Quyết định số 104/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 104/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Dự án tổng thể ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng 20 xã biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Sơn La do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 1998 QUY T NNH PHÊ DUY T "D ÁN T NG TH N NNH VÀ PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, TĂNG CƯ NG AN NINH QU C PHÒNG 20 XÃ BIÊN GI I VI T - LÀO THU C T NH SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La t i T trình s 528/TT-KH ngày 6 tháng 9 năm 1997 và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i Công văn s 2966 BKH/VPT ngày 6 tháng 5 năm 1998, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "D án t ng th n nh và phát tri n kinh t - xã h i, tăng cư ng an ninh, qu c phòng 20 xã biên gi i Vi t - Lào thu c t nh Sơn La" v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi a gi i hành chính th c hi n D án t ng th g m 20 xã: - 3 xã: Xuân Nha, Lóng S p, Chi ng Kh a thu c huy n M c Châu. - 4 xã: Chi ng Tương, Lóng Phiêng, Phiên Khoài, Chi ng On thu c huy n Yên Châu. - 1 xã Phiêng Ph n thu c huy n Mai Sơn. - 12 xã: Mư ng Sai, Chi ng Khương, Mư ng Hung, Mư ng Cai, Mư ng L n, S p C p, Mư ng Và, N m L nh, D m Cang, Mư ng Lèo, Púng Bánh, Sam Kha thu c huy n Sông Mã. 2. M c tiêu c a D án: a. Phát tri n kinh t - xã h i: - V kinh t : + L a ch n ưu tiên phát tri n kinh t - xã h i theo hư ng t p trung xây d ng các xã khó khăn nh t, các xã có r ng phòng h u ngu n sông Mã, quy ho ch i u ch nh,
  2. s p x p l i dân cư, ph n u hoàn thành nh canh nh cư vào năm 2000; b trí s d ng t ai, chuy n i cơ c u cây tr ng thích h p a phương, xây d ng thu l i nh và thâm canh tăng năng su t cây lương th c, phát tri n chăn nuôi gia súc, n nh i s ng, ph n u n năm 2000 không còn h ói và n năm 2005 gi m h nghèo còn 10%. + Xác nh di n tích r ng hi n có khoanh nuôi, b o v ; di n tích t tr ng, i núi tr c có k ho ch tái sinh, tr ng m i; th c hi n vi c giao t, giao và khoán r ng n các h gia ình, th c hi n chương trình tr ng r ng ư c Nhà nư c giao. Ph n u nâng che ph lên 51,6% vào năm 2005 và 69,3% vào năm 2010. + Ny m nh công tác khuy n nông, khuy n lâm, cung c p gi ng cây tr ng, v t nuôi... ng th i có bi n pháp ch bi n, tiêu th s n phNm, m mang trao i hàng hoá trong khu v c giáp ranh biên gi i Vi t - Lào. - Xây d ng cơ s h t ng: + Ưu tiên u tư nâng c p c i t o và xây d ng m i h th ng ư ng giao thông t huy n n trung tâm c m xã và ư ng dân sinh gi a các xã và thôn b n. + Ti p t c xây d ng các trư ng h c, tr m xá, h th ng thông tin liên l c, phát thanh truy n hình, các công trình thu l i, nư c sinh ho t, thu i n nh và các lo i cung c p i n thích h p (pin m t tr i, i n b ng s c gió...). - V xã h i: Gi i quy t nh ng v n b c xúc v giáo d c, y t nh m nâng cao trình dân trí i s ng văn hoá tinh th n c a ng bào các dân t c, xoá xã tr ng v y t , xoá trư ng h c b ng tranh, tre, xoá d n mù ch ti n t i ph c p c p I cho thanh niên, chăm sóc s c kho t t cho ng bào. n năm 2000 gi m s tr em suy dinh dư ng và gi m t l bư u c xu ng còn kho ng 10-15%. Ưu tiên xây d ng các trư ng bán trú dân nuôi trung tâm xã ho c c m xã. b. B o m an ninh, qu c phòng: Trư c m t hoàn thành xây d ng và trang b cho các n biên phòng, các tr m tu n tra, quan sát, ư ng tu n tra biên gi i, các tr m h i quan, thu v c a khNu biên gi i, xây d ng các công trình ph c v sinh ho t m b o i u ki n c n thi t cho b i biên phòng c i thi n i s ng và hoàn thành nhi m v b o v an ninh biên gi i, c ng c m i quan h h u ngh Vi t - Lào. 3. T ch c th c hi n: - U ban nhân dân t nh Sơn La l p Ban Ch o d án do m t ng chí lãnh o U ban nhân dân t nh làm Trư ng ban, i di n lãnh o các ngành ch c năng liên quan c a t nh và các huy n là thành viên; S K ho ch và u tư làm nhi m v Thư ng tr c giúp U ban nhân dân t nh và các B , ngành Trung ương th c hi n vi c l ng ghép các chương trình, d án c a Nhà nư c trên a bàn vùng th c hi n d án.
  3. - Ngu n v n th c hi n d án: Ngoài ngu n v n ngân sách, t nh ư c huy ng các ngu n v n khác theo quy nh hi n hành (v n t có, v n vay, v n huy ng trong dân...). - Các m c tiêu c th ra trong d án t ng th c n ư c th hi n trong các d án thành ph n, có bư c i thích h p phù h p v i th t ưu tiên và kh năng huy ng v n. i u 2. - Vi c thNm nh, phê duy t d án ph i tuân th các quy nh hi n hành. - Căn c nh ng n i dung chính nêu trên, U ban nhân dân t nh Sơn La l a ch n n i dung ưu tiên c p bách khác nhau i v i m i xã, ch o l p các d án u tư các công trình c th . Các B , ngành Trung ương có trách nhi m giúp t nh m b o tính ng b c a d án trên cùng m t a bàn. i u 3. U ban nhân dân t nh Sơn La v n d ng các chính sách, ch ã có ra nh ng bi n pháp c th trong vi c th c hi n d án t ng th này, ng th i ph i h p v i các B , ngành Trung ương nghiên c u trình Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng chính sách mang tính c thù c a vùng d án nh m n nh và phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng ng bào các dân t c, góp ph n b o v an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i, phòng th vùng biên gi i g n v i chi n lư c phát tri n c a t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản