Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN về việc quy định về thẩm định, phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO) do Bộ Công Nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 07/1998/QĐ-BCN Hà n i, ngày 02 tháng 02 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH V TH M Đ NH, PHÊ CHU N VÀ QU N LÝ TH C HI N CƠ C U H P TÁC CÔNG NGHI P ASEAN (AICO)” B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 74/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1896/VPUB ngày 22/4/1996 v Hi p đ nh H p tác Công nghi p ASEAN (AICO); Căn c Hi p đ nh khung v H p tác Công nghi p ASEAN do các B trư ng kinh t các nư c ASEAN ký ngày 27/4/1996 t i xinh-ga-po; Xét yêu c u công tác, QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v th m đ nh, phê chu n và qu n lý th c hi n Cơ c u H p tác Công nghi p ASEAN (Vi t t t t ti ng Anh là AICO). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B và các cơ quan thu c Chính ph , U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n các doanh nghi p th c hi n Quy đ nh ban hành theo Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: -Văn phòng Chính ph , - Ban Kinh t TƯ Đ ng, - Các B , CQ ngang B , và cơ quan thu c Chính ph , - UBND t nh, TP tr c thu c TƯ, Đ ng Vũ Chư - Các S Công nghi p, - Công báo, - Lưu VP, V HTQT (B CN). QUY Đ NH V TH M Đ NH, PHÊ CHU N VÀ QU N LÍ TH C HI N CƠ C U H P TÁC CÔNG NGHI P ASEAN (AICO) Ban hành theo Quy t đ nh s 07 /1998/QĐ-BCN, ngày 02 tháng 02 năm 1998 c a B trư ng B Công nghi p Chương 1:
  2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: B n quy đ nh này áp d ng cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t đư c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam, đã đăng ký h p pháp và đang ho t đ ng Vi t Nam. Đi u 2: Quy đ nh v th m đ nh, phê chu n và qu n lý th c hi n cơ c u H p tác Công nghi p ASEAN tuân theo các đi u kho n c a Hi p đ nh khung v H p tác Công nghi p ASEAN, đư c c th hóa trong quy đ nh này. Đi u 3: Trong quy đ nh này các khái ni m dư i đây đư c hi u như sau: 1. “Chương trình AICO” là chương trình H p tác Công nghi p ASEAN phù h p v i Hi p đ nh khung v chương trình H p tác Công nghi p ASEAN đã đư c các B trư ng kinh t các nư c ASEAN ký ngày tháng 4 năm 1996 t i Xinh-ga-po. 2. “Cơ c u AICO” là m t cơ c u h p tác đư c thi t l p phù h p v i Chương trình AICO có s tham gia ít nh t c a hai nư c tham gia và m i nư c có ít nh t m t Công ty tham gia. 3. “Nư c tham gia” là các nư c thành viên ASEAN có Công ty tham gia vào cơ c u AICO. 4. “Công ty tham gia” là Công ty đư c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam, đã đăng ký h p pháp và đang ho t đ ng Vi t Nam nay tham gia vào cơ c u AICO. 5. “S n ph m AICO” là: a. S n ph m hoàn ch nh - là đ u ra cu i cùng t i m t cơ c u AICO như m t s n ph m hoàn ch nh, không c n x lý thêm n a, ho c b. S n ph m trung gian - là s n ph m đư c s d ng làm đ u vào c a m t cơ c u AICO đ ch t o ra s n ph m AICO hoàn ch nh, ho c c. Nguyên v t li u thô - là nguyên v t li u đư c s d ng làm đ u vào t i m t cơ c u AICO đ t o ra s n ph m AICO trung gian, ho c s n ph m AICO hoàn ch nh. 6. Gi y ch ng nh n S n ph m AICO (Vi t t t t ti ng Anh là COE) là gi y ch ng nh n do Ban Thư ký ASEAN c p cho các công ty tham gia sau khi đơn xin thành l p cơ c u AICO đó đư c các nư c tham gia phê chu n. 7. “Cơ quan Qu c gia có th m quy n” là các cơ quan có ch c năng qu n lý Nhà nư c c a Vi t Nam cùng ph i h p th m đ nh, phê chu n cơ c u AICO và qu n lý ho t đ ng c a các cơ c u AICO t i Vi t Nam theo Quy t đ nh s 1896/VPUB, ngày 22/4/1996 c a Th tư ng Chính ph , trong đó quy đ nh như sau: - B Công nghi p là cơ quan đ u m i ch trì, B K ho ch và Đ u tư và các cơ quan liên quan ph i h p th m đ nh và phê chu n đơn xin thành l p cơ c u AICO. - B Tài chính ch u trách nhi m v m c thu ưu đãi. - B Thương m i ch u trách nhi m v các ưu đãi phi thu và xu t x hàng hóa. 8. “H i đ ng xét duy t AICO” là h i đ ng đư c thành l p theo Quy t đ nh c a B Công nghi p đ giúp B trư ng B Công nghi p trong vi c th m đ nh, phê chu n và qu n lý các ho t đ ng c a cơ c u AICO. 9. “Ch t ch H i đ ng xét duy t AICO” là Th trư ng B Công nghi p đư c B trư ng B Công nghi p c . 10. “Thư ký H i đ ng xét duy t AICO” là chuyên viên c a V H p tác Qu c t , B Công nghi p đư c B trư ng B Công nghi p ch đ nh. 11. “C ph n qu c gia” là c ph n mà pháp nhân Vi t Nam (đơn v kinh t qu c doanh, t p th và tư nhân) đóng góp vào công ty tham gia. 12. “C ph n ASEAN” là c ph n mà các pháp nhân ASEAN (đơn v kinh t qu c doanh, t p th và tư nhân c a các nư c ASEAN) đóng góp vào công ty tham gia.
  3. 13. “Doanh nghi p v a và nh ” là doanh nghi p có v n nh hơn 10 t đ ng Vi t Nam và s d ng lao đ ng ít hơn 500 ngư i. Chương 2: TIÊU CHU N C A DOANH NGHI P Đ THÀNH L P CƠ C U AICO Đi u 4: 1. Các công ty đang ho t đ ng Vi t Nam n u đáp ng các tiêu chu n và yêu c u sau có th làm đơn xin thành l p cơ c u AICO: a. Đư c thành l p theo lu t pháp c a Vi t Nam b. Hi n đã đăng ký và đang ho t đ ng Vi t Nam. c. Có t i thi u 30% c ph n qu c gia. 2. Đi u ki n có t i thi u 30% c ph n qu c gia nói đi m c, kho n 1 đi u này có th đư c cơ quan có th m quy n qu c gia xem xét mi n tr n u công ty tham gia đáp ng các yêu c u b sung sau: a. Hàm lư ng n i đ a c a s n ph m AICO ph i đ t trên 30% trư c năm 2000, và b. M t trong b n yêu c u sau: - Ph i cam k t xu t kh u s n ph m AICO t 50% tr lên, - Có ít nh t 40% c ph n ASEAN. - S n xu t ra các s n ph m m i, tiên ti n có s d ng thi t k , công th c, phương pháp, quy trình m i, ho c m u mã m i chưa có Vi t Nam. - Là doanh nghi p v a và nh . 3. Các công ty tham gia Vi t Nam và các công ty tham gia các nư c ASEAN khác ph i cam k t b ng văn b n v vi c chia s ngu n l c ho c h p tác v h tr công nghi p trong các lĩnh v c chuy n giao công ngh , s n xu t, đào t o, cung c p li-xăng, h p đ ng bán hàng, ti p th k c th trư ng trong và ngoài nư c, ho c các lĩnh v c h p tác khác. Chương 3: S N PH M AICO Đi u 5: 1. T t c các s n ph m n m ngoài danh m c lo i tr chung do B Tài chính công b , theo đi u 9 c a Hi p đ nh CEPT đ u thích h p cho chương trình AICO và đ u có th tr thành s n ph m AICO. 2. Các s n ph m AICO ph i đư c mã hóa hàng hóa phù h p v i mã s hàng hóa trong Danh m c hàng hóa xu t nh p kh u Vi t Nam. 3. M t s n ph m AICO ph i tuân th Quy ch xu t x c a Hi p đ nh CEPT Gi y phép v xu t x hàng hóa s do B Thương m i Vi t Nam c p. Chương 4: CÁC ƯU ĐÃI Đi u 6: Công ty tham gia cơ c u AICO s đư c hư ng các ưu đãi sau:
  4. a. M c thu su t thu nh p kh u 0-5% cho các s n ph m AICO (b ng m c thu su t CEPT c a cùng s n ph m đó t i th i đi m năm 2006 theo l ch trình gi m thu CEPT đã đư c Chính ph thông qua). b. Các khuy n khích phi thu quan s đư c B Thương m i quy đ nh riêng. Chương 5: TH T C XIN PHÉP VÀ PHÊ CHU N CƠ C U AICO Đi u 7: Các công ty có đ tiêu chu n nói đi u 4, mu n tham gia cơ c u AICO c n n p đơn xin thành l p (theo m u kèm theo) và các tài li u có liên quan cho Ch t ch H i đ ng xét duy t AICO, B Công nghi p có đ a ch t i 54 Hai Bà Trưng, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i. Đơn xin thành l p cơ c u AICO và các tài li u có liên quan kèm theo làm thành B H sơ, trong đó có 7 b n b ng ti ng Vi t và 2 b n b ng ti ng Anh. Các tài li u kèm theo đơn g m: 1. Các ch ng ch v tư cách pháp nhân c a công ty (Gi y phép thành l p Gi y phép đăng ký, hay các văn b n tương đương). 2. Báo cáo tài chính đã đư c ki m toán theo quy đ nh c a Vi t Nam c a năm k trư c năm n p đơn. Đ i v i doanh nghi p m i thành l p có th đ trình báo cáo tình tr ng tài chính hi n t i đư c cơ quan tài chính do Nhà nư c giao quy n qu n lý ch ng nh n. 3. B n sao cam k t ho c h p đ ng h p tác chia s ngu n l c, h tr công nghi p hay các ho t đ ng h p tác công nghi p c a công ty v i các công ty tham gia khác t các nư c ASEAN. 4. Gi y y quy n h p pháp cho ngư i đ i di n c a các bên ký đơn. 5. Gi i thi u công ty (V n, ch ng lo i s n ph m, công su t, s công nhân, viên ch c, v.v...) 6. Trong trư ng h p công ty xin tham gia không đ tiêu chu n 30% c ph n qu c gia c n b sung các tài li u sau: a. Cam k t hàm lư ng n i đ a c a s n ph m AICO đ t trên 30% trư c năm 2000, và b. M t trong b n yêu c u dư i đây: - Cam k t xu t kh u trên 50% s n ph m AICO, - Ch ng minh có t i thi u 40% c ph n ASEAN. - Ch ng minh s n ph m AICO là s n ph m m i, tiên ti n có s d ng thi t k , công th c, phương pháp, quy trình m i, ho c m u mã m i chưa có Vi t Nam. - Là doanh nghi p v a và nh . Đi u 8: 1. Trong vòng 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c h sơ xin thành l p cơ c u AICO c a công ty tham gia, Thư ký H i đ ng xét duy t AICO s th m đ nh h sơ và có th yêu c u công ty xin tham gia hoàn thi n h sơ n u chưa h p l , ho c b sung nh ng đi m còn thi u. N u h sơ đó hoàn ch nh, Thư ký H i đ ng xét duy t AICO s thông báo cho các công ty xin tham gia ngày chính th c nh n đơn h p l xin phép thành l p cơ c u AICO. 2. Trong vòng 60 ngày làm vi c, k t ngày chính th c nh n đơn h p l , H i đ ng xét duy t AICO c a B Công nghi p s ph i h p v i các cơ quan qu c gia có th m quy n đ th m đ nh h sơ xin thành l p cơ c u AICO. Sau khi h sơ xin thành l p cơ c u AICO đư c H i đ ng xét duy t AICO xem xét s đư c g i cho các B K ho ch và Đ u tư, B Thương m i, B Tài chính, T ng c c Thu và T ng c c H i quan đ xem xét và cho ý ki n b ng văn b n. N u các ý ki n đóng góp b ng văn b n đ u nh t trí thì B Công nghi p s phê duy t và thông báo cho các nư c tham gia và Ban Thư ký ASEAN. Trong trư ng h p chưa nh t trí, B Công nghi p s tr c ti p tri u t p phiên h p liên B , ngành đ xem xét và quy t đ nh.
  5. 3. Trong vòng 14 ngày, k t ngày nh n đư c thông báo phê chu n đơn xin thành l p cơ c u AICO c a Vi t Nam và các nư c tham gia khác, Ban Thư ký ASEAN s xem xét và c p Gi y ch ng nh n s n ph m AICO (COE) cho các công ty tham gia. Sau khi nh n đư c COE c a Ban thư ký ASEAN, B Công nghi p s g i cho công ty tham gia và các b n sao cho B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Thu và T ng c c H i quan. 4. Sau khi nh n đư c COE, công ty tham gia c n làm các th t c c n thi t theo quy đ nh c a B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Thu và T ng c c H i quan đ đăng ký hư ng các ưu đãi thu quan và phi thu quan cho các s n ph m AICO. Chương 4: T CH C TH C HI N VÀ QU N LÍ CƠ C U AICO Đi u 9: Cơ c u AICO có th đi vào ho t đ ng sau khi công ty tham gia nh n đư c COE c a Ban Thư ký ASEAN và đã đăng ký v i B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Thu và T ng c c H i quan. Đi u 10: Vi c phê chu n m t cơ c u AICO s không gi i h n trong s công ty tham gia ban đ u. Các đơn xin phép ti p theo c a các công ty khác mu n ch t o cùng lo i s n ph m AICO cũng s đư c xem xét, n u các công ty này đáp ng các tiêu chu n quy đ nh đi u 4, chương 2 c a B n Quy đ nh này. Đi u 11: K t ngày đư c c p COE c 6 tháng m t l n, công ty tham gia ph i báo cáo b ng văn b n cho B Công nghi p tình hình th c hi n cơ c u AICO. 1. Đ i v i các công ty tham gia có cam k t xu t kh u trên 50% s n ph m AICO, hàng năm ph i có báo cáo tình hình xu t kh u c a mình cho B Công nghi p. N u trong năm k ho ch không b o đ m xu t kh u trên 50% s n ph m AICO thì ph i báo cáo rõ nguyên nhân và k ho ch xu t kh u bù trong năm ti p theo. N u trong hai năm li n không hoàn thành k ho ch xu t kh u như đã cam k t, các cơ quan qu c gia có th m quy n s h y b các ưu đãi nói đi u 6, chương 4 c a B n Quy đ nh này. 2. Đ i v i các công ty tham gia cam k t đ t hàm lư ng n i đ a c a s n ph m AICO trên 30% trư c năm 2000, n u sau th i đi m này mà không đ t đư c t l nói trên, thì các cơ quan qu c gia có th m quy n cũng s h y b các ưu đãi nói đi u 6, chương 4 c a B n Quy đ nh này. Đi u 12: Công ty tham gia ch đư c s d ng nguyên v t li u AICO và các s n ph m AICO trung gian vào m c đích s n xu t, ch t o ra các s n ph m AICO đư c phê chu n trong COE. N u phát hi n s d ng vào các m c đích khác thì các cơ quan qu c gia có th m quy n c a Vi t Nam có th hu b các ưu đãi quy đ nh đi u 6, chương 4 c a B n Quy đ nh này, và các công ty vi ph m ph i truy n p thu đ i v i nh ng s n ph m nh p kh u đã s d ng sai m c đích. Đi u 13: M i mâu thu n phát sinh gi a các công ty tham gia c a các nư c ASEAN liên quan đ n vi c gi i thích ho c th c hi n cơ c u AICO, trong ch ng m c có th , s đư c gi i quy t thông qua hòa gi i gi a các Bên. Khi các mâu thu n đó không hòa gi i đư c thì công ty tham gia có th yêu c u B Công nghi p đưa ra Ban Thư ký ASEAN đ gi i quy t theo Hi p đ nh v cơ ch gi i quy t tranh ch p c a ASEAN. Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 14: 1. B n quy đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành.
  6. 2. Trong quá trình th c hi n, b n quy đ nh này có th đư c b sung ho c s a đ i theo quy t đ nh c a B trư ng B Công nghi p. TIÊU Đ CÔNG TY ĐƠN XIN PHÉP THÀNH L P CƠ C U H P TÁC CÔNG NGHI P ASEAN (AICO) Ngày tháng năm 199... Kính g i: B CÔNG NGHI P I. Công ty xin tham gia: A. Tên Công ty: B. Nư c: C. Đ a ch đăng ký chính th c và s đi n tho i, s FAX D. Đ i di n đư c y quy n và ch c v : E. Ngày thành l p: F. Lĩnh v c ho t đ ng: G. Cơ c u v n: Trong nư c V n c a các nư c V n c a các nư c ASEAN khác ngoài ASEAN S lư ng T l S lư ng T l S lư ng T l T ng v n: - V n pháp đ nh - V n đã góp H. Các tiêu chu n b sung đ đư c mi n tr tiêu chu n 30% c ph n qu c gia (n u có) L. S n ph m d đ nh (s n ph m cu i cùng/trung gian/nguyên li u). II. Miêu t các ho t đ ng chia s ngu n l c, h tr công nghi p hay các d ng h p tác công nghi p III. Sơ đ t ch c cơ c u AICO/danh sách các công ty h p thành/dòng s n ph m IV. Lý do xin thành l p cơ c u AICO V. Các đi u kho n b sung khác (do t ng nư c quy đ nh riêng): Riêng đ i v i Vi t Nam, các công ty xin tham gia c n b sung các thông tin sau: 1. V n qu c doanh, v n tư nhân c a công ty xin tham gia. 2. Mô t công ngh s d ng trong vi c s n xu t s n ph m AICO. 3. Li t kê các thi t b s d ng chính (tên, tính năng k thu t, nư c và năm s n xu t, tình tr ng thi t b , giá...). 4. Chương trình đào t o cán b , công nhân 5. D báo th trư ng trong nư c và qu c t c a s n ph m AICO.
  7. VI. Danh m c các văn b n kèm theo đơn: Tên Công ty xin tham gia Ký tên: --------------------- H và tên, ch c v AICO ARRANGEMENT APPLICATION FORM I. PROPOSING COMPANIES A. Name of Company: B. Country C. Official Address and: Phone and Fax No D. Contact Person and Designation E. Date of Incorporation: F. Business Activities: G. Capital Structure: Local Other ASEAN Non ASEAN Amount % Amount % Amount % Authorized Subscribed Paid-up H. Justification of Waiver of 30% National Equity (Where Applicable) I. Nominated Product (Final/Intermediate/Raw Material) Description Classification HS Prevailing ASEAN Volume Value per unit (Final/Intermediate/Raw Code Rate Content per unit Material No. (%) II. DESCRIPTION OF RESOURCE SHARING, INDUSTRIAL COMPLEMENTATION OR INDUSTRIAL COOPERATION ACTIVITIES. III. SCHEMATIC DIAGRAM OF THE AICO ARRANGEMENT/PRODUCT FLOW IV. JUSTIFICATION OF THE AICO ARRANGEMENT V. OTHER (TO BE SPECIFIED) VI. LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED
  8. 1. Copy of applicant’s articles of incorporation/partnership and bylaws, certificate of incorporation or equivalent document. 2. Copy of applicant’s audited financial statement (Previous year). For newly established companies, which do not have audited financial statement, submission of certificate of incorporation would be sufficient. 3. Documentary evidence of resource sharing, industrial complementation or industrial cooperation activities. 4. Copy of company’s board resolution authorizing officer to sign in behalf of applicant enterprise. 5. Company Profile (type of product, capacity, No. of employee, etc).
Đồng bộ tài khoản