intTypePromotion=3

Quyết định số 1109/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 1109/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường vành đai 4, huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1109/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1109/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K T QU U TH U GÓI TH U TƯ V N KH O SÁT, THI T K B N V THI CÔNG GIAI O N I THU C D ÁN U TƯ XÂY D NG TUY N Ư NG T KHU CÔNG NGHI P NAM THĂNG LONG I Ư NG VÀNH AI 4, HUY N T LIÊM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a y ban nhân dân Thành ph v ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 2586/Q -UBND ngày 04/7/2008 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t D án u tư xây d ng tuy n ư ng t khu công nghi p Nam Thăng Long i ư ng vành ai 4, huy n T Liêm; Căn c Quy t nh s 615/Q -UBND ngày 08/9/2008 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t k ho ch u th u ph n tư v n kh o sát, thi t k b n v thi công – d toán giai o n I c a D án u tư xây d ng tuy n ư ng t khu công nghi p Nam Thăng Long i ư ng vành ai 4, huy n T Liêm; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n T Liêm t i T trình s 19/TTr-UBND ngày 11/02/2009 v vi c phê duy t k t qu u th u gói th u tư v n kh o sát, thi t k b n v thi công – d toán giai o n I c a D án u tư xây d ng tuy n ư ng t khu công nghi p Nam Thăng Long i ư ng vành ai 4, huy n T Liêm; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i Báo cáo th m nh u th u s 204/BC-KH& T ngày 05/3/2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k t qu u th u gói th u s 1: tư v n kh o sát, thi t k b n v thi công - d toán giai o n I c a D án u tư xây d ng tuy n ư ng t khu công nghi p Nam Thăng Long i ư ng vành ai 4, huy n T Liêm như sau: 1. ơn v trúng th u: Công ty c ph n tư v n u tư xây d ng Giao thông Công chính Hà N i. 2. Giá trúng th u: 1.510,0 tri u ng (M t t năm trăm mư i tri u ng) 3. Hình th c h p ng: H p ng h n h p (kh o sát: tr n gói và TKBVTC: Theo t l ph n trăm). 4. Th i gian th c hi n: 30 ngày
  2. i u 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân huy n T Liêm: Thương th o và ký h p ng v i ơn v trúng th u; tri n khai th c hi n m b o tuân th úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng công trình và qu n lý u th u. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông V n t i, Xây d ng, Tài chính; Ch t ch UBND huy n T Liêm; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND T.ph ( báo cáo); - PCT Nguy n Văn Khôi; - VPUB: PVP Ph m Chí Công, GT, TH; - Lưu VT. Nguy n Văn Khôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản