intTypePromotion=1

Quyết định số 03/2006/QĐ-BTS

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định số 03/2006/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2006/QĐ-BTS về việc đổi tên Trung tâm công nghệ chế biến và sinh hoạt thủy sản thành Trung tâm công nghệ sau thu hoạch do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2006/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ SINH HỌC THỦY SẢN THÀNH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 01/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản; Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTS ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II; Xét tờ trình số 366/VTS II ngày 18 tháng 8 năm 2005 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên Trung tâm Công nghệ chế biến và sinh học thủy sản thành Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch (dưới đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước. Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Fisheries Post Harvest Technology viết tắt là CEFIPOHATEC. Trụ sở của Trung tâm đặt tại 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, giao Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trông Thủy sản II quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 471/TS-QĐ ngày 12/3/1987 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Trung tâm Công nghệ chế biến và sinh học thủy sản.
  2. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Viện, Thanh tra Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Việt Thắng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2