Quyết định số 101/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 101/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 101/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 101/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 101/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2004 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định 93/2002/QĐ-UB ngày 14/08/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03/12/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách; Nghị quyết số 45/2004NQ-HĐ ngày 09/01/2004 của Hội đồng nhân dân thành phố, khoá IV, về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004; Căn cứ Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 24/02/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 0288/SKHCN- KHTC ngày 02 tháng 04 năm 2004; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách tập trung của thành phố năm 2004 gồm: 6 dự án thuộc Ban Điều hành Đề án 112 về tin học hoá quản lý hành chính nhà nước thành phố và 22 dự án phát triển công nghệ thông tin thuộc Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin thành phố (theo biểu danh mục các dự án công nghệ thông tin thành phố năm 2004 đính kèm). Điều 2. Ban Điều hành Đề án 112 và Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch danh mục các dự án Công nghệ thông tin năm 2004 theo đúng các quy định hiện hành và không được tự ý thay đổi; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Trưởng Ban Điều hành Đề án 112 thành phố, Trưởng Ban Quản lý các dự án công nghệ thông tin thành phố và các đơn vị làm chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ - Như điều 3 KT. CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - Thường trực Ủy ban nhân dân TP - VPHĐ-UB: PVP/KT, ĐT, HĐ - Tổ: DA, TM, CNN - Lưu (CNN.HH) Nguyễn Thiện Nhân
Đồng bộ tài khoản