Quyết định số 1008/BYT-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 1008/BYT-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1008/BYT-QĐ về việc ban hành danh mục mã số và mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1008/BYT-QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1008/BYT-Q Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 1992 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 1008 BYT-Q NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1992 BAN HÀNH DANH M C MÃ S VÀ M U TH B O HI M Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 299/H BT ngày 15-8-1992 c a H i ng B trư ng ban hành i u l B o hi m Y t . Căn c i u 18 c a i u l B o hi m Y t và theo ngh c a Giám c B o hi m Y t Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1.1. M u th B o hi m y t phát hành trong c nư c cho các i tư ng nói t i i u 2 c a i u l B o hi m y t . 1.2. Danh m c mã s cơ quan B o hi m Y t Trung ương, B o hi m Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B o hi m y t ngành. i u 2: Giao cho B o hi m y t Vi t Nam in n lo i th này. B o hi m y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B o hi m Y t ngành ch u trách nhi m phát hành, qu n lý và hư ng d n s d ng th b o hi m y t . i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, Giám c B o hi m y t Vi t Nam b o hi m y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B o hi m y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Song ( ã ký) B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  2. DANH M C MÃ S CƠ QUAN BHYT TRUNG ƯƠNG, BHYT T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1008 BYT-Q ngày 29-9-1992) Tên ơn v Mã s Tên ơn v Mã s BHYT Vi t nam khu v c I 01 BHYT t nh Th a Thiên - Hu 29 BHYT Vi t nam khu v c II 02 BHYT t nh Qu ng Nam- à n ng 30 BHYT thành ph Hà N i 03 BHYT t nh Qu ng Ngãi 31 BHYT TP. H Chí Minh 04 BHYT t nh Bình nh 32 BHYT TP. H i Phòng 05 BHYT t nh Khánh Hoà 33 BHYT t nh Hà Giang 06 BHYT t nh Ninh Thu n 34 BHYT t nh Tuyên Quang 07 BHYT t nh Bình Thu n 35 BHYT t nh Cao B ng 08 BHYT t nh Phú Yên 36 BHYT t nh L ng Sơn 09 BHYT t nh Gia Lai 37 BHYT t nh Lai Châu 10 BHYT t nh Kon tum 38 BHYT t nh Yên Bái 11 BHYT t nh cL c 39 BHYT t nh Lao Cai 12 BHYT t nh Lâm ng 40 BHYT t nh B c Thái 13 BHYT t nh Sông Bé 41 BHYT t nh Sơn La 14 BHYT t nh Tây Ninh 42 BHYT t nh Vĩnh Phú 15 BHYT t nh ng Nai 43 BHYT t nh Hà B c 16 BHYT t nh Long An 44 BHYT t nh Qu ng Ninh 17 BHYT t nh ng Tháp 45 BHYT t nh Hoà Bình 18 BHYT t nh An Giang 46 BHYT t nh Hà Tây 19 BHYT t nh Ti n Giang 47 BHYT t nh H i Hưng 20 BHYT t nh B n Tre 48 BHYT t nh Thái Bình 21 BHYT t nh Vĩnh Long 49 BHYT t nh Nam Hà 22 BHYT t nh Trà Vinh 50 BHYT t nh Ninh Bình 23 BHYT t nh C n Thơ 51 BHYT t nh Thanh Hoá 24 BHYT t nh Sóc Trăng 52 BHYT t nh Ngh An 25 BHYT t nh Kiên Giang 53 BHYT t nh Hà Tĩnh 26 BHYT t nh MinhH i 54
  3. BHYT t nh Qu ng Bình 27 BHYT t nh Bà R a - Vũng Tàu 55 BHYT t nh Qu ng Tr 28 BHYT các ngành sau khi ư c B Y t cho phép thành l p s có mã s b sung. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc M U TH B O HI M Y T DO B Y T N HÀNH PHÁT HÀNH TRONG C NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1008 BYT-Q ngày 29 tháng 9 năm 92) 1. V kích thư c: Th BHYT có kích thư c 6cm x 20cm (g p ôi) 2. V hình th c: 3 màu: , xanh ng c và en in trên gi y n n tr ng. 3. V n i dung: Th BHYT có 4 m t, trong ó có 3 m t in bi u tư ng BHYT. 3.1. M t 1 B O HI M Y T VI T NAM TH B O HI M Y T S : nh H tên: Năm sinh: 19 Nam, n Dân t c a ch : CMT nhân dân s : Th có giá tr s d ng T ngày / /19 n ngày / /19 3.2. M t 2: M c tr c p: C p ngày...../...../19/...... Giám c BHYT Ngư i mang th (Ký tên, óng d u)
  4. (Ký tên) Th ư c gia h n SD Giám c T ngày..../..../19.... (Ký tên, óng d u) n...../...../19.... M c tr c p: 3.3. M t 3 Th ư c gia h n SD Giám c T ngày..../..../19.... (Ký tên, óng d u) n...../...../19.... M c tr c p: Th ư c gia h n SD Giám c T ngày..../..../19.... (Ký tên, óng d u) n...../...../19.... M c tr c p: 3.4. M t 4: NH NG I U C N CHÚ Ý 1. Xu t trình th và CMT nhân dân (ho c gi y t có nh khác khi khám, ch a b nh) 2. Không ư c hư ng tr c p BHYT khi KCB do t t , say rư u, dùng ch t ma tuý, vi ph m pháp lu t, b b nh lây qua ư ng sinh d c và s d ng th sai qui nh. 3. Không cho ngư i khác dùng th c a mình. N u b phát hi n s thu h i Th và ph i b i thư ng m i phí t n. 4. Th b tNy xoá, rách nát không có giá tr .
Đồng bộ tài khoản