Quyết định số 08/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 08/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2004/QĐ-BNN về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GPM) của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 08/2004/Q -BNN_TY Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C TRI N KHAI ÁP D NG CÁC NGUYÊN T C, TIÊU CHU N “TH C HÀNH T T S N XU T THU C” (GPM) C A HI P H I CÁC NƯ C ÔNG NAM Á (ASEAN) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quyên h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u l qu n lý thu c thú y ban hành theo Ngh nh s 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH i u 1. Tri n khai áp d ng các nguyên t c, tiêu chuNn ''Th c hành t t s n xu t thu c'' (Goơd Manufactưring Practice = GMP) c a Hi p h i các nư c ông Nam Á (ASEAN) t i t t cà các cơ s s n xu t thu c thú y. i u 2. Vi c tri n khai áp d ng các nguyên t c, tiêu chuNn GMP c a ASEAN là m t trong nh ng ch tiêu cơ b n xét, c p gi y phép lưu hành s n phNm thu c thú,y (Marketing Authorisation = MA). i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo Chính ph . i u 4. Ông C c trư ng C c Thú y ch u trách nhi m hư ng n, ki m tra, ôn c vi c tri n khai áp d ng và c p Gi y ch ng nh n GMP. i u 5. Các ông Chánh văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Th trư ng các ơn v có liên quan và ch các cơ s s n xu t thu c thú y trong c nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản