Quyết định số 08/2005/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2005/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2005/QĐ-BBCVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2005/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2005/Q -BBCVT Hà N i, ngày 25 tháng 04 năm 2005 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông; Căn c Quy t nh s 1120/Q -TTg ngày 20/10/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c ng d ng công ngh thông tin tr c thu c B Bưu chính Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và C c trư ng C c ng d ng công ngh thông tin, QUY T NNH: i u 1. C c ng d ng công ngh thông tin là cơ quan tr c thu c B Bưu chính Vi n thông giúp B trư ng B Bưu chính Vi n thông th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ng d ng công ngh thông tin và t ch c th c hi n các ho t ng thúc Ny ng d ng công ngh thông tin trong ph m vi c nư c. i u 2. C c ng d ng công ngh thông tin có nhi m v và quy n h n sau: 1- Xây d ng và trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông chương trình qu c gia, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v ng d ng công ngh thông tin; 2- Nghiên c u, xu t và tham gia xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý và thúc Ny ng d ng công ngh thông tin; 3- T ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, k ho ch, án, d án v ng d ng công ngh thông tin i v i các t ch c và cá nhân trong ph m vi c nư c; 4- Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan c a B Bưu chính Vi n thông xây d ng trình B trư ng ban hành các văn b n hư ng d n v : - Xây d ng chương trình, k ho ch, án, d án v ng d ng công ngh thông tin;
  2. - Chuyên môn nghi p v trong lĩnh v c ng d ng công ngh thông tin; 5- ThNm nh ho c tham gia thNm nh các chương trình, k ho ch, án, d án u tư v ng d ng công ngh thông tin theo s phân công c a B trư ng; 6- Ch trì t ch c th c hi n các chương trình, án, d án v thúc Ny ng d ng công ngh thông tin theo s phân công c a B trư ng; 7- T ch c các ho t ng thúc Ny ng d ng công ngh thông tin thông qua vi c cung c p thông tin, tài li u, ào t o, b i dư ng, tư v n, chuy n giao công ngh và các ho t ng h tr khác; 8- Ch trì thNm nh c p phép ho t ng cho các t ch c ch ng th c i n t ; tham gia vi c thanh tra, ki m tra ho t ng c a các t ch c ch ng th c i n t ; 9- Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan trong công tác thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ng d ng công ngh thông tin theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra và phân c p c a B trư ng; 10- Tham gia hư ng d n ho t ng c a các h i, các t ch c phi chính ph trong lĩnh v c ng d ng công ngh thông tin; 11- xu t và tham gia các ho t ng nghiên c u khoa h c công ngh , các ho t ng h p tác qu c t v ng d ng công ngh thông tin; 12- Th c hi n nhi m v Văn phòng thư ng tr c giúp vi c Ban ch o Qu c gia v Công ngh thông tin; 13. Qu n lý v t ch c, công ch c, viên ch c, tài s n, h sơ, tài li u c a C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng; 14. ư c ch ng phát tri n các ho t ng có liên quan n ng d ng công ngh thông tin; t o thêm các ngu n thu khác m r ng ph m vi và quy mô ho t ng phù h p v i ch c năng c a C c theo các quy nh c a Nhà nư c và c a B Bưu chính Vi n thông; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao; 15. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao; i u 3. C c ng d ng công ngh thông tin do C c trư ng ph trách, có các Phó C c trư ng, b máy giúp vi c và các ơn v tr c thu c. C c trư ng C c ng d ng công ngh thông tin ch u trách nhi m trư c B trư ng B Bưu chính Vi n thông và trư c pháp lu t v k t qu các ho t ng c a C c quy nh t i Quy t nh này. Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v ph n vi c ư c phân công. i u 4. T ch c b máy c a C c ng d ng công ngh thông tin g m:
  3. 1. Các Phòng: - Phòng Thúc Ny ng d ng công ngh thông tin; - Phòng Phát tri n ngu n l c thông tin; - Phòng Hành chính - T ng h p; - Phòng K ho ch - Tài chính; 2. Các ơn v tr c thu c: - Cơ quan i di n t i Thành ph H Chí Minh; - Cơ quan i di n t i Thành ph à N ng; - Các ơn v s nghi p; Biên ch c a C c ng d ng công ngh thông tin do C c trư ng xây d ng trình B trư ng B Bưu chính Vi n thông quy t nh. C c trư ng C c ng d ng công ngh thông tin xu t và trình B trư ng quy t nh thành l p, quy nh ch c năng, nhi m v c a các ơn v s nghi p tr c thu c C c theo quy nh c a pháp lu t. Ch c năng, nhi m v và quy n h n c a các Phòng và Cơ quan i di n tr c thu c C c ng d ng công ngh thông tin do C c trư ng quy nh. M i quan h công tác gi a các ơn v thu c C c ng d ng công ngh thông tin do C c trư ng qui nh. i u 5. C c ng d ng công ngh thông tin có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c hư ng kinh phí t ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, có tr s chính t t i thành ph Hà N i và cơ quan i di n t i thành ph H Chí Minh và thành ph à N ng. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng công báo. Các qui nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c ng d ng công ngh thông tin và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG
  4. Đ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản