Quyết định số 118/2002/QĐ-UB V/v

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 118/2002/QĐ-UB V/v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2002/QĐ-UB V/v phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng khu nhà ở 5,23 ha tại khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở, nhà ở phục vụ các đối tượng chính sách theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính Phủ do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2002/QĐ-UB V/v

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 118/2002/Q -UB Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG M T B NG KHU NHÀ 5,23 HA T I KHU Ô THN M I YÊN HOÀ, PHƯ NG YÊN HOÀ, QU N C U GI Y TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG H T NG K THU T T O QU T , NHÀ PH C V CÁC I TƯ NG CHÍNH SÁCH THEO QUY T NNH S 20/2000/Q -TTG NGÀY 3/2/2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính Ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr ngư i ho t ng cách m ng t trư c cách m ng tháng 8 năm 1945 c i thi n nhà ; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29/5/1999 c a UBND thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t qu n C u Gi y, t l 1/2000 (ph n quy ho ch s d ng t và giao thông); Căn c Quy t nh s 02/2000/Q -UB ngày 10/1/2000 và Quy t nh s 48/2002/Q -UB ngày 01/04/2002 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Yên Hoà; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 323/TTr-KTST-QH ngày 22/7/2002 và ngh c a S a chính Nhà t và Ban qu n lý d án ngu n v n ngân sách c p t i Công văn s 378/BQLDA ngày 8/8/2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t T ng m t b ng khu nhà 5,23 ha, t l 1/500 thu c khu ô th m i Yên Hoà, phư ng Yên Hoà, qu n C u Gi y th c hi n D án u tư xây d ng h t ng k thu t t o qu t , nhà ph c v các i tư ng chính sách theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính Ph , do Công ty Tư v n Xây d ng Dân d ng Vi t Nam- B Xây d ng l p tháng 6/2002 v i n i dung ch y u như sau: 1/ V trí, ph m vi ranh gi i, quy mô:
  2. 1.1. V trí: Phía Tây B c c a khu ô th m i Yên Hòa, phư ng Yên Hoà, qu n C u Gi y, Hà N i. 1.2. Ph m vi ranh gi i: Phía Tây B c giáp ư ng quy ho ch r ng 22m Phía ông Nam giáp ư ng quy ho ch r ng 17m Phía ông B c giáp ư ng quy ho ch r ng 10,5m Phía Tây Nam giáp ư ng quy ho ch r ng 10,5m 1.3. Quy mô: T ng di n tích 52.358 m2 2/ N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1 M c tiêu: Xây d ng m t khu nhà m i ng b cơ s h t ng k thu t theo quy ho ch, áp ng các yêu c u v không gian ki n trúc, h t ng k thu t và c nh quan môi trư ng th c hi n chính sách c a Nhà nư c i v i ngư i có công v i cách m ng theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph 2.2. Ch c năng s d ng t: T ng di n tích lô t : 52.358 m2 (100%) Trong ó + t giao thông khu v c : 7.874 m2 (15%) + t xây d ng công trình : 41.693 m2 (80%) + t cây xanh, sân vư n : 2.791 m2 (5%) 2.3 Ch c năng s d ng t c a t ng ô t: + t xây d ng hè, ư ng s d ng chung, có di n tích: 10.365 m2 + t xây d ng nhà , hè ư ng n i b và cây xanh sân chơi ơn v có di n tích: 41.993 m2 G m3ô t (có ký hi u Ô-I, Ô-II, Ô-III): - Ô-I: có di n tích 12.045 m2 Trong ó: + Di n tích t xây d ng nhà cao t ng là: 7.268 m2
  3. + Di n tích t xây d ng hè ư ng n i b : 741m2 + Di n tích t xây d ng sân chơi và tr ng cây xanh: 4.036m2 - Ô-II: có di n tích 7.899m2 Trong ó: + Di n tích t xây d ng nhà bi t th : 5.537 m2 + Di n tích t xây d ng hè ư ng n i b : 2.362 m2 - Ô-III: Có di n tích: 22.049 m2 Trong ó: + Di n tích t xây d ng nhà bi t th : 16.517 m2 + Di n tích t xây d ng hè ư ng n i b : 4.771 m2 + Di n tích t xây d ng sân chơi và tr ng cây xanh: 761 m2 2.4. Các ch tiêu k thu t quy ho ch ki n trúc: - T ng di n tích t 52.358 m2 - Di n tích xây d ng 12.182 m2 -M t 23% - T ng cao trung bình 4,96 t ng - H s s d ng t 2,06 l n - Các ch tiêu k thu t c a t ng lô t: Lô t Ký hi u Ch tiêu quy ho ch Ghi chú Lô A DT t (m2) 7.158 G m 16 bi t th lo i 400m2 t DT xây d ng (m2) 2.147 và 2 bi t th lo i DT sàn (m2) 6.442 300m2 t M t (%) 30 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 0,90 Lô B DT t (m2) 2.987 G m 10 bi t th lo i 300m2 t DT xây d ng (m2) 1.000
  4. DT sàn (m2) 3.000 M t (%) 33 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 1.00 Lô C1 DT t (m2) 3.216 G m 16 bi t th lo i 200m2 t DT xây d ng (m2) 1.200 DT sàn (m2) 3.600 M t (%) 37 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 1.12 Lô C2 DT t (m2) 3.156 G m 16 bi t th lo i 200m2 t DT xây d ng (m2) 1.200 DT sàn (m2) 3.600 M t (%) 38 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 1,14 Lô C3 DT t (m2) 4.166 G m 18 biêt th lo i 200m2 t DT xây d ng (m2) 1.402 và 4 bi t th lo i DT sàn (m2) 4.206 100m2 M t (%) 0,34 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 1,01 Lô D1 DT t (m2) 410 G m 4 bi t th lo i 100m2 t DT xây d ng (m2) 200 DT sàn (m2) 600 M t (%) 49 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 1.46 Lô D2 DT t (m2) 588 G m 6 bi t th lo i 100m2 t DT xây d ng (m2) 300 DT sàn (m2) 900 M t (%) 51 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng
  5. H s s d ng t (L n) 1.53 Lô D3 DT t (m2) 410 G m 4 bi t th lo i 100m2 t DT xây d ng (m2) 200 DT sàn (m2) 600 M t (%) 49 T ng cao (t ng) t 2 n 3 t ng H s s d ng t (L n) 1.46 Lô E DT t (m2) 7.268 G m 208 căn h chung cư DT xây d ng (m2) 4.533 DT sàn (m2) 29.199 M t (%) 62 T ng cao (t ng) 13 H s s d ng t (L n) 4.01 ư ng Di n tích (m2) 10.365 giao thông + v a hè chung ư ng Di n tích (m2) 7.874 giao thông + v a hè n ib Công viên DT t (m2) 4.797 cây xanh và sân chơi 3. T ch c không gian ki n trúc: - B trí 2 kh i nhà cao 13 t ng góc phía Tây B c c a khu t o c nh quan môi trư ng ki n trúc hi n i, bên c nh có không gian cây xanh và sân chơi, t o s thông thoáng cho khu (lô E) - B trí các lô bi t th th p t ng theo dãy th ng hàng, thành t ng kh i, xen v i cây xanh, t o s ng b v ki n trúc khu v c (khi xây d ng có th có m t s m u nhà khác nhau, nhưng ph i tuân th nghiêm ch gi i xây d ng, t o ư c dãy ph p). 4. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: H th ng giao thông và h th ng c p i n, c p nư c, thoát nư c mưa, nư c th i, san n n... thi t k ng b , phù h p v i d án Khu ô th m i Yên Hoà ã ư c UBND Thành ph phê duy t.
  6. H th ng ư ng dây, ư ng ng, cáp truy n hình... b trí i ng m trong h th ng tuynel k thu t, d c các v a hè. i u 2: - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t T ng m t b ng ư c phê duy t qu n lý xây d ng theo quy ho ch. T ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c phê duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. Căn c Thông tư s 10/2000/TT-BXD ngày 8/8/2000 c a B Xây d ng hư ng d n Ch u tư l p d án u tư xây d ng ng th i v i vi c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch xây d ng này theo quy nh c a Pháp lu t v b o v môi trư ng, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t. Ch t ch UBND Qu n C u Gi y ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a Pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Giao thông công chính, Xây d ng, a chính Nhà t, Tài chính V t giá, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Ch t ch UBND phư ng Yên Hoà, Giám c Ban qu n lý d án thu c ngu n v n ngân sách c p (thu c S a Chính - Nhà t), Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản