Quyết định số 1019/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1019/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1019/TTg về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Hải Phòng (mới) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1019/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1019/TTg Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1997 QUY T NNH NĂM 1997 V VI C U TƯ D ÁN NHÀ MÁY XI MĂNG H I PHÒNG (M I) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a T ng công ty Xi măng Vi t Nam (T trình s 1211/XMVN-H QT ngày 18 tháng 9 năm 1997) và Báo cáo th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 7435 BKH/VPT ngày 21 tháng 11 năm 1997), ý ki n c a B Xây d ng (công văn s 1260 BXD/KH- T ngày 15 tháng 9 năm 1997), U ban Nhân dân thành ph H i Phòng (công văn s 2095 CV/KH T ngày 25 tháng 10 năm 1997), QUY T NNH: i u 1: u tư d án Nhà máy xi măng H i Phòng (m i) v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tên d án: Nhà máy xi măng H i Phòng (m i). 2. Ch u tư: Công ty xi măng H i Phòng thu c T ng công ty xi măng Vi t Nam. 3. Hình th c qu n lý d án: Ch nhi m i u hành d án và Ban qu n lý d án, Ch u tư trình duy t theo quy nh. 4. a i m và di n tích t s d ng: T i m t b ng Xí nghi p á Tràng Kênh c a Công ty xi măng H i Phòng, thu c th tr n Minh c, huy n Thu Nguyên, thành ph H i Phòng. Di n tích t s d ng cho m t b ng t nhà máy: 30,5 ha. 5. Công su t thi t k và s n phNm: Công su t thi t k : 3.300 t n Clinker/ngày, tương ng 1,4 tri u t n xi măng/năm. S n phNm chính: Xi măng PCB-30, PCB-40, PC50 (theo TCVN 6260-1997) và các lo i xi măng c ch ng khác, t tiêu chuNn qu c t cùng lo i.
  2. 6. Thi t b công ngh : - Công ngh thi t b hi n i, t trình tiên ti n trên th gi i hi n nay. - Ch s n ng b i th i, nư c th i t tiêu chuNn v sinh môi trư ng theo pháp lu t v b o v môi trư ng. - S n xu t xi măng b ng lò quay, phương pháp khô. - Nguyên li u s d ng: 100% than Antraxit Qu ng Ninh. - Tiêu hao nhi t năng: 730-750 Kcal/t n Clinke. - Tiêu hao i n năng: 96KW/h/t n xi măng. 7. Ngu n nguyên li u chính: - á vôi ư c khai thác t i các m á vôi hi n có c a Công ty xi măng H i Phòng (k c khai thác á ng m t i c t - 10 mét) và các núi á vôi Gia ư c, Nam Quan, Hang Lương và m t s khu v c g n nhà máy thu c a ph n thành ph H i Phòng và t nh Qu ng Ninh. - t sét: ư c khai thác t i Núi Mã Chang (H i Phòng), Núi Na (Qu ng Ninh). Khi khai thác á vôi và t sét c n b o v các di tích l ch s , văn hoá, áp ng yêu c u c a qu c phòng. - Các nguyên li u khác ph c v s n xu t ư c mua t các ngu n trong nư c, ch mua t nư c ngoài nh ng nguyên li u trong nư c không s n xu t ư c. 8. i n, nư c: - i n: l y t lư i i n Qu c gia tuy n 110KW t tr m Tràng B ch. - Nư c: l y t h à N ng th tr n Minh c huy n Thu Nguyên thành ph H i Phòng. 9. C p công trình và k t c u xây d ng: Công trình ư c xây d ng kiên c , k t c u khung bê tông c t thép ho c khung thép, phù h p v i yêu c u l p t thi t b và yêu c u s d ng c a t ng h ng m c công trình, mb o b n v ng và các tiêu chuNn k thu t xây d ng. - C p công trình: c p II. - B c ch u l a: B c I (TCVN) i v i các h ng m c công trình d có nguy cơ cháy n . B c II (TCVN) i v i các công trình còn l i. 10. V v n t i:
  3. V n t i á và t sét b ng ư ng b k t h p ư ng thu . V n t i các nguyên li u khác và s n phNm xi măng ch y u b ng ư ng thu . Xây d ng ư ng b t ngã ba Hang Lương v nhà máy và c u qua sông Th i, n o vét lu ng l ch m b o an toàn giao thông và môi trư ng khu v c c a sông, Ch u tư cùng U ban Nhân dân thành ph H i Phòng và B Giao thông V n t i th ng nh t hình th c u tư. 11. Lao ng trong nhà máy: 755 ngư i. Lao ng trong lưu thông, tiêu th s n phNm: 300 ngư i. Ngu n lao ng tuy n ch n ch y u t công nhân c a Nhà máy xi măng cũ. 12. T ng m c u tư và ngu n v n huy ng: - T ng m c u tư: 2.420,7 t ng (giá tính theo th i i m năm 1997), tương ng 208,68 tri u USD (v i t giá 1USD = 11.600 ng). Bao g m: Xây l p: 623,2 t ng, Thi t b : 1.248,1 t ng, KTCB khác: 199,4 t ng, Lãi vay trong th i gian xây d ng: 204,2 t ng, D phòng: 93,6 t ng, V n lưu ng: 52,2 t ng. - Ngu n v n: V n t có c a T ng công ty xi măng: 20% t ng m c u tư, V n vay trong nư c và nư c ngoài: 80% t ng m c u tư. 13. Phương th c th c hi n d án: - Ch u tư, Ch nhi m i u hành d án và Ban qu n lý d án, có trách nhi m th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng, b o m ti n xây d ng và ch t lư ng công trình. - u th u qu c t ch n nhà th u th c hi n thi t k và cung c p thi t b ng b . - u th u trong nư c v xây l p, gia công ch t o s n phNm cơ khí trong nư c. 14. Th i gian th c hi n u tư:
  4. - Th i gian chuNn b xây d ng: 8 tháng k t ngày có quy t nh u tư. - Th i gian xây l p: 26 tháng. - Nhà máy ưa vào s n xu t: năm 2000. - Th i gian hoàn v n u tư: 9 năm. 15. Các quy nh khác i v i d án: D án Nhà máy xi măng H i Phòng (m i) ư c u tư xây d ng di chuy n Nhà máy xi măng H i Phòng (cũ), gi i quy t môi trư ng c a thành ph H i Phòng và gi i quy t vi c làm c a cán b , công nhân Nhà máy xi măng H i Phòng (cũ). D án t vay v n u tư m i nên ư c hư ng các ch ưu ãi v u tư trong nư c như mi n gi m thu theo quy nh, ư c vay v n ưu ãi Nhà nư c, B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c b o lãnh v n vay nư c ngoài c a d án không ph i th ch p tài s n. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Xây d ng và H i ng qu n tr T ng công ty xi măng Vi t Nam ch o Ch u tư tri n khai nhanh d án và th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, l p phương án s d ng m t b ng Nhà máy xi măng H i Phòng (cũ) có hi u qu b sung v n u tư cho d án xi măng H i Phòng (m i) và gi i quy t vi c làm cho công nhân. 2. T ng công ty xi măng Vi t Nam cân i v n t ngu n qu u tư phát tri n t p trung c a T ng công ty, m b o 20% t ng m c u tư cho d án, ch o ch u tư t ch c tri n khai th c hi n d án và kh o sát ngu n nguyên li u b sung m b o s n xu t lâu dài c a nhà máy. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính cân i cho d án vay v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c. B Giao thông V n t i, U ban Nhân dân thành ph H i Phòng, U ban Nhân dân t nh Qu ng Ninh, B Công nghi p t o i u ki n và h tr d án xây d ng các công trình h t ng ngoài hàng rào nhà máy, cung c p i n, nguyên nhiên li u cho s n xu t. 4. Các cơ quan liên quan gi i quy t nh ng v n có liên quan trong quá trình tri n khai d án. i u 3. B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Khoa h c và công ngh và Môi trư ng, Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, Giao thông V n t i, Văn hoá - Thông tin, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c ia chính, Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H i Phòng, Ch t ch U ban Nhân dân t nh Qu ng Ninh, các B , Ngành có liên quan, Ch t ch h i ng qu n tr , và T ng giám c T ng công ty xi măng Vi t Nam, Giám c Công ty xi măng H i Phòng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c
  5. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản