Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tai xanh ở lợn do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NAM NNH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 06/2008/Q -UBND Nam nh, ngày 21 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C H TR KINH PHÍ PHÒNG, CH NG DNCH TAI XANH L N U BAN NHÂN DÂN T NH NAM NNH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Quy t nh s 1037/Q -TTg ngày 15/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch tai xanh l n; Căn c Công văn s 561/TY-KH ngày 16/4/2008 c a C c thú y v công tác tiêu c, kh trùng, tiêu hu xác l n và x lý s c h chôn; Căn c Ch th s 08/CT-UBND ngày 18/4/2008 c a UBND t nh Nam nh v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách phòng, ch ng d ch b nh tai xanh l n; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 535/STC-NS ngày 19/4/2008 và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 21/TTr-SNN ngày 19/4/2008 v vi c h tr kinh phí phòng,ch ng d ch tai xanh l n, QUY T NNH: i u 1. Ngân sách Nhà nư c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p l n (g i là d ch tai xanh l n) v i các n i dung như sau: 1. H tr tr c ti p cho h gia ình, cá nhân, trang tr i, H p tác xã chăn nuôi có l n b m c b nh tai xanh bu c ph i tiêu hu theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn kh c ph c khó khăn do d ch tai xanh l n; m c h tr 25.000 ng/kg hơi. 2. H tr kinh phí phòng, ch ng d ch tai xanh l n, g m: a) Chi phí tiêu hu l n b m c b nh ph i tiêu hu ; l n và s n phNm c a l n do các l c lư ng phòng, ch ng buôn l u, Tr m ki m d ch b t bu c ph i tiêu hu theo quy nh c a pháp lu t v thú y, bao g m: Chi phí tiêu h y l n, công ào h , bao ng l n, phương ti n v n chuy n l n, vôi b t x lý l n tiêu hu , v i m c 1.000 ng/kg hơi; b) Chi phí hoá ch t các lo i cho vi c kh trùng tiêu c: Giao S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn mua m b o s lư ng, ch t lư ng c p cho các huy n, thành ph ph c v cho phòng, ch ng d ch;
  2. c) Chi b i dư ng cho ngư i tr c ti p phun hoá ch t kh trùng, tiêu c và ph c v t i các ch t ki m d ch: M c h tr t i a là 50.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày làm vi c và 100.000 ng/ngư i/ngày i v i ngày ngh , ngày l , ngày T t. 3. Th i gian ngân sách nhà nư c h tr theo qui nh t i kho n 1, kho n 2 i u này k t ngày có quy t nh công b d ch n ngày có quy t nh công b h t d ch c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 2. Ngu n kinh phí phòng, ch ng d ch: - Ngân sách t nh h tr 100% cho ngân sách huy n, thành ph m b o chi cho phòng, ch ng d ch tai xanh l n theo các n i dung quy nh t i i m 1, 2a, 2b i u 1 Quy t nh này. - i v i chi b i dư ng cho ngư i tr c ti p phun hoá ch t kh trùng, tiêu c và ph c v t i các ch t ki m d ch theo quy nh t i i m 2c i u 1 Quy t nh này cho các i tư ng thu c c p ngân sách nào thì c p ngân sách ó chi, c th là: Ngân sách t nh chi tr cho các cán b và 4 tr m ki m d ch c a t nh ; Ngân sách c p huy n, c p xã chi tr cho các cán b c a huy n, xã . i u 3. T ch c th c hi n: - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n v quy trình k thu t tiêu hu , l p h sơ s li u v s lư ng, tr ng lư ng l n tai xanh b tiêu hu và thNm nh ngh c a các huy n, thành ph t ng h p báo cáo U ban nhân dân t nh làm căn c pháp lý quy t nh h tr . - S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn thNm nh h sơ ngh c a các huy n, thành ph t ng h p trình UBND quy t nh h tr kinh phí. - Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph : + Ch o các phòng, ban liên quan t ng h p thNm nh s lư ng, tr ng lư ng l n tai xanh b t bu c ph i tiêu hu ư c h tr theo quy nh c a Trung ương, t nh; ch u trách nhi m v tính chính xác v s lư ng, tr ng lư ng l n tai xanh b tiêu hu và l p t trình g i S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, S Tài chính thNm nh trình U ban nhân dân t nh xem xét h tr . + Ch o U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n th c hi n nghiêm, y úng quy trình v tiêu hu l n tai xanh; th t c h sơ h tr tr c ti p cho các ch chăn nuôi có l n tai xanh b t bu c ph i tiêu hu theo hư ng d n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; qu n lý ch t ch ngu n kinh phí h tr , m b o úng i tư ng, úng nh m c; th c hi n công khai chính sách h tr , m c h tr i v i các ch chăn nuôi có l n tai xanh b t bu c ph i tiêu hu trên các phương ti n thông tin i chúng và niêm y t công khai t i thôn, xã theo Thông tư s 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 c a B Tài chính v hư ng d n th c hi n Quy ch công khai h tr tr c ti p c a ngân sách nhà nư c i v i cá nhân, dân cư. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 21/4/2008.
  3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c: S Tài chính, S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, Kho b c Nhà nư c; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - B Tài chính; - B Nông nghi p & PTNT - Thư ng tr c T nh u , H ND; - Thư ng tr c UBND t nh; - Như i u 4; - Website Chính ph ; - Website t nh Nam nh; - Công báo t nh; Tr n Minh Oanh - Lưu: VP1, VP6.
Đồng bộ tài khoản