intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

84
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 12/2002/qð-bts về việc thành lập hội đồng quản lý và ban kiểm soát quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản việt nam do bộ thủy sản ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2002/QÐ-BTS Hà N i, ngày 09 tháng 04 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P H I Đ NG QU N LÝ VÀ BAN KI M SOÁT QU PHÁT TRI N TH TRƯ NG XU T KH U THU S N VI T NAM B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP ngày 15/6 /2000 c a Chính ph v m t s ch trương và chính sách v chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n ph m nông nghi p; Căn c Quy t đ nh s 61/QÐ-TTg ngày 17/01/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr phát tri n th trư ng xu t kh u thu s n; Căn c Quy t đ nh s 11/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 c a B trư ng B Thu s n v vi c thành l p Qu Phát tri n Th trư ng Xu t kh u Thu s n Vi t Nam; Xét đ ngh c a ông V trư ng V T ch c Cán b Lao đ ng, ông V trư ng V tài chính K toán và Ch t ch Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam; QUY T Đ NH: Ði u 1. Thành l p H i đ ng Qu n lý và Ban Ki m soát Qu Phát tri n Th trư ng Xu t kh u Thu s n Vi t Nam nhi m kỳ 2002-2006, g m các ông bà có tên trong danh sách kèm theo. Ði u 2. H i đ ng Qu n lý Qu có nhi m v : Xây d ng, s a đ i Ði u l ho t đ ng và Quy ch qu n lý tài chính Qu trình B trư ng B Thu s n ban hành. Ban hành các quy ch quy đ nh m c thu phí cho t ng m t hàng phù h p v i t ng th i kỳ trong ph m vi khung phí đư c duy t; quy ch l p d toán thu, chi; quy ch th m đ nh d toán. Xem xét và thông qua: phương hư ng ho t đ ng; d toán thu chi; báo cáo k t qu công tác và báo cáo quy t toán tài chính. G i các báo cáo trên theo quy đ nh. C giám đ c đi u hành Qũy, xem xét và phê duy t đ ngh c a Giám đ c qu v t ch c b máy giúp vi c.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phê duy t chương trình ho t đ ng c a Ban ki m soát, xem xét và phê duy t báo cáo k t qu ki m soát ho t đ ng qu và báo cáo th m đ nh quy t toán taì chính c a Ban ki m soát. Ði u 3. Ban Ki m soát Qu có nhi m v : 1. Ki m tra giám sát ho t đ ng c a Qu theo đi u l t ch c qu n lý và quy ch qu n lý tài chính; các quy t đ nh c a h i đ ng qu n lý Qu ; Ki m tra báo cáo quy t toán; ki m tra vi c tuân th pháp lu t liên quan đ n ho t đ ng c a Qu . 2. Báo cáo, ki n ngh v k t qu ki m tra, ki m soát cho h i đ ng qu n lý qu . 3. Xây d ng k ho ch ki m tra, ki m soát trình h i đ ng qu n lý qu , th c hi n k ho ch đã đư c h i đ ng qu n lý qu phê duy t. Ði u 4. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V T ch c Cán b Lao đ ng, V Tài chính K toán, V K ho ch Ð u tư, Ch t ch Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam và các ông bà có tên ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG B THU S N T Quang Ng c DANH SÁCH H I Đ NG QU N LÝ QU PHÁT TRI N TH TRƯ NG XU T KH U THU S N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2002/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 c a B trư ng B Thu s n) TT H và tên Ch c v , đơn v công tác Ch c v trong H i đ ng 1 Nguy n Th H ng Th trư ng B Thu s n Ch t ch H i Minh đ ng Ch t ch Hi p h i Ch bi n và Xu t kh u Thu s n Vi t Nam 2 Nguy n Văn K ch Giám đ c Xí nghi p Ch bi n th y, Phó Ch t ch HÐ súc s n Xu t kh u C n Thơ 3 Ph m M nh Ho t Giám đ c Công ty Xu t nh p kh u Phó Ch t ch HÐ Thu s n Mi n Trung 4 Ngô Phư c H u Giám đ c Công ty C ph n Xu t Phó Ch t ch HÐ
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh p kh u Thu s n An Giang 5 Lê Văn Uy n V trư ng V Tài chính K toán U viên 6 Nguy n H u Dũng Phó V trư ng, T ng thư ký Hi p U viên h i Ch bi n và Xu t kh u Vi t Nam 7 Tr n Th Miêng Phó V trư ng V K ho ch và đ u U viên tư 8 Nguy n Th Ánh Giám đ c Công ty TNHH Thương U viên m i SôngTi n 9 Phan Thanh Chi n Giám đ c Công ty C ph n H i Vi t U viên 10 Tr n Thi n H i Giám đ c Công ty Kinh doanh Xu t U viên nh p kh u Thu s n Minh H i 11 Ngô Văn ích Giám đ c Công ty Ch bi n Thu U viên s n Xu t kh u Nha Trang 12 H Qu c L c Giám đ c Công ty Th c ph m Xu t U viên nh p kh u T ng h p Sóc Trăng 13 Lê Văn Quang Giám đ c Xí nghi p Ch bi n Thu U viên s n Minh Phú Cà Mau 14 Nguy n Th Thu S c Giám đ c Công ty TNHH H i Nam U viên DANH SÁCH BAN KI M SOÁT QU PHÁT TRI N TH TRƯ NG XU T KH U THU S N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2002/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 c a B trư ng B Thu s n) TT H và tên Ch c v , đơn v công tác Ch c v trong Ban Ki m soát 1 Ngô Duy Th c Giám đ c Công ty Xu t kh u Th y s n 2 Trư ng Ban Qu ng Ninh 2 Ð ng Nguyên Giám đ c Cty Xu t nh p kh u và Ch bi n Phó trư ng Dũng Thu s n s 3 Ban 3 Nguy n Th Thu Phó V trư ng V Tài chính K toán U viên Nguy t 4 Trương Th L Giám đ c Công ty TNHH Vĩnh Hoàn U viên Khanh 5 Nguy n Tín Giám đ c Công ty Camimex U viên Ngư ng
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2