Quyết định số 101/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 101/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2001/QĐ-BNN về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu một giai đoạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V/V BAN HÀNH M U H SƠ M I TH U MUA S M HÀNG HOÁ ÁP D NG CHO: CÁC D ÁN U TƯ U TH U M T GIAI O N THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRU NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73 CP ngày 01/11/1995 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 12/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP; Căn c Ngh nh s 88/1999/N - CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u và Ngh nh s 14/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N - CP Theo ngh c a V trư ng V u tư xây d ng cơ b n. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này: “M u h sơ m i th u mua s m hàng hoá áp d ng cho: Các d án u tư u th u m t giai o n thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng các V , C c trư ng các C c và Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
 2. M U H SƠ M I TH U MUA S M HÀNG HÓA ÁP D NG CHO U TH U M T GIAI O N (Ban hành kèm theo quy t nh s 101 /2001/Q /BNN- XDCBngày 15 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p&PTNT) QUY NNH CHUNG I- M c ch và i tư ng áp d ng Vi c ban hành m u này giúp cho các cơ quan qu n lý, các ơn v t ch c th c hi n ho c tham gia u th u mua s m hàng hoá th c hi n y th t c, trình t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, ti t ki m th i gian, nhanh g n thu n ti n và th ng nh t. Bên m i th u ph i l p h sơ m i th u theo m u này và không ư c thay i câu ch chuNn. Các d li u u th u, i u ki n d th u, a i m t ch c u th u......s do Bên m i th u i n vào nh ng ch có “...........” ho c nh ng t vi t nghiêng trong ngo c ( ). Riêng các ph n ghi chú: Tuỳ theo tính ch t c a gói th u mà Bên m i th u ưa các quy nh, n i dung c th cho phù h p v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trư c khi bán h sơ m i th u, Bên m i th u ph i trình ngư i có thNm quy n phê duy t k ho ch u th u và h sơ m i th u mua s m hàng hoá c a t ng gói th u. II- Ph m vi áp d ng: M u h sơ m i th u mua s m hàng hoá ư c áp d ng th ng nh t cho u th u trong nư c m t giai o n i v i các gói th u c a các d án u tư thu c B Nông nghi p&PTNT . i v i các gói th u c a các d án do t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý, có th áp d ng h sơ m u này. i v i gói th u c a d án s d ng v n nư c ngoài ho c u th u qu c t có th nghiên c u áp d ng m u này, k t h p v i các quy nh trong Hi p nh, thông l qu c t và s tho thu n c a Nhà tài tr . i v i gói th u mua s m hàng hoá có giá tr dư i 2 t ng, áp d ng hình th c chào hàng c nh tranh thì tuỳ theo c tính, yêu c u k thu t, nh p khNu hay s n xu t trong nư c c a hàng hoá mà Bên m i th u l p chào hàng c nh tranh theo các quy nh t i m u này v : Tư cách pháp lý, năng l c Nhà th u, b ng tiên lương m i th u, tho thu n h p ng, các m u bi u giá d th u, m u b o lãnh d th u. III- Các n i dung th c hi n trong h sơ m i th u
 3. - C n nêu rõ ph m vi u th u, ngu n v n c a gói th u (ngân sách Nhà nư c, v n ODA, tín d ng u tư ho c v n u tư phát tri n s n xu tc a doanh nghi p...). - Th i h n th c hi n h p ng: Ghi th i i m b t u và k t thúc h p ng ho c ghi theo t ng s tháng (ho c năm) th c hi n k t ngày h p ng có hi u l c. Ngoài th i h n chung, c n ghi rõ th i h n th c hi n cung c p nh ng lô hàng hoá ch y u. - Thông tin pháp lý: Ph i yêu c u Nhà th u có tư cách pháp nhân (các b n sao quy t nh thành l p doanh nghi p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t). - D li u tài chính: C n ghi rõ s li u tài chính trong 3(5 năm liên t c trư c th i gian m th u và có xác nh n c a cơ quan qu n lý v n ho c cơ quan ki m toán. - Tiêu chuNn ánh giá: Căn c vào Quy ch u th u, các văn b n qu n lý c a Nhà nư c, c a B , tính ch t và quy mô gói th u xác nh tiêu chuNn ánh giá cho phù h p ghi trong h sơ m i th u. - ánh giá chi ti t h sơ d th u: Bên m i th u ph i th c hi n theo 2 bư c ã quy nh, g m: Bư c 1: ánh giá v m t k thu t c a nhà th u b ng phương pháp ch m i m và ch n các Nhà th u t i m k thu t vào danh sách ng n. Bư c 2: Dùng phương pháp giá ánh giá so sánh giá d th u c a các Nhà th u trong danh sách ng n. Xác nh Nhà th u trúng th u và giá ngh trúng th u. - B o lãnh d th u: Bên m i th u ghi s ti n b o lãnh có giá tr t 1- 3% giá tr gói th u ho c n nh c th s ti n b o lãnh n m trong gi i h n trên. ng ti n b o lãnh là ng ti n Vi t Nam ho c ng ngo i t d chuy n i. Ti n b o lãnh có th là ti n m t, séc ho c b o lãnh c a ngân hàng h p pháp Vi t Nam theo m u quy nh trong h sơ m i th u. - Trư c khi m th u, Bên m i th u ph i ki m tra tư cách ngư i i di n nhà th u tham gia bu i m th u. Trư ng h p ngư i i di n không là ngư i ng ơn d th u thì ph i có văn b n c a ngư i ng ơn d th u ký u nhi m. - Bên m th u ph i qu n lý h sơ d th u theo ch b o m t ã ư c quy nh và chuy n ngay 01 b h sơ d th u còn nguyên niêm phong (b n sao) c a các nhà th u d th u v cơ quan thNm nh. - Trư c khi ký k t h p ng, bên m i th u ph i trình c p có thNm quy n phê duy t tho thu n h p ng ã ư c hai bên th ng nh t theo quy nh t i kho n 1.b i u 6 Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N - CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph . - Th i gian b o hành : Th c hi n theo quy nh t i i u 54 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N - CP ngày 08/7/1999 c a
 4. Chính ph . Tuỳ theo lo i hàng hoá mua s m, th i i m b t u b o hành có th là th i i m nghi m thu bàn giao ưa hàng hoá vào s d ng, s n xu t ho c th i i m giao chuy n hàng cu i cùng t i a i m quy nh c a Bên mua ho c là th i i m bên mua ch ng nh n hàng hoá ã t p k t v a i m quy nh i v i hàng hoá không ph i l p t. i v i hàng hoá có yêu c u k thu t ph c t p, c n có th i gian b o hành l n hơn m c quy nh t i thi u t i i u 54 thì ph i ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n và ghi rõ trong h sơ m i th u. - Kh năng ng v n c a nhà th u: Vi c ng v n c a nhà th u ph i căn c ngu n v n, k ho ch v n (c p phát ho c huy ng) và ti n th c hi n xác nh phương th c thanh toán phù h p và là căn c l p tiêu chuNn xét ch n. - Thông báo trúng th u: Căn c quy t nh phê duy t k t qu u th u, bên m i th u thông báo b ng văn b n (theo m u ) cho nhà th u trúng th u, làm căn c tho thu n h p ng. Bên m i th u g i d th o tho thu n h p ng kèm theo thông báo trúng th u. - Trong tho thu n h p ng, Bên m i th u ph i căn c vào h sơ m i th u, h sơ d th u c a Nhà th u trúng th u và quy t nh phê duy t k t qu u th u xác nh các n i dung c a t ng i u kho n h p ng. PH N I A- M U THÔNG BÁO M I TH U ================= C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do – H nh phúc ..........Ngày...... tháng...... năm...... THÔNG BÁO M I TH U (áp d ng cho trư ng h p u th u r ng rãi không th c hi n sơ tuy n) 1. (Tên Bên m i th u) chuNn b mua s m (tên và s hi u gói th u) th c hi n d án (ho c công trình), t i a i m...............................
 5. 2. (Tên Bên m i th u) xin m i t t c các Nhà th u có i u ki n và năng l c t i tham gia u th u cung c p (tên hàng hoá). 3. Các Nhà th u mong mu n tham gia u th u có th tìm hi u thêm các thông tin và mua h sơ m i th u t i............................(ghi rõ a ch bán h sơ m i th u) a ch : ............................................................ i n tho i: ......................................................... Fax: ................................................................... 4. Các nhà th u tham d u th u s ư c mua m t b h sơ m i th u hoàn ch nh v i m t kho n l phí không hoàn l i là: ..............(ghi rõ s ti n, lo i ti n). 5. H sơ d th u ph i kèm theo m t kho n ti n b o lãnh d th u là ........(ghi rõ b ng s , b ng ch , lo i ti n, hình th c b o lãnh) và ph i g i n (ghi rõ a ch n p h sơ d th u) vào trư c..... gi ( a phương), ngày ...... tháng ...... năm ....... 6. H sơ d th u s ư c m vào ......gi ( a phương), ngày .....tháng......năm ........ t i: ..........................(ghi a i m m th u) v i s tham d c a các i di n Nhà th u. I DI N BÊN M I TH U (Ký tên, óng d u) B- M U THƯ M I TH U C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do – H nh phúc ================= ..........Ngày...... tháng...... năm......
 6. THƯ M I TH U (áp d ng i v i các gói th u ã th c hi n sơ tuy n ho c u th u h n ch ) 1. (Tên Bên m i th u) chuNn b mua s m (tên và s hi u gói th u) th c hi n d án (ho c công trình):..................................t i a i m............................... xin m i (tên Nhà th u) t i tham d u th u. 2. Nhà th u s ư c mua m t b h sơ m i th u t i...........(ghi rõ a ch bán h sơ m i th u) trong th i gian (ghi rõ th i gian bán h sơ) v i m t kho n l phí không hoàn l i là: ................................(ghi rõ s ti n, lo i ti n). 3. H sơ d th u ph i kèm theo m t kho n ti n b o lãnh d th u là ........(ghi rõ b ng s , b ng ch , lo i ti n, hình th c b o lãnh) và ph i g i n (ghi rõ a ch n p h sơ d th u) trư c ...... gi ( a phương), ngày ...... tháng ...... năm ....... 4. H sơ d th u s ư c m vào ......gi ( a phương), ngày .....tháng......năm ........ t i: ..............................( a i m m th u) v i s tham d c a các i di n Nhà th u. i di n bên m i th u (Ký tên, óng d u) PH N II CH D N CÁC NHÀ TH U
 7. A- QUI NNH CHUNG: 1. Ph m vi u th u 1.1- Bên m i th u là.......... t ch c u th u mua s m (ghi rõ tên, s hi u gói th u) th c hi n d án (ho c công trình) .................t i ( a i m xây d ng). Bên m i th u s t ch c u th u theo hình th c..........và phương th c u th u...... ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 1..2- Nhà th u trúng th u ph i hoàn thành gói th u này trư c ngày....tháng......năm .... 2. Ngu n v n (ghi rõ v n u tư là ngân sách c p, WB, ADB ho c tín d ng...) ..................................................................... 3. Tư cách pháp lý c a Nhà th u 3.1- Thông báo m i th u (ho c thư m i th u) này dành cho t t c các Nhà th u h p pháp có: a)- ư c thành l p theo Lu t doanh nghi p, có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. b)- T ch v tài chính. c)- T ch v qu n lý, 3.2- Nhà th u ph i cam oan các tài li u, s li u ưa ra trong ph n thông tin năng l c là chính xác. 3.3- Các Nhà th u ph i cung c p h sơ ch ng minh tính h p pháp, năng l c c a mình cho Bên m i th u. 3.4- Nh ng Nhà th u ã có nh ng vi ph m như: không m b o ch ng lo i, ch t lư ng, ti n cung ng hàng hoá, có nh ng hành vi mua th u, bán th u ho c còn vư ng m c m t s h p ng chưa ư c gi i quy t thì tuỳ theo m c vi ph m ho c vư ng m c mà Bên m i th u báo cáo ngư i có thNm quy n không cho d th u gói th u này ho c m t s gói th u ti p theo. N u Nhà th u ã th c hi n gói th u ư c ánh giá ch t lư ng cao, vư t ti n và th c hi n nghiêm túc h p ng ã ký s ư c ưu tiên tham d các gói th u này và các gói th u ti p theo. 4. Hàng hoá và d ch v phù h p Hàng hoá là:...........(ghi rõ tên thi t b , máy móc c a gói th u) và d ch v cung c p theo h p ng này ph i theo yêu c u c a thi t k ã ư c phê duy t và c a Bên m i th u. Nhà th u ph i cung c p k t qu ki m nghi m, giám nh, tiêu chuNn ch t lư ng c a các cơ quan có thNm quy n; lý l ch, ngu n g c c a máy móc, thi t b và các d ch v liên quan cho Bên m i th u trư c khi l p t ho c s d ng. 5. M i Nhà th u ch n p m t h sơ d th u
 8. M i Nhà th u c l p ho c i di n liên danh ch ư c n p m t h sơ d th u cho m t gói th u (tr vi c làm th u ph ). N u n p t hai h sơ d th u tr lên cho cùng m t gói th u k c ng tên c l p ho c liên danh s b lo i. Trư ng h p T ng công ty ng tên d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là Nhà th u c l p trong cùng m t gói th u. 6. Chi phí d th u Nhà th u ch u m i chi phí có liên quan n vi c chuNn b và n p h sơ d th u c a mình, Bên m i th u không ch u trách nhi m pháp lý v các chi phí ó. 7. Kh o sát hi n trư ng N u Nhà th u có nhu c u thăm và kh o sát hi n trư ng công trình thì ph i ư c Bên m i th u ch p thu n b ng văn b n. Nhà th u t ch u m i chi phí và r i ro (n u có) cho vi c i th c a này. B- H sơ m i th u 8. N i dung h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u: 8.1- N i dung h sơ m i th u: 8.1.1- Nhà th u c n c các tài li u m i th u nêu dư i ây l p y các tài li u trong h sơ d th u nêu m c 12, g m có: Ph n I: Thông báo m i th u (ho c thư m i th u). Ph n II: Ch d n các Nhà th u. Ph n III: A- M u tho thu n h p ng. B- i u ki n chung c a h p ng. C- i u ki n c th c a h p ng. Ph n IV: B ng tiên lư ng m i th u.Ti n th c hi n h p ng. a i m giao hàng Ph n V: Gi i thi u công trình, c tính k thu t và yêu c u k thu t c a hàng hoá. Danh m c hàng hoá. Các b n v và danh m c b n v .
 9. Ph n VI: Các m u 1- M u ơn d th u. 2- M u bi u giá. 3- M u b o lãnh d th u. 4- M u thông tin năng l c. 5- M u thông báo trúng th u. 6- M u u quy n c a Nhà s n xu t. 7- M u b o lãnh th c hi n h p ng. 8- M u b o lãnh t m ng. 8.1.2- Các Nhà th u c n nghiên c u k n i dung h sơ m i th u. N u h sơ d th u không tho mãn v i các n i dung m i th u trên thì Nhà th u t ch u trách nhi m. Theo m c 28, h sơ d th u không áp ng cơ b n c a h sơ m i th u thì s b lo i. 8.2- Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u: Bên m i th u căn c vào các quy nh trong Quy ch u th u, Thông tư hư ng d n s 04/2000/TT- BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư, Thông tư s 50/2001/TT/BNN- XDCB ngày 03/5/2001 c a B Nông nghi p & PTNT hư ng d n th c hi n Quy ch u th u, các văn b n qu n lý công tác u th u và yêu c u c th c a gói th u mà l p tiêu chuNn ánh giá. Các n i dung trong tiêu chuNn g m: 8.2.1- Tiêu chuNn ánh giá v năng l c và kinh nghi m Nhà th u: a)- Năng l c s n xu t và kinh doanh, cơ s v t ch t k thu t, trình cán b chuyên môn. b)- Năng l c tài chính 3(5 năm g n ây (doanh s , l i nhu n và các ch tiêu khác). c)- Kinh nghi m th c hi n các h p ng t i Vi t Nam và nư c ngoài. (Ghi chú: Tuỳ theo tính ch t c a t ng gói th u, yêu c u v th i gian tính năng l c tài chính (qua các ch tiêu t ng tài s n, v n lưu ng, doanh thu, l i nhu n) và yêu c u v th i gian ã th c hi n các h p ng tương t có th quy nh ít hơn 3 năm trên cơ s phù h p v i tình hình th c t c a d án và ph i ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n). 8.2.2- Tiêu chuNn v k thu t: a) Yêu c u v k thu t:
 10. - Kh năng áp ng các yêu c u v ph m vi cung c p, s lư ng hàng hoá, tiêu chuNn công ngh , tiêu chuNn s n xu t, tính năng k thu t, t l gi a v t tư thi t b nh p ngo i và s n xu t trong nư c. - c tính kinh t , k thu t, mã hi u, tên Nhà s n xu t, tên nư c xu t x - Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng v t tư thi t b n nơi l p t. - Kh năng l p t thi t b , phương ti n l p t và năng l c cán b k thu t. - Kh năng thích ng v m t k thu t. - Kh năng thích ng v m t a lý. - Tác ng i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t. - Kh năng thay th ho c l p l n. - Kh năng th nghi m 1/1 trư c khi xu t xư ng. 8.2.3- Tiêu chuNn v tài chính: - Kh năng cung c p tài chính (n u có yêu c u). 8.2.4- Tiêu chuNn cho các n i dung khác: - i u ki n h p ng: M c áp ng các i u ki n h p ng nêu trong h sơ m i th u. - Th i gian th c hi n h p ng so v i yêu c u nêu trong h sơ m i th u và cam k t hoàn thành h p ng c a Nhà th u. - Chuy n giao công ngh : Kh năng chuy n giao công ngh cho toàn b d án hay t ng ph n c a d án. - ào t o: K ho ch và n i dung ào t o trong nư c, ngoài nư c cho cán b , công nhân tr c ti p th c hi n, ti p thu qu n lý và s d ng hàng hoá. - Kh năng tiêu th s n phNm. - Các n i dung khác (n u có). Các Nhà th u t i m t i thi u t 70% t ng s i m v k thu t tr lên ư c ch n vào danh sách ng n. 8.2.5- Tiêu chuNn ưa v m t m t b ng xác nh giá ánh giá, bao g m các n i dung ch y u sau: - Th i gian s d ng: Tu i th máy, th i gian kh u hao;
 11. - Công su t c a toàn b dây chuy n, công su t c a thi t b chính (tính ra giá ơn v s n phNm). tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm; - Công ngh s n xu t: Xu t x c a thi t b , tiêu chuNn ch t o, trình công ngh ; - Chi phí vân hành: T n th t khi v n hành, tiêu hao nguyên nhiên li u, ph tùng thay th và các kho n chi phí v n hành khác (n u có); - Chi phí b o dư ng, duy tu, s a ch a l n; - i u ki n thương m i ( i u ki n thanh toán, b o hành...), i u ki n tài chính (lãi su t vay, các lo i phí). - Ưu tiên Nhà th u nư c ngoài s d ng v t tư, thi t b , máy móc s n xu t Vi t Nam và liên danh v i Nhà th u Vi t Nam ho c s d ng Nhà th u ph Vi t Nam. - Ưu tiên Nhà th u có kh năng tiêu th s n phNm theo t l (n u có). 9. Làm rõ h sơ m i th u Nhà th u có trách nhi m nghiên c u, tính toán và ki m tra k n i dung h sơ m i th u. N u th y có sai khác ho c chưa rõ, Nhà th u ph i có văn b n (fax, telex...) g i t i Bên m i th u yêu c u làm rõ các v n này. Bên m i th u có trách nhi m gi i áp các yêu c u này trư c th i h n óng th u là 10 ngày. Các văn b n tr l i c a Bên m i th u s g i cho t t c m i Nhà th u mua h sơ m i th u, bao g m c n i dung các câu h i, nhưng không nêu tên Nhà th u ã h i. Trư ng h p không ki m tra k , Nhà th u t ch u r i ro. 10. S a i h sơ m i th u 10.1- Trư c th i h n óng th u ít nh t là 10 ngày, Bên m i th u có th s a i ho c b sung h sơ m i th u b ng cách ưa ra các ph l c b sung. Các ph l c b sung này là m t ph n c a h sơ m i th u theo m c 8.1 và s ư c g i i b ng văn b n ho c b ng fax, telex cho t t c các Nhà th u mua h sơ m i th u. Các Nhà th u s xác nh n v i Bên m i th u b ng văn b n ho c fax, telex v vi c nh n ư c ph l c này. 10.2- các Nhà th u có th i gian h p lý xem xét ph l c b sung khi chuNn b h sơ d th u c a mình, Bên m i th u có th kéo dài th i h n chót n p h sơ d th u kèm theo trong ph l c b sung như m c 23 dư i ây. C- h sơ d th u 11. Ngôn ng dùng trong h sơ d th u H sơ d th u và m i thư tín, tài li u liên quan n h sơ d th u, trao i gi a Nhà th u v i Bên m i th u ph i b ng ti ng Vi t
 12. (Ghi chú: Trư ng h p u th u qu c t , ph i có b n ti ng Vi t và ti ng Anh. B n ti ng Vi t và ti ng Anh có giá tr pháp lý ngang nhau). 12. Các tài li u trong h sơ d th u 12. 1. Nhà th u n p 03 b h sơ d th u, g m 01 b b n g c và 02 b b n sao ( i v i gói th u u th u qu c t ho c gói th u có yêu c u c bi t, Bên m i th u yêu c u Nhà th u n p 04 b h sơ, g m: 01 b b n g c và 03 b b n sao). M i b g m 3 t p như sau: T p 1: a)- ơn d th u h p l (ph i có ch ký c a ngư i có thNm quy n). b)- B o lãnh d th u ( vào phong bì riêng và n p cùng v i h sơ d th u). c)- Thông tin pháp lý và năng l c: + B n sao quy t nh thành l p doanh nghi p, ăng ký kinh doanh. iv i mua s m hàng hoá ph c t p, ngoài b n sao ăng ký kinh doanh ph i có b n sao gi y phép bán hàng ho c gi y u quy n c a nhà s n xu t; +Năng l c s n xu t và kinh doanh; +Năng l c tài chính; +Kinh nghi m (kh năng ch t o, l p t thi t b và năng l c cán b k thu t); +Các nhà th u ph (n u có); +D li u liên danh(n u có); T p 2: Tài li u ch ng t hàng hoá và d ch v kèm theo do Nhà th u cung c p là h p l và phù h p v i h sơ m i th u: a)- c tính k thu t c a hàng hoá; b)- Gi i pháp k thu t, công ngh ; c)- Ngu n g c, lý l ch hàng hoá, và ch ng ch c a Nhà s n xu t (theo tiêu chuNn VN, ISO, EC...); d)- T ch c thi công l p t (sơ l p t, tiêu chuNn l p t, quy trình quy ph m); e)- Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng v t tư thi t b n nơi l p t;
 13. f)- K ho ch và n i dung ào t o trong nư c, ngoài nư c cho cán b , công nhân tr c ti p th c hi n và ti p thu công vi c. Chuy n giao công ngh (chuy n giao công ngh cho toàn b d án hay t ng ph n c a d án). g)- Kh năng thích ng v m t k thu t, thích ng v m t a lý và các tác ng i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t. T p 3: Thương m i, tài chính: a)- Giá d th u kèm theo thuy t minh và bi u giá chi ti t. b)- i u ki n giao hàng. c)- i u ki n tài chính (n u có). d)- i u ki n thanh toán. 12.2- Nhà th u ph i hoàn ch nh i n y vào m u ơn d th u và bi u giá d th u quy nh trong h sơ m i th u. Nêu rõ lo i hàng hoá s cung c p, tính năng k thu t, ngu n g c, s lư ng và giá d th u. 13. Giá d th u 13.1- Giá d th u là giá l p trên cơ s ơn giá và thành ti n do Nhà th u chào cho toàn b hàng hoá và d ch v kèm theo. 13.2- Nhà th u s i n ơn giá và thành ti n cho t t c các lo i hàng hoá cung c p nêu trong bi u giá. Nh ng hàng hoá mà Nhà th u không i n ơn giá và thành ti n s không ư c Bên m i th u thanh toán khi ã cung c p và ư c coi là ã bao hàm trong ơn giá và thành ti n các lo i hàng hoá khác ã nêu trong bi u giá. 13.3- Nhà th u ph i c p m i chi phí, thu và l phí khác t i th i i m u th u vào giá d th u. Bên m i th u s ti n hành ánh giá theo phương pháp “giá ánh giá” so sánh các h sơ d th u. 13.4- Trư ng h p Nhà th u có xu t gi m giá thì ph i ghi chi ti t giá tr gi m cho t ng lo i hàng hoá c th . N u không ghi xu t gi m giá này s ư c chia u cho t t c các m c. 13.5- Giá d th u c a nhà th u l p theo giá CIF, CIP ho c giá FOB....do Bên m i th u quy nh. Các i u ki n CIF, CIP ... ư c hi u theo INCOTERMS 2000 do Phòng Thương m i qu c t PARIS công b . 13.6- ơn giá và thành ti n do Nhà th u l p là giá c nh trong quá trình th c hi n h p ng và không ư c i u ch nh b t kỳ kho n ti n nào, tr trư ng h p nêu t i m c 19 i u ki n chung c a h p ng. 14. ng ti n s d ng trong u th u và thanh toán
 14. Nhà th u s chào giá d th u b ng ng ti n do Bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u. 15. Tính h p l và năng l c c a Nhà th u 15.1- Ngoài vi c m b o m c 3.1 trên, Nhà th u ph i tho mãn các yêu c u năng l c t i thi u sau ây : 15.1.1- i v i Nhà th u ng tên c l p: Năng l c tài chính m b o th c hi n h p ng....(quy nh c th theo gói th u).. c tính k thu t và ngu n g c hàng hoá và ch ng ch s n xu t. Trư ng h p Nhà th u d th u, nhưng không s n xu t lo i hàng hoá cung c p theo h p ng thì ph i có gi y phép bán hàng c a Nhà s n xu t ho c gi y u quy n c a Nhà s n xu t cho Nhà th u ( i v i gói th u có yêu c u k thu t ph c t p) ho c Nhà th u ph i có các tài li u ch ng minh hàng hoá ã thu c quy n s h u c a mình và không vi ph m b n quy n). Kh năng t ch c thi công l p t, ào t o và chuy n giao công ngh ; H th ng phân ph i s n phNm. Th ng kê vi c cung c p hàng hoá cho các công trình có tính ch t và quy mô tương t trong nư c và nư c ngoài trong vòng 3 năm g n ây nh t. 15.1.2- i v i Nhà th u ng tên liên danh: a)- Các s li u m i bên liên danh ph i ư c b sung v i nhau xác nh s phù h p c a Nhà th u theo m c 15.1.1 trên. Tuy nhiên, năng l c i v i m t liên danh, m i bên trong liên danh ph i tho mãn ít nh t 30% các yêu c u t i thi u trên. Bên ch u trách nhi m chính ph i tho mãn ít nh t 60% các yêu c u t i thi u này. H sơ d th u c a liên danh không tuân theo các yêu c u này ho c tho thu n liên danh không ư c ký k t c th cho gói th u s b lo i b . b)- H sơ d th u c a m t liên danh có hai ho c nhi u ơn v thành viên s ph i tuân theo các th t c sau: + ơn d th u và các văn b n ư c ký k t chính là s ràng bu c pháp lý v i t t c các thành viên. + Thành viên i di n cho liên danh ph i ư c các thành viên u quy n và ph i n p văn b n u quy n ó. + Thành viên ư c u quy n s ch u trách nhi m chính và ti p nh n m i hư ng d n i v i t t c các bên c a liên danh v vi c th c hi n toàn b h p ng bao g m c thanh toán s ư c tr cho bên ư c u quy n ó.
 15. + T t c thành viên c a liên danh s cùng ch u trách nhi m trong vi c th c hi n h p ng theo úng các i u kho n c a h p ng và văn b n c p trong thư u quy n cũng như trong ơn d th u và các tho thu n khác. + N p b n sao c a tho thu n ư c các bên thành viên c a liên danh ký k t cùng v i h sơ d th u. 15.2- Trư ng h p T ng công ty ng tên d th u v i tư cách Nhà th u c l p ho c thành viên liên danh thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham gia d th u v i tư cách c l p ho c thành viên liên danh. 15.3- N u có Nhà th u ph , kinh nghi m và năng l c c a các Nhà th u ph s không ư ck n khi xác nh năng l c c a Nhà th u. 16- Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u 16.1- Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u k t th i i m óng th u nêu t i m c 22 dư i ây n khi có quy t nh phê duy t k t qu u th u, t i a không quá 180 ngày. 16.2- Trư c th i h n h t hi u l c c a h sơ d th u, Bên m i th u có th yêu c u các Nhà th u kéo dài th i h n có hi u l c trong m t kho ng th i gian b sung, sau khi ư c ngư i có thNm quy n cho phép. Bên m i th u ph i thông báo b ng văn b n ho c fax, telex cho t t c các Nhà th u. Nhà th u có th t ch i yêu c u ó mà không b t ch thu b o lãnh d th u. Hi u l c b o lãnh d th u c a Nhà th u trong th i gian kéo dài thêm s ư c th c hi n theo m c 17. 17. B o lãnh d th u 17.1 - Nhà th u n p b o lãnh d th u cùng v i h sơ d th u c a mình, v i tr giá là: ............................................... (ghi rõ s ti n quy nh). 17.2- Nhà th u l a ch n hình th c b o lãnh d th u: Ti n m t, séc b o chi, thư tín d ng ho c b o lãnh do Ngân hàng h p pháp Vi t Nam ư c Bên m i th u ch p nh n và theo úng m u b o lãnh d th u nêu Ph n VI, không cho phép s d ng các m u khác. Trư ng h p b o lãnh do Ngân hàng nư c ngoài phát hành thì ph i ư c phát hành t i chi nhánh ho t ng h p pháp t i Vi t Nam ho c do Ngân hàng h p pháp Vi t Nam ư c u quy n xác nh n. B o lãnh d th u s có giá tr k t ngày m th u n sau 30 ngày k t ngày h t hi u l c c a h sơ d th u. 17.3- Bên m i th u s lo i b h sơ d th u không có b o lãnh d th u theo quy nh. 17.4- B o lãnh d th u c a các Nhà th u không trúng th u s ư c Bên m i th u hoàn tr ngay sau th i h n h t hi u l c c a h sơ d th u. 17.5- B o lãnh d th u c a các Nhà th u trúng th u s ư c hoàn tr sau khi Nhà th u ã ký tho thu n h p ng và n p b o lãnh th c hi n h p ng. 17.6- Nhà th u không ư c nh n l i b o lãnh d th u trong các trư ng h p sau:
 16. a)- Nhà th u rút h sơ d th u trong th i h n có hi u l c c a h sơ d th u. b)- Nhà th u không ch p nh n s a giá d th u c a mình theo m c 29.2. c)- Nhà th u trúng th u, nhưng trong th i gian quy nh mà: + Không ký tho thu n h p ng, ho c + Không n p b o lãnh th c hi n h p ng, ho c + B phá s n. d)- Nhà th u vi ph m Quy ch u th u. 18. Gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng c a Nhà th u Nhà th u ưa ra gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng hàng hoá n a i m quy nh c a Bên m i th u phù h p v i yêu c u c a h sơ m i th u. Nhà th u ph i cung c p t t c các thông tin c n thi t b ng văn b n Bên m i th u có th ánh giá toàn b gi i pháp k thu t, công ngh , bi n pháp t ch c cung ng này. 19. Cu c h p trư c khi u th u 19.1- Khi c n thi t, Nhà th u ho c i di n chính th c c a Nhà th u s ư c Bên m i th u m i d cu c h p trư c h n chót n p h sơ d th u t i a ch : ................... vào: ....... gi ....... ngày ....... tháng.........năm ....... 19.2- M c ích cu c h p này là làm rõ các n i dung h sơ m i th u và tr l i các câu h i c a các Nhà th u v b t kỳ v n nào có th n y sinh vào giai o n ó. 19.3- Yêu c u Nhà th u g i các câu h i b ng văn b n ho c b ng fax, telex t i Bên m i th u trư c cu c h p này ít nh t 10 ngày. 19.4- Biên b n cu c h p g m văn b n ghi các câu h i nêu ra và n i dung làm rõ h sơ m i th u c a Bên m i th u. Sau cu c h p, biên b n này ư c chuy n ngay cho các Nhà th u mua h sơ m i th u. Bên m i th u có th s a i, b sung n i dung h sơ m i th u nêu m c 8.1 b ng cách ưa ra các ph l c theo m c 10 thay cho cu c h p trư c khi u th u. 19.5- Vi c không tham d cu c h p trư c khi u th u s không ph i là nguyên nhân lo i b các h sơ d th u. 20. H sơ d th u và cách ký 20.1- Theo m c 12, Nhà th u s chuNn b 03 b (ho c 04 b ) h sơ d th u g m: 01b b n g c và 02 b (ho c 03b ) b n sao, óng gói và ghi rõ ngoài bì là: "B n g c", "B n sao". Trư ng h p có sai l ch gi a các b n này, thì b n g c là b n chính. 20.2- B n g c và t t c các b n sao c a h sơ d th u ư c ánh máy (có th s d ng b n ch p photocopy) có ch ký ngư i ng ơn d th u và óng d u. T t c các trang
 17. c a h sơ d th u ph i ánh s th t . Trư ng h p s a i, b sung ph i có ch ký c a ngư i ng ơn d th u và óng d u. 20.3- Sau th i i m óng th u, Nhà th u không ư c s a i ho c b sung h sơ d th u ã n p, tr trư ng h p Bên m i th u ho c cơ quan thNm nh yêu c u gi i trình làm rõ h sơ d th u. Trư ng h p này, ngư i ký ơn d th u ph i ký b n gi i trình. D- n p h sơ d th u 21. Niêm phong và ghi nhãn h sơ d th u. 21.1- Niêm phong và ghi nhãn: a)Nhà th u niêm phong 03 b h sơ d th u, g m: 01 b b n g c và 02 b b n sao, ư c óng gói vào 3 bì và cho toàn b vào m t túi h sơ ngoài có niêm phong, ghi nhãn. - Bì th nh t ng 01 b b n g c g m: T p 1, t p 2 và t p 3 (n i dung m i t p theo quy nh t i m c 12 trên). - 02 Bì sau, m i bì ng 01 b b n sao g m: T p 1, t p 2 và t p 3 (n i dung m i t p theo quy nh t i m c 12 trên). b)Ghi nhãn m i bì và túi h sơ d th u: - a ch c a Bên m i th u: ...................................................... ................................................................................................... - Tên và a ch c a Nhà th u...................................................... - Ghi ch ng thư như sau: - H sơ d th u: D án ............................................. - Tên và s hi u gói th u s : ......................................... - Không m trư c: ...... gi ....., ngày........ tháng........năm .... 21.2- N u không niêm phong và ghi nhãn như trên, Bên m i th u s không ch u trách nhi m v vi c l n ho c h sơ d th u b m trư c th i h n. (Ghi chú: i v i gói th u u th u qu c t ho c gói th u có yêu c u c bi t, Nhà th u n p 04 b h sơ, g m: 01 b b n g c và 03 b b n sao). 22. Th i h n n p h sơ d th u 22.1- Vi c n p các h sơ d th u theo a ch qui nh trư c .......gi .....ngày...... tháng.......... năm .....
 18. 22.2- H sơ d th u ph i g i n a ch theo th i h n quy nh trong thông báo m i th u (ho c thư m i th u). Khi Nhà th u n p h sơ d th u, Bên m i th u ph i l p danh sách các Nhà th u n p h sơ và ph i ki m tra d u niêm phong, s lư ng h sơ d th u, b o lãnh d th u và ký giao nh n c a hai bên theo quy nh hi n hành c a B v giao nh n công văn gi y t . 22.3- Ngay sau th i i m óng th u, Bên m i th u ph i báo cáo b ng văn b n (b ng fax) cho cơ quan thNm nh u th u s lư ng các Nhà th u ã n p h sơ d th u so v i s lư ng các Nhà th u mua h sơ m i th u. 22.4- Do s a i h sơ m i th u theo quy nh t i m c 10, Bên m i th u có th kéo dài th i h n n p h sơ d th u b ng cách ban hành m t ph l c theo m c 10 trên, sau khi ư c ngư i có thNm quy n cho phép. Trư ng h p này, m i quy n và trách nhi m c a Bên m i th u và các Nhà th u trư c ó ã nêu h n chót ban u thì nay ph i theo h n chót ã kéo dài. 23. H sơ d th u n p mu n: Bên m i th u s lo i b và tr l i nguyên ki n h sơ d th u c a Nhà th u n p sau th i i m óng th u ư c quy nh t i m c 22 trên t i a i m n p h sơ d th u 24. S a i và rút h sơ d th u 24.1- Nhà th u có th s a i ho c rút h sơ d th u sau khi ã n p. Bên m i th u ch ch p nh n nh ng văn b n ngh s a i ho c rút h sơ c a Nhà th u trư c th i i m óng th u. 24.2- Nhà th u niêm phong, ghi nhãn và g i thông báo s a i h sơ theo úng các quy nh m c 21 và ghi thêm túi h sơ ch "S a i". Trư ng h p rút h sơ d th u ã n p thì Nhà th u ph i có văn b n xin rút. 24.3- Sau th i i m óng th u, Nhà th u không ư c s a i, b sung h sơ d th u. 24.4- Vi c rút h sơ d th u trong kho ng th i h n có hi u l c c a h sơ d th u như ã nêu c th trong ơn d th u thì Nhà th u không ư c nh n l i b o lãnh d th u. E- M TH U, ÁNH GIÁ H SƠ D TH U 25. M th u 25.1- T i bu i m th u, Bên m i th u s m các h sơ d th u k c các b n s a i th c hi n theo m c 24 trên v i s có m t c a i di n các Nhà th u và i di n cơ quan qu n lý liên quan (n u c n). 25.2- Bên m i th u công b danh sách các Nhà th u xin rút h sơ d th u, các h sơ không kèm theo b o lãnh d th u và không m các h sơ này.
 19. 25.3- i v i các h sơ d th u m b o theo quy nh t i m c 16, 21 và m c 22, Bên m i th u m h sơ và công b n i dung ơn d th u, giá d th u các s a i, b sung (n u có), b o lãnh d th u, ti n và các thông tin ch y u khác(n u c n). 25.4- Bên m i th u l p biên b n m th u g m các n i dung ch y u sau: a)- Ngày, gi , a i m m th u. b)- Tên d án, tên và s hi u gói th u mua s m hàng hoá. c)- Tên và a ch c a Nhà th u. d)- Các thông s ch y u c a t ng h sơ d th u ư c m : +S b h sơ b n g c, b n sao. +B o lãnh d th u. +Ti n th c hi n. +Giá d th u. +Các n i dung khác có liên quan (n u có). i di n Bên m i th u và các Nhà th u tham d ph i ký vào biên b n m th u. 25.5- Không xét, ánh giá b t kỳ h sơ d th u nào mà không ư c m , công b và ghi biên b n t i bu i m th u. 26. Gi bí m t quá trình xét th u H sơ, tài li u, thông tin có liên quan n gói th u trong su t quá trình u th u ph i ư c b o m t theo quy nh t i i u 56 Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N - CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph và Thông tư s 04/2000/TT- BKH ngày 26/5/2000 c a B K ho ch và u tư. 27. Làm rõ các h sơ d th u 27.1- giúp cho vi c ánh giá và so sánh các h sơ d th u, Bên m i th u (ho c cơ quan thNm nh) có th yêu c u b t kỳ Nhà th u nào làm rõ h sơ d th u c a mình, g m c vi c phân tích ơn giá. Vi c yêu c u làm rõ và vi c làm rõ này ph i b ng văn b n ho c fax, telex, nhưng không cho phép làm thay i v giá d th u và n i dung c a h sơ d th u, tr khi c n s a các l i s h c ho c hi u ch nh sai l ch mà Bên m i th u ã phát hi n trong vi c ánh giá các h sơ d th u theo m c 29 dư i ây. 27.2- Tr quy nh t i m c 27.1 trên, không m t Nhà th u nào ư c ti p xúc v i Bên m i th u v b t c v n gì liên quan t i vi c u th u k t lúc m th u t i khi
 20. có quy t nh phê duy t k t qu u th u. N u Bên m i th u yêu c u thì Nhà th u ph i b sung thông tin b ng văn b n. 27.3- N u Nhà th u có nh ng hành vi gây nh hư ng t i Bên m i th u trong khi ang xét th u thì Bên m i th u có th lo i b h sơ d th u và Nhà th u không ư c nh n l i b o lãnh d th u. 28. ánh giá và xác nh m c áp ng cơ b n c a h sơ d th u: 28.1- ánh giá sơ b h sơ d th u: Trư c khi ánh giá chi ti t các h sơ d th u, Bên m i th u ti n hành ki m tra tính h p l và s áp ng cơ b n c a h sơ d th u, g m các n i dung sau: a)- Quy t inh thành l p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t) ; b)- ơn d th u ư c i n y và có ch ký h p l . c)- S lư ng b n chính, b n sao theo yêu c u c a h sơ m i th u. d)- S h p l c a b o lãnh d th u (s ti n, lo i ti n b o lãnh, th i h n có hi u l c...). )- S h p l c a hàng hoá và d ch v kèm theo phù h p v i h sơ m i th u. e)- Bi u giá chào, bi u phân tích m t s ơn giá chính (n u có). f)- Năng l c và kinh nghi m c a Nhà th u. g)- Các ph l c, tài li u khác theo yêu c u c a h sơ m i th u. h)- Các yêu c u khác (n u có). N u h sơ d th u không m b o m t trong nh ng n i dung trên ho c không áp ng cơ b n yêu c u c a h sơ m i th u s b lo i b . 28.2- ánh giá chi ti t h sơ d th u: a)Bư c 1: ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n Căn c tiêu chuNn ánh giá v m t k thu t, Bên m i th u s ti n hành ánh giá h sơ d th u trên cơ s ch m i m. Các h sơ d th u t s i m t i thi u t 70% t ng s i m v m t k thu t tr lên s ư c ch n vào danh sách ng n ti p t c ánh giá bư c 2.
Đồng bộ tài khoản