Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 08/2007/QĐ-UBND C n Gi , ngày 01 tháng 10 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG HUY N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t đ a phương; Căn c Quy t đ nh s 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 09 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t đ nh s 09/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi tr c thu c y ban nhân dân huy n C n Gi ; Xét đ ngh c a Giám đ c Trung tâm Y t D phòng huy n t i Công văn s 255/CV-TTTYDP ngày 17 tháng 09 năm 2007 và Trư ng Phòng N i v huy n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v huy n, Giám đ c Trung tâm Y t D phòng huy n, Th trư ng các ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n H u Hi p QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG HUY N C N GI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi là đơn v s nghi p y t tr c thu c y ban nhân dân huy n C n Gi , ch u s qu n lý, ch đ o tr c ti p c a y ban nhân dân huy n và hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t .
  2. Đi u 2. Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi có tr s , có tư cách pháp nhân và con d u riêng, đư c c p kinh phí ho t đ ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N Đi u 3. Ch c năng Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn v k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c ph m, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên đ a bàn huy n. Qu n lý, ch đ o toàn di n ho t đ ng các tr m y t xã - th tr n. Đi u 4. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn, k thu t v y t d phòng; phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c ph m, chăm sóc s c kh e sinh s n và truy n thông giáo d c s c kh e trên cơ s k ho ch c a thành ph và tình hình th c t trên đ a bàn huy n trình c p có th m quy n phê duy t. 2. T ch c th c hi n các ho t đ ng sau: 2.1. Tri n khai th c hi n các ho t đ ng chuyên môn, k thu t v phòng, ch ng d ch, b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, tai n n thương tích, s c kh e lao đ ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng đ ng, an toàn v sinh th c ph m, truy n thông giáo d c s c kh e theo phân c p và theo quy đ nh c a pháp lu t. 2.2. Tr c ti p qu n lý, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t đ ng thu c lĩnh v c ph trách và khám ch a b nh thông thư ng đ i v i các Tr m Y t xã, th tr n, các cơ sơ y t trên đ a bàn. 2.3. Tham gia đào t o, đào t o l i, t ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách cho cán b y t thu c đơn v mình và nhân viên y t xã, th tr n. 2.4. Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan. 2.5. Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác đư c S Y t phân công. 2.6. Th c hi n qu n lý cán b , chính sách, khen thư ng, k lu t đ i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a đơn v theo quy đ nh c a pháp lu t. 2.7. Th c hi n các ch đ th ng kê, báo cáo theo quy đ nh c a pháp lu t. 2.8. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám đ c S Y t và y ban nhân dân huy n giao. Chương 3: CƠ C U T CH C Đi u 5. T ch c b máy 1. Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi do Giám đ c đi u hành, có t hai đ n ba Phó Giám đ c giúp vi c cho Giám đ c. a) Giám đ c, Phó Giám đ c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân huy n b nhi m theo đ ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n. b) Giám đ c Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi quy t đ nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng và Tr m Y t xã, th tr n. 2. Các phòng ch c năng, nghi p v g m: a) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr . b) Phòng K ho ch - Tài chính.
  3. c) Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS. b) Khoa An toàn v sinh th c ph m. c) Khoa Y t c ng đ ng. d) Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n. đ) Khoa Xét nghi m. e) Khoa Dư c. g) Khoa Tham v n h tr c ng đ ng. h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm th n, Da li u. Đi u 6. Biên ch Biên ch , đ nh m c lao đ ng và kinh phí ho t đ ng c a Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi do y ban nhân dân huy n quy t đ nh trong ch tiêu biên ch s nghi p y t c a huy n đư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Đi u 7. Kinh phí ho t đ ng Kinh phí ho t đ ng c a Trung tâm Y t D phòng huy n g m có các ngu n sau: a) Ngân sách s nghi p y t . b) Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia. c) Thu phí theo quy đ nh c a pháp lu t. d) Vi n phí và các ngu n kinh phí h p pháp khác. Chương 4: CH Đ LÀM VI C Đi u 8. Ch đ làm vi c 1. Giám đ c là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Trung tâm Y t D phòng huy n, đ ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn c aS Yt . 2. Phó Giám đ c là ngư i giúp vi c cho Giám đ c, đư c Giám đ c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên đ i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng công vi c đư c phân công ph trách và đư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám đ c đi v ng. Đi u 9. Trách nhi m c a Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c Trung tâm Y t D phòng 1. Đi u hành t t c các ho t đ ng chuyên môn, qu n lý nhân s và ch u trách nhi m trư c Giám đ c v m i ho t đ ng c a khoa, phòng. 2. Có trách nhi m báo cáo cho Giám đ c nh ng vi c đã th c hi n, nh ng khó khăn, nhu c u c a khoa, phòng (báo cáo tr c ti p ho c b ng văn b n) đ Giám đ c xem xét quy t đ nh. Đi u 10. Trách nhi m c a cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng 1. Th c hi n nghiêm các quy đ nh c a pháp lu t và Pháp l nh Cán b , công ch c quy đ nh. Hoàn thành nhi m v đư c giao v i tinh th n trách nhi m cao, trong gi làm vi c ph i m c đ ng ph c và đeo b ng tên theo quy đ nh. 2. Cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng ph i có thái đ , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n cán b ph trách và lãnh đ o Trung tâm Y t D phòng, c a đ ng nghi p, cũng như c a ngư i b nh và gia đình b nh nhân. Đi u 11. Ch đ h i h p
  4. 1. Trung tâm Y t D phòng huy n h p giao ban hàng tu n, hàng tháng v i Trư ng các đơn v đ ki m đi m tình hình th c hi n công tác trong tháng và đ ra k ho ch công tác cho tháng t i; đ ng th i ph bi n các ch trương chính sách, ch đ m i c a Nhà nư c và nhi m v đ a phương do c p trên tri n khai. 2. Trung tâm Y t D phòng t ch c giao ban các chương trình s c kh e đ ch đ o tuy n. 3. Đ nh kỳ 6 tháng và m t năm Trung tâm Y t D phòng báo cáo sơ k t, t ng k t công tác theo quy đ nh. 4. Trung tâm Y t D phòng t ch c h p đ t xu t đ tri n khai các công tác quan tr ng và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S Y t thành ph . Đi u 12. Xây d ng k ho ch 1. D a vào ch c năng nhi m v , k ho ch c a ngành, tình hình th c t và ngu n l c, Trư ng các đơn v có trách nhi m xây d ng k ho ch công tác c a đơn v mình và trình Giám đ c xem xét, phê duy t đ tri n khai th c hi n. 2. Phòng K ho ch - Tài chính ch u trách nhi m t ng h p k ho ch, l p k ho ch công tác chung cho Trung tâm Y t D phòng trình Giám đ c xem xét, hoàn ch nh và báo cáo c p có th m quy n phê duy t. 3. Giám đ c t ch c tri n khai k ho ch sau khi đư c c p trên phê duy t, Trư ng các đơn v ch u trách nhi m qu n lý, đôn đ c và ch đ o th c hi n trong ph m vi trách nhi m và quy n h n đư c phân công. T t c cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng c a Trung tâm Y t D phòng có trách nhi m th c hi n, hoàn thành t t k ho ch, công tác đư c giao. 4. Vi c ki m tra đánh giá th c hi n k ho ch: Trư ng các đơn v có trách nhi m ki m tra, báo cáo vi c th c hi n k ho ch công tác c a mình. Đ nh kỳ ho c đ t xu t Ban Giám đ c Trung tâm Y t D phòng t ch c giám sát, ki m tra vi c th c hi n k ho ch và t ng k t công tác theo quy đ nh. Đi u 13. Ch đ thông tin, báo cáo 1. Thông tin, báo cáo ph i thi t th c, ph c v có hi u qu trong qu n lý, đi u hành các chương trình y t và huy đ ng các ngu n l c. 2. Trư ng các đơn v và cán b , viên ch c ph i ch u trách nhi m v n i dung báo cáo, s li u đ m b o chính xác, đ y đ và k p th i đúng quy đ nh theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S Y t thành ph . Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC Đi u 14. Đ i v i y ban nhân dân huy n 1. Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi ch u s ch đ o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n, Giám đ c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch ho c Phó Ch t ch huy n v vi c th c hi n các m t công tác đã đư c phân công. 2. Khi H i đ ng nhân dân huy n có yêu c u, n u đư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Giám đ c báo cáo ho c gi i trình nh ng v n đ có liên quan trong các kỳ h p c a H i đ ng nhân dân huy n. Đi u 15. Đ i v i S Y t thành ph Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi ch u s ch đ o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t , đ ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a Giám đ cS Yt . Đi u 16. Đ i v i các cơ quan thu c y ban nhân dân huy n 1. Th c hi n m i quan h ph i h p và h p tác bình đ ng trên cơ s ch c năng nhi m v theo quy đ nh.
  5. 2. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác Giám đ c Trung tâm Y t D phòng ch đ ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân huy n quy t đ nh. 3. Ph i h p v i B nh vi n huy n trong vi c h tr chuyên môn k thu t đ i v i các Tr m Y t xã, th tr n và trong k ho ch phát tri n y t t i đ a phương. 4. Ph i h p v i Phòng Y t trong ho t đ ng thanh ki m tra lĩnh v c d phòng t i đ a phương. Đi u 17. Đ i v i y ban nhân dân các xã, th tr n Ph i h p trong vi c giám sát ho t đ ng y t , qu n lý nh ng v n đ nh hư ng đ n s c kh e ngư i dân trên đ a bàn xã, th tr n cũng như th c hi n ch đ o c a H i đ ng nhân dân xã, th tr n v lĩnh v c chuyên ngành. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 18. Căn c Quy ch này, Giám c Trung tâm Y t D phòng huy n C n Gi có trách nhi m nghiên c u c th hóa ch c năng, nhi m v , quy n h n, ch c danh c a cán b , viên ch c, ra quy ch t ch c và ho t ng c a các phòng, khoa chuyên môn và quy trình gi i quy t m t s công vi c chuyên môn th c hi n nhi m v c a Trung tâm nhưng không trái v i n i dung Quy ch và quy nh c a pháp lu t. Đi u 19. Giám đ c Trung tâm Y t D phòng huy n có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này và trong quá trình th c hi n n u c n s a đ i, b sung n i dung Quy ch này thì ki n ngh y ban nhân dân huy n đ xem xét sau khi trao đ i th ng nh t v i Trư ng Phòng N i v huy n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n H u Hi p
Đồng bộ tài khoản