Quyết định số 08/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 08/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM Y T QU N TÂN PHÚ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 130/2003/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v thành l p các qu n Bình Tân, Tân Phú và các phư ng tr c thu c; i u ch nh a gi i hành chính phư ng thu c qu n Tân Bình; thành l p xã, th tr n thu c các huy n Bình Chánh, C n Gi và Hóc Môn, thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph v t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y ban nhân dân qu n-huy n, th xã-thành ph thu c t nh; Theo Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh v h th ng t ch c y t a phương; Căn c Quy t nh s 91/2002/Q -UB ngày 12 tháng 8 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v s p x p t ch c b máy các phòng chuyên môn và ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân lâm th i qu n Tân Phú t i Công văn s 17/UB ngày 12 tháng 12 năm 2003, c a Giám c S Y t t i Công văn s 4060/SYT- KHTH ngày 26 tháng 11 năm 2003 và c a Giám c S N i v t i T trình s 06/TTr-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay cho phép thành l p Trung tâm Y t qu n Tân Phú tr c thu c y ban nhân dân qu n Tân Phú. Trung tâm Y t qu n Tân Phú là ơn v s nghi p y t , có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. Trung tâm Y t qu n Tân Phú ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Y t .
  2. i u 2. Trung tâm Y t qu n Tân Phú th c hi n ch c năng, nhi m v và t ch c ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph và Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27 tháng 6 năm 1998 c a B Y t và Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ). i u 3. Trung tâm Y t qu n Tân Phú do Giám c ph trách và có t m t n hai Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú quy t nh b nhi m Giám c Trung tâm Y t (sau khi có Văn b n th a thu n c a Giám c S Y t ) và Phó Giám c Trung tâm Y t qu n Tân Phú, trên cơ s m b o tiêu chuNn ch c danh, chuyên môn, nghi p v theo quy nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S Y t , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Giám c Trung tâm Y t qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 5 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban Tư tư ng -Văn hóa Thành y - Ban Văn hóa Xã h i- H i ng nhân dân thành ph - Công an thành ph (PC.13) - S N i v (2b) - S K ho ch và u tư - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T VX - Lưu (VX-Nh) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản