Quyết định số 05/QĐ-TATC

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định số 05/QĐ-TATC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/QĐ-TATC về việc đính chính Chỉ thị số 01/2006/CT-CA ngày 04/01/2006 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/QĐ-TATC

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 05/2006/QĐ-TATC Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CHỈ THỊ SỐ 01/2006/CT-CA NGÀY 04/01/2006 CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ ban hành về công tác văn thư; Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Xét đề nghị của đồng chí Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đính chính tiêu đề Chỉ thị số 01/2006/CT-CA ngày 04/01/2006 như sau: CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO NĂM 2006 Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN Trần Văn Tú
Đồng bộ tài khoản