Quyết định số 111/2000/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 111/2000/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2000/QĐ-TCBĐ về việc giảm cước dịch vụ truyền số liệu đối với công ty Xổ số Kiến thiết Thủ Đô do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2000/QĐ-TCBĐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111/2000/QĐ-TCBĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V/V: GIẢM CƯỚC DỊCH VỤ TRUYỀN SỐ LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Nghị định số 109/1997NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính. viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính. viễn thông; Xét đề nghị của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hà nội tại công văn sô 2524/UB-KT ngày 26 tháng 10 năm 1999, đề nghị Tổng cục Bưu điện giảm bớt cước đường truyền số liệu và cước bảo dưỡng đường truyền cho dự án điện toán xổ số. Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 6707/GC- TT ngày 29/11/1999 về việc Cước truyền số liệu áp dụng đối với Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô; Theo đề nghị của ông Vụ Trưởng Vụ Kinh tế-Kế hoạch. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giảm cước sử dụng dịch vụ truyền số liệu đối với Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô như sau: - Giảm 50% cước thuê cổng, cước thông tin truyền số liệu chuyển mạch gói, cước thuê và bảo dưỡng kênh phần truyền dẫn nội hạt trong thời gian từ: 01/4/1999 đến hết ngày 31/7/1999. - Giảm 10% cước thuê cổng, cước thông tin truyền số liệu chuyển mạch gói và giảm 30% cước thuê và bảo dưỡng kênh phần truyền dẫn nội hạt trong thời gian từ: 01/8/1999 đến hết ngày 31/12/1999.
  2. Điều 2. Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan và khách hàng thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU Nơi nhận: ĐIỆN - Như điều 4; - Ban Vật giá Chính phủ; - UBND. TP Hà Nội; - Công ty XSKT-TĐ - Lưu VT, KTKH Mai Liêm Trực
Đồng bộ tài khoản