intTypePromotion=3

Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND về việc ban hành “quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ủy ban nhân dân Quận 8” do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND

  1. THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN c l p - T do - H nh phúc QU N 8 ******* ****** S : 070/2005/Q -UBND Qu n 8, ngày 14 tháng 9 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THU C TH M QUY N QUY T NNH U TƯ C A Y BAN NHÂN DÂN QU N 8” Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND ngày 20/6/2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 và Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh qu n lý u tư xây d ng các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8” i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2517/2001/Q -UB ngày 03/5/2001 c a y ban nhân dân qu n 8. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8, Giám c Ban qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8, Th trư ng các ơn v thu c qu n, Giám c Công ty D ch v Công ích qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T.M Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - TT: QU-H ND-UBND Q8; - VP (C,PVP + T ng h p); - Lưu: VT.
  2. Nguy n ô Lương QUY NNH QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THU C TH M QUY N QUY T NNH U TƯ C A Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 070/2005/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n 8) Ph n 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy nh này ư c áp d ng i v i các d án nhóm C s d ng v n ngân sách nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8: bao g m ngu n v n thành ph phân c p, ngu n v n ngân sách qu n (bao g m v n u tư và v n s nghi p), ngu n ti n thuê nhà do y ban nhân dân qu n qu n lý và ngu n v n b trí cho các công trình thu c chương trình xoá ói gi m nghèo trên a bàn qu n. Danh m c các d án nêu trên ph i ư c H p ng nhân dân qu n thông qua. i u 2. Các lo i công trình không ph i l p d án, mà ch c n l p báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình: 1- Công trình xây d ng cho m c ích tôn giáo; 2- Công trình xây d ng m i tr s cơ quan có t ng m c u tư dư i 3 (ba) t ng; 3- Công trình h t ng xã h i có t ng m c u tư dư i 7 (b y) t ng không nh m m c ích kinh doanh, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng và ã có ch trương u tư ho c ã ư c b trí v n trong k ho ch u tư. 4- Công trình xây d ng m i, s a ch a, c i t o phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch xây d ng, ã có ch trương u tư và u tư có hi u qu rõ r t, có t ng m c u tư dư i 5 (năm) t ng. i u 3. Th m quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 8: Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ư c quy n: 1- Xác nh ch u tư các d án. 2- Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 ch u trách nhi m qu n lý quá trình u tư xây d ng t vi c xác nh ch trương u tư, l p d án, quy t nh u tư, l p thi t k , t ng d toán, quá trình u th u n khi nghi m thu bàn giao, ưa công trình vào khai thác s d ng và quy t toán công trình.
  3. 3- Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh kh i lư ng làm t ng m c v n u tư c a d án vư t hơn nhóm C, Ch t ch y ban nhân dân qu n ph i báo cáo và ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n m i ư c quy t nh i u ch nh d án u tư. 4- Ch t ch y ban nhân dân qu n ph i l y ý ki n c a các S , ngành thành ph trư c khi quy t nh u tư i v i các d án có liên quan ho c g n k t h t ng k thu t do y ban nhân dân thành ph tr c ti p qu n lý. i u 4. Trách nhi m c a Ch u tư và các ban ngành liên quan c a Qu n 1- Ch u tư xây d ng công trình do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trư c khi l p d án u tư xây d ng. Nhi m v , quy n h n c a ch u tư, trách nhi m c a các t ch c tư v n th c hi n theo quy nh c a Lu t Xây d ng và Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 7 tháng 2 năm 2005 c a Chính ph . 2- Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8: là cơ quan u m i ph i h p v i Phòng Qu n lý ô th , Ban qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 và các cơ quan có liên quan tham mưu y ban nhân dân qu n 8 quy t nh giao danh m c, k ho ch v n chuNn b u tư, v n u tư xây d ng công trình; th c hi n vi c i u ch nh và b sung k ho ch u tư xây d ng hàng năm. T ch c thNm nh d án u tư, báo cáo kinh t k thu t i v i các d án không thu c lĩnh v c giao thông ô th ; tham mưu th c hi n công tác giám sát u tư; công khai tài chính i v i vi c phân b , qu n lý s d ng v n u tư xây d ng cơ b n. T ch c thNm nh quy t toán v n u tư công trình hoàn thành, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 phê duy t quy t toán theo úng quy nh. 3- Phòng Qu n lý ô th qu n 8: là cơ quan ch u trách nhi m l p k ho ch phát tri n, xây d ng, s a ch a h th ng h t ng giao thông ô th theo phân c p; t ch c thNm nh thi t k cơ s , d án u tư; thi t k b n v thi công; báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình i v i các lo i công trình không ph i l p d án, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 phê duy t. Tham mưu y ban nhân dân qu n qu n lý, nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, v công tác qu n lý u th u theo úng quy nh c a pháp lu t. 4- Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8: là cơ quan ch u trách nhi m cung c p trích l c b n a chính, giao ranh m c, ki m tra n i nghi p; tr l i b ng văn b n cho các cơ quan có liên quan và ch u tư v h sơ a chính và các thông tin v t ai trong th i gian không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u. 5- Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng công trình qu n 8: là ch u tư xây d ng các công trình thu c ngu n v n ngân sách ư c quy nh t i i u 1 c a Quy nh. Th trư ng các ơn v s d ng ngân sách là ch u tư các công trình s a ch a nh tr s làm vi c do cơ quan mình tr c ti p qu n lý và s d ng theo úng quy nh. M t s trư ng h p c bi t khác do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh trư c khi l p d án u tư phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Ph n 2
  4. CÁC QUY NNH C TH V QU N LÝ U TƯ XÂY D NG i u 5. N i dung công tác chu n b u tư 1- Các ch u tư xây d ng công trình căn c nhu c u xây d ng, s a ch a, căn c danh m c công trình u tư ư c l p b i các cơ quan ch c năng ư c quy nh t i i u 4 c a Quy nh này, l p báo cáo chuNn b u tư bao g m các n i dung sau: Tên d án, tên ch u tư, a i m xây d ng công trình, s c n thi t ph i u tư, m c tiêu u tư, quy mô u tư, hình th c u tư, t ng m c u tư d ki n, trong ó có ư c chi phí b i thư ng gi i to , tái nh cư, ư c chi phí nghiên c u l p d án (n u có). Báo cáo chuNn b u tư g i Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh, tham mưu b trí v n chuNn b u tư hàng năm. 2- Căn c Quy t nh giao k ho ch v n chuNn b u tư, ch u tư t phê duy t nhi m v kh o sát thi t k và d toán chi phí l p d án, ch u trách nhi m l a ch n tư v n có năng l c, kinh nghi m theo quy nh l p d án u tư, báo cáo kinh t - k thu t. Kho b c nhà nư c qu n 8 t m ng và thanh toán v n chuNn b u tư cho ch u tư theo quy nh. 3- N i dung c a d án bao g m ph n thuy t minh theo quy nh t i i u 6 và ph n thi t k cơ s theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph . 4- N i dung c a Báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i kho n 4 i u 35 c a Lu t xây d ng. 5- Ch u tư t ch c l p ho c thuê tư v n có i u ki n, năng l c phù h p v i công vi c l p d án u tư. Ch u tư ph i ch u trách nhi m v i u ki n, năng l c c a tư v n l p d án, v ch t lư ng và th i gian l p d án. Th i gian l p xong d án nhóm C không quá 3 (ba) tháng k t khi có quy t nh giao v n chuNn b u tư. N u vì lý do khách quan làm kéo dài thêm th i gian l p d án so v i quy nh, ch u tư ph i có văn b n báo cáo y ban nhân dân qu n. Trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c, y ban nhân dân qu n ph i có ý ki n b ng văn b n v vi c kéo dài th i gian l p d án c a ch u tư. i u 6. V th m nh thi t k cơ s , d án u tư; thi t k b n v thi công, báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình. 1- Các cơ quan có nhi m v thNm nh thi t k cơ s , d án u tư; thi t k b n v thi công, báo cáo kinh t k thu t ư c quy nh c th t i m c 2, m c 3 c a i u 4 ph n I thu c Quy nh này. 2- N i dung thNm nh thi t k cơ s , d án u tư ư c quy nh t i i u 10 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. 3- N i dung thNm nh thi t k b n v thi công, báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i M c V - Ph n I c a Thông tư s 08/2005/TT- BXD ngày 06 tháng 05 năm 2005 c a B Xây d ng. 4- Th i gian thNm nh thi t k cơ s không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l .
  5. 5- Th i gian thNm nh d án u tư không quá 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l . H sơ trình thNm nh d án bao g m thi t k cơ s ã ư c thNm nh, i u ki n phê duy t. 6- Th i gian thNm nh thi t k b n v thi công, báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình tương ng như th i gian thNm nh thi t k cơ s , d án u tư như ã nêu trên. 7- i v i các công trình có t ng m c u tư dư i 500 (năm trăm) tri u ng, vi c thNm nh thi t k b n v thi công trong báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình do ch u tư t t ch c thNm nh. Th i gian t t ch c công tác thNm nh thi t k b n v thi công c a ch u tư không quá 7 (b y) ngày làm vi c, k t ngày ký h p ng tư v n (n u có). i u 7. V th m nh, phê duy t thi t k , t ng d toán công trình 1- Ch u tư t t ch c vi c thNm nh, phê duy t thi t k b n v thi công, t ng d toán i v i nh ng công trình xây d ng ph i l p d án theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh 16/2005/N -CP; g i v cơ quan quy t nh u tư, các cơ quan thNm nh trong th i gian t i a không quá 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày phê duy t. 2- Th i gian hoàn thành vi c l p, thNm nh và phê duy t các n i dung nêu t i i m 1 c a i u này ư c quy nh không quá 03 (ba) tháng, k t ngày ký h p ng tư v n (n u có). i u 8. V công tác qu n lý u th u Phòng Qu n lý ô th ch u trách nhi m tham mưu th c hi n công tác qu n lý u th u theo úng quy nh. T ch c thNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t k ho ch u th u c a d án và các n i dung cơ b n c a quá trình u th u các d án do y ban nhân dân qu n quy t nh u tư. i u 9. V i u ch nh d án 1- D án u tư xây d ng công trình ã ư c quy t nh u tư ch ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Ngh nh 16/2005/N -CP. Khi i u ch nh d án không làm thay i quy mô, m c tiêu u tư và không vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t, ch u tư ư c phép t i u ch nh d án. 2- Trư ng h p i u ch nh d án làm thay i thi t k cơ s v ki n trúc, quy ho ch, quy mô, m c tiêu u tư ban u ho c vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t, ch u tư ph i trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, quy t nh. Nh ng n i dung thay i ph i ư c thNm nh l i. Ngư i quy t nh i u ch nh d án u tư xây d ng công trình ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 3- Các cơ quan có thNm quy n không ư c phép i u ch nh d án u tư i v i các d án không th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo quy nh. i u 10. V quy t toán v n u tư
  6. 1- Ch u tư ch u trách nhi m l p h sơ quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo úng quy nh. Th i gian l p h sơ t i a không quá 2 (hai) tháng, ngay sau khi công trình hoàn thành, nghi m thu ưa vào khai thác s d ng. 2- V n u tư ư c quy t toán là toàn b chi phí h p pháp ã ư c th c hi n trong quá trình u tư ưa d án vào khai thác s d ng. Chi phí h p pháp là chi phí ư c th c hi n úng v i thi t k , d toán ư c phê duy t, b o m úng nh m c, ơn giá, ch tài chính k toán, h p ng kinh t ã ký k t và các quy nh khác c a nhà nư c có liên quan và ph i n m trong gi i h n t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3- Phòng Tài chính - K ho ch ch u trách nhi m thNm nh và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t quy t toán v n u tư công trình hoàn thành theo úng quy nh hi n hành. Th i gian th c hi n thNm nh báo cáo quy t toán v n u tư t i a không quá 2 (hai) tháng, k t ngày nh n h sơ h p l . Ph n 3 T CH C TH C HI N i u 11. i u kho n thi hành 1- Các v n v qu n lý u tư xây d ng cơ b n không nêu trong quy nh này, th c hi n theo úng các quy nh hi n hành tương ng trong các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c. 2- Th trư ng các Phòng, Ban thu c Qu n, Ch t ch y ban nhân dân 16 Phư ng, các ch u tư và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai và t ch c th c hi n nghiêm túc quy nh này. 3- Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, yêu c u các ơn v báo cáo y ban nhân dân qu n xem xét, x lý và k p th i nghiên c u b sung, c p nh t khi có s i u ch nh c a các cơ quan có thNm quy n. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản