Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Nha công Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 105/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 105/2005/QĐ-UBND TP. H Chí Minhi, ngày 16 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T ĐI U L T CH C HO T Đ NG H I NHA CÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c S c l nh s 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Lu t quy đ nh v quy n l p H i ; Căn c Ngh đ nh s 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v t ch c, ho t đ ng và qu n lý H i ; Theo biên b n Đ i h i đ i bi u H i Nha công thành ph H Chí Minh ngày 17 tháng 3 năm 2005 ; Xét đ ngh c a Ch t ch H i Nha công thành ph H Chí Minh t i Văn b n s 04/NC ngày 04 tháng 4 năm 2005 và c a Giám đ c S N i v t i T trình s 295/TTr-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2005 ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a H i Nha công thành ph H Chí Minh kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S N i v , Giám đ c S Y t , Th trư ng các S ngành có liên quan và Ch t ch H i Nha công thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 3; PHÓ CH T CH - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c UBND TP; - y ban M t tr n T qu c TP; - Ban Dân v n Thành y; - S N i v thành ph ; - VPHĐ-UB : PVP/VX; Nguy n Thành Tài - T VX; - Lưu (VX-Nh).HL ĐI U L
  2. T CH C VÀ HO T Đ NG H I NHA CÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 105 /2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: TÊN G I - TÔN CH - M C ĐÍCH Đi u 1. Tên H i : H i nh ng ngư i Tr ng Răng g i t t là H i Nha công thành ph H Chí Minh. Đi u 2. H i Nha công thành ph H Chí Minh là t ch c qu n chúng t nguy n c a nh ng ngư i ho t đ ng trong ngành Tr ng Răng trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. H i Nha công thành ph H Chí Minh là thành viên c a y ban M t tr n T qu c thành ph và ch u s qu n lý Nhà nư c c a S Y t . H i ho t đ ng tuân th lu t pháp và theo Đi u l H i đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. H i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và đư c m tài kho n t i Ngân hàng. Tr s c a H i đ t t i s 51 B n Chương Dương, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Đi u 3. M c đích c a H i : 3.1- T p h p và v n đ ng nh ng Nha công thành đ i ngũ th c hi n s đoàn k t, tương tr l n nhau v tinh th n, nghi p v , đ m b o thi hành t t các ch trương, chính sách c a Nhà nư c. 3.2- Giúp đ t o đi u ki n cho h i viên h c t p, b i dư ng nâng cao trình đ chuyên môn nghi p v nh m th c hi n hi n t t ch c năng c a m t Nha công, góp ph n v i ngành Nha c a Nhà nư c trong vi c chăm sóc, ph c v s c kh e c a nhân dân. 3.3- B o v quy n l i chính tr , xã h i và các l i ích kinh t chính đáng c a h i viên đư c pháp lu t Nhà nư c th a nh n. 3.4- V n đ ng h i viên tham gia ho t đ ng xã h i và các phong trào hành đ ng cách m ng c a thành ph . Chương 2 : NHI M V QUY N H N C A H I Đi u 4. H i Nha công thành ph có nhi m v : 4.1- Hư ng d n và giúp đ h i viên th c hi n nghiêm ch nh Lu t B o v s c kh e c a nhân dân, Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và các quy đ nh c a ngành y t ban hành, ch p hành m i ch trương, chính sách c a Nhà nư c và nh ng quy đ nh c a chính quy n đ a phương. 4.2- Tranh th s giúp đ c a S Y t , B nh vi n Răng Hàm M t và các Ngành ch c năng liên quan trong vi c t ch c h c t p, b i dư ng nghi p v chuyên môn cho h i viên. 4.3- T ch c các cu c sinh ho t th i s , chính tr cho h i viên nh m m r ng ki n th c, c ng c và nâng cao nh n th c chính tr . Kiên đ nh l p trư ng theo đư ng l i đ i m i c a Đ ng và Nhà nư c. 4.4- B o v quy n l i chính đáng c a h i viên, đ i di n cho h i viên đ ki n ngh v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c v m i v n đ có liên quan đ n ngh nghi p và đ i s ng.
  3. 4.5- Đ ng viên h i viên tích c c tham gia các phong trào qu n chúng và công tác xã h i c a thành ph nói chung và c a H i nói riêng. Đi u 5. H i có quy n : 5.1- Đư c tham gia bàn b c v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các ban ngành đoàn th v nh ng v n đ có liên quan đ n gi i gia công. 5.2- T ch c các cu c H i th o h c t p theo quy đ nh Nhà nư c. Ph i h p cơ quan ch c năng b i dư ng nghi p v chuyên môn, ng d ng khoa h c k thu t nh m giúp cho h i viên n m b t đư c nh ng ti n b m i trong ngh nghi p đ nâng cao ch t lư ng ph c v s c kh e nhân dân. 5.3- Tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n n i dung ho t đ ng c a h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ i v i các v n đ liên quan t i lĩnh v c H i ho t đ ng. 5.4- Đư c gây qu H i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t ho t đ ng kinh doanh, d ch v theo quy đ nh c a pháp lu t đ t trang trãi v kinh phí ho t đ ng. 5.5- Đư c nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 3 : H I VIÊN - QUY N H N – NGHĨA V Đi u 6. H i viên c a H i Nha công là nh ng ngư i ho t đ ng trong ngành Tr ng Răng trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. H i viên danh d là nh ng ngư i có nhi u đóng góp giúp đ xây d ng H i, đư c Ban Ch p hành m i vào H i. Đi u 7. Đi u ki n vào H i : 7.1- Có đ quy n công dân, có h kh u chính th c t i thành ph . 7.2- Có Gi y Ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh y dư c tư nhân do S Y t c p. 7.3- Tán thành Đi u l c a H i, t nguy n làm đơn xin gia nh p H i, đư c Ban Ch p hành H i ch p thu n. 7.4- H i viên chính th c là khi đã nh n Th h i viên (không có h i viên d b ). 7.5- H i viên danh d đư c mi n tr các đi u ki n nói trên. Đi u 8. H i viên có quy n : 8.1- ng c , đ c , b u c ngư i vào Ban ch p hành H i. 8.2- Tham gia th o lu n, bi u quy t, phê bình v m i ch trương vi c làm c a H i. 8.3- Phát bi u ý ki n v nguy n v ng chính đáng c a mình đ n cơ quan ch c năng c a Nhà nư c nh m có bi n pháp gi i quy t thích đáng.
  4. 8.4- Tham gia vào m i sinh ho t c a H i như H i th o, Câu l c b , t a đàm đ trao đ i ngh nghi p chuyên môn nh m m r ng ki n th c cùng m i hình th c sinh ho t khác như : Tham quan du l ch, b i dư ng chính tr , chuyên môn k thu t … 8.5- Đư c quy n xin ra kh i H i. 8.6- H i viên danh d đư c quy n tham gia th o lu n, phát bi u v m i sinh ho t c a h i, nhưng không tham gia b u c , ng c và bi u quy t. Đi u 9. H i viên có nghĩa v : 9.1- Th c hi n nghiêm ch nh Lu t B o v s c kh e c a nhân dân, Pháp l nh hành ngh Y dư c tư nhân và các quy đ nh c a Ngành Y t ban hành. 9.2- Tôn tr ng Đi u l c a H i. 9.3- Tôn tr ng và ch p hành các Ch th , Ngh quy t c a Đ i h i và c a Ban Ch p hành. 9.4- Đóng h i phí m i quý ho c năm đúng kỳ. 9.5- Tham gia sinh ho t đ u đ n cơ s và các cu c h p do Ban Ch p hành H i tri u t p. 9.6- Tham gia tích c c các phong trào qu n chúng và các công tác xã h i do H i phát đ ng. 9.7- Tuyên truy n cho vi c ho t đ ng c a H i, b o v và gia tăng uy tín c a H i. Chương 4 : T CH C H I Đi u 10. H i Nha công ch có c p thành ph . 10.1- T ch c tr c thu c H i là các Liên Chi h i, Chi h i, T h i qu n, huy n. Liên Chi h i, Chi h i nào có đông h i viên thì chia làm nhi u T . Qu n, huy n nào có 1 đ n 2 h i viên thì sát nh p và sinh ho t v i Chi h i li n k g i là Liên Chi h i. 10.2- Nguyên t c làm vi c c a H i là dân ch , công khai, bình đ ng, đoàn k t, tôn tr ng pháp lu t và ch p hành các ch trương chính sách đư ng l i c a Nhà nư c. 10.3- Liên Chi h i, Chi h i có Ban Ch p hành t 3 đ n 7 ngư i, tùy theo s lư ng h i viên. 10.4- Vi c thành l p các Liên Chi h i, Chi h i cơ c u và s lư ng Ban ch p hành do Ban Ch p hành H i quy t đ nh. Đi u 11. Cơ quan lãnh đ o cao nh t c a H i là Đ i h i toàn th h i viên. Có 2 lo i Đ i h i : - Đ i h i thư ng kỳ do Ban Ch p hành tri u t p 5 năm m t l n. - Đ i h i b t thư ng do Ban Ch p hành tri u t p khi xét th y c n, ho c theo yêu c u c a 2/3 s h i viên tr lên. Đ i h i có giá tr khi có s hi n di n c a quá n a t ng s h i viên và s bi u quy t c a Đ i h i ch có giá tr khi đư c quá n a s h i viên có m t thông qua. - Đ i h i có nhi m v .
  5. + Thông qua báo cáo T ng k t ho t đ ng c a Ban Ch p hành nhi m kỳ qua và quy t đ nh chương trình ho t đ ng c a H i nhi m kỳ t i. + S a đ i ho c b sung B n Đi u l c a H i. + Xem xét thông qua báo cáo tài chánh. + Góp ý ki m đi m c a Ban Ch p hành trong vi c th c hi n các Ngh quy t c a Đ i h i. + B u c Ban Ch p hành m i. - Ban ch p hành do Đ i h i b u ra, có th bi u quy t b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín. Vi c quy đ nh hình th c bi u quy t do Đ i h i quy t đ nh. Ban ch p hành có s lư ng t 21-27 y viên; Ban Ch p hành có trách nhi m thi hành các Ngh quy t c a Đ i h i và đi u khi n toàn b ho t đ ng c a H i gi a hai kỳ Đ i h i. Ban Ch p hành ba tháng h p 1 l n. M i quy t đ nh ph i đư c quá bán s lư ng y viên Ban Ch p hành nh t trí và có ít nh t 2/3 s y viên c a Ban Ch p hành có m t. Đi u 12. Ban Ch p hành b u ra m t Ban Thư ng v có t 7 đ n 13 y viên g m : - 1 Ch t ch thay m t H i lãnh đ o chung. - 2 đ n 3 Phó Ch t ch. - 1 T ng Thư ký. - 1 Phó T ng Thư ký. -2đ n7 y viên. Ban Thư ng v có trách nhi m tri n khai và th c hi n các quy t đ nh c a Ban ch p hành gi a hai phiên h p đ nh kỳ. y viên Thư ng v nào không thi hành t t nhi m v đã phân công thì Ban ch p hành c ngư i khác thay th trong s các y viên trong Ban Ch p hành, Ban Thư ng v h p m i tháng 1 l n, có th h p đ t xu t theo yêu c u công tác. Ban Thư ng v phân công m t y viên Ban Thư ng v chuyên trách Thư ng tr c đ gi i quy t nh ng v n đ đã đư c Đi u l cho phép và Ngh quy t đư c thông qua. Đi u 13. Ban Ch p hành c ra Ban Ki m tra c a H i t 2 đ n 4 ngư i. Trư ng Ban Ki m tra là y viên Ban Ch p hành H i. Ban Ki m tra có nhi m v : Ki m tra vi c thi hành Đi u l c a H i, vi c th c hi n Ngh quy t c a Đ i h i, c a Ban Ch p hành và Ban Thư ng v , ki m tra v tài chính c a H i và báo cáo k t qu ki m tra t i các cu c H i ngh Ban Ch p hành và trình lên Đ i h i. Ban Ki m tra h p thư ng kỳ sáu tháng 1 l n và có th h p b t thư ng theo đ ngh c a Ch t ch H i ho c Trư ng ban Ki m tra. Đi u 14. B t c thành viên nào c a Ban ch p hành khi vi ph m k lu t cũng có th b bãi mi n b i quá n a s lư ng y viên Ban Ch p hành tán thành v i s có m t c a 2/3 t ng s thành viên Ban Ch p hành. Đi u 15. Tùy nhu c u công tác, Ban Ch p hành H i thành l p các Ti u ban chuyên trách, Ti u ban T ch c Pháp ch , Ti u ban B i dư ng nghi p v và Thi đua khen thư ng, Ti u ban tài chính, xã h i.
  6. Đi u 16. H i có H i đ ng k lu t t 3 đ n 5 ngư i do Ban ch p hành b u ra t các y viên trong Ban Ch p hành. Đi u 17. Tri u t p H i ngh ; Đ i h i b t thư ng. 17.1- H i ngh b t thư ng c a Ban Ch p hành đư c tri u t p ph i có hơn 1/2 s y viên Ban Thư ng v đ ng ý hay hơn 1/2 s y viên Ban ch p hành ký tên yêu c u. 17.2- Đ i h i b t thư ng Đ i h i Đ i bi u H i viên cũng như Đ i h i b t thư ng toàn th h i viên đư c tri u t p khi có quá bán s h i viên ký tên yêu c u. Chương 5 : CÁC M I QUAN H Đi u 18. H i luôn đ t m i quan h thư ng xuyên v i y ban M t tr n T qu c thành ph , S Y t và các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các ngành ch c năng có liên quan đ n m b t ch trương và lu t pháp cũng như v chuyên môn, đ ng th i tranh th s h tr đ th c hi n t t các nhi m v c a H i. Chương 6 : TÀI CHÁNH Đi u 19. H i có ngân sách riêng đ m b o m i chi phí c a H i : 19.1- Các kho n thu : - H i phí hàng tháng c a h i viên. - Các kho n ti n ng h c a h i viên. - Các kho n thu c a các cơ s s n xu t, d ch v và kinh doanh do H i t ch c đư c thành l p theo đúng quy đ nh Nhà nư c. - Các kho n tài tr c a các t ch c hay cá nhân trong và ngoài nư c. 19.2- Các kho n chi c a H i : - Chi phí v nhân viên, văn phòng, thuê mư n tr s , mua s m các phương ti n làm vi c cho nhu c u c a H i. - Chi phí thù lao cho Ban Thư ng v , nh ng cá nhân có đóng góp nhi u công s c cho H i. - Chi phí v h i ngh , h i th o, ti p tân, khen thư ng, tham quan du l ch …chi phí cho vi c t ch c h c t p và b i dư ng tay ngh . - Chi phí v công tác xã h i. - Các chi phí khác. 19.3- Chu n chi chi phí c a H i : - Vi c chi phí c a H i ph i tùy thu c vào ngân sách c a H i trên cơ s cân đ i gi a thu và chi.
  7. - Ch có Ch t ch (hay Phó Ch t ch đư c Ch t ch y nhi m b ng văn b n) m i có quy n chu n chi m i kho n chi phí c a H i. - Nh ng chi phí quan tr ng như mua ho c xây d ng b t đ ng s n c n thi t cho s m r ng ho t đ ng c a H i ph i đư c s đ ng ý chu n chi c a Ban ch p hành và báo cáo c th ra Đ i h i toàn th hay Đ i h i Đ i bi u H i viên. 19.4- Ch t ch H i (ho c Phó Ch t ch H i đư c y nhi m c a Ch t ch b ng văn b n) là ch tài kho n c a H i. 19.5- Tài chánh c a H i đư c s d ng đúng m c đích c a H i, có s sách k toán tình hình thu chi theo đúng quy đ nh pháp lu t và đư c báo cáo công khai t i h i ngh thư ng kỳ và Đ ih i. Chương 7 : KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 20. H i viên nào có nhi u thành tích trong vi c xây d ng H i, làm tròn nhi m v chuyên môn, hư ng ng và đóng góp t t vào các phong trào chung c a thành ph đư c tuyên dương khen thư ng trong H i ho c đ ngh v i cơ quan có th m quy n khen thư ng x ng đáng. Đi u 21. H i viên b xem như vi ph m k lu t, n u: - Không tham gia đ u đ n sinh ho t H i mà không có lý do chính đáng. - Không đóng H i phí 6 tháng li n, m c dù có nh c nh . - Không tôn tr ng Đi u l c a H i, không ch p hành Ngh quy t c a Đ i h i và Ban ch p hành. - Vô tình ho c c ý làm gi m uy tín c a H i. Tùy l i n ng nh có các hình th c k lu t : - Phê bình. - C nh cáo. - C nh cáo có ghi vào h sơ. - Khai tr ra kh i H i (có h n đ nh ho c vô h n đ nh). H i viên có quy n t mình ho c nh đ i di n trình bày m i lý l đ bi n minh trư c t p th và H i đ ng k lu t. Đi u 22. H i viên b khai tr hay t ý xin ra H i sau th i gian sáu tháng có th đư c thu nh n tr l i n u có đ đi u ki n và đư c Ban ch p hành H i ch p thu n. Chương 8 : ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 23. Ch có Đ i h i toàn th h i viên m i có th m quy n b sung, s a đ i Đi u l v i t i thi u 2/3 s Đ i bi u tham d tán thành và đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t m i có giá tr thi hành.
  8. Đi u 24. B n Đi u l này có hi u l c thi hành k t ngày đư c y ban nhân dân thành ph phê duy t./.
Đồng bộ tài khoản