Quyết định số 1194/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1194/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1194/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II Khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1194/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1194/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T GIAI O N II KHU CÔNG NGHI P XUYÊN Á, T NH LONG AN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Long An (văn b n s 2847/CV-UB ngày 16 tháng 8 năm 2002) và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư (văn b n s 7340/BKH-KCN ngày 19 tháng 11 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t giai o n II Khu công nghi p Xuyên á, t nh Long An v i các n i dung sau : 1. Tên d án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p giai o n II Khu công nghi p Xuyên á, t nh Long An. 2. Ch u tư : Công ty trách nhi m h u h n Ng c Phong, có tr s chính t i p M i 2, xã M H nh Nam, huy n c Hoà, t nh Long An. 3. M c tiêu d án : T o m t b ng xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i ... nh m kinh doanh k t c u h t ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p. 4. a i m xây d ng : xã M H nh B c, huy n c Hoà, t nh Long An. 5. Di n tích giai o n II : 255,6 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư : 304 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay.
  2. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng : 6 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 2. Công ty trách nhi m h u h n Ng c Phong ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Long An có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Long An, các B trư ng : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p Long An, Giám c Công ty trách nhi m h u h n Ng c Phong và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, PHÓ TH TƯ NG Tài chính, Khoa h c và Công ngh , Qu c phòng, Công nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng, - UBND t nh Long An, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Ban QL KCN Long An, - Công ty TNHH Ng c Phong, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, PC, NN, - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản