Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 07/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH KHÁNH HÒA NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 11 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; Căn cứ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao như sau: 1. Đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển tỉnh: a) Trong thời gian tập trung tập luyện: - Đội tuyển tỉnh: 75.000 đồng/người/ngày - Đội tuyển trẻ: 65.000 đồng/người/ngày b) Trong thời gian tập trung thi đấu: 1
  2. - Đội tuyển tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày - Đội tuyển trẻ: 80.000 đồng/người/ngày c) Chế độ dinh dưỡng thường xuyên: - Đội tuyển tỉnh: 60.000 đồng/người/ngày - Đội tuyển trẻ: 50.000 đồng/người/ngày - Vận động viên cấp kiện tướng và huấn luyện viên đào tạo trực tiếp vận động viên đạt cấp kiện tướng: 75.000 đồng/người/ngày. 2. Đối với vận động viên, huấn luyện viên nghiệp dư tham gia thi đấu các môn thể thao trong hệ thống giải thi đấu quốc gia: a) Trong thời gian tập trung tập luyện: - Đội tuyển tỉnh: mức chi 75.000 đồng/người/ngày - Đội tuyển trẻ: mức chi 65.000 đồng/người/ngày b) Trong thời gian tập trung thi đấu: - Đội tuyển tỉnh: mức chi 100.000 đồng/người/ngày - Đội tuyển trẻ: mức chi 80.000 đồng/người/ngày 3. Đối với các huyện, thị xã, thành phố được áp dụng mức tối đa bằng 70% chế độ vận động viên, huấn luyện viên quy định tại khoản 2 điều này. Điều 2. Trường hợp các giải thi đấu khác không do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức mà do các Liên đoàn thể thao quốc gia đăng cai tổ chức (như Liên đoàn Bóng chuyền, Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Điền kinh,... ) trong thời gian tập trung thi đấu vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải, nhưng không vượt quá chế độ quy định Điều 1 Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH 2
  3. PHÓ CHỦ TỊCH Lê Xuân Thân 3
Đồng bộ tài khoản