Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
11
download

Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 104/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T NG C C TIÊU CHU N O LƯ NG CH T LƯ NG TR C THU C B KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng là cơ quan tr c thu c B Khoa h c và Công ngh , có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh qu n lý nhà nư c v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng; t ch c th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng có tư cách pháp nhân, tài kho n riêng, con d u hình Qu c huy và tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh trình Chính ph , Th tư ng Chính ph :
  2. a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh c a Chính ph , d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; b) Chi n lư c, quy ho ch, chương trình, án, d án quan tr ng c a qu c gia v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 2. Trình B trư ng B Khoa h c và Công ngh phê duy t ho c quy t nh: a) Quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, d án v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; b) D th o thông tư, văn b n v tiêu chuNn và quy chuNn k thu t, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; v qu n lý ho t ng ánh giá s phù h p, ch nh t ch c ánh giá s phù h p; c) Công b tiêu chuNn qu c gia; d) Ban hành quy chuNn k thu t qu c gia, danh m c s n phNm, hàng hóa có kh năng gây m t an toàn i v i các lĩnh v c và i tư ng thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh ; ) Quy nh tiêu chí, i u ki n, trình t , th t c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng qu c gia; i u ki n, th t c xét t ng gi i thư ng ch t lư ng s n phNm, hàng hóa do t ch c, cá nhân ngh . 3. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, hư ng d n nghi p v v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, d án v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa sau khi ư c phê duy t ho c ban hành. 5. Ban hành văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa và các văn b n cá bi t khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. V tiêu chuNn và quy chuNn k thu t: a) T ch c xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia, d th o quy chuNn k thu t qu c gia trong lĩnh v c ư c phân công; b) Tham gia xây d ng d th o tiêu chuNn qu c gia do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch trì so n th o; c) ThNm nh d th o tiêu chuNn qu c gia, d th o quy chuNn k thu t qu c gia do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch trì xây d ng; cho ý ki n v vi c xây d ng và ban hành quy chuNn k thu t a phương theo phân công c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; d) Hư ng d n nghi p v v xây d ng tiêu chuNn, quy chuNn k thu t;
  3. ) T ch c ph bi n áp d ng tiêu chuNn qu c gia, tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn khu v c và tiêu chuNn nư c ngoài Vi t Nam; e) Tham gia xây d ng tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn khu v c theo quy nh c a pháp lu t; g) T ch c vi c rà soát, ki n ngh B trư ng B Khoa h c và Công ngh s a i, b sung, thay th , h y b tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia do B trư ng B Khoa h c và Công ngh công b ho c ban hành; h) Th c hi n vi c ti p nh n ăng ký và xu t b n danh m c quy chuNn k thu t; xu t b n tiêu chuNn qu c gia, danh m c tiêu chuNn qu c gia. 7. V o lư ng: a) Thi t l p, duy trì, b o qu n và khai thác các chuNn o lư ng qu c gia trong lĩnh v c ư c phân công; b) T ch c ho t ng ki m nh, hi u chuNn và th nghi m v o lư ng; c) Hư ng d n nghi p v xây d ng h th ng chuNn o lư ng c a B , ngành, a phương; d) Ch ng nh n chuNn o lư ng; công nh n kh năng ki m nh phương ti n o; ch ng nh n, c p th ki m nh viên o lư ng; ) Th c hi n vi c phê duy t m u phương ti n o s n xu t trong nư c ho c nh p khNu. 8. V ch t lư ng s n phNm, hàng hóa: a) T ch c th c hi n chương trình, d án v nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; b) Ch trì ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa s n xu t trong nư c, hàng hóa lưu thông trên th trư ng, hàng hóa nh p khNu và hàng hóa trong quá trình s d ng thu c trách nhi m qu n lý c a B Khoa h c và Công ngh ; c) Ph i h p v i các cơ quan qu n lý ch t lư ng có liên quan trong công tác thanh tra, ki m tra v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa thu c trách nhi m c a các B qu n lý ngành, lĩnh v c; d) T ch c ho t ng xét t ng gi i thư ng ch t lư ng qu c gia cho các t ch c, doanh nghi p; ) Qu n lý nhãn hàng hóa và mã s mã v ch. 9. V ánh giá s phù h p v i tiêu chuNn và quy chuNn k thu t: a) Qu n lý ho t ng c a các t ch c ánh giá s phù h p ho t ng trên lãnh th Vi t Nam;
  4. b) T ch c th c hi n ăng ký lĩnh v c ho t ng c a các t ch c ánh giá s phù h p; c) Ch nh các t ch c ánh giá s phù h p bao g m: t ch c th nghi m, t ch c ch ng nh n, t ch c giám nh, t ch c ki m nh; th c hi n ho t ng ánh giá s phù h p v i quy chuNn k thu t qu c gia do B Khoa h c và Công ngh ban hành; hư ng d n vi c ch nh các t ch c ánh giá s phù h p c a B , ngành, a phương; d) Ch trì t ch c th c hi n ho c ph i h p v i các B , ngành có liên quan th c hi n các i u ư c qu c t , các th a thu n th a nh n l n nhau v k t qu ánh giá s phù h p trong lĩnh v c tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo phân công c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; ) Hư ng d n tri n khai các phương th c ánh giá s phù h p theo các quy chuNn k thu t qu c gia do B Khoa h c và Công ngh ban hành; e) Qu n lý ho t ng công nh n các t ch c th nghi m, hi u chuNn, ch ng nh n s phù h p và giám nh; g) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan qu n lý ho t ng công b h p chuNn, công b h p quy. 10. Ph i h p v i cơ quan qu n lý th trư ng và các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n thanh tra, ki m tra, ki m soát và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong s n xu t và buôn bán hàng gi , hàng c m, hàng hóa kém ch t lư ng và hành vi gian l n thương m i khác liên quan n lĩnh v c tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c và qu n lý ho t ng m ng lư i qu c gia cơ quan thông báo và h i áp v hàng rào k thu t trong thương m i. 12. Th c hi n h p tác qu c t v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t; là i di n c a Vi t Nam t i các t ch c qu c t và khu v c v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 13. T ch c ào t o và b i dư ng chuyên môn, nghi p v k thu t cho các cơ quan, t ch c ho t ng trong lĩnh v c tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 14. Hư ng d n, t o i u ki n cho các h i, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 15. Qu n lý và t ch c th c hi n các d án u tư thu c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. 16. T ch c th c hi n nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; th nghi m, thông tin, tuyên truy n và tư v n v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa.
  5. 17. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý theo thNm quy n các vi ph m pháp lu t v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 18. Th c hi n c i cách hành chính trong lĩnh v c tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa theo m c tiêu và n i dung chương trình, k ho ch c i cách hành chính ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 19. T ch c tri n khai th c hi n vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n trong ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c. 20. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c và tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Khoa h c và Công ngh . 21. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Khoa h c và Công ngh giao theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V Tiêu chuNn. 2. V o lư ng. 3. V ánh giá h p chuNn và h p quy. 4. V K ho ch tài chính. 5. V H p tác qu c t . 6. V T ch c cán b . 7. Thanh tra. 8. Văn phòng. 9. C c Qu n lý ch t lư ng s n phNm, hàng hóa. 10. Vi n Tiêu chuNn Ch t lư ng Vi t Nam. 11. Vi n o lư ng Vi t Nam. 12. Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 1. 13. Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 2. 14. Trung tâm K thu t Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 3. 15. Trung tâm Ch ng nh n Phù h p.
  6. 16. Trung tâm Năng su t Vi t Nam. 17. Trung tâm ào t o nghi p v Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 18. Trung tâm Thông tin Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 19. Trung tâm H tr Phát tri n Doanh nghi p v a và nh 1. 20. Trung tâm H tr Phát tri n Doanh nghi p v a và nh 2. 21. Trung tâm ào t o và Chuy n giao công ngh Vi t – c. 22. T p chí Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 23. Văn phòng Thông báo và h i áp qu c gia v Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. Các t ch c t kho n 1 n kho n 9 i u này là t ch c hành chính giúp T ng c c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c t kho n 10 n kho n 23 i u này là các t ch c s nghi p ph c v qu n lý nhà nư c. B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh thành l p, gi i th , s p x p, t ch c l i các t ch c s nghi p tr c thu c T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng 1. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng có T ng c c trư ng và không quá 03 Phó T ng c c trư ng. 2. T ng c c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Khoa h c và Công ngh b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v thu c T ng c c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 4. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Khoa h c và Công ngh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c; Phó T ng c c trư ng ch u trách nhi m trư c T ng c c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 12 tháng 10 năm 2009 và thay th Quy t nh s 140/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. 2. B trư ng B Khoa h c và Công ngh , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph
  7. tr c thu c Trung ương và T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản