Quyết định số 08/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định số 08/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2006/QĐ-BYT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c vào Biên b n h p H i đ ng đánh giá thư ng quy k thu t ngày 11 tháng 6 năm 2005 Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Đào t o, V trư ng V Pháp ch - B Y t và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành y t : 52 TCN-TQTP 0013:2006 - Thư ng quy k thu t xác đ nh t ng s vi khu n Lactic trong th c ph m; 52 TCN-TQTP 0014:2006 - Thư ng quy k thu t phân l p và xác đ nh Campylobacter trong th c ph m. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V : Pháp ch , Khoa h c và Đào t o; C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, B Y t , Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Tieuchuan 1 Tieuchuan 2
Đồng bộ tài khoản