vi c Giám c và ư c Giám c phân công m t s nhi m v c th ; ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. i u 10. M i quan h công tác 1. M i quan h công tác gi a Giám c và Phòng nghi p v , ơn v tr c thu c. - Trư ng Phòng nghi p v , H t trư ng Ki m lâm, Giám c Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng (g i chung là các Phòng) ch u s ch o tr c ti p c a Giám c ho c Phó Giám c ư c Giám c phân công v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v mình ư c quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. - Trư ng các Phòng ch u trách nhi m trư c Giám c v m i ho t ng c a ơn v mình theo ch c năng, nhi m v ư c giao. - Quan h công tác gi a các Phòng là m i quan h ph i h p gi i quy t các công vi c chung c a Vư n. - Quan h gi a Phòng ch c năng v i các ơn v tr c thu c (các Tr m, i) là quan h hư ng d n, ch o v nghi p v chuyên môn. - Cán b , công ch c, viên ch c các Phòng ch u s ch o tr c ti p c a Trư ng phòng v công tác chuyên môn ư c phân công; có nghĩa v và quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. 2. M i quan h gi a Vư n v i nhân dân, chính quy n a phương trong vùng m a phương và v i t ch c khác a) i v i chính quy n, nhân dân s ng trong vùng m: - Ph i h p trong vi c tuyên truy n chính sách c a ng và Nhà nư c liên quan n l i ích, phát tri n kinh t -xã h i vùng m và l i ích thu ư c t vi c b o v Vư n qu c gia. - Tham gia ý ki n v k ho ch, d án u tư phát ti n kinh t -xã h i, phương án b o v , phát tri n và s d ng r ng và t lâm nghi p trong vùng m. - Tham gia, h tr chính quy n a phương trong vi c xây d ng kinh t n nh i s ng nhân dân s ng trong vùng m; ng viên và ưu tiên c ng ng dân cư trong vùng m tham gia các ho t ng d ch v du l ch.
 13. - Ph i h p giám sát, ki m tra vi c tri n khai các k ho ch b o v và phát tri n r ng i v i nhân dân và các t ch c trong vùng m ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Xây d ng k ho ch, t ch c h i ngh vùng ven hàng năm nh m g n k t công tác b o v r ng gi a chính quy n a phương và Vư n quóc gia. - Xây d ng và gi v ng m i quan h hành chính tr c ti p v i U ban nhân dân t nh k L k, U ban nhân dân các huy n: Buôn ôn, Cư Jut, Ea Sup và U ban nhân dân các xã vùng m m b o hoàn thành nhi m v ư c giao và xây d ng, phát tri n Vư n. b) ói v i các t ch c khác: Vư n ư c quan h v i các Vư n qu c gia, Khu b o t n trong c nư c v công tác chuyên môn nghi p v ; quan h v i các nhà khoa h c trong và ngoài nư c trong lĩnh v c h p tác nghiên c u khoa h c. i u 11. Ch làm vi c - Ph trách các ơn v có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n nhi m v b ng văn b n cho Giám c t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các cơ quan, ơn v liên quan theo nh kỳ và hàng năm. - Vư n t ch c h p sơ k t 6 tháng u năm và t ng k t cu i năm; t ch c h i ngh công nhân viên ch c ánh giá k t qu ho t ng, ng th i ra phương hư ng, bi n pháp th c hi n cho năm sau. - H p giao ban tu n, tháng ho c các cu c h p t xu t do Giám c Vư n quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH Điêu 12. Trách nhi m thi hành 1. Giám c Vư n qu c gia Yok ôn ch u trách nhi m th c hi n và ch o cán b , công ch c, viên ch c trong Vư n th c hi n quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Giám c Vư n qu c gia Yok ôn xu t n i dung b sung, s a i trình B xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản