Quyết định số 12/2003/QĐ-Ub

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/2003/QĐ-Ub

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2003/QĐ-Ub về tổ chức, hoạt động của Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung điều 6 - Qui định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 của UBND Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2003/QĐ-Ub

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2003/QĐ-UB Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG ĐI U 6 - QUI Đ NH V T CH C, HO T Đ NG C A BAN THÚ Y XÃ, PHƯ NG, TH TR N TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 43/2000/QĐ-UB NGÀY 03/5/2000 C A UBND THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 15/02/1993; Căn c Ngh đ nh s 93/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t đ nh s 694/NN/TY-QĐ ngày 11/12/1993 c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và PTNT) qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy Chi c c Thú y và t ch c m ng lư i Thú y cơ s ; Xét đ ngh c a Giám đ c các S : Nông nghi p và PTNT - Tài chính V t giá t i T trình s 134 TTrLS/SNN-STCVG ngày 23/12/2002 v vi c nâng m c h tr kinh phí cho Ban Thú y xã, phư ng, th tr n t i Quy t đ nh s 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 c a UBND Thành ph Hà N i. QUY T Đ NH: Đi u 1 : S a đ i, b sung đi u 6 - Qui đ nh v t ch c, ho t đ ng c a Ban Thú y xã, phư ng, th tr n trên đ a bàn Thành ph Hà N i, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 c a UBND Thành ph , c th như sau : Ngu n thu và các kho n chi cho ho t đ ng c a Ban Thú y c p xã : - Ban Thú y c p xã thu t các ho t đ ng v ki m soát gi t m đ ng v t, ki m tra x lý theo qui đ nh qu n lý v Thú y đ chi tr cho các ho t đ ng c a Ban theo phương th c g n thu bù chi. - Trư ng Ban đư c h tr kinh phí t Ngân sách thành ph v i đ nh m c 150.000 đ/ngư i/tháng (m t trăm năm mươi nghìn đ ng/ngư i/tháng). Ngu n kinh phí này đư c ghi trong d toán Ngân sách hàng năm c a S Nông nghi p và PTNT, c p tr c ti p cho Chi c c Thú y Hà N i ngoài kinh phí chi thư ng xuyên. Chi c c trư ng Chi c c thú y Hà N i ký H p đ ng và th c hi n chi tr kinh phí h tr cho Trư ng Ban Thú y c p xã theo đ nh m c trên; Đ ng th i ch u trách nhi m quy t toán ngu n kinh phí này theo đúng ch đ qu n lý tài chính hi n hành. - K thu t viên c a Ban Thú y c p xã đư c tr thù lao theo k t qu ho t đ ng, trên cơ s các ngu n thu. Đi u 2 : Các đi u, kho n khác t i Qui đ nh v t ch c, ho t đ ng c a Ban Thú y xã, phư ng, th tr n trên đ a bàn Thành ph Hà N i, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 43/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 c a UBND Thành ph v n gi nguyên hi u l c thi hành.
  2. Đi u 3 : Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các qui đ nh trư c đây c a UBND Thành ph , trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành ph , Giám đ c các S : Nông nghi p và PTNT; Tài chính V t giá; Thương m i, Trư ng Ban t ch c chính quy n Thành ph , Ch t ch UBND các qu n; huy n, Th trư ng các ngành, các c p, các đơn v liên quan và Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản