Quyết định số 107/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
6
download

Quyết định số 107/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 107/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Trạm chuyển giao công nghệ sinh học trực thuộc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 107/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** THÔN ****** Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2000 Số: 107/2000/QĐ-BNN- TCCB QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN TRẠM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRỰC THUỘC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT SANG TRỰC THUỘC VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật trực thuộc Bộ sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp; Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Trạm chuyển giao công nghệ sinh học trụ sở tại Văn Giang - Hưng Yên là tổ chức sản xuất kinh doanh có con dấu và tài khoản riêng thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc Trung tâm công nghệ sinh hoạc thực vật, sang trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp. Trạm chuyển giao công nghệ sinh học là tổ chức hạch toán thu bù chi, không thuộc biên chế quỹ lương sự nghiệp khoa học (như trực thuộc Trung tâm công nghệ sinh học thực vật Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp theo quyết định số 68/1998/QĐ/TTg ngày 27/3/1998). Điều 2. Giao cho Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, tổ chức và hoạt động của Trạm chuyển giao công nghệ sinh học theo đúng các qui định hiện hành. Điều 3.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.
  2. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Nơi nhận: VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Như điều 3 THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP + TCCB Ngô Thế Dân
Đồng bộ tài khoản