Quyết định số 1020/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
343
lượt xem
61
download

Quyết định số 1020/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1020/QĐ-BYT về việc ban hành sửa đổi Danh mục trang thiết bị y tế Trạm y tế xã có bác sỹ vào Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/2002/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1020/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 1020/Q -BYT Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH S A I DANH M C TRANG THI T BN Y T TR M Y T XÃ CÓ BÁC S VÀO DANH M C TRANG THI T BN Y T B NH VI N A KHOA TUY N T NH, HUY N, PHÒNG KHÁM A KHOA KHU V C, TR M Y T XÃ VÀ TÚI Y T THÔN B N BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 437/Q -BYT NGÀY 20/2/2002 C A B TRƯ NG B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v và quy n h n t ch c b máy B Y t . Theo ngh c a các Ông: V trư ng V Trang Thi t b - Công trình Y t , V trư ng V i u tr , QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c s a i trang thi t b y t Tr m Y t xã có bác s vào Danh m c trang thi t b y t b nh vi n a khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c, tr m y t xã và túi y t thôn b n ban hành kèm theo Quy t nh s 437/Q -BYT ngày 20/2/2002 c a B trư ng B Y t i u 2. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào b n Danh m c trang thi t b y t quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này l p k ho ch d án u tư, b sung, nâng c p trang thi t b y t hàng năm. trư ngTh y t các Ngành căn c vào Danh m c trang thi t b y t quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này l p k ho ch u tư trang thi t b y t áp ng yêu c u khám ch a b nh c a các cơ s y t trong ngành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Trang thi t b -Công trình y t , i u tr , K ho ch-Tài chính, các V , C c có liên quan thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t các Ngành ch u trách nhi m thi hành hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Lê Ng c Tr ng DANH M C TRANG THI T BN Y T TR M Y T XÃ (Có bác s ) S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng I KHÁM I U TRN CHUNG 1 Giư ng b nh cái 5 n 10 2 T u giư ng cái 5 n 10 3 Bàn khám b nh cái 1 n2 4 Ðèn bàn khám b nh cái 3 5 Huy t áp k cái 4 6 ng nghe b nh cái 4 7 Nhi t k y h c 42Oc cái 10 8 Máy i n tim 1 ho c 3 kênh cái 1 9 Máy châm c u cái 2 Máy siêu âm chNn oán lo i xách 10 cái 1 tay 11 Máy khí dung cái 1 12 Máy hút i n cái 1 13 Máy hút p chân cái 1 14 Kính hi n vi cái 1 15 Búa th ph n x cái 1 16 Bóp bóng ngư i l n cái 2 17 Bóp bóng tr em cái 2 18 Bàn ti u ph u cái 1 19 B d ng c ti u ph u b 2 20 B d ng c r a d dày b 1 Cân tr ng lư ng 120kg có thư c o 21 cái 1 chi u cao 22 Ðè lư i thép không g cái 8
  3. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng 23 Bàn d ng c cái 2 24 Cáng tay cái 1 25 Cáng Ny cái 1 26 Xe Ny c p phát thu c cái 1 27 T ng thu c và d ng c cái 2 28 Khay qu u 825mlthép không g cái 2 29 Khay qu u 475mlthép không g cái 2 30 Khay ng d ng c nông cái 4 31 Khay ng d ng c sâu cái 4 32 H p h p bông g c hình tr ng ? cái 4 24cm 33 H p h p d ng c có n p cái 4 34 Bát ng dung d ch 600ml, thép cái 2 không g 35 Thùng nhôm ng nư c có vòi cái 2 36 C c ng d ng d ch 500ml có chia cái 2 37 Bơm tiêm dùng m t l n 2 ml (cơ s cái 50 ban u) - Ð dùng theo nhu c u Bơm tiêm dùng m t l n 5 ml (cơ s 38 ban u) - Ð dùng theo nhu c u cái 100 Bơm tiêm dùng m t l n 10 ml(cơ 39 s ban u) - Ð dùng theo nhu c u cái 100 Bơm tiêm dùng m t l n 20 ml(cơ 40 s ban u) - Ð dùng theo nhu c u cái 50 41 K p ph u tích 1x2 răng, dài cái 2 200mm 42 K p ph u tích không m u, 140mm cái 4 43 K p Korcher có m u và khoá hãm cái 2 44 K p ph u tích th ng ki u Mayo cái 4 45 Kéo th ng, nh n 145mm cái 4 46 Kéo th ng tù 145mm cái 2 47 Kéo cong nh n/nh n 145mm cái 3 48 Kéo th ng nh n/tù 145mm cái 3 49 Kéo cong tù 145mm cái 3
  4. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng 50 Kéo c t bông g c cái 3 51 K p kim Mayo 200mm cái 2 52 Cán dao s 4 cái 2 53 Lư i dao m s 21 - h p 5 lư i cái 2 54 Ðèn Clar b 1 55 Giá treo d ch truy n 56 èn pin cái 2 57 Bô tròn cái 2 58 V t ái n cái 2 59 V t ái nam cái 2 60 Thông ti u nam, n các lo i cái 20 61 B c tháo th t, dây d n cái 1 62 Túi ch m nóng l nh cái 2 63 Gh Nu quay cái 2 64 C c thu tinh chia cái 2 65 Các b n p chân, tay b 5 66 Garo cho tiêm truy n và garo c m cái 10 máu ... 67 Bông y t gói 10 68 Băng v t thơng y t cu n 10 69 Xoong lu c d ng c cái 4 II YH CC TRUY N 70 Máy châm c u cái 2 71 T ng thu c ông y cái 1 72 D ng c sơ ch thu c ông y b 1 73 Giư ng châm c u, xoa bóp, b m cái 2 huy t 74 Gh ng i ch khám cái 3 75 Bàn cân thu c thang cái 2 76 Giá, k ng dư c li u cái 4 77 T chia ô ng thu c nam, b c cái 2 (m i t 50 ô) 78 Dao c u B 1
  5. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng 79 Thuy n tán B 1 80 D ng c sơ ch , bào ch d c li u B 1 81 Kim châm c u và h p ng kim B 50 82 Tranh hư ng d n huy t châm c u B 2 83 B p i n (ho c b p d u) cái 2 84 Xoong lu c d ng c cái 4 85 N i h p kim và d ng c châm c u cái 1 86 Ðèn h ng ngo i cái 5 87 Khay ng d ng c inox (30 x 45 cái 4 cm) 88 Khay qu u inox cái 5 89 Panh có m u dài 140 mm cái 5 90 Panh không m u dài 140 mm cái 5 91 K p ph u tích cái 5 92 H p ch ng s c ph n v h p 1 93 H p ng bông, c n h p 2 III CHUYÊN KHOA TMH - RHM - M T 94 B khám ngũ quan + èn treo trán cái 1 95 K p l y d v t tai cái 1 96 Loa soi tai b 3 cáI 1 97 K p l y d v t mũi cái 2 98 Kìm khám mũi cái 1 99 Gh răng ơn gi n cái 1 100 Kìm nh răng tr em cái 2 101 Kìm nh răng ngư i l n cái 2 102 BNy răng th ng cái 5 103 BNy răng cong cái 5 104 B l y cao răng b ng tay b 2 105 Bơm tiêm nha khoa cái 1 106 B khám (khay qu u, gương, b 2 g p) 107 B d ng c hàn răng sâu ngà ơn b 2 gi n
  6. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng 108 B ng th th l c cái 1 109 Kính lúp 2 m t cái 1 110 K p l y d v t trong m t cái 2 IV XÉT NGHI M 111 Máy xét nghi m sinh hoá ( ơn cái 1 gi n) 112 Máy xét nghi m huy t h c ( ơn cái 1 gi n) 113 Máy xét nghi m nư c ti u ( ơn cái 1 gi n) 114 T l nh 150 lít cái 1 115 Máy ly tâm nư c ti u cái 1 116 Máy ly tâm cái 1 V KHÁM I U TRN S N PH KHOA - 117 Bàn khám ph khoa cái 1 118 M v t c nh , thép không g cái 2 119 M v t c v a, thép không g cái 2 120 Van âm o các c cái 2 121 K p g p bông g c th ng 200mm cái 2 122 K p c m máu th ng, thép không g cái 2 123 Kéo cong 160mm thép không g cái 2 124 Khay qu u, thép không g 1 125 Thư c o t cung cái 1 126 Thư c o khung ch u cái 1 127 Kim khâu 3 c nh, 3/7 vòng cái 2 128 Găng m c 6,5 và 7 cái 30 129 Thùng nhôm có vòi, 20 lít cái 1 130 Bơm tiêm dùng m t l n 2 ml cái 20 131 Bơm tiêm dùng m t l n 5 ml cái 50 132 K p l y vòng cái 2 133 K p c t cung 2 răng, 280mm, cái 2 thép không g 134 B d ng c hút thai 1 van + ng cái 5 hút s 4, 5, 6
  7. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng 135 Ch u t m tr em 25 lít cái 1 136 Băng huy t áp k tr em cái 2 137 Qu bóp tháo th t cái 1 138 B u nh gi t cái 1 139 Bóng hút nh t mũi tr sơ sinh + cái 2 ng hút nh t 140 K p c m máu th ng lo i Korcher- cái 4 Ochner, thép không g 160mm 141 Bàn thép không g cái 1 142 Thư c dây 1,5 mét cái 1 143 Thư c o khung ch u cái 1 144 ng nghe tim thai cái 1 145 Bơm hút s a b ng tay cái 1 146 Kéo c t t ng sinh môn 200mm cái 2 147 Kim khâu c t cung cái 2 148 Ch khâu lo i không tiêu gói 10 149 Balon ô xy ho c Bình ô xy xách tay cái 2 có ng h 150 Ch Catgut No. 2 gói 5 151 Cân tr sơ sinh 15kg cái 1 VII D NG C DI T KHU N 152 N i h p áp l c 18 lít i n - than cái 1 153 N i lu c d ng c i n cái 1 154 Xoong lu c d ng c cái 4 155 N i lu c d ng c un d u cái 1 156 T s y i n c nh cái 1 157 K p d ng c s y h p cái 2 158 Ch u thép không g - dung tích 6 lít cái 1 159 Ch u nh a 10 n 20 lít cái 4 160 Xô ng 12 n 15 lít cái 4 VII THI T BN THÔNG D NG 161 Máy bơm nư c i n cái 1 162 Máy bơm nư c UNICEF cho nơi cái 1
  8. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng không có i n 163 Máy phát i n cái 1 1500VA/220V/50Hz 164 Ðèn măng xông cái 1 165 Ðèn bão cái 2 166 Loa phóng thanh c m tay cái 1 167 Máy vi tính + Máy in b 1 168 Máy thu hình (Tivi) cái 1 169 Ði n tho i cái 1 170 Bàn làm vi c cái 4 171 Gh cái 12 172 Gh băng cái 3 173 T ng tài li u cái 4 174 B ng en cái 2 175 B p i n cái 1 176 Lò sư i i n cái 1 VIII TÚI Y T THÔN B N 1 Bơm tiêm dùng m t l n 5 ml cái 20 2 Bơm tiêm dùng m t l n 10 ml cái 20 3 Y nhi t k 42OC cái 2 4 K p Korcher th ng 160mm có m u cái 1 và khoá hãm 5 K p cong có m u và khoá hãm cái 1 160mm 6 K p ph u tích 160 mm cái 1 7 Kéo th ng 160 mm u tù cái 1 8 Thư c dây b ng v i tráng nh a 1,5 cái 1 m 9 Ðè lư i các lo i cái 3 10 H p ng d ng c 220x100x50 cái 1 mm, nhôm dày 0.85-1mm 11 Ðèn pin + 2 pin i b 1 12 Túi ng d ng c g a da xách tay, cái 1 3 ngăn, có dây eo (300x240x100
  9. S TT Tên trang thi t b Ðơn v S lư ng mm) 13 Bông y t gói 2 14 Băng v t thương y t cu n 2 15 Các b n p chân, tay b 2 16 Túi y t b 1 GÓI S CH IX (T t c các h ng m c ư c kh trùng trư c khi óng gói) Cơ s 1 gói 1 Găng tay y t ôi 2 2 Lư i dao m cái 1 3 T m nylon m m kích thư c t m 1 45x70cm 4 Dung d ch iode 0,5% - 5ml l 1 5 G c c u f 40mm cái 2 6 Xà phòng r a tay mi ng 1 7 Băng r n vô khuNn gói 1 8 Ch bu c r n dài 30 cm s i 3 9 Bông th m nư c gói 1 10 Tăm bông cái 2
Đồng bộ tài khoản