Quyết định số 115/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 115/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115/2001/QĐ-UB về việc cho phép chuyển Bệnh viện miễn phí An Bình thành Bệnh viện An Bình trực thuộc Sở Y tế Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 115/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C CHO PHÉP CHUY N B NH VI N MI N PHÍ AN BÌNH THÀNH B NH VI N AN BÌNH TR C THU C S Y T THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLB-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph quy nh v h th ng t ch c c a y t a phương; Th c hi n Ngh quy t s 13/2001/NQ/H ngày 12/7/2001 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI v nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2001; Xét ngh c a Giám c S Y t Thành ph t i công văn s 2659/SYT-TCCB ngày 15/10/2001 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i t trình s 116/TCCQ ngày 09/11/2001; QUY T NNH i u 1. Nay cho phép chuy n B nh vi n mi n phí An Bình ( ư c thành l p theo Quy t nh s 247/Q -UB ngày 22/01/1994 c a y ban nhân dân thành ph ) thành B nh vi n An Bình tr c thu c S Y t thành ph , theo mô hình B nh vi n có ch mi n phí, ch i v i ngư i có th BHYT và ch thu vi n phí, trong ó có khoa bán công thu vi n phí cho các i tư ng t nguy n. B nh vi n An Bình là ơn v s nghi p y t có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng và m tài kho n Kho b c Nhà nư c thành ph . B nh vi n An Bình t t i s 146 ư ng An Bình, phư ng 7, qu n 5. i u 2. B nh vi n An Bình có nhi m v : 1. T ch c ti p nh n khám, ch a b nh cho b nh nhân c p c u, n i trú, ngo i trú, có thu vi n phí theo quy nh; b nh nhân có th khám ch a b nh mi n phí, b nh nhân có th BHYT; t ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy nh c a Nhà nư c ; t ch c khám giám nh s c kh e, khám giám nh pháp y khi H i ng giám nh y khoa thành ph trưng c u.
  2. 2. ào t o b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho cán b y t c a B nh vi n; ng th i B nh vi n là cơ s th c hành ào t o cán b y t b c i h c và trung h c. 3.T ch c nghiên c u, h p tác nghiên c u các tài y h c c p Nhà nư c, c p B ho c c p cơ s , chú tr ng nghiên c u v y h c c truy n k t h p v i y h c hi n i và các phương pháp ch a b nh không dùng thu c ; Nghiên c u tri n khai d ch t h c c ng ng trong công tác chăm sóc s c kh e ban u, l a ch n ưu tiên thích h p trên a bàn thành ph ; K t h p v i các b nh vi n tuy n trên và các b nh viên chuyên khoa u ngành phát tri n k thu t c a b nh viên ; 4. L p k ho ch và ch o tuy n dư i th c hi n vi c phát tri n k thu t chuyên môn ; K t h p v i b nh vi n tuy n dư i th c hi n các chương trình v chăm sóc s c kh e ban u trong a bàn T nh, Thành ph và các ngành. 5. Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. 6. H p tác qu c t khám, ch a b nh và chuy n giao k thu t theo úng quy nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý và s d ng có hi u qu lao ng, tài s n, v n, qu c a b nh vi n theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3. B nh vi n An Bình do m t Giám c ph trách và m t s Phó Giám c giúp vi c Giám c. - Biên ch c a B nh vi n ư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch s nghi p y t c a S Y t thành ph . - Giám c S Y t thành ph có trách nhi m ch o B nh vi n An Bình s p x p t ch c b máy, b trí cán b chuyên môn úng tiêu chuNn và t l do B Y t quy nh, xây d ng qui ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n phù h p v i quy ch B nh vi n do B Y t ban hành (theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19 tháng 9 năm 1997), m b o th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b quy t nh s 247/Q -UB ngày 22/01/1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chuy n B nh vi n An Bình thành B nh vi n mi n phí An Bình tr c thu c S Y t thành ph i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Y t thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chính - V t giá thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan và Giám c B nh vi n An Bình có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - B Y t ( b/c) PH
  3. - TT.TU, TTH ND.TP - UBND.TP KT. CH TNCH - Ban TTVHTU, VPTU PHÓ CH TNCH - Ban VHXH/H ND.TP - UBMTTQ/TP và các oàn th - Công an TP (PC.13) - Ngân hàng NN.TP - Ban TCCQ.TP (2b) - S Lao ng - Thương binh và Xã h i - Thư ng tr c Ban ch o xóa ói gi m nghèo - H i B o tr b nh nhân nghèo Nguy n Thành Tài - B o hi m Y t TP - Kho b c Nhà nư c thành ph - UBND các qu n- huy n - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản