Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006 -2010” thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001- 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 05/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “10 L I KHUYÊN DINH DƯ NG H P LÝ GIAI ĐO N 2006 -2010” TH C HI N CHI N LƯ C QU C GIA V DINH DƯ NG GIAI ĐO N 2001- 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 21/2001/QĐ-TTg ngày 22/2/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t “Chi n lư c qu c gia v dinh dư ng giai đo n 2001- 2010”; Theo đ ngh c a các Ông: V trư ng V S c kh e sinh s n, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c - Đào t o - B Y t , Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “10 l i khuyên dinh dư ng h p lý giai đo n 2006- 2010”, là tài li u chính th c s d ng trong ngành y t đ ph c v cho công tác truy n thông giáo d c dinh dư ng nh m nâng cao ki n th c và th c hành dinh dư ng h p lý trong nhân dân. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l csau 15 ngày, k t ngày đăng công báo bãi b quy t đ nh s 1028/2002/QĐ-BYT ngày 27/3/2002 c a B Trư ng B Y t v vi c ban hành "10 L i khuyên dinh dư ng h p lý giai đo n 2001- 2005". Đi u 3. Các Ông: Chánh Văn phòng,V trư ng V S c kh e sinh s n, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c và Đào t o, Vi n trư ng Vi n Dinh dư ng, Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./ KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Chí Liêm FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N 10 dieu khuyen dinh kem
Đồng bộ tài khoản