intTypePromotion=3

Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 100/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I HUY N BÌNH CHÁNH N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 532/TTg ngày 12 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t “Quy ho ch t ng th kinh t -xã h i thành ph H Chí Minh th i kỳ 1996-2010” ; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t “ i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2010” ; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v “Công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i th i kỳ n năm 2010” ; Theo Quy t nh s 1946/Q -UB-KT ngày 05 tháng 4 năm 1999 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v t ch c tri n khai án “ i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th kinh t -xã h i ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ” ; Theo Quy t nh s 6993/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph v “Phê duy t quy ho ch chung huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh n năm 2020” ; Xét ngh c a Vi n Kinh t thành ph t i Công văn s 02/VKT-HQH ngày 20 tháng 01 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i huy n Bình Chánh n năm 2010 v i nh ng n i dung nh hư ng chính sau: 1. V trí, ch c năng Huy n Bình Chánh là c a ngõ phía Tây c a thành ph , là nơi ti p n i v i các t nh ng b ng sông C u Long. Cơ c u giá tr s n xu t các ngành kinh t trên a bàn huy n n năm 2010 s chuy n d ch theo hư ng công nghi p-d ch v -nông nghi p. 2. M c tiêu phát tri n chung
  2. Ny m nh ti n trình công nghi p hóa, hi n i hóa ; gi t c tăng trư ng kinh t cao, hi u qu và b n v ng ; thúc Ny phát tri n các ngành công nghi p và d ch v ; nâng cao hi u qu s d ng t nông nghi p. Ưu tiên phát tri n h t ng k thu t và h t ng xã h i theo quy ho ch, c bi t là h th ng giao thông, c p-thoát nư c ; h th ng giáo d c, y t ; thu h p kho ng cách v i u ki n dân sinh v i các qu n n i thành. 3. M c tiêu c th và các ch tiêu ch y u 3.1- Dân s và lao ng 3.1.1- Giai o n 2006-2010 : Ki m soát t l tăng dân s t nhiên m c 1,2%/năm, t l tăng cơ h c m c 5,76%/năm. 3.1.2- Gi m t l lao ng chưa có vi c làm t 6,95% năm 2003 xu ng còn 5,99% năm 2010. Tăng t l lao ng ang làm vi c trong tu i t 60,55% năm 2003 lên 63,38% năm 2010. 3.2- Phát tri n kinh t 3.2.1- T c tăng trư ng giai o n 2006-2010 : Công nghi p và xây d ng tăng bình quân 24%/năm (trong ó, công nghi p ch bi n tăng 20%/năm ; xây d ng tăng 27%/năm) ; các ngành d ch v tăng bình quân 17,5%/năm ; nông-lâm-ngư nghi p tăng bình quân 2%/năm. 3.2.2- Cơ c u các ngành kinh t n năm 2010 : T tr ng công nghi p và xây d ng t 85,66% (trong ó công nghi p chi m 42%%, xây d ng 58%) ; t tr ng các ngành d ch v t 9,61% ; t tr ng nông-lâm-ngư nghi p t 4,73% năm 2010. 3.2.2.1- Ngành nông nghi p : Phát tri n nông nghi p g n v i phát tri n ô th xanh s ch, b o v và c i thi n môi trư ng sinh thái, t o c nh quan p ph c v nhu c u gi i trí và du l ch. Tích c c chuy n i cơ c u trong ngành nông nghi p, theo hư ng phát tri n cây tr ng, v t nuôi có giá tr cao, nâng cao hi u qu s n xu t và gia tăng giá tr c a ngành nông nghi p và giành qũy t ph c v cho quá trình ô th hóa. T p trung phát tri n b n lo i cây chính : Cây lúa theo hư ng phát tri n lúa c s n ph c v xu t khNu và s n xu t lúa gi ng ; m r ng quy mô di n tích tr ng rau an toàn ; tr ng cây ăn qu và các lo i cây hoa ki ng. Nâng t tr ng ngành chăn nuôi lên b ng v i ngành tr ng tr t, b ng cách t p trung phát tri n àn bò s a, àn heo. Chú tr ng phát tri n nuôi cá th t, cá gi ng và các lo i th y s n khác như tôm càng xanh, ba ba, cá s u, cá ki ng, v.v… Ph n u t t c tăng bình quân c a ngành nông-lâm-ngư nghi p giai o n 2006- 2010 là 2%/năm. 3.2.2.2- Ngành công nghi p ch bi n n năm 2010 :
  3. Phát tri n công nghi p theo hư ng a d ng hóa ngành ngh , ưu tiên u tư phát tri n các ngành t o ra s n phNm có hàm lư ng công ngh , k thu t cao ho c s d ng công ngh tiên ti n, hi n i (s n xu t và l p ráp linh ki n i n t , máy tính, máy gia d ng, s n xu t ph n m m, l p ráp ôtô, xe máy và thi t b i n, công ngh sinh h c, s n xu t v t li u m i). n nh và duy trì các ngành công nghi p giày da, may m c, d t, ch bi n th c phNm và u ng ; s n xu t hóa ch t ; ch bi n g ; s n phNm t cao su và plastic ; s n xu t kim lo i, s n xu t gi y tăng giá tr hàng xu t khNu. Phát tri n công nghi p g n v i b o v môi trư ng. T p trung phát tri n các ngành công nghi p s ch. Kiên quy t di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m n ng mà không có kh năng x lý ô nhi m vào các khu công nghi p t p trung, ho c chuy n i ch c năng ho t ng. Ph n ut c tăng bình quân giá tr s n xu t công nghi p ch bi n t 20%/năm. T c tăng bình quân giá tr s n xu t các ngành công nghi p chính : + S n xu t s n phNm da t 18,3%/năm. + S n xu t s n phNm t cao su và plastic t 19,9%/năm. + i n t , tin h c, v t li u m i và công ngh sinh h c t 10,9%/năm. + S n xu t hóa ch t và s n phNm hóa ch t t 19,1%/năm. + Ch bi n th c phNm và u ng t 21,3%/năm. + S n xu t trang ph c t 18,9%/năm. 3.2.2.3- Các ngành d ch v n năm 2010 : Phát tri n các ngành d ch v theo hư ng m r ng giao lưu hàng hóa k t h p v i s p x p l i các ch nh m áp ng nhu c u tiêu dùng và phát tri n s n xu t-kinh doanh ; ng th i, kiên quy t l p l i tr t t , văn minh ô th . Phát tri n m ng lư i ch , các trung tâm thương m i, h th ng siêu th . Xây d ng ch m i t i các xã Tân Kiên, Tân Túc, An Phú Tây, Vĩnh L c A, Vĩnh L c B, a Phư c, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình L i, Tân Nh t. Gi i t a các ch t phát gây c n tr giao thông ; nâng c p cơ s h t ng ch m, ch C u Xáng, ch Quy c và nâng c p, m r ng ch Bà Lát. Ph n u tt c tăng bình quân doanh thu các ngành d ch v là 17,5%/năm. 3.3- Phát tri n cơ s h t ng xã h i 3.3.1- Giáo d c : 3.3.1.1- H m m non : T o i u ki n, khuy n khích phát tri n nhà tr dân l p và tăng nhóm tr gia ình. D ki n t l tr trong tu i i nhà tr tăng t 16% năm 2003 lên 25% vào năm 2010. T l tr t 3 n 5 tu i vào m u giáo tăng t 76% năm 2003 lên
  4. 85% vào năm 2010. Ph n u t năm 2006 tr i ít nh t m i xã có 1 trư ng t chuNn qu c gia. 3.3.1.2- H ph thông : + C p ti u h c : Ph n u 100% h c sinh 6 tu i vào l p 1. n năm 2010, xây d ng m i 4 trư ng v i 107 phòng. + C p trung h c cơ s : Ph n u 100% h c sinh úng tu i vào l p 6. n năm 2010, xây d ng m i 4 trư ng v i 182 phòng. + C p trung h c ph thông: Ph n u ph c p trung h c ph thông úng tu i v i 80% h c sinh vào l p 10. n năm 2010, xây d ng m i 4 trư ng v i 187 phòng. 3.3.1.3- H thư ng xuyên : Xây d ng m i Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên. - H d y ngh : Xây d ng m i Trung tâm Giáo d c k thu t hư ng nghi p-d y ngh v i quy mô 2 ha thu hút 100% h c sinh các l p 8 và 9 n h c ngh . 3.3.2- Y t : T nay n năm 2010 u tư c i t o Trung tâm y t huy n ; xây d ng b nh vi n a khoa di n tích 4 ha v i quy mô 400 giư ng t i th tr n Tân Túc ; nâng c p các tr m y t hi n có ; xây d ng Trung tâm th c nghi m y h c b nh vi n Ch R y di n tích 14 ha t i xã Phong Phú. Ph n u t 5,4 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2010. Th c hi n t t các chương trình phòng ch ng d ch b nh ; chương trình chăm sóc s c kh e bà m tr em và k ho ch hóa gia ình ; chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS ; chương trình 100% ngư i dân s d ng mu i I- t. B o m 100% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y 6 lo i vacxin ; 100% tr em dư i 5 tu i u ng vaccin phòng b i li t. Th c hi n t t chương trình chăm sóc s c kh e tr em, ph n u gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng m c 7,5% vào năm 2010. Th c hi n xã h i hóa y t , khuy n khích các thành ph n kinh t m phòng khám, nhà h sinh, b nh vi n áp ng nhu c u khám, ch a b nh cho nhân dân. 3.3.3- Văn hóa, th thao : 3.3.3.1- Văn hóa : Ph n u n năm 2010 có 95% h gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hóa và 85% p t tiêu chuNn p văn hóa. T nay n năm 2010, th c hi n nâng c p, c i t o Trung tâm văn hóa-th thao c a huy n ; xây d ng phòng truy n th ng huy n ; xây d ng m i xã 1 Trung tâm văn hóa-th thao. 3.3.3.2- Th thao :
  5. Phát tri n r ng kh p phong trào th d c-th thao. ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , hu n luy n viên th d c-th thao áp ng nhu c u phát tri n các lo i hình th d c-th thao trong huy n. n năm 2010 xây d ng 1 sân bóng á t chuNn qu c gia ; xây d ng m i xã m t sân bóng á các xã : Vĩnh L c B, Lê Minh Xuân, Tân Kiên, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Quy c, Phong Phú và Bình Hưng. 3.4- Phát tri n cơ s h t ng k thu t 3.4.1- Giao thông : 3.4.1.1- ư ng b : T p trung u tư xây d ng m i và nâng c p t tiêu chuNn quy nh v ch t lư ng ư ng và l gi i cho các tuy n ư ng do huy n, xã qu n lý. M r ng và nâng c p các tuy n ư ng nông thôn c a các xã. Nâng c p và m r ng các tr c giao thông i ngo i g m qu c l 1A, ư ng Nguy n Văn Linh, ư ng Tr nh Qu c Ngh , qu c l 50. Nâng c p và m r ng các tr c giao thông i n i g m t nh l 10, ư ng Tr n i Nghĩa, ư ng Nguy n H u Trí, ư ng Nguy n CNn Phú, ư ng inh c Thi n, ư ng oàn Nguy n Tuân, hương l 11,... Tham gia xây d ng m i các tuy n ư ng chính g m ư ng cao t c, vành ai trong, ư ng 3 xã cánh Nam, ư ng ông Tây n i dài, ư ng tr c Bình Hưng - Phong Phú... Xây d ng m t s b n bãi t i các c a ngõ thành ph trên a bàn huy n. 3.4.1.2- ư ng s t : Phát tri n h th ng ư ng s t n i ô, d ki n bao g m ga Tân Kiên và tr m ón tuy n n i vào ga trên a bàn huy n. 3.4.1.3- ư ng sông : Phát tri n các tuy n nhánh sông vành ai c a thành ph , tuy n t Bình Chánh i vào khu c ng Tân Thu n-Nhà Bè, tuy n ư ng sông t Bình Chánh i B n L c, Tân An n M Tho và các t nh ng b ng sông C u Long. m b o giao thông thu n l i trên các tuy n ư ng th y : Thành ph H Chí Minh i Cà Mau - Hà Tiên, thành ph H Chí Minh i ng Tháp Mư i - T Giác Long Xuyên, tuy n vành ai ngoài thành ph d c theo kênh Xáng, kênh An H , kênh Lý Văn M nh. 3.4.2- C p nư c : n năm 2010, ngoài nhà máy nư c Th c và nhà máy nư c ng m Bình Tr ông, trên a bàn huy n s có thêm nh ng ngu n nư c máy m i ư c cung c p t nhà máy nư c sông Sài Gòn giai o n I v i công su t 300.000 m3/ngày ; nhà máy nư c BOT Th c công su t 300.000 m3/ngày (d ki n ho t ng năm 2006) ; nhà máy nư c sông Sài Gòn giai o n II công su t 300.000 m3/ngày (d ki n ho t ng năm 2010). Bên c nh ngu n nư c máy còn có ngu n nư c ng m c a nhà máy nư c ng m Bình
  6. Hưng, công su t 30.000 m3/ngày ; ngu n nư c m t c a nhà máy nư c Kênh ông C Chi, công su t 150.000 m3/ngày d ki n ho t ng năm 2010. n năm 2010, ph n u nư c sinh ho t bình quân u ngư i t 150 lít/ngư i/ngày êm và nư c ph c v s n xu t công nghi p bình quân t 50 m3/ha ngày êm. 3.4.3- Thoát nư c và v sinh ô th : T nay n năm 2010, tăng cư ng khơi thông dòng ch y n i ra các kênh r ch ph c v cho vi c tiêu thoát nư c nhanh, tích c c n o vét t t c các tuy n kênh r ch chính (kênh A, kênh B, tuy n kênh d c hương l 9, t nh l 10, t nh l 11, t nh l 12, t nh l 13, t nh l 14, r ch Cung, r ch Tân Nhi u, r ch bà Bá, bà Môn, r ch C u Su i,…) cũng như m ng lư i kênh mương th y l i n i ng. n năm 2010 xây d ng m t nhà máy x lý nư c th i t kênh Tân Hóa - Lò G m, t t i xã Tân Nh t, quy mô di n tích 76 ha ; xây d ng khu nghĩa trang và x lý rác t i xã a Phư c, quy mô 258 ha (t t c rác th i c a Bình Chánh và thành ph ư c ưa v ây x lý). 3.4.4- C p i n : Trang b lư i i n trung th , h th trên a bàn huy n, b ng ngu n v n thành ph . ng th i tăng cư ng c i t o nâng c p nh ng lư i i n chưa úng yêu c u k thu t b ng ngu n v n c a huy n nh m b o m an toàn và cung c p i n cho dân. i n khí hóa các xã Tân Nh t, Hưng Long, Bình L i và hoàn ch nh lư i i n t i các xã ô th hóa. D ki n xây d ng thêm các tr m 110 KV t i xã Vĩnh L c, xã Lê Minh Xuân, Khu Nam Sài Gòn tr m 2 và tr m 4, tr m Bình Chánh, tr m An H . n năm 2010, i n sinh ho t bình quân u ngư i t 700-1.200 Kwh/ngư i/năm khu v c ô th hóa ; 400 Kwh/ngư i/năm khu v c nông thôn và i n cho công nghi p bình quân t 200-500 Kw/ha. 3.4.5- Thông tin liên l c : 3.4.5.1- Bưu chính : Ph n u n năm 2010, s tr m máy thuê bao là 76.440 máy, m t i n tho i là 15 máy/100 dân ; bán kính ph c v c a bưu c c là 1,5 km/bưu c c. 3.4.5.2 Vi n thông : n năm 2010, nâng t ng dung lư ng c a ài và tr m lên trên 32.000 s , ch nh trang toàn b m ng ngo i vi phù h p v i h th ng ư ng giao thông và m ng lư i i n, t ng bư c cáp quang hóa và ng m hóa các khu v c dân cư m t cao và c i t o h th ng cáp treo,…s ti n hành xây d ng m i ài u cu i (tr m thu phát) và phát tri n các d ch v , trong ó c bi t quan tâm n Internet k thu t m i. 3.4.6- Nhà :
  7. M c tiêu lâu dài là c i t o, nâng c p các khu dân cư hi n h u, th c hi n chương trình ngói hóa nông thôn và xây d ng nhà th c hi n chương trình giãn dân c a thành ph . Xây d ng m i khu dân cư t i th tr n Tân Túc ; các khu nhà g n v i các khu công nghi p Vĩnh L c, Lê Minh Xuân, Phong Phú, a Phư c,... và khu ô th Nam Sài Gòn. Ph n u n năm 2010, xây d ng nhà , có t ng cao trung bình : Vùng ô th 1,5 – 2 t ng ; vùng nông thôn 1 – 1,5 t ng ; quy mô t bình quân : Vùng ô th 40- 50m2/ngư i ; vùng nông thôn 90-100m2/ngư i (không k t kinh t vư n) ; m t xây d ng t 45-50% khu v c ô th c i t o; 35-40% khu ô th m i ; 30-35% khu v c nông thôn. 3.4.7- Công trình công c ng : n năm 2010, xây d ng Trung tâm hành chính c a huy n v i quy mô 24,6 ha. Nâng c p các công trình ph c v qu n lý hành chính các xã. 3.4.8- Công viên và cây xanh : n năm 2010, xây d ng khu công viên h sinh thái, xã Vĩnh L c A, Vĩnh L c B di n tích 410 ha ; khu công viên h i ch -tri n lãm (Nam Sài Gòn) di n tích 20 ha ; sân Golf trong d án khu ô th Sing Vi t, xã Lê Minh Xuân di n tích 210 ha ; khu Bát b u Ph t ài, xã Lê Minh Xuân di n tích 50 ha ; khu công viên văn hóa Láng Le di n tích 56 ha ; khu tư ng ni m T t M u Thân, xã Tân Nh t di n tích 10 ha ; khu công viên - cây xanh trong các d án khu dân cư. 3.4.9- B o v môi trư ng : Huy n ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng c a thành ph theo dõi, qu n lý t t và có các gi i pháp x lý nghiêm kh c t t c các ngu n ch t th i t s n xu t-kinh doanh và sinh ho t nh m b o m môi trư ng s ng lành m nh và b o v s c kh e c a nhân dân ; tăng cư ng giám sát, ki m soát giao thông ư ng b gi m ô nhi m v b i, ti ng n, n ng các ch t c h i trong không khí ; h n ch t i a vi c th i ch t bNn ra sông r ch. 4. T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch Huy n ph i h p ch t ch v i các s -ngành liên quan c a thành ph xây d ng các chính sách và gi i pháp c th , nh m th c hi n thành công m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i ã ra. 4.1- Nh ng i m c n chú ý khi th c hi n quy ho ch : 4.1.1- C n xây d ng k ho ch th c thi th ng nh t, ng b và có hi u qu trên cơ s k t h p c hai án : Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i huy n n năm 2010 và quy ho ch chung c a huy n n năm 2020 ã ư c phê duy t.
  8. 4.1.2- Công khai hóa quy ho ch chi ti t ã hoàn t t và ư c phê duy t b ng cách thông báo r ng rãi cho nhân dân trong huy n và các nhà u tư bi t th c hi n. 4.1.3- Tăng cư ng công tác ki m tra, qu n lý xây d ng trên a bàn, kiên quy t x lý các trư ng h p xây d ng không phép. 4.2- y ban nhân dân huy n Bình Chánh có trách nhi m ph i h p v i các s -ngành thành ph có liên quan l p và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các chương trình u tư, các d án phát tri n kinh t -xã h i theo th t ưu tiên nh m th c hi n có hi u qu quy ho ch t ng th kinh t -xã h i và quy ho ch chung (m t b ng xây d ng) c a huy n ã ư c phê duy t và d a vào danh m c các chương trình, d án ã ư c lu n ch ng theo th t ưu tiên này l p k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm và t ng năm c a huy n. i u 2. y ban nhân dân huy n Bình Chánh có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Trong quá trình th c hi n n u phát sinh nh ng v n ph i i u ch nh, y ban nhân dân huy n trình y ban nhân dân thành ph xem xét có quy t nh i u ch nh k p th i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - VPH -UB: Các PVP, các T NCTH - Lưu (TH/LT) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản