Quyết định số 05/QĐ-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/QĐ-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/QĐ-QLD

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C QU N LÝ DƯ C NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 05/Q -QLD Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C RÚT S ĂNG KÝ C A THU C C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 2964/2004/Q -BYT ngày 27/8/2004 c a B trư ng B Y t v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các v , c c, văn phòng, thanh tra B Yt ; Căn c qui ch ăng ký thu c ban hành kèm theo quy t nh s 3121/2001/Q -BYT ngày 18/7/2001 c a B trư ng B Y t ; Căn c văn thư ngày 15/12/2008 c a Công ty TNHH dư c ph m C.A.T – Công ty ăng ký và văn thư ngày 10/12/2008 c a Công ty Bravo Heathcare Ltd India – nhà s n xu t v vi c xin rút s ăng ký c a thu c viên nang t âm o Auginal S K: VN- 2180-06, viên nang t âm o Valgisup S K: VN-2181-06; do nhà s n xu t không ti p t c cung c p các s n ph m trên; Theo ngh c a Trư ng phòng ăng ký thu c – C c Qu n lý Dư c, QUY T NNH i u 1. Rút s ăng ký c a các thu c sau ra kh i danh m c các thu c ư c lưu hành trên th trư ng Vi t Nam: 1. Viên nang t âm o Auginal S K: VN-2180-06 2. Viên nang t âm o Valgisup S K: VN-2181-06; Do Công ty Bravo Heathcare Ltd India-nhà s n xu t và công ty TNHH dư c phNm C.A.T ăng ký. i u 2. Thu c viên nang t âm o Auginal S K: VN-2180-06, viên nang t âm o Valgisup S K: VN-2181-06 nh p v trư c ngày ký Quy t nh này ư c lưu hành n h t h n dùng c a thu c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. i u 4. Giám c cơ s có thu c nói t i i u 1, Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v kinh doanh thu c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. C C TRƯ NG Nơi nh n: - TS. Nguy n Qu c Tri u-BT ( b/c) - TS. Cao Minh Quang- TT ( b/c) - Thanh tra B Y t - V pháp ch - BYT - C c Qu n lý khám, ch a b nh – BYT Trương Qu c Cư ng - VKNTTW, VKNT Tp.HCM - Các b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t - T ng công ty dư c Vi t Nam - S Y t các t nh, thành ph - Cơ s có thu c nói t i i u 1 - C c Quân y – B Qu c phòng - C c Y t - B Công an - S Y t - B GTVT - Lưu VT, Các phòng trong C c QLD
Đồng bộ tài khoản