Quyết định số 102/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
3
download

Quyết định số 102/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 102/2002/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện điều dưỡng-phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 102/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 102/2002/Q -BYT NGÀY 14 THÁNG 1 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG VÀ CÁC B NH, NHÓM B NH I U TRN T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH, B NH VI N I U DƯ NG - PH C H I CH C NĂNG Ư C B O HI M Y T THANH TOÁN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t . Căn c i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph và Thông tư s 17/1998-BYT ngày 19/12/1998 c a B Y t hư ng d n khám ch a b nh, s d ng qu khám ch a b nh và thanh toán chi phí khám ch a b nh b o hi m y t ; Căn c Thông tư liên B : Y t - Tài chính - Lao ng và Thương binh - Xã h i - Ban V t giá Chính ph s 14/TTLB ngày 30/9/1995 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Theo ngh c a V trư ng V i u tr , V trư ng V Tài chính K toán - B Y t và T ng Giám c B o hi m y t Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành t m th i Danh m c các d ch v k thu t ph c h i ch c năng và các b nh, nhóm b nh i u tr t i các cơ c khám ch a b nh, b nh vi n i u dư ng - Ph c h i ch c năng ư c B o hi m y t thanh toán (có ph l c kèm theo). i u 2. Trong khi ch Liên B Y t - B Tài chính - Lao ng TBXH và Ban V t giá Chính ph ban hành khung giá vi n phí cho các d ch v k thu t trong danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này; B o hi m y t có cơ c thanh toán, V Tài chính - K toán ph i h p v i V i u tr xây d ng và trình B trư ng B Y t ban hành khung giá t m th i áp d ng cho các cơ c khám ch a b nh tr c thu c B Y t và các b nh vi n thu c các B , ngành khác; S Y t ph i h p v i S Tài chính - V t giá xây d ng và trình Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành bi u giá áp d ng cho các cơ c khám ch a b nh c a a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4.
  2. Các ông, bà, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V ; i u tr , Tài chính - K toán, B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c B o hi m y t Vi t Nam, Giám c các b nh vi n ch u trách nhi m thi hành quy nh này. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) DANH M C CÁC DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG VÀ CÁC B NH, NHÓM B NH I U TRN T I CÁC CƠ C KHÁM CH A B NH, B NH VI N I U DƯ NG - PH C H I CH C NĂNG Ư C B O HI M Y T THANH TOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B trư ng B Y t ). I. CÁC DNCH V K THU T PH C H I CH C NĂNG 1. Kéo n n c t s ng và các kh p 2. T p v n ng cho ngư i b nh (t p th ng có tr giúp) v i ngư i b nh li t n a ngư i, li t các chi, t n thương h v n ng. 3. i n tr li u: - i n phân - i n xung - i n t trư ng - Siêu âm - Sóng ng n - i n châm 4. Ánh sáng tr li u: - H ng ngo i - T ngo i - Laser i u tr
  3. 5. Nhi t tr li u: - Bó Parafin - Ng i c u - Túi chư m 6. Xoa bóp, b m huy t 7. Châm c u 8. Thu châm II. CÁC B NH, NHÓM B NH VÀ S NGÀY I U TRN BÌNH QUÂN Ư C THANH TOÁN TT D ch v S ngày i u tr bình quân A Các b nh h th n kinh 1 Li t n a ngư i 32 2 Li t hai chi dư i: li t t chi do viêm tu chèn, ép tu , 32 viêm não, viêm màng não- tu 3 au dây th n kinh to 21 4 H i ch ng vai- cánh tay 15 5 Viêm a r , a dây th n kinh 15 B Các b nh h cơ - xương - kh p 1 Viêm kh p, viêm a kh p 21 2 au c t s ng, viêm c t s ng dính kh p, viêm thoái hoá 21 c t s ng 3 C ng kh p, thoái hoá kh p 28 4 Như c cơ, teo cơ 28 C Các b nh sau ph u thu t c n i u tr , ph c h i ch c năng, 1 Viêm dính sau m 15 2 V t thương lâu li n 15
Đồng bộ tài khoản