intTypePromotion=1

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
66
lượt xem
6
download

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH

 1. B K HO CH Đ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 1088/QĐ-BKH Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CÁC M U VĂN B N TH C HI N TH T C Đ U TƯ T I VI T NAM B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 v đăng ký kinh doanh; Căn c Ngh đ nh s 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy đ nh v vi c đăng ký l i, chuy n đ i và đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và Đ u tư; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đ u tư nư c ngoài và V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này m u các văn b n th c hi n th t c đ u tư t i Vi t Nam. Đi u 2. M u các văn b n th c hi n th t c đ u tư t i Vi t Nam đư c áp d ng th ng nh t trên ph m vi toàn qu c. Gi y ch ng nh n đ u tư đư c in trên kh A4, có hình hoa văn do B K ho ch và Đ u tư phát hành. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG V H ng Phúc PH L C S TT Danh m c M u văn b n Ký hi u PH L CI I. M u văn b n quy đ nh cho nhà đ u tư (t I-1 đ n I-16) a) M u văn b n áp d ng chung cho đ u tư trong nư c và đ u tư nư c ngoài B n đăng ký/đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư 1 Ph l c I-1 (đ i v i trư ng h p không g n v i thành l p doanh nghi p/ho c Chi nhánh)
 2. B n đăng ký/đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư 2 Ph l c I-2 (đ i v i trư ng h p g n v i thành l p Chi nhánh) B n đăng ký/đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư 3 Ph l c I-3 (đ i v i trư ng h p g n v i thành l p doanh nghi p) B n đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư 4 (đ i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n đ u tư không g n v i thành l p doanh Ph l c I-4 nghi p/ho c Chi nhánh) B n đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư 5 Ph l c I-5 (đ i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n đ u tư g n v i thành l p Chi nhánh) B n đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư 6 Ph l c I-6 (đ i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n đ u tư g n v i thành l p doanh nghi p) B n đăng ký đi u ch nh n i dung đăng ký kinh doanh 7 (đ i v i trư ng h p ch đi u ch nh n i dung đăng ký kinh doanh/ho c đăng Ph l c I-7 ký ho t đ ng c a Chi nhánh trong Gi y ch ng nh n đ u tư) Danh sách thành viên Công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên 8 Ph l c I-8 tr lên 9 Danh sách c đông sáng l p Công ty c ph n Ph l c I-9 10 Danh sách thành viên sáng l p Công ty h p danh Ph l c I-10 b) M u văn b n ch áp d ng đ i v i đ u tư trong nư c B n đăng ký d án đ u tư 11 (đ i v i trư ng h p d án đ u tư trong nư c không c p Gi y ch ng nh n đ u Ph l c I-11 tư) B n đăng ký đi u ch nh d án đ u tư 12 (đ i v i trư ng h p đi u ch nh d án đ u tư trong nư c không c p Gi y Ph l c I-12 ch ng nh n đ u tư đi u ch nh) c) M u văn b n ch áp d ng đ i v i đ u tư nư c ngoài B n đăng ký l i doanh nghi p và d án đ u tư 13 (đ i v i trư ng h p đăng ký l i c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài Ph l c I-13 đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006) B n đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư (đ i v i trư ng h p đ i Gi y ch ng nh n đ u tư c a các bên tham gia 14 Ph l c I-14 h p đ ng h p tác kinh doanh đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006) B n đăng ký chuy n đ i lo i hình doanh nghi p 15 (đ i v i trư ng h p chuy n đ i lo i hình doanh nghi p c a doanh nghi p có Ph l c I-15 v n đ u tư nư c ngoài đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006) B n đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y phép đ u tư 16 (đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p Ph l c I-16 đ ng h p tác kinh doanh đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006 chưa đăng ký l i và không đăng ký l i) II. M u Gi y ch ng nh n đ u tư PH L C II
 3. (t II-1 đ n II-5) Gi y ch ng nh n đ u tư 17 (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư không g n v i thành l p doanh Ph l c II-1 nghi p/ho c Chi nhánh) Gi y ch ng nh n đ u tư (đ ng th i là Gi y ch ng nh n đăng ký ho t 18 đ ng c a Chi nhánh) Ph l c II-2 (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư g n v i thành l p Chi nhánh) Gi y ch ng nh n đ u tư (đ ng th i là Gi y ch ng nh n đăng ký kinh 19 doanh) Ph l c II-3 (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư g n v i thành l p doanh nghi p) Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh 20 (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư không g n v i thành l p doanh Ph l c II-4 nghi p/ho c Chi nhánh) Gi y ch ng nh n đi u ch nh Gi y phép đ u tư 21 (c p cho trư ng h p doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên Ph l c II-5 tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006 chưa đăng ký l i và không đăng ký l i) III. Mã các t nh PH L C III PH L C IV IV. Hư ng d n cách ghi (t IV-1 đ n IV-3) 1 Hư ng d n cách ghi các m u văn b n quy đ nh cho nhà đ u tư Ph l c IV-1 Hư ng d n và quy đ nh cách ghi các m u Gi y ch ng nh n đ u tư, Gi y 2 ch ng nh n đ u tư đi u ch nh, Gi y ch ng nh n đi u ch nh Gi y phép đ u Ph l c IV-2 tư. 3 Quy đ nh phông ch và th th c Ph l c IV-3 PH L C I-1 B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ đ i v i trư ng h p không g n v i thành l p doanh nghi p/ho c Chi nhánh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư : Đăng ký th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu, quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư d ki n đ th c hi n d án:
 4. [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: 8. Nhà đ u tư cam k t: a) V tính chính xác c a n i dung c a h sơ đ u tư; b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-2 B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ (đ i v i trư ng h p g n v i thành l p Chi nhánh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh đ th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: I. N i dung đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh: [03] 1. Tên Chi nhánh: [04] 2. Đ a ch : [07] 3. Ngư i đ ng đ u Chi nhánh: [08] 4. Ngành, ngh kinh doanh: II. N i dung d án đ u tư: [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ;Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đ u tư;
 5. 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-3-3 B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯtư (đ i v i trư ng h p g n v i thành l p doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đăng ký thành l p t ch c kinh t đ th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: I. N i dung đăng ký thành l p doanh nghi p: [03] 1. Tên doanh nghi p: [04] 2. Đ a ch tr s chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có) [06] 3. Lo i hình doanh nghi p đăng ký thành l p: [07] 4. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: [08] 5. Ngành, ngh kinh doanh: [09] 6. V n c a doanh nghi p: [10] 7. V n pháp đ nh: II. N i dung d án đ u tư: [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ;Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đ u tư; 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư
 6. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: Ph l c I-4 B n đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư (đ i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n đ u tư không g n v i thành l p doanh nghi p/ho c Chi nhánh C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư (s , ngày c p, nơi c p) v i n i dung sau: (Ghi n i dung đã quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư và n i dung đ ngh đi u ch nh n u có trong các m c dư i đây) [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: 8. Nhà đ u tư cam k t: a) V tính chính xác c a n i dung h sơ đi u ch nh; b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-5-5 B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y CH NG NH N Đ U TƯtư (đ i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n đ u tư g n v i thành l p Chi nhánh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
 7. B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư (s , ngày c p, nơi c p) v i n i dung sau: (Ghi n i dung đã quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư và n i dung đ ngh đi u ch nh n u có trong các m c dư i đây) I. Đăng ký đi u ch nh n i dung ho t đ ng c a Chi nhánh [03] 1. Tên Chi nhánh: [04] 2. Đ a ch : [07] 3. Ngư i đ ng đ u Chi nhánh: [08] 4. Ngành, ngh kinh doanh: II. Đi u ch nh n i dung d án đ u tư [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đi u ch nh; 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-6-6 B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y CH NG NH N Đ U TƯtư (đ i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n đ u tư g n v i thành l p doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư:
 8. Đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y ch ng nh n đ u tư (s , ngày c p, nơi c p) v i n i dung sau: (Ghi n i dung đã quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư và n i dung đ ngh đi u ch nh n u có trong các m c dư i đây) I. Đăng ký đi u ch nh n i dung kinh doanh [03] 1. Tên doanh nghi p: [04] 2. Đ a ch tr s chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có): [06] 3. Lo i hình doanh nghi p: [07] 4. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: [08] 5. Ngành, ngh kinh doanh: [09] 6. V n c a doanh nghi p: [10] 7. V n pháp đ nh: II. Đi u ch nh n i dung d án đ u tư [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đi u ch nh; 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo:
 9. PH L C I-7-7 B N ĐĂNG KÝ ĐI U CH NH N I DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH (đ i v i trư ng h p ch đi u ch nh n i dung đăng ký kinh doanh/ho c đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh trong Gi y ch ng nh n đ u tư) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ THAY Đ I N I DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/ho c ĐĂNG KÝ HO T Đ NG C A CHI NHÁNH [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đăng ký đi u ch nh n i dung đăng ký kinh doanh /ho c đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh trong Gi y ch ng nh n đ u tư (s , ngày c p, nơi c p) v i n i dung sau: (Ghi n i dung đã quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u tư và n i dung đ ngh đi u ch nh n u có trong các m c dư i đây. Đ i v i trư ng h p đăng ký ho t đ ng Chi nhánh thì không c n khai m c 3, 6 và 7 dư i đây và thay t “doanh nghi p” b ng t “ Chi nhánh”) [03] 1. Tên doanh nghi p: [04] 2. Đ a ch tr s chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có) [06] 3. Lo i hình doanh nghi p: [07] 4. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p/ho c ngư i đ ng đ u Chi nhánh: [08] 5. Ngành, ngh kinh doanh: [09] 6. V n c a doanh nghi p: [10] 7. V n pháp đ nh: 8. Nhà đ u tư cam k t: a) V tính chính xác c a n i dung h sơ đi u ch nh; b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-8 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Đ I V I CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N CÓ T HAI THÀNH VIÊN TR LÊN Tên V n góp S Quy t đ nh Ch ký thành viên Đ a ch T ng giá tr Phương th c Th i đi m Ghi chú TT thành l p c a thành viên sáng l p v n góp góp v n góp v n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... Đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (Ký và ghi rõ h tên)
 10. Ghi chú: C t (2) Thành viên là cá nhân : H và tên/ngày sinh/Gi i tính /Qu c t ch C t (3) Đ a ch : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký h kh u thư ng trú Đ i v i thành viên là t ch : đ a ch tr s chính C t (4) Đ i v i thành viên sáng l p là cá nhân: S , ngày, nơi c p Ch ng minh nhân dân, H chi u ho c gi y t ch ng th c cá nhân Đ i v i thành viên sáng l p là pháp nhân: Quy t đ nh thành l p, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c tài li u tương đương khác C t (6) Phương th c góp v n: li t kê tên lo i tài s n góp v n; s lư ng t ng lo i tài s n góp v n; giá tr còn l i c a t ng lo i tài s n góp v n; th i đi m góp v n c a t ng lo i tài s n. PH L C I-9 DANH SÁCH C ĐÔNG SÁNG L P Đ I CÔNG TY C PH N V n góp Tên T ng s Lo i c ph n Ch ký Quy t đ nh C đông c ph n Ph thông ..... S TT Đ a ch thành l p Th i đi m c a c đông sáng l p Giá S S S góp v n sáng l p Giá tr Giá tr lư ng lư ng lư ng tr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... Đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: C t (2) C đông sáng l p là cá nhân: H và tên/ngày sinh/Gi i tính /Qu c t ch C t (3) Đ a ch : C đông sáng l p là cá nhân : Nơi đăng ký h kh u thư ng trú C đông sáng l p là pháp nhân: đ a ch tr s chính C t (4) Đ i v i c đông sáng l p là cá nhân: S , ngày, nơi c p Ch ng minh nhân dân, H chi u ho c gi y t ch ng th c cá nhân Đ i v i c đông sáng l p là pháp nhân: Quy t đ nh thành l p, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c tài li u tương đương khác
 11. PH L C I-10 DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG L P Đ I V I CÔNG TY H P DANH Ngh nghi p, V n góp S Tên Quy t đ nh trình đ chuyên Ch ký c a Đ a ch T ng giá tr Ph n Th i đi m Ghi chú TT thành viên thành l p môn c a thành thành viên viên h p danh v n góp v n góp góp v n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... Đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: C t (2) Thành viên là cá nhân : H và tên/ngày sinh/Gi i tính /Qu c t ch C t (3) Đ a ch : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký h kh u thư ng trú Đ i v i thành viên là t ch : đ a ch tr s chính C t (4) Đ i v i thành viên sáng l p là cá nhân: S , ngày, nơi c p Ch ng minh nhân dân, H chi u ho c gi y t ch ng th c cá nhân Đ i v i thành viên sáng l p là pháp nhân: Quy t đ nh thành l p, Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c tài li u tương đương khác C t (6) Phương th c góp v n: li t kê tên lo i tài s n góp v n; s lư ng t ng lo i tài s n góp v n; giá tr còn l i c a t ng lo i tài s n góp v n; th i đi m góp v n c a t ng lo i tài s n.
 12. PH L C I-11 B N ĐĂNG KÝ D ÁN Đ U TƯtư (đ i v i trư ng h p d án đ u tư trong nư c không c p Gi y ch ng nh n đ u tư) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ D ÁN Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư : Đăng ký th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu, quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư d ki n đ th c hi n d án: [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [18] 6. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: 7. Nhà đ u tư cam k t: a) V tính chính xác c a n i dung đăng ký đ u tư; b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ PH L C I-12 B N ĐĂNG KÝ ĐI U CH NH D ÁN Đ U TƯtư (đ i v i trư ng h p đi u ch nh d án đ u tư trong nư c không c p Gi y ch ng nh n đ u tư đi u ch nh) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ ĐI U CH NH D ÁN Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư : Đăng ký đi u ch nh d án đ u tư đã đăng ký ngày..... v i n i dung sau: (Ghi n i dung đã đăng ký và n i dung đ ngh đi u ch nh trong các m c dư i đây) [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu, quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [18] 6. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: 7. Nhà đ u tư cam k t: a) V tính chính xác c a n i dung đăng ký đi u ch nh d án đ u tư; b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ
 13. PH L C I-13 B N ĐĂNG KÝ L I DOANH NGHI P VÀ D ÁN Đ U TƯ (đ i v i trư ng h p đăng ký l i c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ L I DOANH NGHI P VÀ D ÁN Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đang th c hi n d án đ u tư theo Gi y phép đ u tư (s , ngày, nơi c p) Đăng ký l i doanh nghi p và d án đ u tư v i n i dung sau: (Ghi n i dung liên quan quy đ nh t i Gi y phép đ u tư, các Gi y phép đi u ch nh đã c p ho c các đ ngh đi u ch nh, b sung n u có trong các m c dư i đây) I. N i dung đăng ký l i doanh nghi p [03] 1. Tên doanh nghi p: [04] 2. Đ a ch tr s chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có) [06] 3. Lo i hình doanh nghi p: [07] 4. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: [08] 5. Ngành, ngh kinh doanh: [09] 6. V n c a doanh nghi p: [10] 7. V n pháp đ nh: II. N i dung d án đ u tư: [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng c a d án: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Các nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đăng ký l i doanh nghi p và d án đ u tư; 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-14 B N ĐĂNG KÝ Đ I GI Y CH NG NH N Đ U TƯ (đ i v i trư ng h p đ i Gi y ch ng nh n đ u tư c a các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
 14. B N ĐĂNG KÝ Đ I GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Các Bên h p doanh : Đang th c hi n d án đ u tư….. theo Gi y phép đ u tư (s , ngày, nơi c p) Đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư v i n i dung sau: (Ghi n i dung liên quan quy đ nh t i Gi y phép đ u tư, các Gi y phép đi u ch nh đã c p ho c các đ ngh đi u ch nh, b sung n u có trong các m c dư i đây) [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng c a d án: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [19] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: 8. Các nhà đ u tư cam k t: a) V tính chính xác c a n i dung h sơ đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư; b) Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-15 B N ĐĂNG KÝ CHUY N Đ I LO I HÌNH DOANH NGHI P (đ i v i trư ng h p chuy n đ i lo i hình doanh nghi p c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ CHUY N Đ I LO I HÌNH DOANH NGHI P [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đang th c hi n d án đ u tư…….theo Gi y phép đ u tư (s , ngày, nơi c p) Đăng ký chuy n đ i lo i hình doanh nghi p v i n i dung sau: (Ghi n i dung liên quan quy đ nh t i Gi y phép đ u tư, các Gi y phép đi u ch nh đã c p ho c các đ ngh đi u ch nh, b sung n u có trong các m c dư i đây) I. Đăng ký chuy n đ i doanh nghi p [03] 1. Tên doanh nghi p: [04] 2. Đ a ch tr s chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có) [06] 3. Lo i hình doanh nghi p đăng ký chuy n đ i: [07] 4. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: [08] 5. Ngành, ngh kinh doanh:
 15. [09] 6. V n c a doanh nghi p: [10] 7. V n pháp đ nh: II. Đăng ký l i d án đ u tư [11] 1. Tên d án đ u tư: [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Các nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đăng ký chuy n đ i lo i hình doanh nghi p; 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y ch ng nh n đ u tư. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: PH L C I-16 B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y PHÉP Đ U TƯ (đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đư c c p Gi y phép đ u tư trư c ngày 01/7/2006 chưa đăng ký l i và không đăng ký l i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B N ĐĂNG KÝ/Đ NGH ĐI U CH NH GI Y PHÉP Đ U TƯ [01] Kính g i: [02] Nhà đ u tư: Đăng ký/đ ngh đi u ch nh Gi y phép đ u tư (s , ngày, nơi c p) v i n i dung sau: (Ghi n i dung liên quan quy đ nh t i Gi y phép đ u tư, các Gi y phép đi u ch nh đã c p ho c các đ ngh đi u ch nh, b sung n u có trong các m c dư i đây) I. Đi u ch nh n i dung đăng ký kinh doanh [03] 1. Tên doanh nghi p: [04] 2. Đ a ch tr s chính: [05] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n (n u có): [06] 3. Lo i hình doanh nghi p: [07] 4. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: [09] 5. V n c a doanh nghi p: II. Đi u ch nh n i dung d án đ u tư [11] 1. Tên d án đ u tư:
 16. PH L C II-1-1 GI Y CH NG NH N Đ U TƯTƯ (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư không g n v i thành l p doanh nghi p /ho c Chi nhánh) [12] 2. Đ a đi m th c hi n d án: ; Di n tích đ t d ki n s d ng: [13] 3. M c tiêu và quy mô c a d án: [14] 4. V n đ u tư th c hi n d án: [15] Trong đó: V n góp đ th c hi n d án [16] 5. Th i h n ho t đ ng: [17] 6. Ti n đ th c hi n d án: [18] 7. Ki n ngh đư c hư ng ưu đãi đ u tư: III. Nhà đ u tư cam k t: 1. V tính chính xác c a n i dung h sơ đi u ch nh Gi y phép đ u tư; 2. Ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và các quy đ nh c a Gi y phép đ u tư và Gi y ch ng nh n đi u ch nh Gi y phép đ u tư. ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... [19] NHÀ Đ U TƯ [20] H sơ kèm theo: [G-01] CƠ QUAN C P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GI Y CH NG NH N Đ U TƯ Đ cl p-T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-02] S : Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy đ nh vi c đăng ký l i, chuy n đ i và đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u tư (ghi đ i v i trư ng h p đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư) [G-20.1] Căn c .... [G-01.1] Căn c …. quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a ... ; Căn c b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư và h sơ kèm theo do ..... n p ngày ..... và h sơ b sung n p ngày.... (n u có) [G-01.2] CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-05] Ch ng nh n : [G-06] Đ i di n b i : Th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: [G-14] Đi u 1: Tên d án đ u tư : [G-15] Đi u 2: M c tiêu và quy mô c a d án [G-16] Đi u 3: Đ a đi m th c hi n d án ; Di n tích đ t s d ng [G-17] Đi u 4: T ng v n đ u tư:
 17. PH L C II-2-2 GI Y CH NG NH N Đ U TƯTƯ (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư g n v i thành l p Chi nhánh) [G-18] Trong đó, v n góp đ th c hi n d án: Đi u 5: Th i h n th c hi n d án là .... , k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. [G-19] Đi u 6: Ti n đ th c hi n d án là: [G-20] Đi u 7: Các ưu đãi đ i v i d án Đi u 8: Gi y ch ng nh n đ u tư đư c l p thành (vi t b ng s và ch ) b n g c; m i nhà đ u tư đư c c p 01 b n và 01 b n lưu t i Cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư. [G-21] TH TRƯ NG CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-01] CƠ QUAN C P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GI Y CH NG NH N Đ U TƯ Đ cl p-T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-02] S : Ch ng nh n l n đ u : ngày ........ tháng ........ năm ..... Ch ng nh n thay đ i l n th : .... ngày ........ tháng ........ năm ..... Ch ng nh n thay đ i l n th : .... ngày ........ tháng ........ năm ..... Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư ; Căn c Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 v đăng ký kinh doanh; [G-20.1] Căn c ... [G-01.1] Căn c …. quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a ... ; Căn c b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư và h sơ kèm theo do ..... n p ngày ....., và h sơ b sung n p ngày.... (n u có) [G-01.2] CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-05] Ch ng nh n : [G-06] Đ i di n b i : Đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh và th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: Đi u 1: N i dung đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh: [G-07] 1. Tên Chi nhánh : [G-09] 3. Đ a ch : [G-11] 4. Ngành, ngh kinh doanh: [G-13] 6. Ngư i đ ng đ u Chi nhánh [G-22] Đi u 2: N i dung d án đ u tư
 18. [G-14] 1. Tên d án đ u tư : [G-15] 2. M c tiêu và quy mô c a d án [G-16] 3. Đ a đi m th c hi n d án ; Di n tích đ t s d ng [G-17] 4. T ng v n đ u tư: [G-18] Trong đó, v n góp đ th c hi n d án: 5. Th i h n ho t đ ng c a d án là .... , k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. [G-19] 6. Ti n đ th c hi n d án là [G-20] 7. Các ưu đãi đ i v i d án Đi u 3: Gi y ch ng nh n đ u tư đư c l p thành 02 (hai) b n g c; 01 b n c p cho doanh nghi p và 01 b n lưu t i Cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư. [G-21] TH TRƯ NG CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ
 19. PH L C II-3-3 GI Y CH NG NH N Đ U TƯTƯ (c p cho trư ng h p th c hi n d án đ u tư g n v i thành l p doanh nghi p) [G-01] CƠ QUAN C P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GI Y CH NG NH N Đ U TƯ Đ cl p-T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-03] S : Ch ng nh n l n đ u : ngày ........ tháng ........ năm ..... Ch ng nh n thay đ i l n th : .... ngày ........ tháng ........ năm ..... Ch ng nh n thay đ i l n th : .... ngày ........ tháng ........ năm ..... Căn c Lu t Đ u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đ u tư ; Căn c Ngh đ nh s 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy đ nh vi c đăng ký l i, chuy n đ i và đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u tư c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u tư (ghi đ i v i trư ng h p đăng ký l i, chuy n đ i lo i hình doanh nghi p) Căn c Ngh đ nh s 88/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 v đăng ký kinh doanh; [G-20.1] Căn c ... [G-01.1] Căn c …. quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a ... ; Căn c b n đ ngh c p Gi y ch ng nh n đ u tư và h sơ kèm theo do ..... n p ngày ....., và h sơ b sung n p ngày.... (n u có) [G-01.2] CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ [G-05] Ch ng nh n : [G-06] Đ i di n b i : Đăng ký thành l p doanh nghi p và th c hi n d án đ u tư v i n i dung sau: Đi u 1: N i dung đăng ký kinh doanh: [G-07] 1. Tên doanh nghi p : [G-08] 2. Lo i hình doanh nghi p: [G-09] 3. Đ a ch tr s chính: [G-10] Chi nhánh/Văn phòng đ i di n: (n u có) [G-11] 4. Ngành, ngh kinh doanh: [G-12] 5. V n: [G-13] 6. Ngư i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p [G-22] Đi u 2: N i dung d án đ u tư [G-14] 1. Tên d án đ u tư : [G-15] 2. M c tiêu và quy mô c a d án [G-16] 3. Đ a đi m th c hi n d án ; Di n tích đ t s d ng
 20. [G-17] 4. T ng v n đ u tư: [G-18] Trong đó, v n góp đ th c hi n d án: 5. Th i h n ho t đ ng c a d án là .... , k t ngày đư c c p Gi y ch ng nh n đ u tư. [G-19] 6. Ti n đ th c hi n d án là [G-20] 7. Các ưu đãi đ i v i d án Đi u 3: Gi y ch ng nh n đ u tư đư c l p thành 02 (hai) b n g c; 01 b n c p cho doanh nghi p và 01 b n lưu t i Cơ quan c p Gi y ch ng nh n đ u tư. [G-21] TH TRƯ NG CƠ QUAN C P GI Y CH NG NH N Đ U TƯ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản