Quyết Định số 07/2001/QĐ/BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
4
download

Quyết Định số 07/2001/QĐ/BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết Định số 07/2001/QĐ/BNN-BVTV về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng ở việt nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định số 07/2001/QĐ/BNN-BVTV

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2001/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 19 tháng 1 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 07/2001/Q /BNN-BVTV NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C ĂNG KÝ CHÍNH TH C, ĂNG KÝ B SUNG VÀ ĂNG KÝ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VÀ H N CH S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1- Cho ăng ký chính th c 09 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo g m: 04 lo i thu c tr sâu, 01 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 04 lo i thu c tr c . i u 2- Cho ăng ký b sung 82 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 42 lo i thu c tr sâu, 24 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 11 lo i thu c tr c , 02 lo i thu c tr m i, 01 lo i thu c tr chu t, 02 lo i thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng. i u 3: Cho ăng ký c cách 06 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam, 01 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 4: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t thu c các danh m c thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 41/2000/TT-BNN-KH ngày 13/4/2000 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t khNu hàng hoá năm 2000.
 2. i u 5: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 6: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Ngô Th Dân ( ã ký) CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s 07/2001/Q -BNN-BVTV ngày 19 tháng 1 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) STT Tên ho t ch t Tên thương m i M c ích xin Tên t ch c xin ăng ký xin ăng ký ăng ký chính th c chính th c Thu c tr sâu 1 Thiamethoxam Actara 25 WG r y nâu h i lúa Novartis VietNam Ltd 2 Acephate Appenphate 75 sâu c thân Handelsgesellschafl SP h i lúa Detlef Von Appen MBH 3 Acephate Viaphate 75 sâu xanh h i Công ty Thu c sát BHN u tương trùng VN 4 Pyridaben Dandy 15 EC nh n h i chè Công ty TNHH Nông dư c i n Bàn Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Streptomycin Cuprimicin 500 b nh sương mai Tan Quy Co., tp HCM 2.194% w/w + 81 WP h i cà chua Oxyteracylin 0.235% w/w + Tribasic Copper Sulfate 78.520% w/w Thu c tr c 1 Triasulfuron Logran 20 WG c h i lúa Novartis VietNam Ltd
 3. 2 Pyribenzoxim Pyanchor 3 EC c h i lúa s , Cty Thu c tr sâu Sài lúa c y Gòn 3 Bensunlfuron Beto 14 WP c h i lúa c y Cty Thu c tr sâu Sài Methyl 2%+ Gòn Acetochlor 12% 4 Glyphosate Rescue 27 AS C h i cao su Imaspro Resources Dimethylamine Sdn Bhd Malaysia CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s 07/2001/Q -BNN-BVTV ngày 19 tháng 1 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) STT Tên thương m i Tên ho t ch t ã có Lý do xin ăng Tên t ch c xin xin ăng ký trong danh m c ký ăng ký Thu c tr sâu 1 Alfatin 1.8 EC Abamectin - t tên Alfa Company Ltd - sâu tơ h i b p c i 2 Alphacy 10 EC Alpha- - i HLHC Cty TNHH Nông Cypermethrin Phát - b xít h i lúa - r p h i cam 3 Anitox 50 EC Acephate - t tên Công ty v t tư KTNN C n Thơ - r p h i rau 4 Army 10 EC Permethrin - t tên Imaspro Resources Sdn - sâu khoang h i Bhd Malaysia l c 5 Asataf 75 SP Acephate - t tên Nichimen Corp - sâu xanh h i u tương. 6 Asitrin 10 EC Permethrin - t tên Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông - sâu khoang h i l c. 7 Binhdan 18 SL Nereistoxin - i d ng thu c Jiangyin Jianglian
 4. (Dimehypo) Industry - r y nâu h i lúa Trade Co., Ltd - sâu c thân lúa - b trĩ h i lúa - sâu c thân ngô - r p h i ngô - b xít mu i chè - sâu xanh cà chua - sâu v bùa cam 8 Bulldock 025 Beta- Cyfluthrin - sâu xanh u Bayer Agritech EC tương Sài Gòn - sâu xanh thu c lá - r p dưa h u - sâu khoang nho - sâu c qu cà phê - sâu bư m phư ng h i cam - sâu khoang b p c i - dòi c lá hành - sâu c thân h i ngô 9 Catodan 4H, Nereistoxin - i d ng Công ty v t tư 10H (Dimehypo) KTNN C n Thơ -sâu d c thân h i lúa 10 Cymbush 10 Cypermethrin - b xít h i lúa Zeneca EC, 5 EC International Ltd - r p h i ngô
 5. - b xít mu i h i chè 11 Cyperkill 10 Cypermethrin - sâu tơ h i b p Michell Cotts EC. 25 EC c i Chem Ltd - r y xanh h i chè 12 Cyrin 10 EC Cypermethrin - sâu keo h i lúa Cty TNHH Nông Phát -------------------- --------------------- -- - Cyrin 20 EC - b trĩ h i lúa 13 Deltox 2.5 EC Deltamerthin - t tên Công ty v t tư KTNN C n Thơ - sâu tơ h i b p c i 14 Dizorin 35 EC Dimethoate 300g/l - h n h p 2 ho t Cty TNHH-TM + Cypermethrin 50 ch t Tân Thành, t. C n g/l Thơ - b xít h i lúa 15 Faskill 2.5 EC Lambdacyhalothrin - t tên Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá - r p h i thu c lá Nông 16 Fenbis 25 EC Fenvalerat 3.5% + - b xít h i lúa Công ty thu c tr Dimethoate 21.5% sâu Sài Gòn 17 Fentac 2 EC Alpha- - t tên Imaspro Cypermethrin Resources Sdn - sâu c qu u Bhd Malaysia tương 18 Fentox 25 EC Fenvalerate 3.5% + - h n h p 2 ho t Công ty v t tư Dimethoate 21.5% ch t KTNN C n Thơ - r p h i rau 19 Gaucho 600 FS Imidacloprid - r p h i bông Bayer Agritech Sài Gòn 20 Karate Zeon 2.5 Lambdacyhalothrin - sâu khoang h i Zeneca CS u tương International Ltd - sâu cu n lá l c - b xít mu i chè 21 Lancer 40 EC Acephate - sâu khoang h i United
 6. b pc i Phosphorus Ltd Lancer 50 SP - sâu c thân lúa -------------------- -- - r p v y h i cà phê Lancer 75 SP - sâu khoang c i xanh --------------------- - - r p v y h i cà phê 22 Lannate 40 SP Methomyl - sâu xanh da Du Pont Far East láng h i u Inc tương - sâu khoang l c 23 Match 050 Lufeneron - sâu xanh da Navartis VietNam EC/ND láng h i u xanh Ltd 24 Meta 2.5 EC Deltamethrin - t tên Cty TNHH-TM Tân Thành, t. C n - sâu keo h i lúa Thơ 25 Monsterr 40 EC Acephate - r p sáp h i cà Công ty TNHH phê Nông dư c i n Bàn - r p h i thu c lá 26 Ofatox 400 WP Fenitrothion - r p bông xơ h i Cty v t tư BVTV 200g/kg + mía I Trichlorfon 200 g/kg 27 Para 43 SC Carbaryl - t tên Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông - sâu c qu nhãn 28 Pathion 20 EC Fenvalerate - t tên Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông - sâu xanh thu c lá 29 Perkill 10 EC Permithirin - i hàm lư ng United HC Phosphorus Ltd
 7. - b xít h i lúa - sâu khoang h i rau c i 30 PER annong Permithirin - t tên Cty TNHH An 500 EC Nông t. Bình - b xít h i lúa Dương 31 Rotecide 2 DD Rotenon - t tên Vi n Sinh h c Nhi t i, tp. - sâu tơ h i b p HCM c i 32 Saivin 430 SC Carbaryl - t tên Cty TTS Sài Gòn - r y nâu h i lúa 33 Sanpyriphos 20 Chlorpyrifos - i hàm lư ng Forward EC HC International Ltd - sâu c thân lúa 34 Sha Chong Jing Nereitoxin - t tên Cty TNHH Bình 95 WP Phương, Hà N i (Dimehypo) - sâu c thân lúa 35 Sherbush 10 ND Cypermethrin - r p h i cam Cty v t tư nông nghi p Ti n Giang 36 Shertoxx 10 EC Cypermethrin - t tên Cty TNHH An Nông t. Bình - b xít h i lúa Dương 37 Tiginon 18 SL Nereitoxin - t tên Công ty TNHH- TM Tân Thành, (Dimehypo) - sâu c thân lúa t.C n Thơ 38 Tiginon 5 H Nereitoxin - i d ng Cty v t tư nông nghi p Ti n (Dimehypo) - sâu c thân Giang mía 39 Ustaad 5 EC Cypermethrin r p h i cà phê United Phosphorú Ltd 40 Vifast 10 SC Alpha- - i d ng, hàm Cty Thu c sát Cypermethrin lư ng ho t ch t trùng Vi t Nam - b xít h i lúa 41 Vinetox 95 Nereistoxin - r p sáp h i cà Cty Thu c sát
 8. BHN phê trùng Vi t Nam (Dimehypo) 42 Vishe 10 EW Cypermethrin - sâu phao h i lúa Cty Thu c sát trùng Vi t Nam - r p h i cam Vishe 25 EW - sâu phao h i lúa - sâu xanh thu c lá Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Agrithan M 46 Mancozeb - t tên Cty TNHH Thanh 80 WP Sơn Hoá Nông - sương mai h i cà chua 2 Aliette 800 WG Fosetyl- - th i g c h i h Aventis Aluminium tiêu CropScience VietNam - b nh ch y gôm cam 3 Anlicin 5 WP Validamycin - t tên Cty TNHH An Nông, t. Bình - khô v n h i lúa Dương 4 Appencarb Carbendazim - i d ng, hàm Detlef Von super 75 DF lư ng ho t ch t GmbH, Germany - b nh khô v n h i lúa 5 Calidan Iprodione 175 g/l + - b nh vàng lá lúa Aventis 262.5SC Carbendazim CropScience 87.5g/l VietNam Ltd. 6 Caram 85 WP Thiram - t tên Công ty v t tư KTNN C n Thơ - ch t o l c 7 Care 50 SC Carbendazim - t tên Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông - lem lép h t h i lúa 8 Champion 57.6 Copper Hydrocide - i d ng, hàm Agtrol Chemical DP, lư ng ho t ch t Ltd, USA -------------------- - sương mai cà -- chua
 9. Champion 37.5 - sương mai h i FL nho --------------------- - - i d ng, HLHC - thán thư h i xoài - b nh s o cam 9 CocMan 69 WP Mancozeb 30% + - h n h p 2 HC Tan Quy Co., tp Copper HCM Oxycholoride 39% - thán thư h i t 10 Daconil 500 SC Chlorothalonil - thán thư h i SDS Biotech xoài K.K, Japan 11 Duo Xiao Meisu Validamycin - t tên Cty xu t nh p 5 WP khNu B c Ninh - khô v n h i lúa 12 Haifangmeisu Validamycin - t tên Cty d ch v KTNN H i Phòng - khô v n h i lúa 13 H t vàng 50 WP Iprodione - t tên Công ty thu c tr sâu Sài Gòn - lem lép h t h i lúa 14 Kocide (R) 53.8 Copper Hydrocide - b nh vàng lá h i Griffin LLC., DF lúa USA 15 Luster 250 SC Pencycuron - t tên Cty Thu c tr sâu Sài Gòn - khô v n h i lúa 16 Qian Jiang Validamycin - t tên Cty XNK L ng Meisu 5 WP Sơn - khô v n h i lúa 17 Swing 25 SC poxiconazole 125 - lem lép h t h i BASF South East g/l + Carbendazim lúa ASIA 125 g/l 18 Super Copper sulfate - t tên Tan Quy Co., tp Mastercop 21 HCM AS - thán thư h i t
 10. 19 T- Liette 80 WP Fosetyl Aluminium - t tên Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông - gi sương mai h i dưa chu t 20 Tilt Super 300 Difenoconazole - m lá h i l c Novartis VietNam ND/EC 150 g/l + Ltd Propiconazole 150 - r s t h i cà phê g/l - m lá h i chè 21 Vacinmeisu 5 Validamycin A - t tên Cty TNHH Kinh Wp, 5 SL doanh XNK Hoà - khô v n h i lúa Bình 22 Vialphos 80 Fosetyl Aluminium - t tên Cty Thu c sát BHN trùng Vi t Nam - gi sương mai h i dưa chu t 23 Vigangmycin 3 Validamycin - t tên Cty TNHH Vi t SC Th ng, t nh B c - khô v n h i lúa Giang 24 Viroval 50 BTN Iprodione - t tên Cty Thu c sát trùng Vi t Nam - lem lép h t h i lúa Thu c tr c 1 Beron 10 WP Bensulfuron - t tên Cty Thu c tr sâu Methyl Sài Gòn - c h i lúa s 2 Binhoxa 25 EC Oxadiazon - t tên Jiangyin Jianglian Industry Trade - c h i lúa s Co., Ltd 3 Taco 600 EC Butachlor - t tên Cty TNHH Vi t Th ng- t nh B c - c h i lúa c y Giang 4 Farm 480 AS Glyphosate - t tên Map Pacific PTe Isopropylamine Ltd salt - c h i cao su 5 Gly- Up 480 SL Glyphosate - c h i chè, cà Jiangyin Jianglian Isopropylamine phê, cam, xoài, Industry Trade salt lúa Co., Ltd 6 Glycel 41 SL Glyphosate - c h i cà phê Excel Industries Isopropylamine Ltd, India salt
 11. 7 Nufarm Glyphosate -c h i i u Nufarm Ltd Glyphosate 360 Isopropylamine AC salt - c h i cà phê 8 Profit 500 ND Pretilachlor 170 g - h n h p 2 HC Novartis VietNam ai/l + propanil 330 Ltd g ai/l - c h i lúa c y 9 Quinix 32 WP Quinclorac 28% + - h n h p 2 HC Cty Thu c tr Bensulfuron sâu- B Qu c Methyl 4 % - c h i lúa s phòng 10 Super- Al 20 DF Metsulfuron - t tên Công ty TNHH Methyl Thanh Sơn Hoá - c h i lúa s Nông 11 Zaap 720 SL 2.4 D - t tên United Phosphorrous Ltd - c h i lúa Thu c tr m i 1 Confidor 100 Imidacloprid - m i h i chè Bayer Agritech SL Sài Gòn 2 Lentrek 40 EC Chlorpyrifos - m i h i cao su Dow AgroSciences - m i xây d ng B.V Thu c tr chu t 1 Storm 0.005% Flocoumafen chu t h i trong BASF South East block bait qu n cư Asia Kích thích sinh trư ng cây tr ng 1 Better 1.8 DD Sodium-5- - t tên Công ty TNHH Nitroguaiacol ate Thanh Sơn Hoá 0.3%+Sodium-O - - kích thích sinh Nông Nitrophenolat e trư ng cây l c 0.6% + Sodium-P- Nitrophenolat e 0.9% 2 Gibgro 10 Gibberellic acid - kích thích sinh Agtrol Chemical Powder trư ng cây lúa Ltd, USA CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s 07/2001/Q -BNN-BVTV ngày 19 tháng 1 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT)
 12. STT Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng Tên t ch c xin xin ăng ký có trong danh m c ký ăng ký Thu c tr sâu 1 Bideci 2.5 ND Deltamithrin sâu phao h i lúa, Công ty Thu c sâu khoang h i sát trùng Vi t u Nam 2 Bifentox 30 ND Dimethoate 20% + b xít h i lúa, r p Công ty Thu c Fenvalerate 10% h i u sát trùng Vi t Nam 3 Vicin - S Nuclear tr sâu xanh da Trung tâm Polyhedrosis virus láng h i bông nghiên c u bông Nha H 4 Seba 4.109 Nuclear tr sâu xanh da Phân vi n sau thu PIB/ml, 2.1010 Polyhedrosis virus láng h i bông ho ch tp H Chí PIB/g, Minh 5 Nokaph 10 G, 20 Ethoprophos tuy n trùng, sâu Công ty TNHH EC trong t h i tiêu, ADC tp C n thu c lá Thơ, t. C n Thơ Ch t h tr 1 Greemax 26 EC Poly ch t h tr (ch t Vi n lúa ng (oxyethylene) tr i) làm tăng kh b ng Sông C u 14% + Poly năng hi u l c c a Long (oxypropylene) thu c b o v th c 12% v t trên cây lúa, ngô, u nành. CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T H N CH S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t nh s 07/2001/Q -BNN-BVTV ngày 19 tháng 1 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) STT Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng Tên t ch c xin xin ăng ký có trong danh ký ăng ký m c Thu c tr sâu 1 Thasodant 35 EC Endosulfan tr sâu xanh h i Công ty TNHH u nành, sâu ADC, tp C n c thân, m t Thơ, t. C n Thơ c cành h i cà phê
Đồng bộ tài khoản