Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên U MInh Thượng tỉnh Kiên Giang thành vườn quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 11/2002/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C CHUY N H NG KHU B O T N THIÊN NHIÊN U MINH THƯ NG, T NH KIÊN GIANG THÀNH VƯ N QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 4022/BNN-KL ngày 24 tháng 12 năm 2001) c a U ban nhân dân t nh Kiên Giang (Công văn s 559/CV-UB ngày 04 tháng 12 năm 2001). QUY T NNH: i u 1. Phê duy t chuy n h ng Khu b o t n thiên nhiên U Minh Thư ng, thu c huy n An Minh và huy n Vĩnh Thu n t nh Kiên Giang thành Vư n qu c gia trong h th ng các khu r ng c d ng c a Vi t Nam. Tên g i c a Vư n qu c gia là: Vư n qu c gia U Minh Thư ng. i u 2. V trí, t a a lý và quy mô di n tích c a Vư n qu c gia U Minh Thư ng: 1. V trí a lý: Vư n qu c gia U Minh Thư ng bao g m ph m vi t ai c a xã An Minh B c, thu c huy n An Minh và xã Minh Thu n thu c huy n Vĩnh Thu n, t nh Kiên Giang. 2. T a a lý: - T 09031 n 09039 vĩ B c. - T 105003 n 105007 kinh ông. 3. Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: T ng di n tích là: 8.053 ha Trong ó g m:
  2. - Phân khu b o v nghiêm ng t: 7.838 ha - Phân khu ph c h i sinh thái k t h p b o t n di tích l ch s : 200 ha - Phân khu hành chính, d ch v : 15 ha Vùng m c a Vư n qu c gia U Minh Thư ng có di n tích 13.069 ha, bao b c xung quanh ph m vi c a Vư n qu c gia, là ph n di n tích n m gi a ê bao trong và ê bao ngoài. i u 3. M c tiêu, nhi m v c a Vư n qu c gia U Minh Thư ng: 1. B o t n m u chuNn qu c gia v h sinh thái r ng Tràm úng phèn trên t than bùn. ây là nơi duy nh t Vi t Nam có h sinh thái này, ng th i là m t vùng t ng p nư c quan tr ng và có giá tr trong vùng h lưu sông Mê Kông và ông Nam Châu Á. 2. B o t n s a d ng sinh h c c a h sinh thái r ng ng p nư c, c bi t là 8 loài chim nư c có t m quan tr ng toàn c u và các loài ng v t hoang dã c h u, quý hi m khác. 3. Góp ph n b o t n và tôn t o di tích l ch s c p qu c gia v Chi n khu cách m ng U Minh Thư ng trong hai th i kỳ kháng chi n ch ng Pháp và ch ng M . 4. Góp ph n duy trì s cân b ng sinh thái và gia tăng che ph r ng, m b o an ninh môi trư ng và s phát tri n b n v ng c a ng b ng sông C u Long, ng th i phát huy các giá tr c a h sinh thái r ng Tràm úng phèn ph c v công tác nghiên c u khoa h c, tham quan và du l ch sinh thái. i u 4. Giao U ban nhân dân t nh Kiên Giang tr c ti p qu n lý Vư n qu c gia U Minh Thư ng. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang có trách nhi m: - Ch o vi c trình, thNm nh, phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia U Minh Thư ng và D án u tư xây d ng và phát tri n vùng m c a Vư n qu c gia U Minh Thư ng theo các quy nh hi n hành. - Ch o xây d ng D án phát tri n du l ch sinh thái thu c Vư n qu c gia U Minh Thư ng theo quy nh t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên, trình c p có thNm quy n phê duy t tri n khai th c hi n. Hàng năm, trong ngu n v n thu c k ho ch ngân sách u tư cho t nh Kiên Giang, B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ghi rõ kho n m c v n c p cho các D án thu c Vư n qu c gia U Minh Thư ng, vi c tri n khai m b o úng n i dung và ti n theo D án ư c phê duy t. i u 5. V t ch c và b máy c a Vư n qu c gia U Minh Thư ng:
  3. Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia U Minh Thư ng trên cơ s nh ng quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban T ch c Cán b Chính ph . i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản