Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG B M C CHÊNH L CH LÃI SU T Ư C TÍNH H TR SAU U TƯ CHO CÁC D ÁN VAY V N B NG NGO I T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Căn c Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 151/2006/N -CP ngày 20/12/2006 c a Chính ph v tín d ng u tư và tín d ng xu t kh u c a Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. M c chênh l ch lãi su t ư c tính h tr sau u tư i v i các d án vay v n b ng ngo i t là 0,96%/năm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng giám c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ch u tư các d án vay v n tín d ng u tư, tín d ng xu t khNu c a Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Tr n Xuân Hà - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website BTC; - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, V TCNH;
Đồng bộ tài khoản