intTypePromotion=1

Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1145/2005/Q -NHNN Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH C HI N U TƯ MUA THI T BN VÀ HÀNG HÓA PH C V IN, ÚC TI N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m lu t năm 2002; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 81/1998/N -CP ngày 01/10/1998 c a Chính ph v in, úc, b o qu n, v n chuy n và tiêu hu ti n gi y, ti n kim lo i; b o qu n, v n chuy n tài s n quý và gi y t có giá trong h th ng Ngân hàng. Theo ngh c a C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch th c hi n u tư mua thi t b và hàng hóa ph c v in, úc ti n c a Ngân hàng Nhà nư c”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh s 580/2002/Q -NHNN ngày 10/6/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch th c hi n u tư, mua s m thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u và gi i pháp k thu t ph c v quá trình in, úc ti n c a Ngân hàng Nhà nư c, Quy t nh s 421/2003/Q -NHNN ngày 05/5/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a i Quy ch th c hi n u tư, mua s m thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u và gi i pháp k thu t quá trình in, úc ti n c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 580/2002/Q -NHNN h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phát hành và Kho qu , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c và Giám c các doanh nghi p in, úc ti n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH NG Đ C Lê c Thúy
  2. QUY CH TH C HI N U TƯ MUA THI T BN VÀ HÀNG HÓA PH C V IN, ÚC TI N C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1145/2005/Q -NHNN ngày 04 tháng 8 năm 2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh. Quy ch này i u ch nh ho t ng: 1. u tư mua các thi t b ph c v in, úc ti n, g m: thi t b in màu, in Intaglio, in s , in ph , thi t b úc ti n, thi t b ch b n ti n và thi t b ki m tra ch t lư ng s n phNm ti n m i in, úc. 2. Mua hàng hóa ph c v in, úc ti n, g m: a) Các lo i v t tư, nguyên li u là gi y in ti n, m c in ti n, phoi ch ng gi , phôi úc ti n kim lo i và các lo i v t tư, nguyên li u khác do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh khi c n thi t. b) Các lo i khuôn úc, b n in ph c v in, úc ti n. c) Công ngh ch b n, công ngh in, úc ti n. i u 2. B o m t thông tin Các thông tin thu c danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành Ngân hàng liên quan n quá trình th c hi n d án u tư mua thi t b và hàng hóa ph c v in, úc ti n ph i ư c b o m t theo các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t Nhà nư c. Chương 2: QUY NNH C TH i u 3. Th m quy n quy t nh u tư mua thi t b ph c v in, úc ti n. 1. i v i các d án u tư mua thi t b ph c v in, úc ti n s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c d án u tư có giá tr vư t quá thNm quy n quy t nh u tư c a doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác:
  3. a) Doanh nghi p in, úc ti n l p báo cáo u tư và d toán chi phí theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. b) Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh u tư các d án nhóm A ã có trong quy ho ch phát tri n ngành ư c duy t ho c ã có quy t nh ch trương u tư b ng văn b n c a c p có thNm quy n, sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư. c) Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh ch trương u tư và u quy n cho giám c các doanh nghi p in, úc ti n quy t nh u tư các d án nhóm B, C. 2. i v i các d án u tư s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p và các ngu n v n khác: a) Doanh nghi p in, úc ti n l p báo cáo u tư và d toán chi phí theo quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Các d án nhóm A, B, C do doanh nghi p u tư, doanh nghi p in, úc ti n t thNm nh d án u tư, t quy t nh u tư theo quy nh và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t; các d án u tư ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành ã ư c duy t; d án nhóm A, trư c khi quy t nh u tư ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư ho c Th tư ng Chính ph y quy n cho Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho phép u tư. c) Trư ng h p d án u tư có m c v n vư t quá thNm quy n quy t nh c a doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác, doanh nghi p in, úc ti n trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh u tư. 3. Trên cơ s ch trương u tư ho c quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, doanh nghi p in, úc ti n t ch c th c hi n u tư mua thi t b in, úc ti n theo úng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và u th u. i u 4. Mua hàng hóa th c hi n các d án in, úc ti n m i chưa công b lưu hành (g i t t là d án in, úc ti n m i). 1. H i ng mua hàng hóa th c hi n d án in, úc ti n m i chưa công b lưu hành c a Ngân hàng Nhà nư c: a) Ngân hàng Nhà nư c thành l p H i ng mua hàng hóa th c hi n các d án in, úc ti n m i (g i t t là H i ng mua hàng hóa c bi t) do Giám c doanh nghi p in, úc ti n ư c giao nhi m v in, úc ti n m i làm Ch t ch H i ng; các thành viên tham gia H i ng mua hàng hóa c bi t g m: i di n C c Phát hành và Kho qu , doanh nghi p in, úc ti n ư c giao nhi m v in, úc ti n m i và các ơn v khác có liên quan do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh tuỳ theo t ng d án. b) Tuỳ theo tính ch t, quy mô c a d án in, úc ti n m i, H i ng mua hàng hóa c bi t xu t trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trưng t p m t s cán b c a các
  4. ơn v liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, các doanh nghi p in, úc ti n giúp vi c cho H i ng. 2. H i ng mua hàng hóa c bi t trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t: a) K ho ch mua hàng hóa in, úc ti n m i (s lư ng, ch ng lo i, thông s k thu t v t tư, nguyên li u c n mua trên cơ s k ho ch in, úc ti n m i và tiêu chuNn k thu t ng ti n c a Ngân hành Nhà nư c). b) K ho ch u th u. c) K t qu u th u. 3. Trên cơ s phê duy t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, H i ng mua hàng hóa c bi t ph i h p v i doanh nghi p in, úc ti n t ch c vi c mua hàng hóa th c hi n các d án in, úc ti n m i theo úng quy nh c a Nhà nư c v u th u mua s m hàng hóa. i u 5. Mua hàng hóa ph c v in, úc ti n ã công b lưu hành 1. Căn c k ho ch in, úc ti n hàng năm ho c dài h n và tiêu chuNn k thu t ng ti n ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t, doanh nghi p in, úc ti n l p k ho ch v s lư ng (bao g m c s lư ng d tr ), ch ng lo i, thông s k thu t hàng hóa ph c v in, úc ti n, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t. 2. Trên cơ s k ho ch mua hàng hóa ph c v in, úc ti n ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t, doanh nghi p in, úc ti n t ch c th c hi n mua s m theo úng quy nh c a Nhà nư c v u th u mua s m hàng hóa. i u 6. Trách nhi m c a các ơn v liên quan 1. C c Phát hành và Kho qu có trách nhi m: a) ThNm nh các d án u tư mua thi t b in, úc ti n c a doanh nghi p in, úc ti n trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c x lý phê duy t các n i dung thu c thNm quy n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh t i i u 3 Quy ch này. Trư ng h p c n thi t, C c Phát hành và Kho qu trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c giao các V , C c liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c ho c m i cơ quan chuyên môn c a các B , ngành khác tham gia thNm nh d án. b) ThNm nh k ho ch mua hàng hóa ph c v in, úc ti n c a doanh nghi p in, úc ti n quy nh t i i u 5 Quy ch này, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t; thông báo b ng văn b n ý ki n phê duy t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c cho doanh nghi p in, úc ti n. c) Theo dõi tình hình th c hi n k ho ch mua hàng hóa ph c v in, úc ti n t i doanh nghi p in, úc ti n. d) Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho doanh nghi p in, úc ti n nh n các chuy n hàng nh p khNu thi t b , hàng hóa ph c v in, úc ti n.
  5. e) Trong trư ng h p c n thi t, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c t ch c vi c ki m tra các thông s k thu t c a v t tư, nguyên li u in, úc ti n t i các doanh nghi p in, úc ti n. 2. H i ng mua hàng hóa c bi t có trách nhi m: a) Tham mưu và ch u trách nhi m trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c t ch c mua hàng hóa th c hi n các d án in, úc ti n m i. b) Căn c k t qu u th u ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t và k t qu thương th o h p ng v i nhà th u, thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p in, úc ti n th c hi n ký h p ng mua hàng hóa th c hi n các d án in, úc ti n m i quy nh t i i u 4 Quy ch này. 3. Trách nhi m c a doanh nghi p in, úc ti n: a) T ch c th c hi n d án u tư mua thi t b in, úc ti n; mua hàng hóa ph c v in, úc ti n theo quy nh t i Quy ch này và các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư, u th u, qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v k t qu th c hi n u tư mua thi t b , hàng hóa ph c v in, úc ti n. b) Th c hi n ký h p ng mua v i nhà th u cung c p hàng hóa ph c v in, úc ti n và g i Ngân hàng Nhà nư c (C c Phát hành và Kho qu ) các h p ng mua thi t b , hàng hóa ph c v in, úc ti n quy nh t i Quy ch này. c) Trư c ngày 10 tháng 01 hàng năm, báo cáo Ngân hàng Nhà nư c v vi c th c hi n k ho ch mua s m thi t b , hàng hóa ph c v in, úc ti n c a năm trư c. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 7. 1. Các d án u tư mua thi t b , v t tư, nguyên li u ph c v in, úc ti n c a Ngân hàng Nhà nư c và Nhà máy in ti n Qu c gia ư c phê duy t trư c ngày Quy t nh này có hi u l c nhưng chưa tri n khai ho c ang th c hi n d dang thì bàn giao l i các công vi c ang th c hi n d dang cho các ơn v liên quan th c hi n theo quy nh c a Quy ch này, không ph i trình duy t l i. 2. Vi c s a i, b sung, thay th Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản