Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
92
lượt xem
3
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-BGTVT về việc bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 05/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG M T S N I DUNG TRONG ÀO T O, SÁT H CH VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE CHO NGƯ I TÀN T T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Công văn s 1992/TTg-CN ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s n xu t, l p ráp, nh p kh u và lưu hành xe ba bánh, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành b sung m t s n i dung trong ào t o, sát h ch và c p gi y phép lái xe cho ngư i tàn t t như sau: 1. V ào t o a) Ngư i h c có th h c t h c lý thuy t và th c hành theo n i dung, chương trình và th t c ư c quy nh t i Quy t nh s 56/2007/Q -BGTVT và Quy t nh s 55/2007/Q -BGTVT ngày 07/11/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Trư c khi sát h ch, n u ngư i h c có nhu c u ôn luy n, gi i áp thì ăng ký v i cơ s ào t o ư c hư ng d n; b) Trư ng h p ngư i h c có nhu c u h c t p trung thì ăng ký v i cơ s ào t o ư c h c theo n i dung, chương trình quy nh; c) Cơ s ào t o mi n toàn b ho c gi m h c phí cho ngư i h c theo chính sách hi n hành. 2. V sát h ch a) Sát h ch lý thuy t theo n i dung sát h ch lái xe h ng A1 hi n hành b ng phương pháp tr c nghi m; b) Sát h ch th c hành lái xe trong hình theo hư ng d n c a C c ư ng b Vi t Nam;
  2. c) Xe mô tô dùng sát h ch là xe c a ngư i d sát h ch ã ư c cơ quan có thNm quy n c p ăng ký, bi n s theo quy nh; d) T ch c kỳ sát h ch c p gi y phép lái xe cho ngư i tàn t t th c hi n theo Quy ch qu n lý sát h ch và c p gi y phép lái xe ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2007/Q -BGTVT ngày 07/11/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 3. V c p gi y phép lái xe a) Gi y phép lái xe c p cho ngư i tàn t t i u khi n xe mô tô dùng cho ngư i tàn t t tham gia giao thông ư ng b là gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b h ng A1, n m trong h th ng gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b c a Vi t Nam; b) Công tác qu n lý c p, i và c p l i gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b cho ngư i tàn t t th c hi n theo Quy ch qu n lý sát h ch, c p gi y phép lái xe ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2007/Q -BGTVT ngày 07/11/2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 2. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý 1. C c ư ng b Vi t Nam a) Hư ng d n th c hi n Quy t nh này; b) Thanh tra, ki m tra, t ng h p công tác ào t o, sát h ch và c p gi y phép lái xe cho ngư i tàn t t trong ph m vi c nư c và báo cáo B Giao thông v n t i theo quy nh. 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính a) Ch o, hư ng d n các cơ s ào t o lái xe trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chuNn b các i u ki n ào t o, sát h ch lái xe cho ngư i tàn t t; b) Qu n lý công tác ào t o, sát h ch, c p, i, c p l i gi y phép lái xe cho ngư i tàn t t theo Quy t nh này và các quy nh hi n hành; c) nh kỳ báo cáo B Giao thông v n t i (qua C c ư ng b Vi t Nam) theo Quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - VP Chính ph ; - Các Th trư ng B GTVT; - Các B : Công an, Qu c phòng, KH T, Tài chính, L - TB&XH, Y t , GD& T; H Nghĩa Dũng - Văn phòng y ban An toàn GTQG; - H i C u chi n binh Vi t Nam; - H i B o tr ngư i tàn t t và tr m côi Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản