Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
7
download

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 06/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (sau đây viết tắt là Công ước SAR 79) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) với các nội dung chủ yếu như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích của Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 (sau đây viết tắt là Kế hoạch) là thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước SAR 79 nhằm phát triển và tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn thông qua việc thiết lập một kế hoạch chung để tổ chức kịp thời hoạt động tìm kiếm, cứu nạn những người lâm nạn trên biển; thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức và lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển. 2. Yêu cầu của Kế hoạch là thiết lập hệ thống, xác định vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam, tổ chức và đảm bảo kịp thời áp dụng các biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho những người bị nạn hoặc có thể gặp nạn khi nhận được thông tin báo nạn trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam; tăng cường sự hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp tìm kiếm và cứu nạn góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển của Việt Nam. II. NHIỆM VỤ 1. Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng quy định Công ước SAR 79.
  2. 2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển đáp ứng quy định Công ước SAR 79. 3. Xây dựng và kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thông tin liên lạc và nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm và cứu nạn trên biển đáp ứng yêu cầu Công ước SAR 79. 4. Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ cứu hộ, hỗ trợ và bảo vệ môi trường biển để kịp thời hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn hoặc có nguy cơ bị nạn trên biển trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam theo quy định của Công ước SAR 79. 5. Hợp tác, phối hợp quốc tế để nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam theo quy định của Công ước SAR 79. III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH Các nhiệm vụ, đề án, dự án; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thời gian thực hiện của Kế hoạch giai đoạn 2009 - 2015 được quy định trong Phụ lục “Danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án” ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện 1. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm: a. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79. b. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 25 tháng 01 hàng năm và đề xuất các giải pháp cần thiết nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Công ước SAR 79; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2009 - 2010 và tổng kết giai đoạn 2009 - 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. c. Thống nhất với Bộ Giao thông vận tải thành lập Ban Thư ký (Bộ phận thường trực) triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79 tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tham mưu giúp Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong thực hiện nhiệm vụ. 2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối quan hệ với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) có trách nhiệm:
  3. a. Thông báo Tổng Thư ký IMO về: cơ quan phụ trách tìm kiếm và cứu nạn; vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam; vị trí các Trung tâm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn và Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn; hệ thống thông tin tìm kiếm, cứu nạn; các hình thức cơ bản của các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn; tình hình thực hiện Công ước SAR 79 tại Việt Nam. b. Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ Công tác nghiên cứu, đề xuất phương án và tổ chức đàm phán về vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trên biển của Việt Nam. c. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu về ý kiến tham gia của Việt Nam đối với các đề xuất sửa đổi nội dung Công ước SAR 79 của các quốc gia thành viên hoặc Tổng Thư ký IMO, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. d. Cập nhật tài liệu, thông tin của IMO liên quan đến thực hiện Công ước SAR 79 để cung cấp cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan tại Việt Nam. đ. Hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của IMO trong đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ quản lý, điều hành và thực hiện tìm kiếm và cứu nạn cũng như các hỗ trợ về tài chính cho Việt Nam. 3. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển theo phạm vi quản lý có trách nhiệm: a. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phân công cho cả giai đoạn từ năm 2009 - 2015 theo quy định. b. Rà soát, bổ sung nội dung theo quy định của Công ước SAR 79 và các tiêu chuẩn tối thiểu, hướng dẫn của IMO về tìm kiếm và cứu nạn Hàng không và Hàng hải trong quá trình triển khai đề án, dự án quy định tại Điều 2 đang được Thủ tướng Chính phủ phân công cho các Bộ, ngành thực hiện. c. Thông báo kết quả thực hiện nội dung được phân công về Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác trong kế hoạch hàng năm, giai đoạn 2009 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015; nghiên cứu bổ sung kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ trong Kế hoạch chưa được cấp vốn theo quy định. 5. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển phải phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  4. Điều 3. Kinh phí thực hiện Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển lập và phê duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án để xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch theo đúng quy chế quản lý đầu tư, xây dựng và các quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Điều 4. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành 2. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải; Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Hoàng Trung Hải - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBQG Tìm kiếm Cứu nạn; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC SAR 79 (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979)
  5. STT Tên đề án, dự án Cơ quan Cơ quan phối hợp Thời gian Ghi chú chủ trì thực hiện 1 Rà soát để sửa đổi, bổ Bộ Giao Ủy ban Quốc gia 2009 Chú ý đến việc đáp sung, hủy bỏ hoặc ban thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, ứng các tiêu chuẩn hành mới các văn bản quy tải các Bộ, ngành và tối thiểu và hướng phạm pháp luật có liên địa phương liên dẫn của Tổ chức quan, bảo đảm phù hợp với quan Hàng hải quốc tế - quy định của Công ước IMO. SAR 79 2 Nghiên cứu, đàm phán với Bộ Giao Ủy ban Quốc gia 2009 - 2010 Thực hiện quy định các nước liên quan để xác thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, tại Mục 2.1, Phụ định ranh giới vùng trách tải Bộ Ngoại giao, Bộ lục Công ước SAR nhiệm tìm kiếm và cứu nạn Quốc phòng và các 79 về phân định trên biển của Việt Nam Bộ, ngành, địa vùng trách nhiệm phương liên quan tìm kiếm và cứu nạn trên biển của quốc gia thành viên. 3 Phổ biến kiến thức, hướng Bộ Giao Ủy ban Quốc gia Thường Tuyên truyền, nâng dẫn và kiểm tra, thanh tra thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, xuyên hàng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định về tải Bộ Nông nghiệp và năm việc thực hiện quy bảo đảm an toàn, tìm kiếm Phát triển nông định của luật pháp và cứu nạn trên biển theo thôn và các Bộ, Việt Nam về bảo quy định Công ước SAR ngành, địa phương đảm an toàn, tìm 79 cho tổ chức, cá nhân liên quan kiếm và cứu nạn hoạt động trên biển trên biển theo Công ước SAR 79 4 Tuyên truyền, phổ biến Bộ Nông Ủy ban Quốc gia Thường Tuyên truyền, nâng kiến thức, hướng dẫn và nghiệp và Tìm kiếm Cứu nạn, xuyên hàng cao nhận thức trong kiểm tra, thanh tra việc Phát triển Bộ Giao thông vận năm việc thực hiện quy thực hiện quy định về bảo nông thôn tải, Bộ Quốc phòng định của luật pháp đảm an toàn, tìm kiếm và và các Bộ, ngành Việt Nam về bảo cứu nạn trên biển theo quy và địa phương liên đảm an toàn, tìm định Công ước SAR 79 quan kiếm và cứu nạn cho tổ chức, cá nhân hoạt trên biển theo Công động nghề cá trên biển ước SAR 79 5 Tổ chức thông tin và tuyên Bộ Thông Bộ Giao thông vận Thường Tuyên truyền, nâng truyền, nâng cao nhận thức tin và tải, Bộ Nông xuyên hàng cao nhận thức trong cho những người hoạt Truyền nghiệp và Phát năm việc thực hiện quy động trên biển về bảo đảm thông, Đài triển nông thôn, Ủy định của luật pháp an toàn, tìm kiếm và cứu Truyền hình ban Quốc gia Tìm Việt Nam về bảo nạn trên biển theo quy định Việt Nam, kiếm Cứu nạn, các đảm an toàn, tìm Công ước SAR 79 qua hệ Đài Tiếng Bộ, ngành và địa kiếm và cứu nạn nói Việt trên biển theo Công
  6. thống thông tin đại chúng Nam phương liên quan ước SAR 79 6 Xây dựng Quy chế cấp Ủy ban Bộ Giao thông vận 2009 Đảm bảo việc phối phép và phối hợp hoạt Quốc gia tải, Bộ Quốc hợp tìm kiếm, cứu động với lực lượng tìm Tìm kiếm phòng, các Bộ, nạn hiệu quả giữa kiếm cứu nạn nước ngoài Cứu nạn ngành và địa các quốc gia theo tại Việt Nam phương liên quan Công ước SAR 79 7 Nghiên cứu, xây dựng Kế Ủy ban Bộ Giao thông vận 2009 - 2010 Đảm bảo kịp thời hoạch quốc gia về tìm Quốc gia tải, Bộ Quốc tìm kiếm, cứu nạn kiếm, cứu nạn trên biển Tìm kiếm phòng, Bộ Nông và cung cấp các theo yêu cầu Công ước Cứu nạn nghiệp và Phát dịch vụ hỗ trợ cần SAR 79 (gồm cả dịch vụ triển nông thôn, các thiết cho người, tàu cứu hộ, hỗ trợ và tư vấn, Bộ, ngành và địa thuyền bị nạn hoặc hỗ trợ y tế ban đầu hoặc sơ phương liên quan có thể gặp nạn trên tán y tế) biển khi nhận được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79 8 Nghiên cứu mô hình tổ Bộ Giao Ủy ban Quốc gia 2009 - 2010 Đảm bảo kịp thời chức cung cấp các dịch vụ thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, cung cấp các dịch cứu hộ, hỗ trợ cho người, tải Bộ Y tế và các Bộ, vụ cứu hộ, hỗ trợ tàu thuyền bị nạn hoặc có ngành và địa cần thiết cho người, nguy cơ bị nạn trên biển phương liên quan tàu thuyền bị nạn theo yêu cầu Công ước hoặc có thể gặp nạn SAR 79 (gồm cả dịch vụ trên biển khi nhận trợ giúp, cấp cứu y tế) được thông tin báo nạn theo Công ước SAR 79 9 Nghiên cứu, xây dựng, Bộ Tài Ủy ban Quốc gia 2009 Đảm bảo có cơ chế trình cấp có thẩm quyền chính Tìm kiếm Cứu nạn, huy động các ban hành cơ chế xã hội hóa Bộ Giao thông vận nguồn lực của tổ hoạt động tìm kiếm, cứu tải, Bộ Quốc chức, cá nhân tham nạn trên biển phòng, các Bộ, gia tìm kiếm, cứu ngành và địa nạn, cứu hộ và phương liên quan cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người, tàu thuyền bị nạn 10 Nghiên cứu mô hình tổ Bộ Tài Bộ Giao thông vận 2009 - 2010 Đảm bảo kịp thời chức dịch vụ khắc phục sự nguyên và tải, Bộ Quốc phối hợp cung cấp cố môi trường biển theo Môi trường phòng, Ủy ban các dịch vụ khắc yêu cầu Công ước SAR 79 Quốc gia Tìm kiếm phục sự cố môi Cứu nạn và các địa trường biển do tàu phương liên quan thuyền gây ra theo
  7. Công ước SAR 79 11 Nghiên cứu mô hình Trung Bộ Giao Ủy ban Quốc gia 2009 - 2010 Đảm bảo kết hợp tâm phối hợp Tìm kiếm thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, hoà hoạt động tìm Cứu nạn đa ngành (Hàng tải các Bộ, ngành và kiếm, cứu nạn bằng không và Hàng hải) đáp địa phương liên đường không và ứng yêu cầu Công ước quan đường biển theo SAR 79 quy định tại Mục 2.1.8 và Mục 2.4 của Phụ lục Công ước SAR 79 12 Tăng cường năng lực cho Bộ Giao Ủy ban Quốc gia Thường Thực hiện các quy đội ngũ cán bộ quản lý, thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, xuyên hàng định về đào tạo, điều hành hoạt động tìm tải Bộ Nông nghiệp và năm huấn luyện, bồi kiếm, cứu nạn và cán bộ, Phát triển nông dưỡng, cập nhật nhân viên các đơn vị tìm thôn, các Bộ, kiến thức theo kiếm, cứu nạn trên biển ngành và địa Công ước SAR 79 phương liên quan 13 Tăng cường nâng cao trình Bộ Giao Ủy ban Quốc gia Thường Đảm bảo các Trung độ tiếng Anh cho cán bộ thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, xuyên hàng tâm phối hợp Tìm cơ quan quản lý, điều hành tải Bộ Quốc phòng, năm kiếm Cứu nạn được và các đơn vị tham gia các Bộ, ngành và định biên những phối hợp tìm kiếm, cứu địa phương liên người có khả năng nạn quốc tế quan làm việc bằng tiếng Anh 14 Nghiên cứu, xây dựng Sổ Bộ Giao Ủy ban Quốc gia 2009 - 2010 Thực hiện theo các tay tìm kiếm và cứu nạn thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, hướng dẫn của Sổ trên biển (Hàng không và tải Bộ Quốc phòng, tay tìm kiếm và cứu Hàng hải) Bộ Nông nghiệp và nạn Hàng không và Phát triển nông Hàng hải do IMO thôn ban hành tại Nghị quyết 4 của IMO 15 Hợp tác quốc tế với Tổ Bộ Giao Ủy ban Quốc gia Thường Tranh thủ sự hỗ trợ, chức IMO, các Tổ chức thông vận Tìm kiếm Cứu nạn, xuyên hàng giúp đỡ của quốc tế quốc tế khác và các thành tải Bộ Quốc phòng, năm nhằm hỗ trợ để viên Công ước SAR 79 Bộ Ngoại giao các nâng cao năng lực, trong trao đổi thông tin, Bộ, ngành, địa hiệu quả của hoạt kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ phương liên quan động tìm kiếm, cứu thuật, đào tạo tập huấn và nạn tại Việt Nam đầu tư
Đồng bộ tài khoản