Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
152
lượt xem
18
download

Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, QUY T Đ NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 2468/1999/Q -BYT ngày 17/8/1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Y t d phòng thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i Y t d phòng thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh”. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  2. Tr n Th Trung Chi n QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 05/2006/Q -BYT ngày 17 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Trung tâm Y t d phòng t nh) là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t , ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s ch o v chuyên môn, k thu t c a B Yt . i u 2. Trung tâm Y t d phòng t nh có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Trung tâm Y t d phòng t nh có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t và t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn, k thu t v y t d phòng trên a bàn t nh. i u 4. Trung tâm Y t d phòng t nh có nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng trên cơ s nh hư ng chi n lư c c a B Y t và tình hình th c t c a t nh trình Giám c S Y t phê duy t. 2. Ch o và t ch c th c hi n các ho t ng sau: a) Tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t v : Phòng ch ng d ch b nh, dinh dư ng c ng ng, an toàn v sinh th c phNm, ki m d ch y t , s c kho môi trư ng, s c kho trư ng h c, s c kho ngh nghi p, phòng ch ng tai n n thương tích và xây d ng c ng ng an toàn; b) Ch o, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách i v i các Trung tâm Y t d phòng huy n, các cơ s y t và các tr m y t trên a bàn;
  3. c) Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho và các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t nh t ch c tri n khai th c hi n công tác thông tin, truy n thông, giáo d c s c kho v lĩnh v c y t d phòng; d) Tham gia ào t o và ào t o l i chuyên môn, k thu t v lĩnh v c y t d phòng theo k ho ch c a t nh và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác; ) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c y t d phòng; e) Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác ư c Giám c S Y t phân công; g) Tri n khai t ch c th c hi n các d ch v v y t d phòng theo s phân công, u quy n c a Giám c S Y t và theo quy nh c a pháp lu t; h) Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, ánh giá các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách; i) Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; k) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; l) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5.T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm Y t d phòng t nh có Giám c và các Phó Giám c. 2. Các phòng ch c năng g m: a) Phòng K ho ch tài chính; b) Phòng T ch c hành chính. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Ki m soát b nh truy n nhi m và v c xin sinh phNm; b) Khoa S c kho c ng ng; c) Khoa An toàn v sinh th c phNm và Dinh dư ng; d) Khoa S c kho ngh nghi p ( nh ng t nh, thành ph không có Trung tâm S c kho lao ng và Môi trư ng);
  4. ) Khoa S t rét-N i ti t ( nh ng t nh, thành ph không có Trung tâm S t rét-Ký sinh trùng-Côn trùng và Trung tâm N i ti t); e) Khoa Ki m d ch y t ( i v i các t nh, thành ph có ho t ng ki m d ch mà không có Trung tâm Ki m d ch y t qu c t ); g) Khoa Xét nghi m. i u 6. Biên ch và nh m c lao ng Biên ch , nh m c lao ng c a Trung tâm Y t d phòng t nh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Kinh phí ho t ng 1. Ngân sách s nghi p y t ; 2. Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia; 3. Thu phí theo quy nh c a pháp lu t; 4. Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 8. Nhi m v c a các Khoa, Phòng 1. Phòng K ho ch tài chính: a) Xây d ng k ho ch tháng, quý, năm c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n k ho ch; b) T ng h p, d trù thu c, v t tư, hoá ch t và các trang thi t b c n thi t ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Qu n lý và c p phát kinh phí, v t tư theo k ho ch ã ư c phê duy t, ch u trách nhi m thanh, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t; d) Ph i h p v i các khoa, phòng trong công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b c a Trung tâm và cho tuy n dư i; ) T ng h p các ho t ng c a Trung tâm, thu th p thông tin và phân tích s li u do các ơn v báo cáo; th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh; e) Làm u m i t ng h p các d án trong và ngoài nư c c a Trung tâm. 2. Phòng T ch c hành chính: a) Qu n lý công tác t ch c, cán b ; th c hi n các ch chính sách, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t;
  5. b) T ch c th c hi n các nhi m v hành chính, qu n tr ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Làm u m i t ch c các h i th o, h i ngh , t p hu n, các ho t ng thông tin, truy n thông, giáo d c s c kho v y t d phòng; d) Qu n lý tài s n c a Trung tâm. 3. Khoa Ki m soát b nh truy n nhi m và v c xin sinh phNm: a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch giám sát và phòng ch ng các b nh truy n nhi m; b) Qu n lý tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch t i a phương; th c hi n ki m tra, giám sát, phát hi n và ch ng phòng, ch ng d ch; thu th p thông tin, s li u, l p b n , bi u d ch t theo dõi di n bi n tình hình d ch b nh; c) Xác nh k p th i các tác nhân gây d ch có k ho ch ch ng phòng, ch ng hi u qu ; ph i h p v i các cơ s y t và các cơ quan liên quan tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch; d) T ch c, ch o tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch trên a bàn; ) Tri n khai công tác giám sát thư ng xuyên các véc tơ truy n b nh d báo nguy cơ d ch và có k ho ch d phòng; ph i h p t ch c th c hi n các bi n pháp sát khuNn, tNy u , di t ng v t và véc tơ truy n b nh; e) Tri n khai th c hi n các chương trình, d án phòng ch ng b nh truy n nhi m gây d ch; g) Tri n khai các ho t ng v v c xin và sinh phNm trong công tác phòng ch ng d ch b nh. 4. Khoa S c kho c ng ng: a) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ng v s c kho c ng ng; b) Giám sát ch t lư ng v sinh và hư ng d n s d ng, b o qu n các công trình v sinh; th c hi n ki m tra, theo dõi và ôn c vi c th c hi n các bi n pháp b o v và x lý các ngu n nư c ăn u ng và sinh ho t; c) Hư ng d n, ki m tra công tác y t h c ư ng; tri n khai th c hi n ho t ng phòng ch ng các b nh, t t h c ư ng, các ho t ng chăm sóc và nâng cao s c kho iv i h c sinh, sinh viên; d) Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các quy nh hi n hành v y t i v i môi trư ng, ch t th i, nư c t i các khu v c s n xu t, kinh doanh, d ch v , sinh ho t trên a bàn t nh;
  6. ) Làm u m i t ch c tri n khai các ho t ng xây d ng phong trào làng văn hoá s c kho ; e) T ch c tri n khai th c hi n các chương trình d án liên quan n s c kho môi trư ng và s c kho trư ng h c. 5. Khoa An toàn v sinh th c phNm và Dinh dư ng: a) Xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n, ki m tra, giám sát các ho t ng m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và dinh dư ng c ng ng; b) T ch c tuyên truy n, giáo d c v v sinh an toàn th c phNm và dinh dư ng c ng ng trên a bàn t nh; t p hu n và c p gi y ch ng nh n t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm do t nh qu n lý; ào t o chuyên môn, nghi p v cho cán b chuyên khoa v sinh an toàn th c phNm tuy n dư i và cán b liên ngành; ch u trách nhi m hư ng d n tuy n dư i tri n khai th c hi n các ho t ng v chuyên môn, nghi p v ; c) Tham gia ph i h p các ho t ng liên ngành, ki m tra, thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm; t ch c giám sát và ánh giá nguy cơ suy dinh dư ng; th c hi n i u tra, th ng kê, báo cáo và phòng ch ng ng c th c phNm x y ra trên a bàn; d) Ti p nh n và thNm nh h sơ v công b tiêu chuNn s n phNm th c phNm và ăng ký qu ng cáo th c phNm trình c p có thNm quy n xác nh n theo phân c p ho c xác nh n gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm, qu ng cáo th c phNm n u ư c u quy n. C p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao theo phân c p khi ư c Giám c S Y t u quy n; ) Ch trì t ch c khám s c kho cho ngư i tr c ti p s n xu t, ch bi n, ph c v t i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn t nh theo phân c p qu n lý; e) T ch c tri n khai th c hi n các chương trình, d án, mô hình i m liên quan n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và dinh dư ng c ng ng; hư ng d n, tư v n cho các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo tiêu chuNn GMP, GHP và HACCP. 6. Khoa S c kho ngh nghi p: a) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ng v y t lao ng; phòng, ch ng b nh ngh nghi p; phòng, ch ng tai n n thương tích c a ngành y t và xây d ng c ng ng an toàn; b) Ki m tra, giám sát môi trư ng lao ng, i u ki n lao ng có nguy cơ gây b nh ngh nghi p và tai n n lao ng; xu t các gi i pháp c i thi n i u ki n, môi trư ng lao ng;
  7. c) T ch c phòng khám b nh ngh nghi p và tri n khai các ho t ng phòng ch ng b nh ngh nghi p; theo dõi, giám sát, hư ng d n khám s c kho nh kỳ, khám b nh ngh nghi p và tham gia khám giám nh b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng; d) Tri n khai th c hi n và giám sát các ho t ng phòng, ch ng tai n n thương tích c a ngành y t và xây d ng c ng ng an toàn t i a phương; ) Ph i h p trong vi c thNm nh các hoá ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng theo danh m c quy nh và hư ng d n x lý ban u khi b nhi m c; e) T ch c tri n khai th c hi n các chương trình, d án liên quan n s c kho b nh ngh nghi p và phòng, ch ng tai n n thương tích. 7. Khoa S t rét-N i ti t: a) Xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng phòng ch ng b nh s t rét, ký sinh trùng, b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá; b) T ch c th c hi n và hư ng d n, ch o công tác giám sát véc tơ liên quan n b nh s t rét và các b nh ký sinh trùng; c) Giám sát và hư ng d n tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá; d) Tri n khai th c hi n các chương trình, d ch v , d án phòng, ch ng b nh s t rét, các b nh ký sinh trùng, b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá. 8. Khoa Ki m d ch y t : a) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác ki m d ch y t , công tác giám sát và x lý y t i v i các i tư ng qua các c a khNu và khu v c c a khNu; b) T ch c tri n khai th c hi n các ho t ng ki m d ch y t i v i các i tư ng ki m d ch theo quy nh; c) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp v sinh phòng b nh i v i các cơ s ch bi n và cung ng th c phNm, nư c u ng, nư c sinh ho t; an toàn v sinh th c phNm s d ng t i các c a khNu và s d ng trên các phương ti n v n t i; v sinh môi trư ng, b n bãi trong khu v c c a khNu; d) T ch c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng véc tơ truy n b nh ph i ki m d ch, b nh truy n nhi m trên các phương ti n v n chuy n, b n bãi trong khu v c c a khNu theo quy nh; ) Tri n khai, th c hi n các chương trình, d án thu c lĩnh v c ki m d ch y t ; e) Th c hi n thu phí ki m d ch y t theo quy nh c a pháp lu t. 9. Khoa Xét nghi m:
  8. a) Th c hi n các xét nghi m ph c v yêu c u các ho t ng thu c lĩnh v c y t d phòng; b) S n xu t, pha ch môi trư ng nuôi c y và hoá ch t ph c v công tác xét nghi m; c) Th ng nh t áp d ng thư ng quy k thu t xét nghi m theo quy nh, ph bi n k thu t và ki m tra, ánh giá vi c th c hi n i v i tuy n huy n và các cơ s y t trên a bàn t nh; d) Tri n khai th c hi n các d ch v xét nghi m trong lĩnh v c y t d phòng theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản