Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 8 do Uỷ ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 8 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 03/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân qu n 8: Quy t nh s 34/2006/Q - UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân qu n 8 theo cơ ch “m t c a, m t d u”; Quy t nh s 35/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy nh ch h i h p và thông tin báo cáo trong ho t ng c a các cơ quan hành chính Nhà nư c thu c y ban nhân dân qu n 8; Quy t nh s 39/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 v vi c thành l p Phòng Y t qu n 8; Xét ngh c a Trư ng Phòng Y t qu n 8 (Công văn s 01/CV-PYT ngày 01 tháng 11 năm 2006) và Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy t nh này kèm theo Quy ch T ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n 8. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng và Trư ng Phòng Y t qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 8 THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Ch c năng Phòng Y t qu n 8 là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n 8 ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”, ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v theo ngành v các m t công tác thu c ph m vi qu n lý c a S Y t thành ph ph trách. Phòng Y t qu n 8 có ch c năng giúp y ban nhân dân qu n 8 th ng nh t qu n lý Nhà nư c v các ho t ng thu c lĩnh v c ư c giao theo úng chính sách, pháp lu t, các quy nh c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph , bao g m: - Y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t ; - ThNm nh các cơ s hành ngh y t tư nhân theo phân c p c a S Y t , ph i h p v i S Y t trong thNm nh c p phép cho h gia ình và cá th . i u 2. Nhi m v Phòng Y t qu n 8 có nhi m v sau: 2.1. Tham mưu cho Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ph trách kh i th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn qu n 8 theo hư ng d n c a y ban nhân dân thành ph ; Ch o và t ch c th c hi n công tác v sinh phòng b nh, v sinh môi trư ng. 2.2. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph cho qu n và y quy n c a S Y t thành ph . 2.3. Ph i h p ho t ng v i các ơn v s nghi p y t trên a bàn bao g m: Trung tâm Y t D phòng qu n 8, B nh vi n qu n 8 (Phòng Khám a khoa qu n 8), Tr m Y t 16 phư ng qu n 8. i u 3. Quy n h n Phòng Y t qu n 8 có quy n h n sau: 3.1. Th c hi n quy n h n qu n lý Nhà nư c v y t trên a bàn qu n 8.
  3. 3.2. Quy n h n khác ph i ư c c p có thNm quy n giao. Ngoài nh ng nhi m v và quy n h n nêu t i i u 2 và i u 3, Phòng Y t qu n 8 còn ư c y ban nhân dân qu n 8 y quy n th c hi n thêm m t s nhi m v và quy n h n xét th y c n thi t, do Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 quy nh c th b ng văn b n. Chương 2: CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy 4.1. Phòng Y t qu n 8 do Trư ng phòng ph trách và Phó Trư ng phòng giúp vi c Trư ng phòng. Phòng làm vi c theo ch Th trư ng. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 v toàn b công tác c a Phòng mình, ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v do S Y t thành ph qu n lý. Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng phòng i v ng. Kinh phí ho t ng c a Phòng Y t qu n 8 và vi c s d ng con d u Qu c huy c a UBND qu n th c hi n theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 4.2. Cơ c u t ch c c a Phòng Y t qu n 8 g m các cán b , công ch c ư c phân công theo dõi, th c hi n các m t công tác như sau: - Công tác chuyên môn, chuyên ngành; - Công tác t ng h p hành chính, báo cáo, văn thư - lưu tr ; - Công tác tài chính, k toán. i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng Y t qu n 8 ư c y ban nhân dân qu n 8 ra quy t nh giao ch tiêu biên ch trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý Nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 6. Ch làm vi c 6.1. Ch h ih p
  4. nh kỳ hàng tháng h p toàn th cán b , công ch c v i s ch trì c a Trư ng và Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách, ánh giá công tác ã th c hi n và tri n khai công tác th i gian t i; ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương; Hàng quý, 6 tháng và cu i năm, Phòng báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh; Th c hi n l ng ghép các n i dung v n , công vi c c n gi i quy t x lý k t h p các lo i cu c h p v i nhau, t ch c th c hi n m t cách h p lý; L ch làm vi c c a Phòng v i các ơn v , t ch c, cơ s , cá nhân có liên quan ph i ư c nêu c th trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; N i dung làm vi c ư c chuNn b chu áo k p th i gi i quy t các yêu c u phát sinh liên quan n các ho t ng chuyên môn c a Phòng; Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n 8 ho c c a lãnh o S Y t thành ph . 6.2. Ch làm vi c Th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và theo cơ ch “m t c a, m t d u”; Trư ng phòng ph trách i u hành m i ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Phó Trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng Phòng và ph trách nh ng lĩnh v c ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh thu c lĩnh v c phân công; Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u cán b gi i quy t công vi c thu c ph m vi ch c năng c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ph i th c hi n nhưng cán b gi i quy t công vi c ó ph i báo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t; Cán b , công ch c c a Phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c, ng th i ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh; Công ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a Lãnh o Phòng, c a ng nghi p cũng như c a t ch c, cá nhân n liên h công tác. i u 7. Quan h công tác Phòng Y t qu n 8 có các m i quan h công tác như sau: 7.1. i v i y ban nhân dân qu n 8 Phòng Y t qu n 8 ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n 8; Trư ng phòng ti p nh n ch th và n i dung công tác t Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n 8 v vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công;
  5. Trư ng h p H i ng nhân dân qu n 8 có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 8, thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p c a H i ng nhân dân. 7.2. i v i S Y t thành ph H Chí Minh Trư ng Phòng Y t qu n 8 ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v , th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Lãnh o S Y t thành ph . 7.3. i v i các Phòng chuyên môn khác c a qu n Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh; Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Trư ng phòng ban chuyên môn khác, Trư ng Phòng Y t ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n 8 quy t nh. 7.4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n Ph i h p t ch c t t các cu c v n ng, các phong trào qu n chúng trên a bàn dân cư, ph i h p th c hi n t t các chính sách v ngành y t ; Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n 8 gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 7.5. i v i y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 Phòng Y t qu n 8 không là cơ quan c p trên c a y ban nhân dân phư ng nhưng v chuyên môn nghi p v , Phòng có trách nhi m: - Hư ng d n y ban nhân dân 16 phư ng v ch c năng, nhi m v , n i dung công tác qu n lý Nhà nư c theo ngành, lĩnh v c công tác a phương cho cán b ph trách c a y ban nhân dân phư ng; - Th c hi n ch thanh tra, ki m tra công tác thu c ngành phư ng khi y ban nhân dân qu n 8 yêu c u; - Cung c p cho y ban nhân dân 16 phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương; - y ban nhân dân phư ng th c hi n theo s hư ng d n c a Phòng Y t qu n 8, n u có v n nào chưa th ng nh t thì báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 xem xét, gi i quy t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH
  6. i u 8. Trư ng Phòng Y t qu n 8 có trách nhi m th c hi n Quy ch này sau khi ư c y ban nhân dân qu n 8 quy t nh chính th c và trong quá trình th c hi n c n rút kinh nghi m, xu t v i Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 vi c b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n 8./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản