Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục chi tiết giá thu viện phí các loại thủ thuật, phẫu thuật tại phần C2.7 và điều chỉnh giá thu viện phí của Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH DƯƠNG Đ c l p – T do – H nh phúc ----- ------- S : 04/2008/QĐ-UBND Th D u M t, ngày 25 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C B SUNG DANH M C CHI TI T GIÁ THU VI N PHÍ CÁC LO I TH THU T, PH U THU T T I PH N C 2.7 VÀ ĐI U CH NH GIÁ THU VI N PHÍ C A QUY T Đ NH S 105/2006/QĐ- UBND NGÀY 26/4/2006 C A U BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a B Y t – B Tài chính – B Lao đ ng Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a liên B Y t – Tài chính – Lao đ ng Thương binh và Xã h i – Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Quy t đ nh s 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c phân lo i ph u thu t và th thu t; Theo đ ngh c a các S : Y t - Tài chính - Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 133/TTrLS-SYT-STC-SLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. B sung danh m c chi ti t giá thu vi n phí các lo i th thu t, ph u thu t t i ph n C2.7 và đi u ch nh giá thu vi n phí c a Quy t đ nh s 105/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương (kèm theo 2 danh m c). Đi u 2. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám đ c các s : Y t , Tài chính, Lao đ ng – Thương binh và Xã h i, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã Th D u M t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Hi p PH L C I DANH M C CHI TI T GIÁ THU VI N PHÍ CÁC LO I TH THU T, PH U THU T T I PH N C2.7 C A QUY T Đ NH S 105/2006/QĐ-UBND NGÀY 26/4/2006 C A U BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương) Giá thu vi n phí TT CÁC LO I D CH V LO I TH THU T, PH U THU T Đ c bi t I II III A TH THU T
 2. 1 U bã vùng tai m t 360.000 2 Abces vùng m t tai 360.000 3 Khâu vành tai rách sau ch n thương 560.000 4 Chích nh t ng tai ngoài 160.000 5 Ch y th n nhân t o 560.000 6 L c màng b ng c p c u 360.000 Ði u tr trĩ b ng th thu t (tiêm xơ búi 7 560.000 trĩ) B PH U THU T I. UNG THƯ 1 C t 1/2 d dày do ung thư + vét h ch 2.000.000 h th ng 2 C t K bu ng tr ng + toàn b T.cung + 1.440.000 m cn il n 3 C t b tinh hoàn + vét h ch b ng 1.440.000 4 C t tinh hoàn ung thư l c ch + vét 1.440.000 h ch b ng 5 C t K da có vá da r ng (R > 5cm) 1.440.000 6 C t b dương v t có vét h ch 1.440.000 7 C t K ph n m m chi trên ho c chi 1.440.000 dư i (R = và > 5cm) 8 C t u tuy n nư c b t mang tai 1.440.000 9 Khâu c m máu gan + D.lưu b ng do 1.440.000 K gan v 10 Th t đ ng m ch gan ung thư 800.000 11 C t tinh hoàn ung thư l c ch không 800.000 vét h ch b ng 12 C t K ph n m m chi trên ho c chi 800.000 dư i (R < 5cm) 13 C t u lành ph n m m (R = và > 5cm) 800.000 14 C t u lành ph n m m (R < 5cm) 640.000 16 C t u vú nh 640.000 II. TIM M CH - L NG NG C 1 Khâu v t thương tim do đâm hay do 1.440.000 m nh đ n 2 Ph u thu t v tim do ch n thương 1.440.000 ng c kín 3 Khâu ph c h i m ch máu vùng c do 1.440.000 ch n thương 4 Vi ph u thu t m ch máu, n i các m ch 1.440.000 máu trong c t c t chi, ghép có cu ng m ch c t r i 5 PT u máu l n, u b ch huy t l n (R > 1.440.000
 3. 10cm) 6 PT ph ng đ ng m ch ch b ng đo n 1.440.000 dư i đ ng m ch th n 7 PT u máu hay b ch m ch vùng c , 1.440.000 vùng trên xg đòn, vùng nách xâm l n các m ch máu l n 8 C t 1 ph n tuy n giáp trong b nh 1.440.000 Basedow 9 Th t ng đ ng m ch 1.440.000 10 PT ph ng ho c thông đ ng m ch chi 1.440.000 11 Khâu v t thương m ch máu chi 1.440.000 12 D n lưu màng tim qua đư ng c t s n 800.000 sư n 5 13 L y máu c c làm ngh n m ch 800.000 14 C t u xương sư n: 01 xương 800.000 15 Kéo liên t c 01 m ng sư n hay m ng 800.000 c sư n 16 Khâu cơ hoành b rách hay th ng do 800.000 ch n thương qua đư ng ng c hay b ng 17 PT u m ch máu dư i da (R = 5 - 800.000 10cm) 18 Bóc nhân tuy n giáp 800.000 19 PT b c c u m ch máu đ ch y th n 800.000 nhân t o 20 C t b giãn tĩnh m ch chi dư i 800.000 21 D n lưu màng tim qua đư ng 640.000 MARFAN 22 PT u m ch máu dư i da (R < 5cm) 640.000 23 Khâu kín v t thương th ng ng c 640.000 III. TH N KINH S NÃO 1 PT g y tr t đ t s ng c , m m nha 2.000.000 2 Khâu v t thương xoang tĩnh m ch d c 2.000.000 trên, xoang tĩnh m ch bên, xoang hơi trán 3 L y máu t trong s , ngoài màng 1.440.000 c ng, dư i màng c ng, trong não 4 PT v t thương s não h 1.440.000 5 PT tràn d ch não, nang nư c trong h p 1.440.000 s 6 Khâu n i dây th n kinh ngo i biên 1.440.000 7 PT viêm xương s 800.000 8 Khoan s thăm dò 800.000 9 D n lưu não th t 800.000
 4. 10 Ghép khuy t xương s 800.000 11 C t u da đ u lành (R > 5cm) 800.000 12 C t u da đ u lành (R = 2 - 5cm) 800.000 13 R ch da đ u r ng trong máu t dư i 640.000 da đ u 14 C t u da đ u lành (R < 2cm) 640.000 15 Nh c xương đ u lún qua da tr em 640.000 IV. TAI - MŨI - H NG 1 C t u tuy n mang tai 1.440.000 2 Ph u thu t l y bư u d ch vành tai 640.000 3 Vá nhĩ đơn thu n 800.000 4 PT vách ngăn mũi 800.000 6 L y đư ng rò luân nhĩ 640.000 8 N n s ng mũi sau ch n thương 640.000 10 Khâu v t thương ph n m m vùng đ u - c 640.000 11 N o xoang hàm sàng 1.440.000 12 N o xoang hàm 800.000 13 PT u nang giáp móng 800.000 14 Ti t căn xương ch m 1.440.000 15 Rò vùng sóng mũi 1.440.000 16 PT xoang trán 1.440.000 17 PT Cadwell luc xoang hàm l y răng 1.440.000 18 PT Cadwell luc 1.440.000 19 PT khâu l th ng b t vách ngăn 800.000 20 PT đư ng rò b m sinh c bên 1.440.000 21 PT d n lưu áp xe th c qu n 1.440.000 22 PT s a s o vùng c m t dư i 5 cm 640.000 23 PT s a s o vùng c m t trên 5 cm 800.000 24 Vi ph u thu t thanh qu n 800.000 25 PT ch a ngáy 1.440.000 26 PT khâu ph c h i thanh qu n do ch n 1.440.000 thương V. RĂNG HÀM M T 1 PT v t thương ph n m m vùng hàm m t 1.440.000 dài > 10cm, t n thương m ch máu th n kinh tuy n 2 Rút ch thép KHX, treo xương đi u tr gãy 800.000 xương vùng hàm m t 3 C đ nh xương hàm gãy b ng dây, n p, 640.000 ho c b ng máng, có
 5. 4 Khâu ph c h i các v t thương ph n m m 640.000 do ch n thương t 2 - 4 cm 5 S a s o x u, n p nhăn nh 640.000 VI. LAO VÀ B NH PH I 1 C t thùy ph i, ph n ph i còn l i, ph u 2.000.000 thu t l i 2 C t m t thùy hay m t phân thùy ph i 1.440.000 3 C t m t thùy kèm c t m t phân thùy ph i 1.440.000 đi n hình 4 M l ng ng c trong tràn khí màng ph i 1.440.000 có c t thùy ph i 5 M ng c l y máu c c màng ph i 800.000 6 M l ng ng c trong tràn khí màng ph i, 800.000 khâu l th ng 7 N o áp xe l nh h ch u 800.000 8 N o áp xe l nh h lưng 800.000 9 Khâu v t thương nhu mô ph i 800.000 10 Khâu l i v t ph u thu t l ng ng c b 640.000 nhi m khu n VII. TIÊU HÓA - B NG 1 C t toàn b d dày 2.000.000 2 C t toàn b đ i tràng 2.000.000 3 C t d dày, ph u thu t l i 1.440.000 4 C t d dày sau n i v tràng 1.440.000 5 C t 1/2 d dày sau c t dây th n kinh X 1.440.000 6 PT đi u tr t c ru t do dính 1.440.000 7 C t l i đ i tràng 1.440.000 8 C t 1/2 đ i tràng ph i, trái 1.440.000 9 C t c t tr c tràng đư ng b ng, đư ng 1.440.000 t ng sinh môn 10 C t tr c tràng gi l i cơ tròn 1.440.000 11 C t u sau phúc m c tái phát 1.440.000 12 C t u sau phúc m c 1.440.000 13 C t đo n đ i tràng ngang, đ i tràng 1.440.000 Sigma n i ngay 14 PT xo n d dày kèm c t d dày 1.440.000 15 C t 1/2 d dày có loét, viêm, u lành 1.440.000 16 C t túi th a tá tràng 1.440.000 17 PT t c ru t do dây ch ng 1.440.000 18 C t u m c treo có c t ru t 1.440.000 19 PT sa tr c tràng đư ng b ng ho c 1.440.000 đư ng t ng sinh môn, có c t ru t
 6. 20 C t d t t h u môn tr c tràng n i ngay 1.440.000 21 Khâu v t thương l n t ng sinh môn kèm 1.440.000 rách cơ trơn, làm h u môn nhân t o 22 PT thoát v cơ hoành có kèm trào ngư c 1.440.000 23 C t dây th n kinh X có hay không kèm 1.440.000 t o hình 24 C t đo n ru t non 1.440.000 25 C t đo n đ i tràng, làm h u môn nhân 1.440.000 t o 26 PT sa tr c tràng không c t ru t 1.440.000 27 C t u tr c tràng ng h u môn đư ng 1.440.000 dư i 28 C t b trĩ vòng 1.440.000 29 Đóng h u môn nhân t o trong phúc m c 1.440.000 30 PT rò h u môn ph c t p hay PT l i 1.440.000 31 PT thoát v khó: Đùi, b t có c t ru t 1.440.000 32 Khâu l th ng d dày, tá tràng đơn thu n 800.000 33 N i v tràng 800.000 34 C t u m c treo không c t ru t 800.000 35 PT viêm phúc m c ru t th a 800.000 36 C t ru t th a v trí b t thư ng 800.000 37 C t ru t th a v trí bình thư ng 800.000 38 C t ru t th a kèm túi MECKEL 800.000 39 PT áp xe ru t th a gi a b ng 800.000 40 Làm h u môn nhân t o 800.000 41 Đóng h u môn nhân t o ngoài phúc m c 800.000 42 PT rò h u môn các lo i 800.000 43 PT v t thương t ng sinh môn 800.000 44 C t cơ tròn trong 800.000 45 D n lưu áp xe dư i cơ hoành 800.000 46 D n lưu áp xe t n lưu trên, dư i cơ 800.000 hoành 47 M b ng thăm dò 800.000 48 C t trĩ t 02 bó tr lên 800.000 49 PT áp xe h u môn có m l rò 800.000 50 PT thoát v b n th t 800.000 51 M thông d dày 800.000 52 D n lưu áp xe r t th a 800.000 53 Th t trĩ có kèm bóc tách, c t m t bó trĩ 800.000 54 Khâu l i b c thành b ng đơn thu n 800.000
 7. 55 PT thoát v b n hay thành b ng bình 800.000 thư ng 56 D n lưu áp xe h u môn đơn gi n 640.000 57 L y máu t t ng sinh môn 640.000 58 Khâu l i da v t ph u thu t, sau nhi m 640.000 khu n VIII. GAN M T 1 C t gan khâu v t thương m ch máu: 2.000.000 Tĩnh m ch trên gan, tĩnh m ch ch dư i 3 C t gan ph i ho c gan trái 2.000.000 4 C t đo n ng m t ch , n i r n gan - 2.000.000 H ng tràng 5 C t phân thùy gan 2.000.000 6 C t phân thùy dư i gan ph i 1.440.000 7 C t gan không đi n hình do v gan, c t 1.440.000 gan l n 8 L y s i ng m t ch kèm c t phân thùy 1.440.000 dư i gan 9 L y s i ng m t ch , d n lưu ng KEHR 1.440.000 kèm c t túi m t 10 L y s i ng m t ch , d n lưu ng KEHR, 1.440.000 ph u thu t l i 11 N i ng m t ch - h ng tràng kèm d n 1.440.000 lưu trong gan cà c t gan 12 L y s i ng m t ch , d n lưu ng KEHR 1.440.000 kèm t o hình cơ yh t ODDI 13 C t b nang ng m t ch và n i m t ru t 1.440.000 14 C t đuôi t y và c t l ch 1.440.000 15 C t thân và đuôi t y 1.440.000 16 C t lách b nh lí, ung thư, áp xe, xơ lách 1.440.000 17 C t phân thùy dư i gan trái 1.440.000 18 C t gan không đi n hình do v gan, c t 1.440.000 gan nh 19 L y s i ng m t ch , d n lưu ng KEHR 1.440.000 l nđ u 20 N i ng m t ch - tá tràng 1.440.000 21 N i ng m t ch - h ng tràng 1.440.000 22 N i nang t y - d dày 1.440.000 23 N i nang t y - h ng tràng 1.440.000 24 C t lách do ch n thương 1.440.000 25 N i túi m t - h ng tràng 1.440.000 26 D n lưu túi m t + h u cung m c n i kèm 1.440.000 l y t ch c t y ho i t
 8. 27 Khâu v gan do ch n thương, v t 1.440.000 thương gan 28 PT v t y b ng chèn g c c m máu 800.000 29 D n lưu túi m t 800.000 30 L y s i, d n lưu túi m t 800.000 31 D n lưu áp xe gan 640.000 IX. PH S N 1 C t t cung trong tình tr ng ngư i b nh 2.000.000 n ng, viêm phúc m c n ng, kèm v t ng trong ti u khung, v t cung phúc t p 2 C t u ti u khung thu c t cung, bu ng 2.000.000 tr ng to, dính, c m sâu trong ti u khung 3 Đóng rò tr c tràng - âm đ o ho c bàng 1.440.000 quang - âm đ o 4 C t 1/2 t cung trong viêm ph n ph kh i 1.440.000 u dính 5 L y thai trong b nh đ c bi t: Tim, th n, 1.440.000 gan 6 L y kh i máu t thành nang 1.440.000 7 L y thai tri t s n 800.000 8 Khâu t ng sinh môn rách ph c t p đ n 800.000 cơ vòng 9 Làm l i thành âm đ o 800.000 10 C t u nang vú hay u vú lành 800.000 11 Khâu t cung do n o th ng 800.000 12 L y vòng trong b ng qua đư ng r ch 800.000 nh 13 Tri t s n qua đư ng r ch nh sau n o 800.000 thai 14 C t polyp c t cung 640.000 15 Tri t s n các lo i 640.000 16 L y kh i máu t âm đ o, t ng sinh môn 640.000 17 C t toàn b t cung đư ng b ng 1.440.000 X. CH N THƯƠNG - CH NH HÌNH 1 Tái t o dây ch ng kh p g i qua n i soi 2.000.000 2 Chuy n ngón 2.000.000 3 C đ nh n p vít gãy tr t kh p vai 1.440.000 4 C đ nh n p vít gãy liên l i c u cánh tay 1.440.000 5 PT gãy xương cánh tay kèm t n thương 1.440.000 th n kinh ho c m ch máu 6 PT tr t kh p khu u 1.440.000 7 C đ nh n p vít gãy 02 xương c ng tay 1.440.000
 9. 8 PT gãy MONTEGGIA 1.440.000 9 Chuy n gân li t th n kinh quay, gi a hay 1.440.000 tr 10 Tái t o dây ch ng vòng kh p quay tr 1.440.000 trên 11 PT bàn tay, ch nh hình ph c t p 1.440.000 12 PT viêm xương kh p háng 1.440.000 13 Tháo kh p háng 1.440.000 14 PT v tr n kh p háng 1.440.000 15 Thay ch m xương đùi 1.440.000 16 Đ t đinh n p gãy xương đùi (xuôi dòng) 1.440.000 17 K t xương đinh n p m t kh i gãy liên 1.440.000 m u chuy n ho c dư i m u chuy n 18 K t xương đinh n p kh i gãy trên l i c u, 1.440.000 liên l i c u 19 T o hình dây ch ng chéo kh p g i 1.440.000 20 Đ t n p vít gãy mâm chày và đ u trên 1.440.000 xương chày 21 Ghép trong m t đo n xương 1.440.000 22 PT đi u tr cal l ch, có k t h p xương 1.440.000 23 PT n i soi kh p 1.440.000 2 24 Vá da d y toàn b (S = và > 10cm ) 1.440.000 25 Chuy n v t da có cu ng m ch 1.440.000 26 N i ghép th n kinh vi ph u 1.440.000 27 S a ch a di ch ng sau ch n thương 1.440.000 xương: cal l ch, sai kh p c n, khít hàm 28 PT tr t kh p cùng đòn 1.440.000 29 C đ nh n p vít gãy thân xương cánh tay 1.440.000 30 PT c ng du i kh p khu u 1.440.000 31 PT dính kh p khu u 1.440.000 32 Đóng đinh n i t y gãy 02 xương c ng tay 1.440.000 33 PT gãy đ t bàn ngón tay k t h p xương 1.440.000 v i KIRSCHNER ho c n p vít 35 PT bàn tay c p c u có t n thương ph c 1.440.000 t p 36 PT toác kh p mu 1.440.000 37 C t c t dư i m u chuy n xương đùi 1.440.000 38 PT tr t kh p háng 1.440.000 39 Đ t n p vít gãy m t cá trong, ngoài ho c 1.440.000 DUPUYTREN 40 PT cal l ch, không k t h p xương 1.440.000 41 Đ c n o xương viêm và chuy n v t che 1.440.000
 10. ph 42 PT v t thương kh p 1.440.000 43 N i gân g p 1.440.000 2 44 Vá da d y toàn b (S < 10cm ) 1.440.000 45 T o hình các v t da che ph , v t trư t 1.440.000 46 G dính th n kinh 1.440.000 47 PT bong lóc da và cơ sau ch n thương 1.440.000 48 PT gãy xương đòn 1.440.000 49 C đ nh KIRSCHNER trong gãy đ u trên 1.440.000 xương cánh tay 50 PT gãy đ u dư i xương quay và tr t 1.440.000 kh p quay tr dư i 52 Đóng đinh xương đùi m , ngư c dòng 1.440.000 53 PT c t c t đùi 1.440.000 54 L y b s n chêm kh p g i 1.440.000 55 Đóng đinh xương chày m 1.440.000 56 Đ t n p vít gãy thân xương chày 1.440.000 57 Đ t n p vít gãy đ u dư i xương chày 1.440.000 58 PT KIRSCHNER gãy đ t bàn nhi u đ t 1.440.000 bàn 59 PT KIRSCHNER gãy thân xương sên 1.440.000 60 Đ t vít gãy thân xương sên 1.440.000 61 Đ t vít gãy tr t xương thuy n 1.440.000 62 N i gân du i 1.440.000 63 Khâu n i th n kinh 1.440.000 64 M khoang và gi i phóng m ch b chèn 1.440.000 ép c a các chi 65 PT gãy l i c u ngoài xương cánh tay 800.000 66 PT gãy mõm trên ròng r c xương cánh 800.000 tay 67 PT viêm xương cánh tay: đ c, m , n o, 800.000 d n lưu 68 C t c t c ng tay 800.000 69 Tháo kh p khu u 800.000 70 PT cal l ch đ u dư i xương quay 800.000 71 Tháo kh p c tay 800.000 72 PT viêm xương c ng tay: đ c, m , n o, 800.000 d n lưu 73 Tháo kh p g i 800.000 74 Néo ép ho c bu c vòng ch thép gãy 800.000 xương Bánh chè
 11. 75 C t c t c ng chân 800.000 76 PT viêm xương c ng chân: đ c, m , n o, 800.000 d n lưu 77 PT cơ gân ACHILLE 800.000 78 Tháo 1/2 bàn chân trư c 800.000 79 Đ t n p vít trong gãy tr t xương chêm 800.000 80 C t u nang bao ho t d ch 800.000 81 C t c t cánh tay 800.000 82 Găm KIRSCHNER trong gãy m c cá 800.000 83 C t u bao gân 800.000 84 PT viêm t y bàn tay, c viêm bao ho t 800.000 d ch 85 KHX trong gãy xương mác 800.000 86 C t u xương s n lành tính 800.000 87 Rút n p vít và các d ng c khác sau 800.000 ph u thu t 88 PT v t thương ph n m m > 10cm 800.000 89 PT viêm t y ph n m m cơ quan v n 640.000 đ ng 90 Tháo b các ngón tay, ngón chân 640.000 91 Tháo đ t bàn 640.000 92 C t u ph n m m đơn thu n 640.000 93 Rút đinh các lo i 640.000 94 PT v t thương ph n m m t 5 - 10cm 640.000 XI. B NG 1 a. NGƯ I L N 2 C t ho i t ti p tuy n > 15% di n tích cơ 1.440.000 th 3 C t l c da, cơ, cân > 5% di n tích cơ th 1.440.000 4 C t ho i t ti p tuy n t 10 - 15% di n 800.000 tích cơ th 5 C t l c da, cơ, cân t 3 - 5% di n tích cơ 800.000 th 6 C t ho i t ti p tuy n < 10% di n tích cơ 640.000 th 7 C t l c da, cơ, cân < 3% di n tích cơ th 640.000 b. TR EM 8 C t ho i t ti p tuy n > 8% di n tích cơ 1.440.000 th 9 C t l c da, cơ, cân > 3% di n tích cơ th 800.000 10 C t ho i t ti p tuy n t 3 - 8% di n tích 800.000 cơ th
 12. 11 C t l c da, cơ, cân t 1 - 3% di n tích cơ 800.000 th 12 C t ho i t ti p tuy n < 3% di n tích cơ 640.000 th 13 C t l c da, cơ, cân < 1% di n tích cơ th 640.000 c. GHÉP DA 14 Ghép da t thân > 10% di n tích b ng cơ 1.440.000 th 15 Ghép da t thân t 5 - 10% di n tích 800.000 b ng cơ th 16 Ghép da t thân < 5% di n tích b ng cơ 640.000 th XII. T O HÌNH 1 N i l i chi đ t lìa vi ph u 2.000.000 2 T o hình ph các khuy t ph n m m b ng 1.440.000 ghép da vi ph u 3 N i l i t 01 ho c 02 ngón tay ho c 3 1.440.000 ngón tay b đ t lìa 4 C t đo n ng m t ch và t o hình đư ng 1.440.000 m t 5 T o hình h p hay t c m ch máu các chi 1.440.000 b ng đo n m ch b c c u, b ng m ch nhân t o 6 T o hình ph khuy t v i v t da có cu ng 1.440.000 7 Ghép da t do trên di n h p 640.000 8 S a s o x u, s o quá phát đơn gi n 640.000 9 C t b ngón tay th a 640.000 XIII. N I SOI 1 C t u bu ng tr ng, t cung, thông vòi 1.440.000 tr ng qua n i soi 2 C t ru t th a qua n i soi 1.440.000 3 PT n i soi ch a ngoài t cung 1.440.000 XIV. TI T NI U - SINH D C 1 C t toàn b bàng quang, c m ni u qu n 2.000.000 vào ru t (Bricker-Le due) 2 C t toàn b bàng quang kèm t o hình 2.000.000 ru t - bàng quang 3 C t toàn b th n và ni u qu n 1.440.000 4 C t m t n a th n 1.440.000 5 C t u th n lành 1.440.000 6 L y s i san hô th n 1.440.000 7 N i ni u qu n - đài th n (Calico - ureteral 1.440.000 anastomosis)
 13. 8 PT l ti u l ch th p, t o hình m t thì 1.440.000 9 PT rò bàng quang - âm đ o, bàng quang 1.440.000 - t cung, tr c tràng 10 C t th n đơn thu n 1.440.000 11 L y s i m b th n trong xoang 1.440.000 12 L y s i b th n, đài th n có d n lưu th n 1.440.000 13 L y s i th n b nh lí, th n móng ng a, 1.440.000 th n đa nang 14 L y s i ni u qu n tái phát, ph u thu t l i 1.440.000 15 PT rò ni u qu n - âm đ o 1.440.000 16 C t bàng quang, đưa ni u qu n ra ngoài 1.440.000 da 17 C m ni u qu n bàng quang 1.440.000 18 Thông ni u qu n ra da qua 1 đo n ru t 1.440.000 đơn thu n 19 C t 1/2 bàng quang và c t túi th a bàng 1.440.000 quang 20 C t u tuy n ti n li t lành đư ng trên 1.440.000 21 L y s i ni u qu n đo n sát bàng quang 1.440.000 22 L y s i bàng quang l n 2, đóng l rò 1.440.000 bàng quang 23 C t u bàng quang đư ng trên 1.440.000 24 C t c bàng quang 1.440.000 25 C t n i ni u đ o sau 1.440.000 26 L y s i ni u qu n 800.000 27 PT c p c u v bàng quang 800.000 28 C p c u n i ni u đ o do v khung ch u 800.000 29 PT xo n, v tinh hoàn 800.000 30 Th t tĩnh m ch tinh trên b ng 800.000 31 D n lưu viêm t y khung ch u do rò nư c 800.000 ti u 31 D n lưu th n qua da 800.000 32 L y s i bàng quang 800.000 33 D n lưu nư c ti u bàng quang 800.000 34 C t dương v t không vét h ch, c t 1/2 800.000 dương v t 35 PT v v t hang do g y dương v t 800.000 36 D n lưu viêm t y quanh th n, áp xe th n 640.000 37 D n lưu áp xe khoang Retzius 640.000 38 PT áp xe tuy n ti n li t 640.000 39 C t u nang th ng tinh 640.000
 14. 40 PT tràn d ch màng tinh hoàn 640.000 41 C t u sùi đ u mi ng sáo 640.000 42 C t u dương v t lành 640.000 43 C t h p bao quy đ u 640.000 44 M r ng l sáo 640.000 45 Đưa m t đ u ni u đ o ra ngoài da 640.000 46 Chích áp xe t ng sinh môn 640.000 XV. KHOA NHI a. SƠ SINH 1 PT viêm phúc m c, t c ru t có c t 1.440.000 TAPERING 2 PT viêm phúc m c, t c ru t không c t n i 1.440.000 3 Làm h u môn nhân t o 1.440.000 b. TIÊU HOÁ 4 PT l i t c ru t sau ph u thu t 1.440.000 5 C t polyp kèm c t toàn b đ i tràng, đ 1.440.000 l i tr c tràng ch m h đ i tràng thì sau 6 C t polyp m t đo n đ i tràng ph i c t 1.440.000 đo n đ i tràng phía trên làm h u môn nhân t o 7 C t u tr c tràng làm h u môn nhân t o 1.440.000 8 C t đo n ru t trong l ng ru t có c t đ i 1.440.000 tràng 9 PT viêm phúc m c ru t th a tr em < 1.440.000 06 tu i 10 PT đi u tr th ng đư ng tiêu hoá có làm 1.440.000 h u môn nhân t o 11 Đóng h u môn nhân t o 1.440.000 12 L y giun, d v t ru t non 800.000 13 PT t c ru t do dây ch ng 800.000 14 PT tháo l ng ru t 800.000 15 C t túi th a MECKEL 800.000 16 C t ru t th a viêm c p tr em < 06 tu i 800.000 17 PT đi u tr viêm phúc m c tiên phát 800.000 18 L m h u môn nhân t o c p c u tr em 800.000 19 PT thoát v ngh t b n, đùi, r n 800.000 20 Nong h u môn dư i gây mê 640.000 c. TI T NI U - SINH D C 21 PT h tinh hoàn 02 bên 1.440.000 22 PT h l i tinh hoàn 1.440.000 23 PT h tinh hoàn l c ch 01 bên 1.440.000
 15. 24 PT tràn d ch màng tinh hoàn 02 bên 800.000 25 C t u nang bu ng tr ng xo n 800.000 26 PT thoát v b n 02 bên 800.000 27 PT tràn d ch màng tinh hoàn 800.000 28 PT nang th ng tinh 01 bên 800.000 29 PT thoát v b n 800.000 30 M thông bàng quang 640.000 d. CH N THƯƠNG - CH NH HÌNH 31 PT kh p gi xương chày b m sinh có 1.440.000 ghép xương 32 Chuy n v t da cân có cu ng m ch nuôi 1.440.000 33 N i dây ch ng chéo 1.440.000 34 PT thi u xương quay có ghép xương 1.440.000 35 PT bong hay đ t dây ch ng bên kh p g i 1.440.000 36 PT tách ngón m t (ngón cái) đ II, III, IV 1.440.000 37 PT thi u xương mác b m sinh 1.440.000 38 C t l c v t thương gãy xương h , n n 1.440.000 ch nh c đ nh t m th i 39 N i đ t dây ch ng bên 800.000 40 D n lưu áp xe cơ đái ch u 800.000 41 C t l c đơn thu n v t thương bàn tay 800.000 42 C t b ngón th a đơn thu n 640.000 43 Chích áp xe ph n m m l n 640.000 e. T O HÌNH 44 T o hình s o b ng co rút n p g p t 1.440.000 nhiên PH L C II DANH M C ĐI U CH NH GIÁ THU VI N PHÍ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương) Quy t đ nh s Giá đi u STT N I DUNG 105/2006/QĐ-UBND ch nh CÁC TH THU T PH U THU T THEO CHUYÊN KHOA A. TH THU T 1 Ch c hút d ch vành tai 12.000 15.000 2 Đo áp l c tĩnh m ch trung tâm 64.000 80.000 3 R a d dày 24.000 30.000 4 Ch c dò màng tim 64.000 80.000 5 Đ t n i khí qu n 70.000
 16. 6 D n lưu c chư ng 50.000 B. PH U THU T I. TAI - MŨI - H NG 1 PT sào bào thư ng nhĩ, vá nhĩ 480.000 600.000 II M T 1 Khâu da mi k t m c do san ch n 240.000 300.000 M bao sau b ng Laser, c t m ng m t chu biên = 2 120.000 150.000 laser III. PH S N 1 PT ch a ngoài t cung 520.000 650.000 2 C t u nang bu ng tr ng 400.000 500.000 3 Tri t s n nam 80.000 100.000 4 Khâu rách cùng đ 64.000 80.000 5 C t t cung đư ng âm đ o 960.000 1.200.000 C t t cung và th t đ ng m ch h v trong ch y máu 6 1.040.000 1.300.000 th phát sau ph u thu t s n khoa 7 L y thai l n 2 480.000 600.000 8 L y thai l n 3 tr lên 640.000 800.000 9 L y thai l n đ u 360.000 450.000 IV. TI T NI U - SINH D C 1 PT tràn d ch màng tinh hoàn 80.000 100.000 2 C t b tinh hoàn 80.000 100.000 V. CH N ĐOÁN HÌNH NH Ch p Citi (theo Quy t đ nh s 166/1999/QĐ-CT ngày 16/9/1999 c a U ban 1 nhân dân t nh Bình Dương là 800.0000đ; Quy t đ nh s 85/2001/QĐ.UB 800.000 ngày 13/6/2001 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương là 700.000đ). Ch p Citi có c n quang (theo Quy t đ nh s 166/1999/QĐ-CT ngày 16/9/1999 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương là 1.000.0000đ; Quy t 2 1.000.000 đ nh s 85/2001/QĐ.UB ngày 13/6/2001 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương là: 800.000đ) VI. Y H C DÂN T C - PH C H I CH C NĂNG 1 Giao thoa 8.000 10.000 2 Bàn kéo 16.000 20.000 3 B n xoáy 8.000 10.000 4 T p li t TKTƯ 8.000 10.000 5 T p do c ng kh p 10.000 12.000 6 T p do li t ngo i biên 8.000 10.000 7 Ho t đ ng tr li u ho c ngôn ng tr li u 12.000 15.000 8 Ch n đoán đi n 8.000 10.000 9 Kéo dãn c t s ng th t lưng b ng máy kéo ELTRAC 16.000 20.000 10 Kéo dãn c t s ng c b ng máy kéo ELTRAC 8.000 10.000
 17. 11 T p luy n v i gh t p cơ b n đ u đùi 4.000 5.000 12 T p v i xe đ p t p 4.000 5.000 13 T p v i h th ng ròng r c 4.000 5.000 14 Th y tr li u (c thu c) 40.000 50.000 15 V t lý tr li u hô h p 8.000 10.000 16 V t lý tr li u ch nh hình 8.000 10.000 Ph c h i ch c năng xương ch u c a s n ph sau 17 8.000 10.000 sinh đ V t lý tr li u phòng ng a các bi n ch ng do b t 18 8.000 10.000 đ ng 19 T p dư ng sinh 6.000 7.000 20 Đi n vi dòng gi m đau 8.000 10.000 21 Massage máy 8.000 10.000 22 Massage c c b b ng tay 24.000 30.000 23 Massaga toàn thân 40.000 50.000 24 Xông hơi 12.000 15.000 25 Giác hơi 10.000 12.000 26 Bó êm c ng tay 6.000 7.000 27 Bó êm c ng chân 6.000 8.000 28 Bó êm đùi 10.000 12.000 29 Ch n đoán đi n th n kinh cơ 16.000 20.000 30 Xoa bóp áp l c hơi 8.000 10.000 31 Đi n t trư ng cao c p 8.000 10.000 32 Laser chi u ngoài 8.000 10.000 33 Laser n i m ch 24.000 30.000 34 Laser th m m 24.000 30.000 35 Sóng xung kích đi u tr 24.000 30.000 36 N p ch nh hình dư i g i có kh p 360.000 450.000 37 N p ch nh hình trên g i 720.000 900.000 38 N p c tay bàn tay 240.000 300.000 39 Áo ch nh hình c t s ng th t lưng 720.000 900.000 40 Gi y ch nh hình 360.000 450.000 41 N p ch nh hình ng i - đùi - bàn chân 800.000 1.000.000 42 N p đ c t s ng c 360.000 450.000 43 Thang thu c nam 8.000 12.000 44 Thang thu c nam - b c 16.000 20.000 45 Thang thu c b c 20.000 25.000
Đồng bộ tài khoản