Quyết định số 1139/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
84
lượt xem
17
download

Quyết định số 1139/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1139/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1139/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1139/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N H TH NG D TR D U THÔ VÀ CÁC S N PH M XĂNG D U C A VI T NAM N NĂM 2015, T M NHÌN N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 386/Q -TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n ngành D u khí Vi t Nam giai o n 2006 – 2015, nh hư ng n năm 2025; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u c a Vi t Nam n năm 2015, t m nhìn n năm 2025 v i nh ng n i dung chính sau: 1. Quan i m phát tri n Phát tri n h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u c a Vi t Nam nh m bình n th trư ng tiêu th s n phNm xăng d u trong nư c, n nh năng l c s n xu t c a các nhà máy l c hóa d u, b o m an ninh năng lư ng và phù h p v i xu hư ng phát tri n c a th trư ng xăng d u trong nư c. Gi m thi u các tác h i i v i n n kinh t trong trư ng h p ngu n cung d u thô trên th trư ng th gi i có s gi m b t thư ng và góp ph n tăng hi u qu kinh t nh t nh trong trư ng h p giá d u trên th gi i tăng t bi n. Phát huy t i a kh năng c a các lo i hình d tr , ng th i có th ng c u nhanh nh t trong các tình hu ng khNn c p. Ho ch nh các chính sách d tr phù h p theo t ng giai o n phát tri n kinh t - xã h i và th trư ng có nh hư ng. 2. nh hư ng phát tri n Xây d ng h th ng các kho d tr phân b tương ng v i nhu c u tiêu th xăng d u c a các khu v c/vùng trong c nư c; t i ưu v chi phí u tư, qu n lý và v n hành.
 2. i v i d tr thương m i: quy mô và ti n phát tri n h th ng kho xăng d u tương ng phù h p v i nhu c u c a t ng khu v c theo t ng giai o n. i v i d tr s n xu t: quy mô, ti n u tư, ch ng lo i các kho d u thô và kho s n phNm xăng d u phù h p v i công su t ch bi n, cơ c u s n phNm và k ho ch s n xu t c a các nhà máy l c hóa d u. i v i d tr qu c gia: v trí kho qu c gia ph i b o m an ninh, an toàn tuy t i; t i ưu hóa cung ư ng v n chuy n d u thô và s n phNm xăng d u n các nhà máy l c hóa d u và các khu v c tiêu th . 3. M c tiêu phát tri n T năm 2015, t ng quy mô h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u c a Vi t Nam c n t t i thi u 90 ngày nh p ròng, áp ng tiêu chí c a T ch c Năng lư ng Qu c t (IEA). H th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u c a Vi t Nam bao g m d tr thương m i, d tr s n xu t và d tr qu c gia. L trình và quy mô h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u trong Ph l c I, m c 1 ính kèm. a) D tr thương m i D tr xăng d uthương m i t i các kho u m i nh p khNu xăng d u nh m n nh nhu c u th trư ng trong nư c do các doanh nghi p kinh doanh xăng d u th c hi n. T năm 2009 n năm 2025, d tr xăng d u thương m i t i thi u n nh m c 30 ngày nhu c u (tương ng kho ng 66 ngày nh p ròng vào năm 2015 và 39 ngày nh p ròng vào năm 2025). b o m m c d tr t i thi u và lư ng d tr lưu thông c a các doanh nghi p kinh doanh xăng d u, quy mô s c ch a kho xăng d u thương m i c nư c t i thi u ph i t 4,1 tri u m3 vào năm 2015, t 6,9 tri u m3 vào năm 2020 và 10,4 tri u m3 vào năm 2025 (quy mô phát tri n s c ch a c a các kho xăng d u thương m i trong m c 2,3 Ph l c I). Danh m c d án kho xăng d u thương m i u tư giai o n n năm 2015 trong m c 1 Ph l c II ính kèm. b) D tr s n xu t D tr s n xu t t i các nhà máy l c hóa d u bao g m d u thô và s n phNm xăng d u do ch u tư doanh nghi p s n xu t, b o m lư ng d u thô và s n phNm xăng d u t i thi u lưu ch a thư ng xuyên t i các nhà máy l c hóa d u trong i u ki n ho t ng bình thư ng c n t i thi u t m c 15 ngày s n xu t i v i d u thô và 10 ngày s n xu t i v i s n phNm xăng d u, c th : - Kho ng 1,3 tri u t n d u thô và 0,6 tri u t n s n phNm xăng d u, tương ng 56 ngày nh p ròng (33 ngày d u thô và 23 ngày s n phNm) c a c nư c vào năm 2015;
 3. - Kho ng 1,5 tri u t n d u thô và 0,7 tri u t n s n phNm xăng d u, tương ng 20 ngày nh p ròng (12 ngày d u thô và 8 ngày s n phNm xăng d u) c a c nư c vào năm 2025. (Riêng Nhà máy l c d u Dung Qu t ch áp d ng sau khi Nhà máy ã ư c nâng c p m r ng công su t, ch bi n các lo i d u thô nh p khNu; áp d ng 50% công su t thi t k c a kho d u thô và s n phNm xăng d u trong giai o n ch bi n d u ng t). c) D tr qu c gia D tr qu c gia do Nhà nư c s h u và quy t nh i u ph i cho th trư ng khi có các tình hu ng khNn c p (kh ng ho ng ngu n cung, t bi n v giá …). n năm 2025, d tr qu c gia s bao g m hai lo i d u thô và s n phNm xăng d u v i quy mô t kho ng 30 ngày nh p ròng (tương ng v i kho ng 22,8 ngày nhu c u, bao g m 12,4 ngày d u thô và 10,4 ngày s n phNm xăng d u), c th : i v i s n phNm xăng d u: D tr t i thi u kho ng 1,3 tri u t n s n phNm (tương ương 1,75 tri u m3 kho), bao g m các ch ng lo i: + Xăng: 412.000 t n; + D u diesel (DO): 722.000 t n; + D u mazut (FO): 133.000 t n; + Nhiên li u máy bay (Jet A1): 33.000 t n. Trong năm 2009, lư ng s n phNm xăng d u d tr t kho ng 0,4 tri u t n và duy trì lư ng d tr này n năm 2020 trong trư ng h p các nhà máy l c hóa d u: Nghi Sơn, Long Sơn, Vũng Rô, C n Thơ và Nam Vân Phong ư c ưa vào v n hành theo úng ti n (trư c năm 2015). i v i d u thô: n năm 2025, d tr kho ng 2,2 tri u t n d u thô (kho ng 3,1 tri u m3 kho). Trong trư ng h p các nhà máy l c hóa d u hi n có m r ng thêm công su t và xây m i tri n khai úng ti n theo quy ho ch, i vào v n hành trư c năm 2020, năng l c s n xu t s n phNm xăng d u l n hơn so v i t ng nhu c u tiêu th c nư c thì quy mô d tr qu c gia s t p trung d tr d u thô cho các nhà máy l c hóa d u v i kh i lư ng tương ng 2,42 tri u t n, lư ng d tr s n phNm xăng d u qu c gia c a giai o n trư c s chuy n sang d tr xăng d u thương m i b o m 30 ngày tiêu dùng. d) a i m xây d ng kho d tr qu c gia - i v i kho s n phNm xăng d u: ti p t c duy trì hình th c thuê kho t i các kho xăng d u u m i các vùng như B c B (Kho 130 – Qu ng Ninh, Thư ng Lý – H i
 4. Phòng) và B c Trung B (B n Th y – Ngh An, Vũng Áng – Hà Tĩnh), Tây Nguyên, Nam B (Long Sơn – Bà R a Vũng Tàu, Nhà Bè – thành ph H Chí Minh, Soài R p – Ti n Giang,..). D ki n s c ch a b sung c a kho Jet A1 kho ng 30.000 m3 và kho xăng, DO, FO kho ng 1,17 tri u m3. - i v i kho d u thô: ưu tiên b trí xây d ng các kho g n ho c li n k v i các nhà máy l c hóa d u thu n l i cho vi c ng c u trong các trư ng h p khNn c p cho các nhà máy l c hóa d u. D ki n v trí các kho d u thô: kho Long Sơn v i s c ch a kho ng 1 tri u m3, kho Nghi Sơn v i s c ch a kho ng 1 tri u m3 và kho Vân Phong v i s c ch a kho ng 1,1 tri u m3). Sau năm 2015, khi có k ho ch m r ng ho c xây m i các nhà máy l c hóa d u nên xem xét kh năng u tư kho quy mô l n Vân Phong. Ti p t c nghiên c u, l a ch n a i m và quy mô xây d ng kho d tr d u thô trong quá trình th c hi n Quy ho ch này i v i các v trí ã xác nh và các v trí m i trên cơ s k t qu nghiên c u, kh o sát a ch t c a t ng v trí. Danh m c v trí thuê kho s n phNm và xây d ng kho d u thô trình bày trong m c 2, 3 Ph l c II. ) N i dung và k ho ch th c hi n i v i kho d tr qu c gia Công vi c tri n khai Th i gian th c hi n Xăng d u, ban hành Quy ch d tr trong s n xu t kinh doanh xăng 2009-2010 d u, Qu h tr d tr kinh doanh xăng d u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c Xây d ng h th ng thông tin giám sát, i u hành h th ng d tr d u 2010-2012 thô và các s n phNm xăng d u qu c gia Xây d ng và ban hành: Pháp l nh v d tr d u thô và các s n phNm 2010-2012 xăng d u Thuê kho d tr s n phNm xăng d u: - Giai o n I: 2009-2020 - Giai o n II: 2020-2025 Nghiên c u kh o sát chi ti t a i m kho d tr d u thô 2010-2013 Nghiên c u kh thi D án Xây d ng kho d u thô g n nhà máy l c 2014-2015 hóa d u Nghi Sơn (Thanh Hóa) Xây d ng kho d u thô g n nhà máy l c hóa d u Nghi Sơn (Thanh 2016-2020 Hóa) Nghiên c u kh thi D án Xây d ng kho d u thô g n nhà máy l c 2016-2017 hóa d u Long Sơn (Bà R a – Vũng Tàu) Xây d ng kho d u thô g n nhà máy l c hóa d u Long Sơn (Bà R a – 2018-2022 Vũng Tàu) Nghiên c u kh thi D án Xây d ng kho d u thô t i khu v c Vân 2016-2017 Phong (Khánh Hòa)
 5. Xây d ng kho d u thô t i khu v c Vân Phong (Khánh Hòa) 2018-2022 e) Phát tri n các phương ti n v n t i - C i t o, nâng c p và hi n i hóa các phương ti n v n chuy n b ng ư ng th y, ư ng b , ư ng s t hi n có nh m b o m linh ho t và an toàn v n chuy n d u thô và các s n phNm xăng d u theo t ng giai o n c a quy ho ch. - Nghiên c u và phát tri n h th ng v n chuy n xăng d u b ng ư ng ng khi các nhà máy l c hóa d u i vào v n hành. Các h th ng tuy n ư ng ng m i c n tri n khai nghiên c u trong giai o n ti p theo, d ki n như sau: Xây d ng tuy n ng m i t nhà máy l c hóa d u Nghi Sơn (Thanh Hóa) i Hà Nam; t Bình nh/Phú Yên/Khánh Hòa lên Tây Nguyên; t nhà máy l c hóa d u Long Sơn (Bà R a – Vũng Tàu) n khu v c các kho u m i t i thành ph H Chí Minh. Danh m c h th ng ư ng ng v n chuy n trong m c 4 Ph l c II. g) T ng nhu c u v n u tư Nhu c u v n u tư c a h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u giai o n n năm 2015 c n kho ng 2,38 t USD; giai o n 2016-2025 c n kho ng 7,19 t USD (chi ti t trong m c 5 Ph l c II). 4. Gi i pháp th c hi n quy ho ch Ph i h p ch t ch gi a các lo i hình d tr , s d ng tri t các ngu n l c v n u tư, nhân l c, kinh nghi m c a Nhà nư c, doanh nghi p trong và ngoài nư c, t n d ng các cơ h i h p tác trong khu v c cũng như h p tác qu c t . a) Các gi i pháp v pháp lý Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t b o m các căn c pháp lý h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u có hi u qu kinh t , bao g m: - V quy mô d tr : D tr thương m i: t năm 2009 các doanh nghi p kinh doanh xăng d u duy trì lư ng d tr t i thi u 30 ngày cung ng c v cơ c u ch ng lo i theo s lư ng kinh doanh c a năm trư c. D tr s n xu t: các nhà máy l c hóa d u duy trì lư ng d tr t i thi u là 15 ngày s n xu t i v i d u thô và 10 ngày s n xu t i v i s n phNm xăng d u trong i u ki n v n hành bình thư ng. D tr qu c gia: năm 2025, lư ng d tr qu c gia t 22,8 ngày nhu c u tiêu th s n phNm, trong ó 12,4 ngày d u thô và 10,4 ngày s n phNm xăng d u. - V t ch c qu n lý, ki m soát, th c hi n d tr :
 6. Khuy n khích doanh nghi p th c hi n d tr theo quy nh c a pháp lu t, quy nh rõ v ch ki m tra và giám sát cùng các ch tài x ph t vi ph m i v i 2 lo i hình d tr thương m i và d tr s n xu t do doanh nghi p qu n lý. V d tr qu c gia, B Công Thương ph i h p v i C c D tr Qu c gia – B Tài chính ch u trách nhi m qu n lý. - Các gi i pháp x lý khi có bi n ng c a th trư ng: + Gi i pháp t c th i: gi m nhu c u tiêu th i v i các h tiêu th dân d ng và công nghi p; n nh giá m c tăng h p lý t i a có th ; + Gi i pháp ng c u: Khi ngu n cung b ngưng tr ng n h n: - Ngu n cung gi m t i 10%: huy ng ngu n d tr thương m i s n có c a các doanh nghi p trong khu v c; - Ngu n cung gi m t 10% n 20%: huy ng b sung ngu n d tr s n xu t c a nhà máy l c hóa d u trong khu v c/vùng; - Ngu n cung gi m hơn 20%: huy ng b sung ngu n d tr qu c gia v s n phNm xăng d u trong khu v c/vùng và ngu n d tr qu c gia d u thô cho các nhà máy l c hóa d u. Khi ngu n cung b ng ng tr dài h n và nghiêm tr ng: huy ng các ngu n d tr theo th t ưu tiên sau: - Huy ng ngu n d tr doanh nghi p bao g m d tr thương m i và d tr s n xu t; - Huy ng ngu n d tr qu c gia v s n phNm xăng d u; - Huy ng ngu n d tr qu c gia v d u thô; b) Các gi i pháp h tr doanh nghi p Xem xét t ng d án c th ưa vào danh m c các d án c bi t ưu ãi u tư, áp d ng các hình th c cho vay ưu ãi lãi su t th p, h tr xây d ng cơ s h t ng,… - V ngu n v n: V n u tư cho phát tri n h th ng kho thương m i do các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u tư và t trang tr i, Nhà nư c ch xem xét ưu ãi cho ph n d tr b t bu c. V n u tư cho phát tri n các nhà máy l c hóa d u là do các nhà u tư trong và ngoài nư c u tư tùy thu c quy mô công su t và c thù c a t ng nhà máy.
 7. V n u tư cho d tr qu c gia là thu c trách nhi m c a Nhà nư c. Ngu n v n u tư cho d tr này có th huy ng t thu tiêu dùng s n phNm ho c/và u tư c a doanh nghi p. Chính ph s xem xét kh năng ánh thu b sung giá xăng d u tiêu th cu i cùng n năm 2025 có th trang tr i ư c cơ b n v n u tư và toàn b chi phí v n hành cho các kho d tr qu c gia. - T ch c xây d ng cơ s h t ng, t ch c mua d u thô, s n phNm xăng d u d tr và ơn v qu n lý, b o dư ng, duy trì kho d tr : + Kho d tr qu c gia d u thô: giao T p oàn D u khí Vi t Nam và T ng công ty Xăng d u Vi t Nam: t ch c xây d ng cơ s h t ng và kho d tr ; t ch c mua d u thô d tr theo ti n , qu n lý, b o dư ng, duy trì kho d tr d u thô; + Kho d tr qu c gia s n phNm xăng d u: giao T p oàn D u khí Vi t Nam, T ng công ty Xăng d u Vi t Nam và các u m i nh p khNu xăng d u t ch c xây d ng b sung kho d tr bên c nh các kho u m i hi n có; t ch c mua s n phNm xăng d u d tr theo ti n , qu n lý, duy trì kho s n phNm d tr dư i hình th c Nhà nư c thuê kho. + Kho d tr qu c gia s n phNm nhiên li u máy bay (Jet A1) t m th i ti p t c giao cho Công ty Xăng d u hàng không Vi t Nam t ch c th c hi n và qu n lý. c) Tham gia các hi p ư c, t ch c, liên minh d tr d u thô và s n phNm xăng d u trong khu v c và trên th gi i. Tích c c tham gia các hi p ư c, t ch c, liên minh d tr d u thô và s n phNm xăng d u trong khu v c và trên th gi i như Th a thu n an ninh d u khí c a các nư c ASEAN (Petroleum Security Agreement); xem xét kh năng tham gia t ch c năng lư ng th gi i (IEA) v gia nh p và hoàn thành các trách nhi m cũng như quy n l i, chương trình năng lư ng qu c t (International Energy Program - IEP), theo ó các nư c thành viên b t bu c d tr ít nh t 90 ngày nh p khNu ròng c a năm trư c h tr ng c u khi kh ng ho ng x y ra theo chương trình ph i h p i phó v i tình tr ng khNn c p. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công Thương - Ch o tri n khai th c hi n Quy ho ch phát tri n h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u c a Vi t Nam n năm 2015, t m nhìn n năm 2025. Trư c m t, c n ti p t c tri n khai nghiên c u các i u ki n a ch t công trình, a ch t th y văn, cơ lý á i v i các v tr d ki n t các kho d tr d u thô, c bi t i v i các kho ng m cũng như ti n xây d ng các kho này trên cơ s h p tác v i các t ch c qu c t và các qu c gia có kinh nghi m, ng th i tri n khai có hi u qu các d án kho xăng d u thương m i và thuê kho xăng d u d tr qu c gia d ki n u tư trong giai o n n năm 2015. - Ch o nghiên c u các phương án v n chuy n s n phNm xăng d u b ng ư ng ng t Nghi Sơn, Thanh Hóa v Hà Nam; t Bình nh/Phú Yên/Khánh Hòa lên Tây
 8. Nguyên và t nhà máy l c hóa d u Long Sơn n các kho u m i t i thành ph H Chí Minh. - Ch trì thNm nh và phê duy t b sung quy ho ch i v i các d án kho xăng d u thương m i có công su t kho dư i 100.000m3. - Ch trì xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n qu n lý nhà nư c các kho d tr d u thô và s n phNm xăng d u c a Vi t Nam, bao g m: + Pháp l nh D tr qu c gia v d u thô và các s n phNm xăng d u; + Quy ch d tr , kinh doanh các s n phNm xăng d u; + Quy ch qu n lý, i u hành, cơ ch i u ti t h th ng d tr qu c gia d u thô và các s n phNm xăng d u (quy nh v cơ ch ng c u; trách nhi m, quy n l i c a các doanh nghi p/công ty kinh doanh xăng d u i v i d tr qu c gia, các quy nh v an toàn, môi trư ng v.v…); + Xây d ng h th ng thông tin giám sát, i u hành h th ng d tr d u thô qu c gia; + Quy nh v thành l p và s d ng Qu h tr d tr kinh doanh xăng d u, Qu d tr qu c gia v d u thô và các s n phNm xăng d u. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành ch o T p oàn D u khí Vi t Nam, T ng công ty Xăng d u Vi t Nam và các doanh nghi p kinh doanh xăng d u nghiên c u và tri n khai xây d ng các kho d tr qu c gia v d u thô và s n phNm xăng d u trên cơ s k t qu nghiên c u c a Quy ho ch phát tri n h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u n năm 2015, t m nhìn n năm 2025. - L p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c. 2. B Giao thông v n t i L p quy ho ch h th ng c ng bi n, lu ng l ch phù h p v i các yêu c u v v n t i, xu t nh p d u thô và các s n phNm xăng d u c a h th ng d tr d u thô và các s n phNm xăng d u b o m nguyên t c s d ng t i ưu Qu m t t, m t nư c phát tri n b n v ng ngành công nghi p d u khí và công nghi p hàng h i trong t ng th chi n lư c kinh t bi n c a Vi t Nam. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n b o v môi trư ng trên t li n và trên bi n i v i ho t ng tàng ch a, xu t nh p d u thô và các s n phNm xăng d u c a các kho d tr . Rà soát l i và ban hành các tiêu chí, tiêu chuNn i v i vi c l p và giám sát báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c có xét t i i u ki n c a Vi t Nam. 4. B Tài chính, B K ho ch và u tư
 9. - D ki n k ho ch c p v n nhà nư c hàng năm i v i các d án d tr qu c gia v d u thô và các s n phNm xăng d u trong giai o n quy ho ch nh m b o m ti n và tính kh thi c a các d án u tư. 5. Giao các a phương Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c và các doanh nghi p b sung, hoàn thi n các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, thành ph và các khu kinh t , khu công nghi p có tính n vi c xây d ng các d án thu c quy ho ch d tr d u thô và các s n phNm xăng d u n năm 2015, t m nhìn n năm 2025. y ban nhân dân các t nh ưu tiên dành qu m t t, m t nư c xây d ng kho d tr d u thô t i các v trí ã ư c quy ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. B trư ng B Công Thương, Th trư ng các B , ngành liên quan, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - T ng công ty Xăng d u Vi t Nam - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, QHQT, TH; - Lưu Văn thư, KTN (3b). PH L C I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1139/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) 1. L trình và quy mô h th ng d tr d u thô và s n phNm xăng d u: Lư ng d tr theo Lo i hình d tr 2010 2015 2020 2025 tiêu chí D tr thương m i Tri u t n 1,3 1,8 2,6 3,6 Ngày nh p ròng 40,3 65,9 43,9 38,8
 10. Ngày nhu c u 30 30 30 30 D tr D u thô Tri u t n 0,23 1,3 1,5 1,5 s n xu t Ngày nh p ròng 5,4 33,4 17,8 11,9 Ngày nhu c u 4,0 15,2 12,2 9,2 S n Tri u t n 0,12 0,6 0,7 0,7 phNm Ngày nh p ròng 3,8 22,6 11,9 8,0 Ngày nhu c u 2,8 10,3 8,1 6,2 T ng Ngày nh p ròng 9,2 56,1 29,7 19,9 c ng Ngày nhu c u 6,8 25,5 20,3 15,4 D tr D u thô Tri u t n 0,7 2,2 qu c gia Ngày nh p ròng 8,6 16,6 Ngày nhu c u 5,8 12,4 S n Tri u t n 0,4 0,4 0,4 1,3 phNm Ngày nh p ròng 13,8 15,6 7,3 13,5 Ngày nhu c u 10,3 7,1 5,0 10,4 T ng Ngày nh p ròng 13,8 15,6 15,9 30 c ng Ngày nhu c u 10,3 7,1 10,7 22,8 T ng d tr c nư c Tri u t n 2,1 4,2 5,9 9,3 Ngày nh p ròng 63 138 90 90 Ngày nhu c u 47 63 61 68 2. Quy mô s c ch a kho xăng d u thương m i ( ơn v : 1.000m3) Vùng cung ng 2015 2020 2025 - Kho u m i c nư c 3.242 5.725 8.684 B cB 1.413 2.020 2.893 B c Trung B 238 349 500 Duyên h i Nam Trung B và Tây Nguyên 467 701 1.019 Thành ph H Chí Minh và ph c n 834 2.167 3.505 Thành ph C n Thơ và ph c n 290 488 767 - Kho trung chuy n c nư c 840 1.201 1.708 B cB 520 742 1.062 Thành ph H Chí Minh và ph c n 192 277 392
 11. Thành ph C n Thơ và ph c n 127 181 253 T ng c ng 4.082 6.926 10.392 3. Quy ho ch phát tri n s c ch a các kho xăng d u thương m i ( ơn v : 1.000 m3) TT Lo i hình xây d ng 2008-2015 2016-2025 T ng c ng A Kho c ng um i 2.676 4.526 7.202 1 Các d án ang tri n khai 1.352 1.352 a M r ng kho 626 626 b Xây d ng m i 726 726 2 M r ng nâng c p kho hi n có 310 720 1.030 3 Xây d ng m i 1.014 3.806 4.820 B Kho c ng trung chuy n 486 854 1.340 1 Các d án ang tri n khai 242 0 242 a M r ng kho 22 b Xây d ng m i 220 2 M r ng nâng c p kho hi n có 50 250 300 3 Xây d ng m i 194 604 798 C Kho cung ng vùng núi biên gi i 20 24 44 1 Các d án ang tri n khai 8 6 14 2 Xây d ng m i 12 18 30 T ng c ng c nư c 3.182 5.405 8.586 PH L C II (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1139/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Danh m c d án kho xăng d u thương m i ưu tiên u tư trong giai o n n năm 2015 (ch tính kho ti p nh n u m i và trung chuy n l n >10.000m3) Th i gian Th Tên d án a i m Quy mô xây d ng Ghi chú t giai o n I
 12. 1 M r ng kho u m i Qu ng Ninh 250.000 m3 Nh p b ng K130 (Petrolimex) ư ng ng t G 1: 72.000 m3 2008-2009 kho c ng Bãi Cháy G 2: 180.000 (2009- m3 2014) 2 M r ng kho K131 Th y 60.000 m3 2009-2010 Nh n b ng (Petrolimex) Nguyên-H i ư ng ng Phòng G 1: 40.000 m3 B12 3 Xây m i kho K132 H i Dương 100.000 m3 2009-2011 Nh n b ng (Petrolimex) ư ng ng G 1: 50.000 m3 B12 4 Xây m i kho Hà Nam Hà Nam 60.000 m3 2008-2010 Nh n b ng (Petrolimex) ư ng ng G 1: 20.000 m3 B12 5 Kho ình Vũ – H i Phòng G 1: 150.000 2009-2012 ã có th a VIPCO (Petrolimex) m3 thu n c ng v i m i B Giao thông v nt i 6 Xây m i kho Phú Phú Xuyên – 100.000 m3 2010-2012 Nh n b ng Xuyên - (Petrolimex) Hà N i ư ng ng G 1: 60.000 m3 B12 7 Xây m i kho Phú Th Gia Lâm-Hà 120.000 m3 2011-2015 Nh n b ng (Petrolimex) N i (ho c ư ng ng Thu n G 1: 60.000 m3 B12 Thành-B c Ninh) 8 Xây m i T ng kho L ch Huy n n 500.000 m3 2010-2015 C n th a thu n L ch Huy n Qu ng Ninh v c ng v i B (Petrolimex/PV Oil và G 1: 200.000 Giao thông DN khác) m i m3 v nt i 9 M r ng T ng kho Thư ng Lý – 40.000 m3 2010-2012 Nh n b ng Thư ng Lý H i Phòng ư ng ng B12 10 M r ng kho ình Vũ H i Phòng 30.000 m3 2008-2009 S d ng c ng (PV Oil) D u ình Vũ 11 Xây m i T ng kho m Nhà n 200.000 m3 2010-2012 C n th a thu n Vinashin M c Qu ng v c ng v i B Ninh G 1: 100.000 Giao thông 3 m v nt i 12 Xây m i kho Vinapco H i Phòng 50.000 m3 2010-2015 S d ng c ng H i Phòng D u ình Vũ 13 Xây m i kho ình Vũ H i Phòng 20.000 m3 2010-2012 C n th a thu n v c ng v i B
 13. (Vitranchart) Giao thông G 1: 10.000 m3 v nt i 14 M r ng kho Cái Lân Qu ng Ninh n 70.000 m3 2009-2012 C n th a thu n (PV Oil) v c ng v i B Giao thông v nt i 15 M r ng kho Vi t Trì Vi t Trì – 20.000 m3 2009-2012 C ng sông ã (Petrolimex) Phú Th có 16 Xây m i kho Vũng Hà Tĩnh 100.000 m3 2008-2009 ã có th a Áng (PV Oil) thu n c ng v i G 1: 60.000 m3 B Giao thông v nt i 17 Xây m i kho Hòn La C ng Hòn La 100.000 m3 2011-2015 C n th a thu n (PV Oil) Qu ng Bình v c ng v i B G 1: 40.000 m3 Giao thông v nt i 18 M r ng kho C a Vi t Qu ng Tr n 20.000 m3 2010-2012 C n th a thu n v c ng v i B Giao thông v nt i 19 M r ng kho Chân C ng Chân n 50.000 m3 2009-2010 ã có c ng Mây (PV Oil) Mây, Th a Thiên Hu G 1: 25.000 m3 20 Xây m i kho Th à N ng 90.000 m3 2009-2013 C n th a thu n Quang (Petrolimex) v c ng v i B G 1: 40.000 m3 Giao thông v nt i 21 M r ng kho Liên à N ng n 30.000 m3 2009-2011 ã có c ng Chi u (PV Oil) 22 Xây m i kho à N ng à N ng n 50.000 m3 2010-2015 C n th a thu n (PV Oil) v c ng v i B 3 G 1: 25.000 m Giao thông v nt i 23 M r ng kho Phú Hòa Bình nh 50.000 m3 2009-2015 ã có c ng (Petrolimex) 24 Xây m i kho ngo i Khánh Hòa 1.000.000 m3 2009-2012 ã có th a quan Văn Phong thu n c ng v i (Petrolimex) G 1: 500.000 B Giao thông m3 v nt i 25 M r ng kho Vũng Rô Phú Yên 40.000 m3 2009-2015 ã có c ng (Cty VTTH Phú Yên) 26 Xây m i kho Nam Ninh Thu n 50.000 m3 2010-2015 C n th a thu n Trung B (Petrolimex) ho c Bình v c ng v i B
 14. Thu n Giao thông v nt i 27 Thay m i, m r ng Thành ph 280.000 m3 2008-2015 ã có c ng kho B, C T ng kho H Chí Minh Nhà Bè (Petrolimex) 28 Xây m i, m r ng Thành ph n 400.000 m3 2009-2020 ã có c ng kho D, E T ng kho H Chí Minh Nhà Bè (Petrolimex) G 1 kho D: 120.000 m3 29 M r ng T ng kho Thành ph n 130.000 m3 2008-2009 ã có c ng Nhà Bè (PV Oil) H Chí Minh G 1: 50.000 m3 30 Xây m i kho Nhà Bè Thành ph n 200.000 m3 2010-2015 ã có c ng (Vinapco) H Chí Minh G 1: 50.000 m3 31 Xây m i kho Cù Lao Bà R a – G 1: 150.000 2007-2009 ã có th a Tào (PV Oil) Vũng Tàu m3 thu n c ng v i 2011-2015 B Giao thông G 2: 150.000 v nt i m3 32 Xây m i T ng kho Bà R a – n 150.000 m3 2009-2011 ã có th a xăng d u Cái Mép Vũng Tàu thu n c ng v i (Petec – PV Oil) G 1: 80.000 m3 B Giao thông v nt i 33 Xây m i T ng kho Nhơn Tr ch n 100.000 m3 2008-2010 ã có th a XD COMECO – ng Nai thu n c ng v i G 1: 44.000 m3 B Giao thông v nt i 34 Xây m i T ng kho Nhơn Tr ch n 180.000 m3 2008-2010 ã có th a Phú H u (Cty Tín – ng Nai thu n c ng v i Nghĩa) G 1: 60.000 m3 B Giao thông v nt i 35 Xây m i T ng kho Nhơn Tr ch n 100.000 m3 2012-2015 C n th a thu n Nhơn Tr ch (PV Oil) – ng Nai v c ng v i B Giao thông v nt i 36 Xây m i T ng kho ng Nai n 200.000 m3 2010-2015 C n th a thu n ông Nam B ho c Bà R a v c ng v i B (Petrolimex) Vũng Tàu Giao thông v nt i 37 Xây m i kho Soài R p Gò Công n 520.000 m3 2008-2010 C n th a thu n (PetroMekong PV Oil) ông – Ti n v c ng v i B Giang G 1: 160.000 Giao thông m3 v nt i
 15. 38 Xây m i kho Soài R p Gò Công n 110.000 m3 2010-2015 C n th a thu n (Công ty Thu n Ti n) ông – Ti n v c ng v i B Giang G 1: 60.000 m3 Giao thông v nt i 39 Xây m i kho Vĩnh Th xã Vĩnh 20.000 m3 2010-2015 C ng sông, Long Long – t nh c n th a thu n Vĩnh Long v iC c ư ng sông 40 Xây m i kho trung ng Nai n 50.000 m3 2010-2015 C ng sông, chuy n Long Bình Tân c n th a thu n (Petrolimex) G 1: 20.000 m3 v iC c ư ng sông 41 M r ng kho C n Thơ Khu Công 60.000 m3 2008-2010 ã có th a (PV Oil) nghi p Trà thu n c ng v i Nóc – C n G 1: 40.000 m3 B Giao thông Thơ v nt i 42 M r ng kho C n Thơ Qu n Cái 36.000 m3 2008-2009 ã có c ng (PetroMekong) Răng – thành ph C n Thơ 43 Xây m i kho Cà Mau Cà Mau n 11.000 m3 2008-2010 C n th a thu n (PV Oil) v c ng v i B Giao thông v nt i 44 Xây m i kho Trà Vinh Kim Sơn – n 200.000 m3 2010-2015 C n th a thu n (CAWACO) Trà Cú Trà v c ng v i B Vinh G 1: 100.000 Giao thông m3 v nt i 45 Xây m i kho Kiên Kiên Lương n 100.000 m3 2010-2013 C n th a thu n Lương (PV Oil) – Kiên Giang v c ng v i B Giao thông v nt i 46 Xây m i kho Kiên Kiên Lương n 100.000 m3 2010-2012 C n th a thu n Lương (Petrolimex) – Kiên Giang v c ng v i B G 1: 30.000 m3 Giao thông v nt i 47 Xây m i và m r ng T i các sân 10.000 -15.000 2010-2020 Nh p ư ng các kho xăng nhiên bay N i Bài, m3 /cho m i a b b ng ô tô li u máy bay Jet A1 à N ng, Cát i m xitéc bi, Phù Cát, Phú Xuân, Cam Ranh 48 M r ng kho Phú M KCN Cái n 75.000 m3 2008-2010 - nhà máy ch bi n Mép, Tân Condensate Thành, t nh Bà R a –
 16. Vũng Tàu 49 Xây m i kho Dung Qu ng Ngãi n 2010-2015 Qu t – PV Oil (d tr 1.000.000m3 u m i ho c ph c v m r ng nhà máy) G 1: 500.000 m3 2. Danh m c v trí thuê kho d tr s n phNm d u qu c gia Th Tên kho a i m Quy mô (1000 m3) t I Các kho Jet A1 G n các c ng hàng không 30 II Các kho xăng, DO, FO 1.170 Vùng B c B : 500 1 Kho 130 ho c kho L ch Huy n Qu ng Ninh 300 2 Kho Thư ng Lý H i Phòng 200 Vùng B c Trung B 150 3 Kho B n Th y Ngh An 50 4 Kho Vũng Áng Hà Tĩnh 100 Vùng Nam Trung B 150 5 Kho Phú Hòa Bình nh 50 6 Kho M Giang Khánh Hòa 100 Vùng Nam B 950 7 Nhà Bè Thành ph H Chí Minh 500 8 Soài R p Ti n Giang 450 3. Danh m c d án kho d tr d u thô qu c gia Th Tên d án a i m Quy mô t 1 Kho Vân V nh Vân Phong, Khánh Hòa 800.000 t n (kho ng 1.100.000 Phong m3 ) 2 Kho Nghi Sơn Nghi Sơn, Thanh Hóa 700.000 t n (kho ng 1.000.000 m3 ) 3 Kho Long Long Sơn, Bà R a - Vũng Tàu 700.000 t n (kho ng 1.000.000 Sơn m3 ) 4. Danh m c d án h th ng ư ng ng v n chuy n d u Th Tên d án Quy mô Th i gian Ghi chú
 17. t I Nâng c p, c i t o tuy n hi n có: 1 Nâng c p, c i t o m t s o n Toàn tuy n 2008 - tuy n c a h th ng B12 kho ng 130 2015 km 2 Nâng c p, c i t o các o n Kho ng 100 2015 - tuy n còn l i c a h th ng B12 km 2025 3 C i t o tuy n ng Nghi Hương 20 km 2016 - – B n Th y 2025 II Xây m i tuy n ng: 1 Xây m i tuy n ng L ch Huy n 20 km 2015 – Quy ho ch ng n i v i tuy n ng B12 2025 b v i T ng kho L ch Huy n c a Petrolimex 2 Xây m i h th ng tuy n ng 100 km 2015 – C u quy ho ch Nghi Sơn – Hà Nam 2025 chi ti t và l p báo cáo u tư 3 Xây m i h th ng ư ng ng 80 km 2016 - C u quy ho ch Long Sơn – Nhà Bè 2025 chi ti t và l p báo cáo u tư 4 Xây m i tuy n ng t Bình Trên 100 km 2016 - C u quy ho ch nh /Phú Yên/Nha Trang i 2025 chi ti t và l p báo Tây Nguyên cáo u tư 5. T ng h p v n u tư V n u tư (t USD) H ng m c T ng 2009 - 2011 – 2016 – 2021 – Ch u tư c ng 1010 2015 2020 2025 Xây d ng kho xăng 2,50 0,26 0,66 0,71 0,87 Doanh nghi p d u d tr thương m i Xây d ng kho d u thô 0,77 0,01 0,01 0,42 0,33 Nhà và thuê kho s n phNm nư c/Doanh qu c gia nghi p Mua d u thô và các s n 2,60 0,10 - 0,57 1,93 Nhà phNm d tr qu c gia nư c/Doanh nghi p V n hành và b o 0,31 0,01 0,04 0,05 0,21 Nhà dư ng kho d tr qu c nư c/Doanh gia nghi p Phát tri n các phương 3,40 0,37 0,92 0,95 1,16 Doanh nghi p ti n v n chuy n
 18. T ng c ng 9,58 0,75 1,63 2,69 4,50
Đồng bộ tài khoản