intTypePromotion=1

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện Dự án “Phát triển hệ thống thuỷ lợi quy mô nhỏ cho các xã nghèo” (ISDP) tỉnh Hà Tĩnh do Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) tài trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ TĨNH c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 08/2009/Q -UBND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M T S N I DUNG V QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN “PHÁT TRI N H TH NG THU L I QUY MÔ NH CHO CÁC XÃ NGHÈO” T NH HÀ TĨNH DO QU OPEC V PHÁT TRI N QU C T (OFID) TÀI TR Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2005; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Hi p nh vay v n s 1216P ngày 05/11/2008 gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Qu OPEC v phát tri n qu c t (OFID) v vi c tài tr cho D án “Phát tri n h th ng thu l i quy mô nh cho các xã nghèo” (ISDP) t nh Hà Tĩnh; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph v Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Thông tư s 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Văn b n s 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng hình th c ch nh th u i v i các d án c p bách; Căn c Văn b n s 1657/VPCP-QHQT ngày 17/3/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c cơ ch th c hi n D án do Qu OFID tài tr cho t nh Hà Tĩnh; Căn c Văn b n s 6384/BTC-TC N ngày 15/5/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy trình luân chuy n và h ch toán v n vay OFID; Căn c Quy t nh s 1577/Q -UBND ngày 09/06/2008 và Quy t nh s 28/Q -UBND ngày 06/01/2009 c a UBND t nh v vi c phê duy t n i dung văn ki n D án “Phát tri n h th ng thu l i quy mô nh cho các xã nghèo” (ISDP) t nh Hà Tĩnh; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 338/TTr-SKH ngày 08/4/2009; kèm theo Báo cáo th m nh s 317/BC-STP ngày 13/4/2009 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh m t s n i dung v qu n lý và th c hi n D án “Phát tri n h th ng thu l i quy mô nh cho các xã nghèo” (ISDP) t nh Hà Tĩnh do Qu OPEC v phát tri n qu c t (OFID) tài tr ; i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ban hành. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Giám c Ban Qu n lý D án CBRIP-MPRP-ISDP t nh Hà Tĩnh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph trong vùng D án và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n Minh Kỳ QUY NNH M T S N I DUNG V QU N LÝ VÀ TH C HI N D ÁN “PHÁT TRI N H TH NG THU L I QUY MÔ NH CHO CÁC XÃ NGHÈO” (ISDP) T NH HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2009/Q -UBND ngày 17/4/2009 c a UBND t nh) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh v quy trình th c hi n, cơ c u t ch c và ch c năng nhi m v c a các b ph n tr c ti p tri n khai th c hi n D án “Phát tri n h th ng thu l i quy mô nh cho các xã nghèo” (ISDP) t nh Hà Tĩnh và trách nhi m th c hi n D án c a các cơ quan, t ch c có liên quan. Các công trình ư c u tư xây d ng t ngu n v n c a D án “Phát tri n h th ng th y l i quy mô nh cho các xã nghèo” (ISDP) t nh Hà Tĩnh, ph i th c hi n theo nh ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư xây d ng cơ b n và Quy nh này. i u 2. Thông tin cơ b n v d án Tên D án “Phát tri n h th ng th y l i quy mô nh cho các xã nghèo” (ISDP) t nh Hà Tĩnh. Tên ti ng Anh: Irrigation small sacle system development project (ISDP) in Ha Tinh Province. Nhà tài tr : Qu OPEC v phát tri n qu c t OPID). Cơ quan ch qu n: y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh Cơ quan th c hi n D án: Ban Qu n lý D án ISDP Hà Tĩnh Th i gian th c hi n D án: t 18/6/2008 n 30/6/2013 a i m th c hi n: T i các xã nghèo thu c các huy n Kỳ Anh, CNm Xuyên, Hương Sơn, Th ch Hà, c Th , Nghi Xuân, Can L c, L c Hà và Tp Hà Tĩnh. M c tiêu c a D án: C i thi n cơ s h t ng nông thôn nh m tăng năng su t s n xu t và a d ng hóa các s n phNm nông nghi p, tăng thu nh p cho ngư i dân a phương, gi m chi phí s n xu t và tiêu dùng, nh m góp ph n xóa ói gi m nghèo. T ng kinh phí D án: 13.153.340 USD
  3. Trong ó: V n ODA (Qu OFID tài tr ): 10.500.000 USD V n i ng ngân sách: 1.985.015 USD óng góp c a ngư i hư ng l i: 668.325 USD Chương II QUY TRÌNH TH C HI N D ÁN i u 3. L p, phê duy t k ho ch công tác và ngân sách c a D án K ho ch công tác và ngân sách hàng năm ư c xây d ng và th c hi n trên cơ s k ho ch t ng th c a D án, theo nguyên t c “linh ho t, chuy n i” trong khuôn kh ngu n kinh phí c a D án. ng th i, tuân th nghiêm túc các quy nh c a Lu t Ngân sách, phù h p v i chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và k ho ch hàng năm c a t nh, b o m th c hi n t t các m c tiêu c a D án ã ư c phê duy t. K ho ch t ng th , k ho ch công tác và ngân sách hàng năm c a D án ph i ư c cơ quan ch qu n phê duy t. Nh ng k ho ch này là cơ s phân b ngu n l c cho các ho t ng c a D án và xây d ng k ho ch th c hi n cho t ng quý, ph c v công tác i u hành, theo dõi, ki m tra, ánh giá, khen thư ng i v i ho t ng qu n lý D án c a Ban Qu n lý D án. i u 4. Chu n b , phê duy t danh m c u tư các ti u d án Danh m c u tư c a D án ư c xác nh trên cơ s l a ch n các danh m c d ki n ã nêu trong Văn ki n d án. Ban Qu n lý D án ISDP có trách nhi m rà soát, t ng h p trình UBND t nh phê duy t danh m c u tư các ti u d án do UBND các huy n, thành ph trong vùng D án xu t theo t ng t, phù h p v i quy mô, m c tiêu và kh năng v ngu n v n c a D án. Trư ng h p có s thay i danh m c do các chương trình d án khác u tư ho c b sung danh m c công trình c p thi t khác trên a bàn t nh phù h p v i quy mô và m c tiêu c a D án thì Ban Qu n lý D án ISDP trình UBND t nh xem xét, quy t nh. i u 5. Quy trình l a ch n tư v n Vi c l a ch n ơn v tư v n th c hi n theo hư ng d n mua s m do Qu OPEC v phát tri n qu c t ban hành, các quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t u th u, Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. i u 6. L p, th m nh phê duy t Báo cáo kinh t - k thu t, thi t k b n v thi công, t ng d toán công trình L p, thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình ư c th c hi n theo Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. i u 7. L a ch n nhà th u xây l p, mua s m thi t b Vi c l a ch n các nhà th u mua s m thi t b , thi công xây d ng các công trình ư c th c hi n theo quy nh t i Lu t u th u, Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u; Văn b n s 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng hình th c ch nh th u i v i các d án c p bách; Văn b n s 1657/VPCP-QHQT ngày 17/3/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c cơ ch th c hi n D án do Qu OFIP tài tr cho t nh Hà Tĩnh và Hư ng d n mua s m do Qu OPEC v phát tri n qu c t (OFID) ban hành.
  4. Ban Qu n lý D án ISDP Hà Tĩnh t ch c th c hi n công tác u th u bao g m các công vi c có liên quan như: thành l p t chuyên gia giúp vi c u th u, l p k ho ch u th u, h sơ m i th u, thông báo m i th u, t ch c ánh giá h sơ d th u và trình thNm nh, phê duy t k t qu u th u v.v.. i u 8. Gi i phóng m t b ng thi công Vi c t ch c gi i phóng m t b ng thi công do UBND các huy n tham gia D án ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý D án t nh và các xã hư ng l i D án. Công tác gi i phóng m t b ng thi công ph i ư c th c hi n trư c khi kh i công xây d ng công trình và ch m nh t sau 30 ngày k t ngày bàn giao m c GPMB ph i hoàn thành. Kinh phí th c hi n do các xã hư ng l i t huy ng theo hình th c v n ng ngư i dân t nguy n di d i ho c huy ng t ngân sách c a huy n, xã hư ng l i. i u 9. H p ng xây d ng Ban Qu n lý D án ISDP t ch c th c hi n vi c ký k t h p ng xây d ng v i các ơn v tư v n và nhà th u xây l p theo úng các quy nh hi n hành. i v i h p ng trong lĩnh v c xây d ng ph i ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng và các m u h p ng thi t k công trình ban hành kèm theo Văn b n s 2507/BXD-VP ngày 26/11/2007, m u h p ng xây l p ban hành kèm theo Văn b n 2508/BXD-VP ngày 26/11/2007 c a B Xây d ng. i u 10. Qu n lý thi công và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình Vi c qu n lý thi công xây d ng công trình th c hi n theo Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n thi công công trình; qu n lý v an toàn lao ng và môi trư ng trên công trư ng xây d ng. Riêng qu n lý ch t lư ng xây d ng ư c th c hi n theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình th c hi n theo Ngh nh s 99/2007 /N -CP ngày 13/6/2007; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan. Ban Qu n lý D án ISDP Hà Tĩnh có trách nhi m làm u m i ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c qu n lý thi công xây d ng và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, m b o ch t ch , úng quy nh hi n hành. i u 11. Nghi m thu, thanh toán, quy t toán Vi c nghi m thu kh i lư ng hoàn thành ư c th c hi n theo các quy nh c a Lu t Xây d ng, Ngh nh s 12/2009/N -CP, Ngh nh 209/2004/N -CP, Ngh nh s 49/2008/N -CP c a Chính ph và các quy nh c th t i h p ng ã ư c ký k t. Vi c rút v n u tư ư c th c hi n theo Công văn s 6348/BTC-TC N ngày 15/5/2007 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy trình luân chuy n và h ch toán v n vay OFID. Công tác quy t toán v n u tư d án hoàn thành th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 33/2007/TT- BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính v vi c s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007. Ban Qu n lý D án ISDP là cơ quan ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành, ng th i ch u trách nih m l a ch n ơn v ki m toán năng l c, tư cách, pháp nhân, trình UBND t nh quy t nh th c hi n vi c ki m toán báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành các công trình và ki m toán tài chính h ng năm c a D án theo quy nh c a nhà tài tr . ThNm quy n thNm tra, phê duy t báo cáo quy t toán
  5. d án hoàn thành th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 c a B Tài chính; i u 16, Quy t nh s 27/2007/Q -UBND ngày 14/6/2007 c a UBND t nh v vi c quy nh m t s n i dung v qu n lý d án u tư b ng ngu n v n ngân sách và v n có ngu n g c t ngân sách trên a bàn t nh. i u 12. Công tác b o trì công trình Trong th i gian b o hành, n u công trình có s c hư h ng do ch t lư ng thi công kém thì a phương hư ng l i có trách nhi m báo cáo v i Ban Qu n lý D án ISDP yêu c u ơn v thi công ti n hành s a ch a, b o trì. Khi h t th i gian b o hành, công trình ư c giao cho a phương hư ng l i duy tu b o dư ng. Kinh phí và cách th c t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành và Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 09/6/2008 c a UBND t nh v vi c Ban hành quy nh v b o trì các công trình thu c D án CBRIP và D án MPRP Hà Tĩnh. Chương III CƠ C U T CH C TH C HI N D ÁN i u 13. Cơ c u t ch c các b ph n tri n khai th c hi n D án Các b ph n tr c ti p tri n khai D án g m: 1. Ban ch o D án 2. T giúp vi c c a Ban Ch o D án; 3. Ban Qu n lý D án ISDP; 4. Ban Qu n lý các công trình thu c D án ISDP; 5. Nhóm h tr k thu t huy n. i u 14. Ch c năng, nhi m v c a Ban Ch o D án Ban Ch o D án do UBND t nh ra quy t nh thành l p trên cơ s xu t c a các ngành; Ban Ch o D án có ch c năng, nhi m v sau: 1. Ch u trách nhi m i u ph i t ng th và tr c ti p ch o các ho t ng c a D án, t ch c h p giao ban hàng tháng v i Ban Qu n lý D án ch o x lý các vư ng m c phát sinh trong quá trình tri n khai th c hi n D án nh m Ny nhanh và m b o úng ti n như ã cam k t v i nhà tài tr . 2. xu t v i UBND t nh b trí v n i ng h ng năm cho D án theo úng ti n và t l quy nh trong Hi p nh vay v n s 1216P ngày 05/11/2008 gi a Chính ph nư c C ng hòa XHCN Vi t Nam và Qu OPEC v phát tri n qu c t . 3. Các thành viên Ban Ch o D án có trách nhi m cung c p các thông tin như quy ho ch ngành, các văn b n pháp quy do ngành mình ph trách m b o D án ư c th c hi n m t cách ng b ; ng th i xu t các gi i pháp v t ch c th c hi n, huy ng các ngu n v n u tư ng b cho t ng ti u d án nh m ưa D án vào s d ng t hi u qu cao. i u 15. Ch c năng, nhi m v c a T giúp vi c Ban Ch o D án T giúp vi c Ban Ch o D án do Ban Ch o thành l p, có ch c năng nhi m v như sau:
  6. 1. Tham mưu cho Ban Ch o D án trong vi c huy ng và b trí y , k p th i ngu n v n i ng cho D án và tham mưu ch o Ban Qu n lý D án th c hi n t t công tác chuNn b u tư và tri n khai u tư các ti u d án. 2. Theo dõi và h tr Ban Qu n lý d án trong su t quá trình tri n khai th c hi n các ti u d án cũng như công tác thanh, quy t toán v n u tư hoàn thành các ti u d án. 3. xu t các bi n pháp gi i quy t nh ng v n t n t i vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n D án. i u 16. Ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý D án ISDP 1. Ban Qu n lý D án ISDP ư c thành l p t i Quy t nh s 2186/Q -UBND ngày 17/8/2007 và Quy t nh s 3549/Q -UBND ngày 10/12/2008 c a UBND t nh v vi c ki n toàn Ban Qu n lý D án CBRIP-MPRP-ISDP. Quy ch t ch c ho t ng c a Ban th c hi n theo Quy t nh s 2187/Q - UBND ngày 17/8/2007 c a UBND t nh. 2. Ban Qu n lý D án ISDP Hà Tĩnh làm ch u tư các công trình thu c D án, ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý vi c th c hi n D án t khi tri n khai n khi k t thúc (bao g m c quá trình l p k ho ch và t ch c th c hi n) ư c quy nh t i Quy t nh s 706/Q -UBND ngày 16/3/2007 c a UBND t nh v vi c giao nhi m v xây d ng và th c hi n D án ISDP Hà Tĩnh. 3. Ban Qu n lý D án ISDP ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c t nh và Chi nhánh Ngân hàng thương m i theo quy nh trong quá trình t ch c th c hi n D án. 4. Ban Qu n lý D án ISDP có ch c năng, nhi m v sau: a) L p k ho ch công tác và ngân sách hàng năm; rà soát, t ng h p danh m c u tư c a D án theo quy nh t i i u 3 và i u 4, Chương II c a Quy nh này, trình UBND t nh xem xét, quy t nh. b) xu t, trình UBND t nh thành l p Ban Qu n lý các công trình thu c D án, nhóm h tr k thu t các huy n, thành ph vùng D án th c hi n vi c theo dõi và qu n lý h p ng xây d ng. c) T ch c, tri n khai th c hi n các bư c trong u tư xây d ng cơ b n theo quy nh t i Lu t Xây d ng; Lu t u th u; Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph ; Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 và Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP; Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 và Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph và các quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2007/Q -UBND ngày 14/6/2007 c a UBND t nh; các quy nh t i Chương II c a Quy nh này và các quy nh c a nhà tài tr . d) Ph i h p v i các a phương hư ng l i t ch c th c hi n công tác giám sát c ng ng theo quy ch giám sát u tư c ng ng ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư Liên t ch s 04/2006/TTLT ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và u tư, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B tài chính. e) Th c hi n vi c qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và UBND t nh v ch t lư ng công trình, s n phNm trong t t c các khâu c a quá trình chuNn b u tư, th c hi n u tư và hoàn thành bàn giao ưa công trình vào s d ng. Th c hi n vi c qu n lý lưu tr h sơ theo úng các quy nh c a pháp lu t. g) Nghi m thu, thanh, quy t toán công trình và ph i h p v i a phương hư ng l i th c hi n công tác b o hành, duy tu b o dư ng công trình theo quy nh t i i u 11 và i u 12, Chương II c a Quy nh này. Trong trư ng h p có yêu c u trái v i quy nh trên thì trình UBND t nh xem xét, quy t nh.
  7. i u 17. Ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý các công trình thu c D án ISDP Ban Qu n lý các công trình thu c D án do Ban Qu n lý D án ISDP trình UBND t nh ra quy t nh thành l p, ho t ng theo ch kiêm nhi m và t gi i th khi k t thúc D án. Thành ph n c a Ban bao g m m t s thành viên Ban Qu n lý D án ISDP, lãnh o các phòng: K ho ch Tài chính, Nông nghi p thu c UBND các huy n, thành ph vùng D án và Ch t ch UBND các xã hư ng l i. Ban Qu n lý các công trình thu c D án có ch c năng, nhi m v sau: 1. Th c hi n các nhi m v và quy n h n do Ban Qu n lý D án ISDP giao, ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t theo ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao t i quy t nh thành l p. 2. Tham mưu cho Ban Qu n lý D án ISDP trong vi c l p k ho ch công tác, k ho ch gi i ngân hàng năm và cho c chu kỳ D án; x lý các vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n D án. 3. Trình Ban Qu n lý D án ISDP thành l p T chuyên gia giúp vi c u th u, l p h sơ m i d th u, t ch c l a ch n nhà th u cho các gói th u thu c D án theo quy nh hi n hành. 4. Tr c ti p àm phán, ký k t h p ng v i các nhà th u tư v n và xây l p theo s y quy n c a Ban Qu n lý D án ISDP. 5. Qu n lý, giám sát ch t lư ng các công trình thu c D án trong quá trình tri n khai th c hi n. 6. T ng h p s li u, hàng quý báo cáo và ánh giá tình hình th c hi n u tư, ti n tri n khai và ch t lư ng các công trình lên Ban Qu n lý D án ISDP. i u 18. Ch c năng, nhi m v c a nhóm h tr k thu t huy n Nhóm h tr k thu t huy n do UBND t nh ra Quy t nh thành l p, ho t ng theo ch kiêm nhi m và t gi i th khi k t thúc D án. Thành ph n Nhóm h tr k thu t huy n bao g m: Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND huy n làm Trư ng nhóm, lãnh o Phòng Tài chính - K ho ch làm Phó trư ng nhóm và thành viên các phòng Công thương, nông nghi p... Nhóm h tr k thu t huy n có ch c năng, nhi m v sau: - Ph i h p v i các cơ quan liên quan tri n khai công tác gi i phóng m t b ng thi công công trình theo quy nh t i i u 8, chương II c a Quy nh này. - Giám sát ch t lư ng công trình trong quá trình nhà th u tri n khai thi công, báo cáo các t n t i, vư ng m c lên Ban Qu n lý D án ISDP k p th i x lý. i u 19. Trách nhi m c a các s , ban, ngành c p t nh 1. S K ho ch và u tư a) Cân i các m c tiêu, c u ph n c a D án v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a t nh; b) Cân i, b trí ngu n v n i ng hàng năm cho D án theo k ho ch công tác và ngân sách hàng năm và cho c D án. c) Th c hi n ch c năng cơ quan u m i theo úng thNm quy n trong vi c qu n lý th c hi n D án như: thNm nh báo cáo kinh t - k thu t xây d ng công trình, thNm nh k ho ch u th u, h sơ m i th u... t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư ngu n v n d án.
  8. d) T ng h p tình hình th c hi n D án hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND t nh, H ND t nh và các cơ quan liên quan trong t nh cũng như báo cáo B K ho ch và u tư và các B , ngành Trung ương. 2. S Tài chính Qu n lý Nhà nư c v m t tài chính i v i các ngu n v n c a D án, thNm nh d toán v n i ng và quy t toán tài chính hàng năm c a D án, thNm tra quy t toán v n u tư hoàn thành, l p báo cáo thNm tra quy t toán trình UBND t nh phê duy t theo Quy nh t i i u 11, chương II c a Quy nh này và quy nh t i Kho n 4, i u 18, Quy t nh s 27/2007/Q -UBND ngày 14/6/2007 c a UBND t nh. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Th c hi n úng ch c năng cơ quan qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c thu l i trên a bàn theo Quy t nh 27/2007/Q -UBND ngày 14/6/2007 c a UBND t nh. b) Cân i các ho t ng v xây d ng cơ b n c a D án vào k ho ch và chi n lư c phát tri n th y l i 5 năm và hàng năm. c) ánh giá danh m c u tư do UBND các huy n trong vùng D án xu t, góp ý cho Ban Qu n lý D án ISDP trong vi c l a ch n danh m c vi c u tư công trình m b o hi u qu , ng b và không b trùng l p v i các d án khác. 4. Kho b c Nhà nư c t nh a) Làm th t c m tài kho n c a Ban Qu n lý D án ISDP, ti p nh n các kho n v n ODA c a nhà tài tr t B Tài chính, ti p nh n v n i ng do ngân sách Nhà nư c chuy n cho D án. b) Theo dõi, ki m soát, ki m tra, c p phát v n theo úng k ho ch và ti n th c hi n D án. c) Ki m soát, thanh toán v n u tư theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và nhà tài tr , hư ng d n và công khai quá trình thanh toán. i u 20. Trách nhi m c a UBND các huy n, thành ph và UBND xã trong vùng d án 1. Trách nhi m c a UBND các huy n, thành ph a) T ng h p, rà soát danh m c u tư do UBND các xã xu t, báo cáo Ban Qu n lý D án ISDP t ng h p trình UBND t nh phê duy t danh m c u tư hàng năm và th c hi n nhi m v gi i phóng m t b ng thi công theo quy nh t i i u 8, Chương II c a Quy nh này. b) Theo dõi và giám sát v ti n và ch t lư ng thi công công trình trên a bàn. Thành l p và t ch c ho t ng các nhóm giám sát c ng ng theo úng quy nh hi n hành. Ph i h p v i UBND các xã hư ng l i ti p nh n công trình hoàn thành ưa vào s d ng, ch o vi c b o trì công trình theo quy nh hi n hành và i u 12, Chương II c a Quy nh này. 2. Trách nhi m c a UBND các xã trong vùng D án a) xu t danh m c u tư lên UBND huy n, thành ph và tr c ti p th c hi n công tác gi i phóng m t b ng các công trình theo quy nh t i i u 8, chương II c a Quy nh này. b) C ngư i tham gia vào Ban Qu n lý các công trình tr c ti p qu n lý quá trình tri n khai xây d ng công trình trên a bàn. c) Th c hi n ch c năng giám sát c ng ng theo úng quy nh hi n hành.
  9. d) Ti p nh n công trình hoàn thành ưa vào s d ng và th c hi n vi c duy tu, b o dư ng công trình theo i u 12, Chương II c a Quy nh này. Chương IV HI U L C THI HÀNH i u 21. Hi u l c thi hành Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Giám c Ban Qu n lý D án; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Ch t ch UBND các xã tham gia D án, ch u trách nhi m thi hành Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n c n b sung, s a i cho phù h p v i tình hình th c t , S K ho ch và u tư t ng h p, trình UBND t nh xem xét, quy t nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản