intTypePromotion=3

Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 108/2005/QĐ-TTG Hà N i, ngày 16 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 108/2005/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P XI MĂNG VI T NAM Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Xét đ ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch đi u ch nh phát tri n công nghi p xi măng Vi t Nam đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau đây: 1. M c tiêu phát tri n: M c tiêu phát tri n c a ngành công nghi p xi măng Vi t Nam đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 là đáp ng đ nhu c u tiêu dùng xi măng trong nư c (c v s lư ng và ch ng lo i), có th xu t kh u khi có đi u ki n; đưa ngành xi măng Vi t Nam thành m t ngành công nghi p m nh, có công ngh hi n đ i, đ s c c nh tranh trên th trư ng trong nư c và qu c t trong ti n trình h i nh p. 2. Quan đi m phát tri n. a) V đ u tư: Đ u tư các d án xi măng ph i b o đ m hi u qu kinh t - xã h i, s n ph m có s c c nh tranh trong đi u ki n h i nh p kinh t khu v c và qu c t , s d ng h p lý tài nguyên, b o v môi trư ng sinh thái, di tích l ch s văn hoá, c nh quan và b o đ m các yêu c u v an ninh, qu c phòng. Ưu tiên phát tri n các d án đ u tư m r ng, các d án m i t i khu v c mi n Nam và mi n Trung, các d án thu c các t nh mi n núi phía B c. Không đ u tư m i các nhà máy xi măng lò đ ng, các tr m nghi n đ c l p không g n v i cơ s s n xu t clanhke trong nư c. b) V công ngh : S d ng công ngh tiên ti n, t đ ng hoá m c cao, l a ch n thi t b phù h p nh m đ m b o s n xu t s n ph m đ t ch t lư ng cao, n đ nh, giá thành h p lý và s n ph m đa d ng. Ti t ki m t i đa tài nguyên, khoáng s n và năng lư ng trong s n xu t xi măng. Đa d ng hóa ngu n nguyên li u, nhiên li u cho s n xu t xi măng trong đó có s d ng ph th i, ph li u c a các ngành công nghi p khác, b o đ m các ch tiêu v ch t lư ng s n ph m và b o v
  2. môi trư ng theo tiêu chu n quy đ nh. Chuy n đ i d n công ngh lò đ ng sang lò quay và ti n t i lo i b công ngh xi măng lò đ ng trư c năm 2020. c) V quy mô công su t: Ưu tiên phát tri n các nhà máy quy mô công su t l n; l a ch n quy mô công su t phù h p đ i v i các d án vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Các d án chuy n đ i công ngh t lò đ ng sang lò quay có th áp d ng quy mô công su t v a và nh , nhưng không nh hơn 1.000 t n clanhke/ngày. d) V b trí quy ho ch: Các nhà máy s n xu t xi măng ph i đư c l a ch n xây d ng nh ng nơi có đi u ki n thu n l i v ngu n nguyên li u, h t ng và trên cơ s nhu c u th trư ng đ a phương và khu v c, có tính đ n đi u ti t cung c u trong ph m vi toàn qu c, t p trung ch y u vào 8 khu v c có tri n v ng s n xu t clanhke, xi măng: Khu v c Các t nh I Qu ng Ninh II H i Phòng - H i Dương III Hòa Bình - Hà Tây - Hà Nam - Ninh Bình - B c Thanh Hóa IV Nam Thanh Hóa - Ngh An. V Qu ng Bình - Qu ng Tr - Th a Thiên Hu VI Qu ng Nam - Đà N ng VII Tây Ninh - Bình Phư c VIII Kiên Giang T p trung xây d ng các nhà máy s n xu t clanhke quy mô công su t l n t i các khu v c có tài nguyên, có đi u ki n giao thông đư ng thu thu n ti n cho vi c v n chuy n clanhke vào mi n Nam. Đ i v i khu v c mi n núi Tây B c, Đông B c ch y u xây d ng các nhà máy quy mô phù h p đáp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i t i ch và vùng lân c n. 3. Các ch tiêu quy ho ch. a) V tr lư ng m nguyên li u: - Đ i v i các d án có công su t trên 3.000 t n clanhke/ngày : tr lư ng m nguyên li u t i thi u ph i đ cho s n xu t liên t c 30 năm. - Đ i v i các d án có công su t dư i 3.000 t n clanhke/ngày : tr lư ng m nguyên li u ph i đ cho s n xu t liên t c t 20 đ n 25 năm. b) Các ch tiêu k thu t s n xu t xi măng: D án đ u tư phát tri n công nghi p xi măng ph i đ t các ch tiêu tiên ti n v tiêu hao nhiên li u, nguyên li u, đi n năng, v t li u, n ng đ b i c a khí th i, cư ng đ ti ng n, m c đ t đ ng hoá, năng su t lao đ ng, t l ch t o thi t b trong nư c. M t s ch tiêu c th như sau:
  3. Các ch tiêu Lo i quy mô công su t, (T n clanhke/ngày) ≥ 3.000 >1.000 đ n < 3.000 1.000 Tiêu hao nhi t, kcal/kg clanhke ≤ 730 ≤ 800 ≤ 850 Tiêu hao đi n, kwh/t n xi măng ≤ 95 ≤ 98 ≤ 100 3 N ng đ b i, mg/Nm ≤ 50 c) Các cơ s xi măng lò đ ng c i t o, chuy n đ i công ngh sang lò quay ph i đáp ng các đi u ki n sau: - Đã tr h t n vay đ u tư, có nhu c u c i t o chuy n đ i công ngh . - Có ngu n nguyên li u đá vôi, đ t sét v i ch t lư ng đ t yêu c u, có tr lư ng đ m b o cho nhà máy ho t đ ng t 20 năm tr lên. - Có th trư ng tiêu th s n ph m. - Có năng l c v tài chính. - Có đ i ngũ cán b qu n lý, đi u hành s n xu t nhi u kinh nghi m. Các cơ s xi măng lò đ ng không đ các tiêu chí c i t o, chuy n đ i nêu trên ph i có k ho ch chuy n hư ng s n xu t ho c thanh lý trư c năm 2020. d) Yêu c u đ i v i các tr m nghi n: - Ph i g n v i cơ s s n xu t và cung c p clanhke n đ nh trong nư c. - Ph i đ m b o các yêu c u v v sinh môi trư ng theo quy đ nh. đ) Nhu c u và k ho ch huy đ ng s n lư ng các nhà máy xi măng. - D báo nhu c u xi măng theo m c th i gian: + Toàn qu c: Đơn v : tri u t n Năm M c dao đ ng M c trung bình 2005 27,5 - 30,5 29 2010 42,2 - 51,4 46,8 2015 59,5 - 65,6 62,5 2020 68 - 70 + Theo 8 vùng kinh t : Đơn v :tri u t n Vùng kinh t Nhu c u xi măng các năm
  4. 2005 2010 2015 Tây B c 0,43 0,7 0,94 Đông B c 2,41 3,98 5,32 Đ ng b ng sông H ng 7,95 13,10 17,5 B c Trung B 2,98 4,92 6,56 Nam Trung B 2,27 3,74 5,0 Tây Nguyên 0,72 1,17 1,56 Đông Nam B 7,78 12,17 16,25 Đ ng b ng sông C u Long 4,46 7,02 9,37 - D ki n k ho ch huy đ ng s n lư ng xi măng và các d án đ u tư theo quy ho ch bao g m: + Các d án thu c Ph l c kèm theo: . Danh m c các nhà máy xi măng hi n có (m c A & D). . Danh m c các d án xi măng đang đ u tư xây d ng và đã đư c Th tư ng Chính ph cho phép đ u tư (m c B). . Danh m c các d án xi măng đã xác đ nh ch đ u tư và đã d ki n ti n đ tri n khai th c hi n đ u tư (m c C). . Danh m c các nhà máy xi măng lò đ ng đã có k ho ch c i t o chuy n đ i sang công ngh lò quay (m c D1). . Các d án ti m năng d ki n kêu g i đ u tư (m c E): tên d án, đ a đi m, quy mô công su t và ti n đ đ u tư đư c xác đ nh c th v i s th a thu n c a B qu n lý ngành. + Các d án phát sinh ngoài danh m c c a Ph l c kèm theo ch đư c tri n khai các bư c đ u tư sau khi có ý ki n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph . 4. V ngu n v n đ u tư: Huy đ ng t i đa các ngu n v n trong và ngoài nư c bao g m v n tín d ng, trái phi u công trình, v n t có, v n c ph n, v n góp liên doanh, ... đ đ u tư xi măng. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia đ u tư xi măng, k c đ u tư nư c ngoài theo hình th c liên doanh ho c c ph n. Nhà nư c có h tr thích h p đ i v i nh ng d án phát tri n xi măng vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đ a bàn khó khăn thông qua các cơ ch , chính sách hi n hành. 5. V ph i h p liên ngành: K t h p hài hoà, đ ng b gi a s n xu t và tiêu th , gi a các ngành và các lĩnh v c liên quan như : cơ khí, giao thông v n t i, tài nguyên môi trư ng, khoa h c công ngh , giáo d c đào t o, xây d ng h t ng..., đ đáp ng t t nh t cho phát tri n ngành công nghi p xi măng, đ ng th i t o đi u ki n đ các ngành khác cùng phát tri n. Phát tri n ngành công nghi p xi măng ph i g n v i chương trình cơ khí tr ng đi m c a Chính ph . Huy đ ng t i đa năng l c c a các ngành cơ khí, luy n kim, tin h c, t đ ng hoá.... trong nghiên c u, thi t k , ch t o
  5. thi t b , công ngh và ph tùng thay th cho ngành công nghi p xi măng đ tăng nhanh t l thi t b ch t o trong nư c. Chính ph h tr vi c mua công ngh đ thi t k ch t o thi t b máy móc cho ngành xi măng thay th d n thi t b nh p kh u. T p h p các ngu n l c đ nhanh chóng làm ch đư c các khâu thi t k , ch t o, l p đ t, v n hành các dây chuy n s n xu t xi măng có công su t đ n 2.500 t n clanhke/ngày theo công ngh hi n đ i, ch m nh t vào năm 2007. Đ i v i các d án xi măng l n, t l s d ng hàng hoá, thi t b gia công ch t o trong nư c c n đ t m c 60% v tr ng lư ng và 25 - 30% v giá tr . Khuy n khích các doanh nghi p có đ đi u ki n v năng l c k thu t và tài chính nh n t ng th u các d án xi măng. Đi u 2. T ch c th c hi n: 1. B Xây d ng ch u trách nhi m: - Xây d ng k ho ch 5 năm đ tri n khai th c hi n đ u tư phát tri n ngành xi măng đáp ng nhu c u th trư ng và m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c theo quy ho ch đi u ch nh này. - Qu n lý và ch đ o tri n khai th c hi n theo quy ho ch đi u ch nh đã đư c phê duy t. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u hoàn thi n cơ ch , chính sách và có bi n pháp c th đ đ y nhanh ti n đ đ u tư các d án xi măng. - Xây d ng k ho ch c th và ch đ o th c hi n đ t ng bư c làm ch các khâu thi t k , ch t o, l p đ t, v n hành các dây chuy n s n xu t xi măng. - Ch trì, ph i h p v i B Công nghi p ch đ o th c hi n chương trình ch t o thi t b đ ng b cho các dây chuy n s n xu t xi măng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p v i B Xây d ng l p k ho ch kh o sát, thăm dò đánh giá tr lư ng nguyên li u s n xu t xi măng m t cách đ y đ , k p th i đ đáp ng yêu c u phát tri n theo quy ho ch; nghiên c u b sung, s a đ i các quy đ nh nh m đơn gi n hoá các th t c c p gi y phép thăm dò và gi y phép khai thác m ; ph i h p v i B Xây d ng và U ban nhân dân các t nh có bi n pháp ch n ch nh và qu n lý ch t ch vi c khai thác tài nguyên đá vôi đ ch t lư ng cho s n xu t xi măng. T ng bư c đưa vi c khai thác tài nguyên theo quy ho ch nh m s d ng ti t ki m và có hi u qu , b o v môi trư ng sinh thái ph c v phát tri n b n v ng. 3. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p t c nghiên c u, hoàn thi n cơ ch h tr v n có hi u qu cho đ u tư phát tri n xi măng. 4. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Xây d ng tính toán và l p phương án phát tri n giao thông v n t i đ ng b bao g m: phương ti n v n t i chuyên dùng và thông d ng, phương ti n b c x p, h th ng c ng sông, c ng bi n, h th ng đư ng s t, đư ng b , v trí các tr m trung chuy n, tr m phân ph i nh m đáp ng phát tri n công nghi p xi măng theo quy ho ch. 5. B Giáo d c và Đào t o ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i l p chương trình và ch đ o t ch c đào t o đ i ngũ k sư, cán b qu n lý, tư v n thi t k , công nhân k thu t và cán b trên đ i h c đ đáp ng nhu c u phát tri n công nghi p xi măng. 6. B Khoa h c và Công ngh , B Xây d ng l p phương án đ y m nh ho t đ ng khoa h c công ngh trong lĩnh v c s n xu t xi măng theo hư ng: ti p thu, ng d ng công ngh và k thu t tiên ti n c a th gi i, nâng cao năng l c và trang thi t b c a các cơ s nghiên c u, ti p nh n và chuy n giao công ngh ; ng d ng công ngh t n d ng nhi t khí th i đ s n xu t
  6. đi n trong các nhà máy xi măng; nghiên c u ng d ng công ngh x lý và s d ng ph th i làm nguyên, nhiên li u, ph gia cho xi măng đ đ n năm 2007 có nh ng k t qu đ u tiên trong vi c s d ng ph th i làm nhiên li u. 7. T ng công ty Xi măng Vi t Nam th c hi n đúng chương trình s p x p các doanh nghi p thành viên đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t; hoàn ch nh đ án chuy n sang ho t đ ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, làm nòng c t đ hình thành T p đoàn công nghi p xi măng Vi t Nam, ti p t c gi vai trò ch đ o trong vi c bình n th trư ng xi măng trong c nư c. Đi u 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng c a đ a phương phù h p v i quy ho ch phát tri n công nghi p xi măng; ph i h p v i B Xây d ng ch đ o vi c tri n khai th c hi n đ u tư các d án xi măng trên đ a bàn theo quy đ nh hi n hành v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và các n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 164/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph , có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng công ty Xi măng Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) PH L C D KI N TI N ĐHUY Đ NG S N LƯ NG C A CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG HI N CÓ, ĐANG VÀ S Đ U TƯ XÂY D NG (1.000 T N) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 108/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên nhà Đa Công T ng Ti n V n 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 máy đi m su t công đ đ u tư hi n su t (tr.USD) t i A Các nhà 18060 18060 15800 17600 18550 18700 18700 18400 18400 17800 máy hi n có 1 XM H i H i 400 400 400 400 400 Phòng Phòng 2 XM Hoàng H i 2300 2300 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 Th ch Dương 3 XM Bút Hà 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Sơn Nam 4 XM B m Thanh 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1300 Sơn Hóa
  7. TT Tên nhà Đa Công T ng Ti n V n 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 máy đi m su t công đ đ u tư hi n su t (tr.USD) t i 5 XM Hoàng Ngh 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Mai An 6 XM Hà TP 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200 1200 1200 Tiên 1 + 2 HCM, Kiên Giang 7 XM Chin H i 1400 1400 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 Fon Phòng 8 XM Nghi Thanh 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 Sơn Hóa 9 XM TT. 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 Luksvasi Hu 10 XM Holcim Kiên 1760 1760 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Giang 11 XM Tam Ninh 1400 1400 100 800 1200 1400 1400 1400 1400 1400 Đi p Bình 12 XM Phúc H i 1800 1800 1000 1500 1800 1800 1800 1800 1800 Sơn Dương 13 XM H u Phú 250 250 50 1500 200 250 250 250 250 250 Ngh Th B Các nhà 30250 3774,15 400 1600 3100 8500 16700 21500 25800 máy đang xây d ng 14 XM H i H i 1400 02- 198,47 200 800 1100 1400 1400 1400 1400 Phòng m i Phòng 05 15 XM Sông Qu ng 1400 02- 201,19 200 800 1000 1100 1200 1300 1400 Gianh Bình 05 16 XM Thăng Qu ng 2300 03- 346,57 500 800 1000 Long Ninh 08 17 XM Sông Phú 900 04- 83 300 500 600 700 800 Thao Th 06 18 XM Yên Yên 900 04- 80 300 600 600 700 800 Bình Bái 06 19 XM Bình Bình 2000 03- 309 500 1200 1500 1800 Phư c Phư c 07 20 XM Thái Thái 1400 02- 185 200 700 1000 1200 1400 Nguyên Nguyên 07 21 XM H i 1400 04- 161 200 1000 1400 1400 1400 Chinfon Phòng 07 HP-2 22 XM Hoàng H i 1400 04- 128 500 800 1200 1400 Th ch 3 Dương 08 23 XM C m Qu ng 2300 03- 311,3 100 800 1200 1800 Ph Ninh 08 24 XM H Qu ng 2000 03- 265,6 500 1000 1400 Long Ninh 08 25 XM Sơn La Sơn La 900 05- 80 300 500 600 700 08
  8. TT Tên nhà Đa Công T ng Ti n V n 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 máy đi m su t công đ đ u tư hi n su t (tr.USD) t i 26 XM Tây Tây 1400 04- 162 200 700 1000 1200 Ninh Ninh 08 27 XM Bút Hà 1400 04- 185 200 800 1000 1200 Sơn 2 Nam 08 28 XM B m Thanh 2000 04- 263 200 1000 1200 1500 Sơn MR Hóa 08 29 XM Nghi Thanh 2150 05- 247 200 1000 1500 2000 Sơn - 2 Hóa 08 30 XM Tràng Tuyên 900 06- 80 100 500 700 An Quang 08 31 XM M Hà Tây 1400 04- 161 200 800 1100 1400 Đ c 08 32 XM Hà Kiên 1400 04- 215,02 500 1000 1200 1400 Tiên 2 - 2 Giang 08 33 XM TT Hu 400 05- 32 200 300 400 400 Luksvaxi 08 MR 34 XM Đ ng L ng 900 05- 80 100 500 600 700 Bành Sơn 08 C Các nhà 8796,2 846,2 150 1250 3250 5050 6450 máy s đ u tư 35 XM Hoàng Hà 350 05- 28 50 150 200 250 300 Long Nam 07 36 XM Sơn Tuyên 350 04- 28 50 150 200 250 300 Dương Quang 07 37 XM Thanh Hà 350 05- 28 50 150 200 250 300 Liêm Nam 07 38 XM Ninh 900 05- 72 200 400 600 700 VinaKansai Bình 08 39 XM Trung Hòa 900 06- 72 50 300 500 Sơn Bình 09 40 XM Đ ng TT. 1400 05- 200 100 800 1200 Lâm Hu 09 41 XXM Đô Ngh 900 05- 80 200 500 600 700 Lương An 08 42 XM Th nh Qu ng 1400 04- 226,2 200 1000 1200 1400 M Nam 08 43 XM Liên H i 350 05- 28 50 150 200 250 Khê Phòng 08 44 XM Lâm Phú 350 05- 28 50 150 200 300 Thao Th 08 45 XM Quang H i 350 05- 28 50 150 200 250 Minh Phòng 08 46 XM Lai Lai 350 06- 28 50 150 200 250 Châu Châu 08 D Xi măng lò 4031 8484 456 2217 4312 4517 4935 5775 6490 6810 1700 đ ng
  9. TT Tên nhà Đa Công T ng Ti n V n 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 máy đi m su t công đ đ u tư hi n su t (tr.USD) t i D1 Các nhà 2087 6540 456 2217 2417 2532 2920 3775 4520 5170 5780 máy đã có k ho ch chuy n đ i (20) 47 XM Ki n Hà 85 120 03- 3 100 120 120 120 120 120 120 120 Khê Nam 05 48 XM X77 Hà 88 120 04- 3 100 120 120 120 120 120 120 120 Nam 05 49 XM La Thái 132 250 03- 20 170 250 250 250 250 250 250 250 Hiên Nguyên 05 50 XM Tuyên Tuyên 120 250 04- 15 150 150 150 200 250 250 250 250 Quang Quang 06 51 XM Lam Qu ng 160 350 04- 28 150 150 250 300 350 350 350 350 Th ch Ninh 06 52 XM Hà Kiên 82 450 05- 36 82 82 82 200 350 400 450 450 Tiên - Kiên Giang 07 Giang 53 XM Long TT. 82 350 05- 28 140 140 140 200 250 300 350 350 Th Hu 07 54 XXM Qu ng 82 350 05- 28 85 85 85 85 200 250 300 350 Qu ng Tr Tr 07 55 XM X18 Hòa 100 350 05- 28 100 100 100 100 200 250 300 350 Bình 08 56 XXM Yên Yên 150 350 05- 15 110 150 150 200 250 280 300 320 Bái Bái 07 57 XM Sông Gia Lai 82 350 06- 28 80 85 85 85 85 150 200 250 Đà Yaly 09 58 XM 12/9 Ngh 88 350 06- 28 100 100 100 100 200 250 300 350 Anh Sơn An 08 59 XM Sài Hà Tây 120 350 06- 28 150 150 150 150 200 250 280 320 Sơn 08 60 XM Sông Hòa 82 350 06- 28 100 100 100 100 100 200 250 300 Đà Bình 08 61 XM Thành H i 88 350 06- 28 90 90 90 90 120 150 200 250 Công Dương 08 62 XM Tân H i 80 450 05- 25 80 80 150 250 300 350 400 420 Phú Xuân Phòng 07 63 XXM Phú 142 350 05- 25 150 150 150 200 250 280 300 320 Thanh Ba Th 07 64 XM Lào Lào Cai 100 350 06- 20 80 90 100 100 150 200 250 280 Cai 08 65 XM H Ninh 142 350 07- 22 120 140 140 140 140 150 200 250 Dư ng Bình 09 66 XM 19/5 Ngh 82 350 07- 20 80 85 90 90 90 120 150 200 QK4 An 09 D2 Các nhà 1944 1944 1895 1985 2015 2000 1970 1640 1320 máy chưa có k ho ch
  10. TT Tên nhà Đa Công T ng Ti n V n 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 máy đi m su t công đ đ u tư hi n su t (tr.USD) t i chuy n đ i (34) C NG 22091 65590 5076,35 18017 22312 24667 26885 34225 44840 51760 57150 TOÀN QU C E Các d án ti m năng 1 XM Sông Qu ng Gianh 2 Bình 2 XM Tây Thanh Thanh Hóa Hóa 3 XM Đi n Đi n Biên Biên 4 XM B ch Hà Đ ng Nam 5 XM Nam TT. Đông Hu 6 XM B c B c K n K n 7 XM Hà Hà Tĩnh Tĩnh 8 XM Bình Bình Phư c 2 Phư c 9 XM Thăng Qu ng Long 2 Ninh 10 XM H Qu ng Long 2 Ninh 11 XM Đô Ngh Lương - 2 An 12 XM Duyên Ninh Hà Bình 13 XXM Ninh Hư ng Bình Dương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản