Quyết định số 04/2009/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
7
download

Quyết định số 04/2009/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2009/QĐ-KTNN về việc kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2009/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 04/2009/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BỔ SUNG NĂM 2009 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 2083/DKVN-TCKT ngày 27/3/2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Kế hoạch Kiểm toán bổ sung năm 2009 của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể: Kiểm toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Dự án Khí – Điện - Đạm Cà Mau, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Quốc hội; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Công báo;
  2. - Lãnh đạo KTNN; - Lưu: Văn thư, TH.
Đồng bộ tài khoản