Quyết định số 09/2005/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2005/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2005/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản phía Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2005/QĐ-BTNMT

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 09/2005/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN PHÍA NAM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản phía Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa hcọ và công nghệ về địa chất, khoáng sản trên phạm vi các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các quy trình, quy phạm kỹ thuật - kinh tế về địa chất, khoáng sản; 2. Trình Viện trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về nhiệm vụ nghiên cứu địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến và địa chất môi trường của Phân viện; 3. Tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ về địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến, địa chất môi trường, kinh tế địa chất, nguyên liệu khoáng theo phân công của Viện; 4. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ mới về địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến và địa chất môi trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam;
  2. 5. Tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành địa chất; bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khoa học theo phân công của Viện; 6. Tham gia Hội đồgn xét duyệt báo cáo, công trình khoa học và công nghệ về địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến và địa chất môi trường theo phân công ucả Viện; 7. Thực hiện các dự án, chương trình, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ về địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến và địa chất môi trường theo phân công của Viện; 8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất, khoáng sản, địa chất tai biến và địa chất môi trường tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam theo quy định của pháp luật và của Viện; 9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, nhân lực thuộc phạm vi quản lý của Phân viện theo đúng quy định của pháp luật và của Viện. 10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo Phân viện có Phân Viện trưởng và một số Phó Phân viện trưởng. Phân viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phân viện; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức thuộc Phân viện; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phân viện. Phó Phân viện trưởng giúp việc Phân viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Phân viện trưởng về nhiệm vụ công tác được phân công. Tổ chức và biên chế của Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản phía Nam do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản quy định. Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định hiện hành. Trụ sở của Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản đóng tại số 2B, đường Lê Lai, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định nầy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  3. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản phía Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Mai Ái Trực
Đồng bộ tài khoản