Quyết định số 11/2000/QĐ-BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2000/QĐ-BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2000/QĐ-BNN-BVTV về việc đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2000/QĐ-BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 11/2000/Q -BNN-BVTV Hà N i, ngày 02 tháng 02 năm 2000 QUY T NNH V/V ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀ ĂNG KÝ B SUNG M T S LO I THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73 /CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát Tri n Nông Thôn; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/2/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/ CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph và hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m . QUY T Đ NH: i u 1: Cho ăng ký chính th c 11 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m : 06 lo i thu c tr sâu, 02 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng , 03 lo i thu c tr c . i u 2: Cho ăng ký b sung 33 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m : 17 lo i thu c tr sâu , 09 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 07 lo i thu c tr c . i u 3: Cho ăng ký c cách 01 lo i thu c tr chu t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng và 01 lo i thu c tr m i b o qu n g vào danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) . i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên . i u 5: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy nh này.
  2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân CÁC THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 11/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 2 tháng 2 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TÊN HO T TÊN M C ĐÍCH TÊN T CH C CH T ĐĂNG KÝ THƯƠNG XIN ĐĂNG CHÍNH TH C M I ĐĂNG KÝ KÝ CHÍNH TH C Thu c tr sâu 1 Acephate Mace 75 SP sâu cu n lá h i Map Pacific PTe Ltd lúa 2 Beta - Chix 2.5 EC sâu cu n lá h i ELF Atochem Agri Cypermethrin lúa 3 Emamectin Proclaim 1.9 sâu tơ h i b p Novartis VietNam ND c i Ltd 4 Malathion Malfic 50 EC sâu cu n lá h i Ficom organics Ltd lúa sâu khoang h il c 5 Methoxyfenozide Prodigy 23 F sâu khoang h i Rohm and Haas l c 6 Spinosad Success 25 SC sâu tơ h i b p Dow AgroSciences c i Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Thifluzamide Pulsor 23 F khô v n h i lúa Rohm and Haas 2 Sai ku zuo Xanthomix 20 b c lá h i lúa Cty thu c sâu - B (MBAMT) WP Qu c phòng Thu c tr c
  3. 1 Triclopyr Garlon 250 EC c h i cao su Dow AgroSciences butoxyethyl ester 2 Clomazone Command 36 c h i lúa FMC Int., USA ME 3 Trifluralin Triflurex 48 EC c h i u nành Agan Chemical Works Ltd CÁC THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 11/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày tháng năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng Tên t ch c TT xin ăng ký có trong danh ký ăng ký m c Thu c tr sâu 1. Chlorban 20 EC Chlorpyrifos - t tên - sâu United cu n lá h i lúa Phosphorus Ltd 2. Lancer 75 SP Acephate - sâu khoang h i United l c Phosphorus Ltd 3. Callous 500 EC Profenofos - t tên - sâu tơ Takeda Chem h ib pc i Ind Ltd 4. Padan 50 SP Cartap - i hàm lư ng Takeda Chem HC - sâu c thân Ind Ltd h i lúa - sâu c thân h i ngô 5. Mospilan 3 EC Acetamiprid - r p sáp h i cà Nippon Soda phê - b trĩ h i Co., Ltd dưa h u 6. Deltaguard 2.5 EC Deltamethrin - t tên - sâu Map Pacific cu n lá h i lúa PTe Ltd 7. Gaucho 70 WS Imidacloprid - i hàm lư ng Bayer Agritech HC - sâu h i trong Sài Gòn t tr ng ngô 8. Confidor 100 SL Imidacloprid - r p v y h i cà Bayer Agritech phê Sài Gòn 9. Bulldock 025 EC Beta - Cyfluthrin - sâu xanh h i Bayer Agritech bông Sài Gòn 10. TP - Pentin 15 EC Fenitrothion 10.5 - h n h p 3 ho t Công ty TNHH % + Fenvalerate ch t - tr r p h i Thành Phương 1.9 % + rau c i
  4. Cypermethrin 2.6 % 11. Carmethrin 10 EC Cypermethrin - i hàm lư ng Cty v t tư HC - sâu c qu KTNN C n Thơ táo 12. Neretox 95 WP , Nereistoxin - t tên - sâu c Cty VT. BVTV 18 SL thân h i lúa I 13. Ofatox 400 WP Fenitrothion 200 - i d ng - b trĩ Cty VT. BVTV g/kg + h i lúa - b xít h i I Trichlorfon 200 lúa g/kg 14. Cyperin 5 ME Cypermethrin - i d ng - sâu tơ Cty Thu c tr h ib pc i sâu Sài Gòn 15. Vibasu 5 H, 10 Diazinon - i hàm lư ng Công ty Thu c BR, 40 ND HC - 5 H tr sâu sát trùng Vi t c thân h i lúa - Nam 10 BR tr sâu xám h i rau - 40 ND tr : + sâu c thân h i lúa + r p sáp h i cam + sâu v bùa h i cam 16. Binhdan 95 WP Nereistoxin - sâu xanh h i u Jiangyin tương - r y xanh Jianglian h i bông - r y nâu Industry Trade h i lúa - sâu c Co., Ltd thân h i ngô - sâu c thân h i mía - sâu khoang h i l c 17. Difluent 10 WP Buprofezin - t tên - r y nâu Cty TNHH h i lúa Nông dư c i n Bàn Thu c tr b nh h i cây tr ng 1. Zoom 50 WP Carbendazim - t tên - khô v n United h i lúa Phosphorus Ltd 2. Rampart 35 SD Metalaxyl - t tên - ch t o United h i thu c lá Phosphorus Ltd 3. Folicur 250 EW Tebuconazole - lem lép h t h i Bayer Agritech lúa Sài Gòn 4. Binhtin 75 WP Tricyclazole - t tên - o ôn Jiangyin h i lúa Jianglian Industry Trade
  5. Co., Ltd 5. Starner 20 WP Oxolinic acid - th i nhũn h i b p Sumitomo c i Chem. Co., Ltd 6. Manage 5 WP Imibenconazole -r s th i u Hokko tương Chemical Industry Co., Ltd 7. Cantop M 43 SC Thiophanate - i d ng thu c - Cty v t tư Methyl khô v n h i lúa KTNN C n Thơ 8. Carben 50 SC Carbendazim - i d ng - khô C ty Thu c tr v n h i lúa sâu Ti n Giang 9. Vicarben - S 70 Carbendazim - i hàm lư ng Cty Thu c sát BTN ho t ch t - gi trùng Vi t Nam sương m i h i dưa chu t Thu c tr c 1. Spark 160 SC Glyphosate - c h i mía Monsanto Ltd Isopropylamine salt 2. RaftÒ 800 WG Oxadiargyl - i d ng thu c - Rhône - c h i lúa Poulenc AG 3. Whip’6.9 EC Fenoxaprop - P - - i hàm lư ng AgrEvo GmbH Ethyl ho t ch t - c h i lúa 4. Gly - Up 480 SL Glyphosate - t tên - c h i Jiangyin Isopropylamine cao su Jianglian salt Industry Trade Co., Ltd 5. Ridweed RP 41 SL Glyphosate - t tên - c h i Connel Bros Isopropylamine cao su Co., Ltd salt 6. Shoot 300 AS Glyphosate - i hàm lư ng Imaspro Isopropylamine HC - c h i cao su Resources Sdn salt Bhd Malaysia 7. Ally 20 DF Metsulfuron - c h i cao su Du Pont Far Methyl East Inc CÁC THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VÀ H N CH S D NG VI T NAM
  6. (Ban hành kèm theo quy t đ nh s /2000/ QĐ - BNN – BVTV ngày tháng năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) S Tên thương m i Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng ký Tên t ch c tt xin ăng ký có trong danh ăng ký m c Thu c tr chu t - trong danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam 1. CAT 0,25 WP Bromadiolone - t tên - chu t h i CtyTNHH cây tr ng ADC, t. C n Thơ Thu c tr m i - trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam 1. D u tr m i M - 4 Pentachloro - - t tên - ch ư c Cty Thu c sát 1.2 l ng phenyl 1 % + s d ng tr m i trùng Vi t Nam Fenvalerate 0.2 % trong b o qu n g . - s d ng h t s n phNm ã có s n (h t 2004).
Đồng bộ tài khoản