Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về mức đóng góp, mức miễn giảm và phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí do người nghiện ma túy đóng góp khi chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về mức đóng góp, mức miễn giảm và phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí do người nghiện ma túy đóng góp khi chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về mức đóng góp, mức miễn giảm và phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí do người nghiện ma túy đóng góp khi chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về mức đóng góp, mức miễn giảm và phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí do người nghiện ma túy đóng góp khi chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NAM NNH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 04/2009/Q -UBND Nam nh, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M C ÓNG GÓP, M C MI N GI M VÀ PHƯƠNG TH C THU, N P, QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ DO NGƯ I NGHI N MA TÚY ÓNG GÓP KHI CH A TRN, CAI NGHI N T NGUY N T I CÁC TRUNG TÂM CH A B NH – GIÁO D C – LAO NG XÃ H I TRÊN NA BÀN T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH NAM NNH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Căn c Thông tư Liên t ch s 117/2007/TTLT-BTC-BL TBXH ngày 01/10/2007 c a Liên B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c hư ng d n trách nhi m óng góp và ch tr c p i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm; Thông tư liên t ch s 17/2008/TTLT-BTC-BL TBXH ngày 13/02/2008 s a i, b sung Thông tư 117/2007/TTLT-BTC-BL TBXH; Căn c Ngh quy t s 106/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh Nam nh khóa XI, kỳ h p th 11 quy nh m c óng góp c a ngư i nghi n ma túy ch a tr , cai nghi n t nguy n t i các Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng Xã h i trên a bàn t nh; Xét ngh c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i t i T trình s 01/TTr-L TBXH ngày 02/01/2009 v vi c quy nh óng góp và ch mi n gi m c a ngư i nghi n ma túy ch a tr , cai nghi n t nguy n t i các Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i trên a bàn t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v m c óng góp, m c mi n gi m và phương th c thu, n p, qu n lý, s d ng kinh phí do ngư i nghi n ma túy óng góp khi ch a tr , cai nghi n t nguy n t i các Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng Xã h i trên a bàn t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký, các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Th trư ng các ơn v : Công an t nh, S Tài chính, S Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , Giám c các Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng – Xã h i và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - Các B : Tư pháp; Lao ng – TBXH; - TT T nh y, TT H ND t nh; - Lãnh o UBND t nh; - Như i u 3; - Công báo t nh, website t nh; Bùi c Long - Lưu VP1, VP6, VP7.
  2. QUY NNH M C ÓNG GÓP, M C MI N GI M VÀ PHƯƠNG TH C THU, N P, QU N LÝ, S D NG KINH PHÍ DO NGƯ I NGHI N MA TÚY ÓNG GÓP KHI CH A TRN, CAI NGHI N T NGUY N T I CÁC TRUNG TÂM CH A B NH – GIÁO D C – LAO NG XÃ H I TRÊN NA BÀN T NH NAM NNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Nam nh) I. I TƯ NG VÀ M C ÓNG GÓP: - i tư ng óng góp: Nh ng ngư i t nguy n ch a tr , cai nghi n ma túy t i các Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i trên a bàn t nh Nam nh. - M c óng góp: STT CÁC KHO N ÓNG GÓP M C ÓNG GÓP I M c óng góp ch a tr , cai nghi n t nguy n 1 i v i ngư i có h khNu thư ng trú t i t nh Nam nh 1.1 M c óng góp 01 ngư i/tháng u Ti n thu c c t cơn, chi phí xét nghi m 300.000 ng Ti n thu c ch a b nh thông thư ng 50.000 ng Ti n ăn 240.000 ng Ti n i n, nư c, v sinh 70.000 ng Ti n sinh ho t văn th 5.000 ng Chi phí ph c v qu n lý 100.000 ng 1.2 M c óng góp 01 ngư i/tháng th 2 tr i Ti n thu c ch a b nh thông thư ng 50.000 ng Ti n ăn 240.000 ng Ti n i n, nư c, v sinh 70.000 ng Ti n sinh ho t văn th 5.000 ng Chi phí ph c v qu n lý 100.000 ng 2 i v i ngư i không có h khNu thư ng trú t i t nh Nam nh, 100.000 ng/tháng ngoài m c óng góp trên ph i óng thêm ti n xây d ng cơ s v t ch t. II M c óng góp h c ngh ng n h n ( i v i cơ s i u ki n d y 300.000 ng/tháng ngh và ngư i t nguy n cai nghi n mu n h c ngh ) II. I TƯ NG, M C MI N GI M VÀ NGU N KINH PHÍ MB O 1. i tư ng ư c xét gi m óng góp g m: - i tư ng hư ng chính sách b o tr xã h i theo quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13/4/2007 c a Chính ph v chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i;
  3. - Ngư i không có nơi cư trú nh t nh mà b n thân không có i u ki n óng góp ho c không xác nh ư c thân nhân c a ngư i ó ho c ngư i giám h ( i v i ngư i chưa thành niên); - i tư ng thu c gia ình chính sách theo Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. 2. M c gi m: - Ti n thu c h tr c t cơn, chi phí xét nghi m v i m c: 300.000 ng/ngư i/l n cai nghi n. 3. Ngu n kinh phí th c hi n ch mi n gi m: T ngu n kinh phí chi th c hi n m b o xã h i hàng năm do UBND t nh giao cho S Lao ng – Thương binh và Xã h i. 4. Thành quy t toán kinh phí mi n gi m: - Th t c, h sơ thanh quy t toán g m: + H sơ c a ngư i nghi n ma túy xin vào ch a tr , cai nghi n t nguy n t i Trung tâm; + Quy t nh ti p nh n c a Giám c Trung tâm ưa ngư i nghi n ma túy vào ch a tr , cai nghi n t nguy n; + Gi y t ch ng nh n ngư i nghi n thu c di n mi n gi m ư c quy nh t i kho n 1 m c này; + Gi y ch ng nh n hoàn thành th i gian cai nghi n c a Giám c Trung tâm; - M i quý, 6 tháng và hàng năm các Trung tâm t ng h p kinh phí mi n gi m c a Trung tâm, thanh quy t toán v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i. III. PHƯƠNG TH C THU, N P VÀ QU N LÝ, S D NG NGU N KINH PHÍ DO NGƯ I CAI NGHI N T NGUY N ÓNG GÓP 1. Phương th c thu, n p, qu n lý ngu n kinh phí: - Sau khi có quy t nh ti p nh n vào cai nghi n t nguy n c a Giám c Trung tâm, ngư i nghi n ma túy cai nghi n t nguy n có trách nhi m óng góp các kho n theo quy nh t i M c I Quy nh này cho Trung tâm; - Các Trung tâm khi thu phí óng góp c a ngư i nghi n ma túy vào ch a tr , cai nghi n t nguy n t i Trung tâm ph i l p và giao biên lai thu phí cho ngư i óng góp và theo dõi, h ch toán trên s sách k toán theo quy nh. 2. S d ng kinh phí: 2.1. Chi ph c v tr c ti p cho ngư i cai nghi n: - Ti n thu c c t cơn, chi phí xét nghi m: 300.000 ng/ngư i/tháng - Ti n thu c ch a b nh thông thư ng: 50.000 ng/ngư i/tháng - Ti n ăn: 240.000 ng/ngư i/tháng - Ti n i n, nư c, v sinh: 70.000 ng/ngư i/tháng
  4. - Ti n sinh ho t văn th : 5.000 ng/ngư i/tháng 2.2. Chi cho công tác ph c v , qu n lý: - Chi văn phòng phNm, in n tài li u; - Chi mua s m trang thi t b ph c v công tác cai nghi n; - Chi b i dư ng cho cán b làm ngoài gi ph c v công tác cai nghi n t nguy n t i trung tâm. M c chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c nhưng t ng m c chi không vư t quá t ng thu do ngư i t nguy n cai nghi n ma túy óng góp. 2.3. S d ng kinh phí d y ngh th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/2006/TTLT-BTC- BL TBXH ngày 19/01/2006 c a Liên B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn. IV. T CH C TH C HI N: Giao S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S Tài chính hư ng d n c th các Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng Xã h i trên a bàn t nh t ch c th c hi n quy t nh này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản