intTypePromotion=1

Quyết định số 1134/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
5
download

Quyết định số 1134/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1134/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1134/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1134/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN B O V VÀ PHÁT TRI N R NG KHU ATK NNH HÓA, T NH THÁI NGUYÊN GIAI O N 2008 - 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 14 tháng 12 năm 2004; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thái Nguyên (t trình s 45/UBND-NLN ngày 14 tháng 12 năm 2007, công văn s 17/BC-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008), c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn t i t trình s 1835/TTr-BNN-KL ngày 30 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án b o v và phát tri n r ng khu ATK nh Hóa, t nh Thái Nguyên giai o n 2008 – 2020, bao g m các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m ch o - R ng nh Hóa, t nh Thái Nguyên là m t b ph n c bi t quan tr ng trong qu n th di tích l ch s cách m ng ATK – nh Hóa. Cùng v i các a phương trong căn c kháng chi n Vi t B c, r ng ATK nh Hóa là nơi , nơi làm vi c c a Ch t ch H Chí Minh và các ng chí lãnh o c p cao c a ng, Chính ph và quân i th i kỳ 1947 – 1954 (hi n có 109 di tích l ch s ư c Nhà nư c ghi nh n). Trong nh ng năm kháng chi n, ng bào các dân t c nh Hóa ã có nhi u công lao trong vi c ch che, b o v cán b c a Trung ương ng, Chính ph và quân i, góp ph n quan tr ng làm nên chi n th ng l ch s i n Biên Ph , hoàn thành cu c kháng chi n vĩ i c a dân t c. Hi n nay, i s ng c a nhân dân cùng ATK tuy có ư c c i thi n nhưng v n còn nhi u khó khăn. Vì v y, u tư b o v và phát tri n r ng là m t gi i pháp quan tr ng nh m phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng nhân dân, th hi n o lý u ng nư c nh ngu n, th hi n s quan tâm c a ng và Chính ph i v i ng bào vùng ATK. - m b o hài hòa gi a m c tiêu b o t n và phát tri n r ng t i khu ATK nh Hóa mà tr ng tâm là ph c h i c nh quan, g n k t ch t ch v i vi c s d ng, khai thác h p lý tài nguyên r ng và phát tri n r ng s n xu t, t o nhi u s n phNm hàng hóa cho xã h i, góp ph n nâng cao i s ng nhân dân.
  2. - V n d ng kinh nghi m c a các t ch c qu c t , các k t qu nghiên c u, t ng k t th c ti n trong nư c, áp d ng nh ng cơ ch qu n lý r ng phù h p i v i khu ATK nh Hóa rút kinh nghi m tri n khai trên di n r ng. - u tư Nhà nư c gi vai trò quy t nh, ng th i khuy n khích các nhà u tư thu c các thành ph n kinh t th c hi n u tư nh m khai thác ti m năng và th m nh c a r ng. m b o bình ng v l i ích c a nhà u tư tham gia th c hi n án. 2. M c tiêu: - Qu n lý, b o v và phát tri n ba lo i r ng ( c d ng, phòng h , s n xu t) g n v i vi c b o v , ph c h i, tôn t o c nh quan thiên nhiên, b o v qu n th di tích l ch s ; b o v a d ng sinh h c, tăng cư ng ch c năng phòng h môi trư ng; - Cung c p lâm s n cho nhu c u tiêu dùng và công nghi p ch bi n; - T o thêm vi c làm, góp ph n nâng cao m c s ng c a ng bào các dân t c vùng “Th ô kháng chi n”; tăng cư ng giáo d c môi trư ng và giác ng lý tư ng cách m ng cho các th h . 3. nh hư ng b o v và phát tri n r ng a) Quy ho ch r ng và t r ng huy n nh Hóa; quy ho ch l i 3 lo i r ng huy n nh Hóa v i t ng di n tích t lâm nghi p 35.787 ha, trong ó r ng c d ng 8.728 ha, r ng phòng h 7.050 ha, r ng s n xu t 20.009 ha. b) Nhi m v - Nhi m v b o v , phát tri n r ng n năm 2020: R ng c d ng: b o v 4.516 ha r ng hi n có; khoanh nuôi t nhiên 4.043 ha; tr ng r ng m i 169 ha; R ng phòng h : b o v 5.205 ha r ng hi n có; khoanh nuôi t nhiên 1.699 ha; tr ng r ng m i 168 ha; R ng s n xu t: b o v , nuôi dư ng 13.846 ha r ng hi n có; khoanh nuôi xúc ti n tái sinh t nhiên 1.540 ha; c i t o r ng t nhiên nghèo ki t 1.250 ha; tr ng m i 3.373 ha; tr ng l i 5.696 ha sau khai thác r ng tr ng; - Xây d ng cơ s h t ng và d ch v lâm nghi p: xây d ng tr s Ban Qu n lý r ng ATK nh Hóa, bao g m: 200 m2 nhà làm vi c, 100m2 nhà công v và công trình ph ; h tr nâng c p 30 km ư ng dân sinh ph c v phát tri n r ng các xã vùng sâu, vùng xa; xây d ng vư n ươm cây lâm nghi p t p trung, khuy n khích các h gia ình xây d ng vư n ươm t i ch s n xu t gi ng cây r ng và cây ăn qu . 4. Các gi i pháp th c hi n ch y u a) Gi i pháp v t ch c qu n lý:
  3. - Tăng cư ng qu n lý nhà nư c v b o v và phát tri n r ng: xây d ng, trình c p có thNm quy n phê duy t Quy ch qu n lý r ng ATK nh Hóa phù h p v i c thù các lo i r ng trong khu ATK. Thí i m vi c h p nh t l c lư ng qu n lý, b o v và phát tri n r ng trên a bàn theo hư ng: thành l p Ban Qu n lý r ng ATK nh Hóa, trên cơ s s p x p l i H t ki m lâm, Ban Qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h hi n có l y l c lư ng ki m lâm làm nòng c t; - Tăng cư ng s ph i h p các c p, các ngành và các a phương vùng giáp ranh th c hi n có hi u qu nhi m v b o v và phát tri n r ng; - Ny m nh công tác xã h i hóa, tăng cư ng các ho t ng truy n thông tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c và trách nhi m c a c ng ng trong vi c b o v và phát tri n r ng; - Tăng cư ng ngu n l c u tư t ngân sách nhà nư c; xây d ng cơ ch , chính sách ưu ãi, c thù khuy n khích các thành ph n kinh t , c ng ng dân cư tham gia u tư b o v và phát tri n r ng b) Gi i pháp v khoa h c công ngh : - ng d ng công ngh sinh h c (công ngh gen, công ngh mô, hom …) trong s n xu t cây gi ng ch t lư ng cao nh m tăng năng xu t cây tr ng; - ng d ng công ngh thông tin, vi n thám trong qu n lý, theo dõi di n bi n tài nguyên r ng n t ng lô r ng; - Xây d ng phương án i u ch r ng phù h p v i c thù r ng ATK nh Hóa nh m qu n lý và s d ng r ng b n v ng; - Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư xây d ng cơ s ch bi n lâm s n (ván ghép, ván dăm, ch bi n g gia d ng …) tiêu th s n phNm cho các ch r ng và nâng cao giá tr s n phNm r ng; - Xây d ng mô hình tr ng các lo i cây r ng gi ng m i; khoanh nuôi ph c h i r ng, tr ng cây dư i tán r ng và chuy n giao k thu t cho các ch r ng. c) Gi i pháp v chính sách - Chính sách t ai: a d ng hình th c qu n lý s d ng t lâm nghi p (giao, khoán, cho thuê), rà soát và hoàn ch nh vi c giao t, giao r ng cho các t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng qu n lý n nh lâu dài theo hư ng: giao cho Ban Qu n lý r ng ATK qu n lý di n tích r ng c d ng, r ng phòng h t p trung. Di n tích r ng c d ng và phòng h nh , l , phân tán giao cho các t ch c, h gia ình và c ng ng qu n lý. Di n tích khu r ng li n k xung quanh các i m di tích l ch s do h gia ình ang qu n lý, s d ng h p pháp nay quy ho ch là r ng c d ng (kho ng 650 ha), Nhà nư c s chi tr chi phí u tư xây d ng r ng theo giá tr cây r ng hi n có; các h có r ng ư c ti p t c giao t, giao r ng qu n lý, s d ng theo quy ch r ng c d ng.
  4. - Chính sách u tư: + Ngân sách nhà nư c u tư theo ch , chính sách hi n hành quy nh t i các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : s 186/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 v vi c ban hành Quy ch qu n lý r ng; s 100/2007/Q -TTg ngày 06 tháng 07 năm 2007 v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998; s 147/2007/Q -TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 v m t s chính sách phát tri n r ng s n xu t, giai o n 2007 – 2015; s 210/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, giai o n 2007 – 2010; s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 phê duy t Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã vùng ng bào dân t c mi n núi, giai o n 2006 – 2020 và các quy nh khác có liên quan; + y ban nhân dân t nh có k ho ch b trí ngu n v n u tư t ngân sách a phương, l ng ghép ngu n v n các chương trình, d án trên a bàn u tư phát tri n kinh t , xã h i khu ATK; + Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư b o v , phát tri n r ng, phát tri n cơ s ch bi n lâm s n. Huy ng ngu n v n t có c a ngư i dân, v n vay tín d ng ưu ãi tr ng r ng, b o v và ph c h i r ng; + M r ng và tăng cư ng h p tác qu c t , tranh th s giúp c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài v tài chính, công ngh nh m u tư có hi u qu vi c b o v và phát tri n r ng. 5. T ng m c u tư: t ng m c u tư b o v và phát tri n r ng ATK nh Hóa n năm 2020 kho ng 293.631 tri u ng, trong ó: - V n ngân sách nhà nư c b trí trong D án tr ng m i 5 tri u ha r ng là 192.260 tri u ng, bao g m: chi s nghi p 23.060 tri u ng, chi u tư 169.200 tri u ng; - V n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Chính sách Xã h i kho ng 91.371 tri u ng; - V n huy ng t các nhà u tư, các ch cơ s ch bi n hi n có và h gia ình trên a bàn kho ng 10.000 tri u ng. 6. T ch c th c hi n: a) B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính cân i ngu n v n theo ti n , k ho ch hàng năm cho t nh Thái Nguyên th c hi n án; ch o, hư ng d n a phương xây d ng các d án u tư; ki m tra ánh giá vi c th c hi n án; b) y ban nhân dân t nh Thái Nguyên: ch o và th c hi n l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các d án u tư c th ; quy t nh b máy t ch c th c hi n án; b trí l ng ghép ngu n v n t các chương trình, d án khác v i các d án u tư khu r ng ATK m b o m c tiêu, nhi m v án;
  5. c) y ban nhân dân huy n nh Hóa: th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên a bàn; ch o y ban nhân dân các xã, các phòng ban tr c thu c ph i h p v i Ban Qu n lý r ng ATK th c hi n có hi u qu các d án; d) Ban Qu n lý r ng ATK nh Hóa: là ch u tư các d án phát tri n r ng, ho t ng như m t ơn v s nghi p kinh t có thu, th c hi n nhi m v d ch v công trong qu n lý, phát tri n r ng huy n nh Hóa; th c hi n vi c qu n lý các d án u tư theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND t nh Thái Nguyên; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Hoàng Trung H i - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản